HaridusHuviharidus

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Huvihariduse ja huvitegevuse toetamise taotluste hindamine ja väljamaksmise korraldamine

Väljaandja:Rapla Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:16.11.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 13.11.2021, 6

Huvihariduse ja huvitegevuse toetamise taotluste hindamine ja väljamaksmise korraldamine

Vastu võetud 06.01.2020 nr 1
RT IV, 08.01.2020, 2
jõustumine 11.01.2020

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
08.11.2021RT IV, 13.11.2021, 316.11.2021

Määrus kehtestatakse Rapla Vallavolikogu 29. novembri 2018. a määruse nr 48 “Huvihariduse ja huvitegevuse toetamise kord“ § 6 lõigete 3 ja 4 alusel.

§ 1.   Komisjoni moodustamine

  Rapla Vallavolikogu 29. novembri 2018. a määruse nr 48 “Huvihariduse ja huvitegevuse toetamise kord“ alusel laekunud huvihariduse ja huvitegevuse toetamise nõuetele vastavate taotluste (edaspidi taotlused) hindamiseks moodustab vallavalitsus komisjoni.

§ 2.   Taotluste hindamine

  (1) Komisjon hindab varemalt huvihariduse ja huvitegevuse toetust saanud taotlejate taotlusi vaid juhul, kui eelnevate perioodide tegevus- ja finantsilised aruanded on vallavalitsusele esitatud.

  (2) Komisjon hindab taotlusi käesoleva paragrahvi lõikes 3 esitatud metoodika alusel.

  (3) Sisuliste hindamiskriteeriumite (kriteeriumid 1–6) alusel antud hinnang moodustab koguhindest 90%. Ülejäänud 10% koguhindest moodustab vormilise hindamiskriteeriumi (kriteerium 7) põhjal antud hinnang projektitaotlusele esitatud nõuetele vastavuse kohta.
[RT IV, 13.11.2021, 3 - jõust. 16.11.2021]

§ 3.   Hindamiskriteeriumid

  Hindamiskriteeriumid on esitatud käesoleva määruse lisana.

§ 4.   Huvihariduse ja huvitegevuse toetamise meetmed ja vahendite jaotus meetmete vahel

  Huvihariduseks ja huvitegevuseks eraldatud raha jaotatakse proportsionaalselt toetusmeetmete vahel järgmiselt:
  1) meede I:
     Rapla vallas spordiõppena kvalifitseeruva huvitegevuse kättesaadavuse parandamine – 30%;
  2) meede II:
     Eesti Hariduse Infosüsteemi (EHIS) kantud Rapla valla huvikoolides kvaliteetsema huvitegevuse kättesaadavuse parendamine – 27%;
[RT IV, 13.11.2021, 3 - jõust. 16.11.2021]
  3) meede III:
     Rapla valla üldhariduskoolides ja allasutustes huvitegevuse kättesaadavuse parandamine – 22%;
[RT IV, 13.11.2021, 3 - jõust. 16.11.2021]
  4) meede IV:
     läbi Rapla valla mittetulundusühingute korraldatava täiendava huvitegevuse mitmekesisuse tagamine – 15%;
  5) meede V:
     väljaspool Rapla valda tegutsevates huvikoolides osalevate rahvastikuregistri järgselt Rapla vallas elavate laste huvitegevuse kättesaadavuse tagamine – 5%;
  6) reserv – 1%.
Reservi kantakse pärast meetmete vahendite jaotamist kasutamata vahendid, lisavahendid riigi eraldisest, tagasinõutud vahendid jms.
[RT IV, 13.11.2021, 3 - jõust. 16.11.2021]

§ 5.   Pingerea koostamine

  (1) Taotlused järjestatakse meetmete lõikes hindamise tulemusel saadud punktide järjekorras kõrgeimast madalamani.

  (2) Võrdsete hindamistulemuste puhul pannakse pingereas ettepoole need taotlused, mis suurendavad huvialade ja huvitegevuste võimalusi või tagavad huvitegevuse parema kättesaadavuse.

§ 6.   Toetuse suuruse ettepanek

  (1) Komisjon teeb ettepaneku määratava toetuse suuruse kohta vallavalitsusele vastavalt tegevuse eesmärgipärasusele ja tegevuse kogumaksumusele, lähtudes eelarvevahendite olemasolust ja hulgast. Projektitaotluse osalise rahastamise otsustab komisjon.

  (2) Komisjoni poolt hindamistulemuste aluse tehtud osalise rahastamise otsus kooskõlastatakse taotluse esitajaga.

  (3) Reservist toetuse eraldamiseks teeb komisjon ettepaneku vallavalitsusele.
[RT IV, 13.11.2021, 3 - jõust. 16.11.2021]

§ 7.   Väljamaksmise korraldamine

  (1) Taotluste rahuldamisel vallavalitsuse poolt tuleb taotlejatel sõlmida vallavalitsusega toetuse kasutamise leping 30 päeva jooksul, arvates taotluse rahuldamise päevast.

  (2) Lepingu tähtaegselt sõlmimata jätmisel taotlejast tuleneval põhjusel, ei ole taotlejal õigust toetuse maksmist ja lepingu sõlmimist nõuda.

  (3) Väljamaksed taotlejatele tehakse toetuslepingus sätestatud ajal ja tingimustel.

Lisa Hindamiskriteeriumid
[RT IV, 13.11.2021, 3 - jõust. 16.11.2021]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json