ElamumajandusEluruumid

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Eluasemekulude piirmäärad toimetulekutoetuse määramisel

Väljaandja:Järva Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.12.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 13.11.2021, 17

Eluasemekulude piirmäärad toimetulekutoetuse määramisel

Vastu võetud 30.01.2018 nr 1
RT IV, 06.02.2018, 4
jõustumine 09.02.2018

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
10.11.2021RT IV, 13.11.2021, 1201.12.2021

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 4, sotsiaalhoolekande seaduse § 133 lõike 6, Järva Vallavolikogu 25. jaanuari 2018 otsuse nr 3 „Toimetulekutoetuse määramise ja maksmisega seotud ülesannete täitmise volitamine“ punkti 1.1. alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Määrusega kehtestatakse eluasemekulude piirmäärad toimetulekutoetuse määramisel Järva vallas.

  (2) Eluasemekulude arvestamisel võetakse normpinnana arvesse eluruumi üldpind, kui eluruumi tubade arv on võrdne selles eluruumis alaliselt elavate inimeste arvuga ja eluruumi üldpind on sotsiaalselt põhjendatud normist suurem. Eluruumis üksinda elavatele pensionäridele ning osalise või puuduva töövõimega inimestele võib toimetulekutoetuse määramisel arvestada normpinnaks kuni 51 m².

  (3) Eluasemekulude tasumisel varem tekkinud võlgnevust ei arvata toimetulekutoetuse arvestamisel jooksval kuul tasumisele kuuluvate eluasemekulude hulka ja see ei kuulu katmisele toimetulekutoetuse arvelt.

  (4) Eluasemekulude hüvitamine toimub toimetulekutoetuse taotleja esitatud kuludokumentide alusel.

  (5) Eluasemekulud kompenseeritakse isikutele, kelle elukoht on rahvastikuregistri andmetel Järva vald.

§ 2.   Eluasemekulude piirmäärade määramise alus

  (1) Eluasemekuludeks loetakse sotsiaalhoolekande seaduse § 133 lõikes 5 loetletud kulud.

  (2) Eluasemekulude piirmäärad kehtestatakse suuruses, millised toimetulekutoetuse maksmisel tagavad isikule või tema perekonnale inimväärse äraelamise.

§ 3.   Eluasemekulude piirmäärad

  Toimetulekutoetuse määramisel on jooksval kuul tasumisele kuuluvad eluruumi alaliste kulude piirmäärad järgmised:
  1) üüri maksumus kuni 4,00 eurot 1 m² kohta kuus;
[RT IV, 13.11.2021, 12 - jõust. 01.12.2021]
  2) korterelamu haldamise kulu, sealhulgas remondiga seotud kulu kuni 1,50 eurot 1 m² kohta kuus;
[RT IV, 13.11.2021, 12 - jõust. 01.12.2021]
  3) korterelamu renoveerimiseks võetud laenu tagasimakse kuni 1,80 eurot 1 m² kohta kuus;
  4) veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuste maksumus kuni 15,00 eurot inimese kohta kuus;
  5) soojaveevarustuseks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus kuni 20 eurot inimese kohta kuus;
  6) soojusenergia kulu kaugküttega, kaugkütteta ja elektriküttega eluruumide puhul kuni 6,00 eurot 1 m² kohta kuus;
[RT IV, 13.11.2021, 12 - jõust. 01.12.2021]
  7) elektrienergia tarbimisega seotud kulu kuni 50,00 eurot üheliikmelise pere kohta kuus ning kuni 25,00 eurot iga järgneva pereliikme kohta kuus;
[RT IV, 13.11.2021, 12 - jõust. 01.12.2021]
  8) tarbitud majapidamisgaasi maksumus kuni 15 eurot üheliikmelise pere kohta kuus ning kuni 10 eurot iga järgneva pereliikme kohta kuus;
  9) maamaksukulu kuni 0,15 eurot 1 m² kohta kuus;
  10) hoonekindlustuse kulu kuni 0,26 eurot 1 m² kohta kuus;
  11) olmejäätmete veotasu kuni 5,80 eurot inimese kohta kuus.

§ 4.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud].

§ 5.   Määruse rakendamine ja jõustumine

  (1) Määrust rakendatakse 1. veebruarist 2018.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json