Keskkond ja heakordHeakord

Transport ja liiklusLiikluskorraldus, teed ja tänavad

Teksti suurus:

Saue valla kaevetööde eeskiri

Väljaandja:Saue Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:11.03.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 08.03.2016, 79

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Saue valla kaevetööde eeskiri

Vastu võetud 29.11.2012 nr 21
RT IV, 13.12.2012, 2
jõustumine 07.12.2012

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
25.02.2016RT IV, 08.03.2016, 811.03.2016

Määrus kehtestatakse “Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” § 22 lõike 1 punkti 361 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Reguleerimisala

  Saue valla kaevetööde eeskiri (edaspidi määrus) määrab kindlaks kaevetööde tegemise tingimused ja korra Saue valla avalikult kasutataval teel või haljasalal (edaspidi avalik maa-ala) ja on kohustuslik kõikidele kaevetöid korraldavatele isikutele.

§ 2.  Mõisted

  Määruses kasutatakse mõisteid alljärgnevas tähenduses:
1) kaevetöö on tagasitäidetavate süvendite kaevamine või pinnase koorimine sügavamale kui 30 cm maapinnast;
2) kaevetöö tegija (edaspidi kaevaja) on füüsiline või juriidiline isik, kes on vormistanud enda nimele kaevetöö loa või kes on asunud tegema avariikaevetööd tehnovõrgu avarii likvideerimiseks võrguvaldaja poolt kinnitatud avariikaevetöö akti alusel;
3) tellija on kaevetööst huvitatud juriidiline või füüsiline isik;
4) kaeveala on maa-ala, kus paikneb kaevik ja kaevikuga vahetult piirnev maa-ala, kus hoitakse kaevetööks materjale, sõidukeid, masinaid, mehhanisme ja seadmeid;
5) vastutav isik on kaevaja poolt kirjalikult määratud isik, kes vastutab kaevetöö eest. Vastutavaks isikuks võib olla Eesti Vabariigi kodanik või kehtivat töö- ja elamisluba omav isik. Kui vastutavat isikut ei ole määratud, loetakse vastutavaks isikuks kaevaja tegevjuht või juhatuse esimees. Kui kaevaja on füüsiline isik, võib ta ise olla ka vastutavaks isikuks;
6) kaevetöö luba on Saue Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) poolt väljastatud kirjalik luba, mille alusel korraldatakse kaevetöid ning millega määratakse kaevetöö tingimused ja tähtajad;
7) avariikaevetöö on kaevetöö, mis on vajalik tehnovõrgu avarii likvideerimiseks juhul kui kaevetööde alustamisega viivitamine seab ohtu vastava teenuse osutamise tarbijatele või ohustab liiklejaid, ehitisi, keskkonda või elanikke;
8) omavoliline kaevetöö on maapinnast arvestatuna enam kui 30 cm sügavuste süvendite kaevamine avalikul maa-alal ilma vallavalitsuse väljastatud kaevetöö loata või avariiakti vormistamata.

§ 3.  Kaevetööde planeerimine

 (1) Kaevetöid planeeritakse koordineeritult teede ja haljasalade remondi ja ehitusega nii, et kaevetööd eelneksid teede või haljasalade remondi- ja ehitustöödele. Kaevetöö planeeritakse läbi viia võimalikult lühikese ajaperioodi jooksul.

 (2) Üldjuhul ei planeerita kaevetöid nii, et kaevetööde järgne teekatte või haljastuse taastamine ei ole võimalik enne talveperioodi algust.

 (3) Vallavalitsusel on õigusteha kaevajale ettekirjutusi kaevetöö aja kohta, sh keelduda kaevetöö loa väljastamisest, kui talveperioodi tõttu ei ole võimalik kohene kaevetöö järgne teekatte või haljastuse taastamine.

2. peatükk KAEVETÖÖ LUBA 

§ 4.  Kaevetöö loa taotlemine

  Kaevetöö loa saamiseks esitab taotleja või kaevetöö eest vastutav isik vallavalitsusele hiljemalt seitse päeva enne kaevetöö algust:
 1) vormikohase kaevetöö loa avalduse;
 2) ehitusloaga või kirjaliku nõusolekuga ehitusprojekti ja vajadusel selle kaevetöid käsitlevad tööjoonised;
 3) liikluskorralduse ajutise skeemi ja vajadusel ühistranspordiliinide ümbersõitude skeemi;
 4) tööde ajagraafiku, mis on kinnitatud taotleja ning alltöövõtja allkirjaga;
 5) garantiikirja, millega kinnitatakse kaevetööks vajalike materjalide, tööjõu, mehhanismide ja rahaliste vahendite olemasolu;
 6) garantiikirja teekatte ja haljastuse taastamise kohta, kui lõplike taastamistööde kohene läbiviimine ei ole kaevetööde lõpetamisel aastaajast tulenevalt võimalik;
 7) raieloa, kui kaevetööde läbiviimisel on vaja teha raietöid.

§ 5.  Kaevetöö loa taotluse menetlemine

 (1) Vallavalitsus:
 1) registreerib kaevetöö loa avalduse;
 2) kontrollib taotluse vastavust paragrahvis 4 sätestatud nõuetele ning puuduste esinemise korral annab täiendava mõistliku tähtaja puuduste kõrvaldamiseks;
 3) kontrollib taotluses esitatud ja taotlusele lisatud dokumentides sisalduvate andmete õigsust ning nõuab vajadusel taotlejalt täiendavaid dokumente (nt andmed haljastuse taastamise kohta vms) ja selgitusi;

 (2) Kaevetöö luba väljastatakse või kaevetöö loa taotluse rahuldamata jätmisest teavitatakse 7 kalendripäeva jooksul kaevetöö loa taotluse lahendamiseks viimase vajaliku ja nõuetekohase dokumendi registreerimisest.

 (3) Vallavalitsus määrab ametniku, kes menetleb vallavalitsuse nimel kaevetöö lubade taotlusi ja väljastab kaevetöö lubasid ning määruses nimetatud eritingimusi või teavitab taotlejat taotluse rahuldamata jätmisest ning teeb järelevalvet käesoleva eeskirja täitmise üle.

§ 6.  Kaevetöö loa väljastamine

 (1) Vallavalitsuse poolt määratud ametnik vormistab kaevetöö loa kahes eksemplaris, millest üks eksemplar väljastatakse taotlejale ja teine jääb vallavalitsusele. Kaevetöö loa võib väljastada elektroonselt digitaalselt allkirjastatult.

 (2) Kaevetöö luba väljastatakse tasuta.

 (3) Info väljastatud kaevetöö lubade kohta ning kavandatavad liikluskorralduse muudatused avalikustatakse valla veebilehel.

 (4) Vallavalitsuse nõudmisel koostatakse enne kaevetöö alustamist kaevaja ja vallavalitsuse määratud ametniku pool allkirjastatav kahepoolne akt teekatte, äärekivide, muldkeha, teekraavide, truupide, teemaa ja rajatiste seisukorra kohta. Vajadusel lisatakse aktile olukorra selgitamiseks fotod.

§ 7.  Kaevetöö loa täiendavad tingimused

  Kaevetöö läbiviimiseks võib vallavalitsus esitada täiendavaid tingimusi, sealhulgas:
 1) määrata kaevajale töö lõpetamise tähtaja, millest kaevaja on kohustatud kinni pidama;
 2) muuta kogu kaevetöö tegemise aega tulenevalt samasse kohta planeeritud teistest kaeve- või heakorratöödest või aastaajast;
 3) nõuda kaevetööde tegemist mitmes vahetuses või kindlatel kellaaegadel;
 4) kehtestada eraldi nõudeid liikluskorralduse või haljastuse kaevetöö aegse hoolduse või kaitse kohta.

§ 8.  Kaevetöö loa taotlemisel esitatud tingimuste muutmine

 (1) Kaevetöö läbiviimise korda ja tähtaegu võib muuta üksnes vallavalitsuse nõusolekul.

 (2) Kaevetöö loa taotlemisel esitatud tingimuste muutmisel võib vallavalitsus esitada täiendavaid tingimusi ja nõuda täiendavaid kooskõlastusi määruses ettenähtud alustel.

§ 9.  Kaevetöö tähtaja pikendamine

  Kaevetöö tähtaja pikendamiseks esitab kaevaja vallavalitsusele põhjendatud kirjaliku taotluse koos uue kaevetöö tegemise ajagraafikuga, mis on kinnitatud kaevaja allkirjaga.

§ 10.  Kaevetöö loa taotluse rahuldamata jätmine

 (1) Kaevetöö loa avaldus jäetakse rahuldamata, kui:
 1) kaevetöö loa avaldusele ei ole lisatud määruses nõutud dokumente või kooskõlastusi;
 2) kaevaja või kaevaja vastutav isik on avalduse esitamisele eelneva kolme aasta jooksul kaks või enam korda rikkunud määrust.

 (2) Kui kaevetööga kaasneks teekatte lammutamine viie aasta jooksul pärast uue teekatte ehitamist või kapitaalremonti, siis kaevetööd üldreeglina ei lubata. Sellisel juhul kaalutakse projekteerija poolt ühte järgmistest võimalustest:
 1) töö tegemine kinnisel viisil;
 2) tehnovõrgu trasseeringu muutmine;
 3) tehnovarustuse saamine muust allikast.

 (3) Erandina võib vallavalitsus lubada uue teekatte lammutamist, kui kaevetöö teostamise vajadus on piisavalt põhjendatud.

 (4) Kaeveloa avalduse rahuldamata jätmisest teatab vallavalitsus kirjalikult taotlejat kolme tööpäeva jooksul.

3. peatükk NÕUDED KAEVETÖÖ LÄBIVIIMISEL 

§ 11.  Kaeveala tähistus

 (1) Kaeveala ümbritsetakse ohupiiretega ja tähistatakse liikluskorraldusvahenditega vastavalt kehtivatele eeskirjadele ning kooskõlastajate ja vallavalitsuse poolt esitatud nõuetele. Ajutise piirdeaia kasutamisel paigaldatakse piirdeaed viisil, mis tagab selle püsivuse.

 (2) Kaevala piiridele paigaldatakse nähtavale kohale teabetahvlid, millele on märgitud:
 1) ehitise omaniku (hoonestaja) nimi ja aadress;
 2) kaevaja nimi ja aadress;
 3) kaevetöö eest vastutava isiku nimi ja telefon;
 4) töö nimetus;
 5) töö alg- ja lõpptähtaeg;
 6) tööpiirkonna pikkus.

 (3) Sõiduteel, kõnniteel või avalikult kasutataval haljasalal kaevetööde eeskirja kohaseid töid teostades lähtutakse tööde koha märgistamisel majandus- ja kommunikatsiooniministri poolt kehtestatud liikluskorralduse nõuetest.

§ 12.  Kaevetöö kohas asuv dokumentatsioon

  Kaevaja tagab teostamise kohas kaevetöö iseloomust olenevalt järgmised dokumendid:
 1) kaevetöö luba;
 2) liikluskorralduse ajutine skeem;
 3) tehnovõrkude valdajate load kaevetööks vastavate tehnovõrkude kaitsevööndis;
 4) töö toimumise ajagraafik;
 5) raieluba.

§ 13.  Heakord ja ohutus

 (1) Kaevaja poolt tagatakse kaeveala ja sellega piirnevate alade heakord vastavalt Saue valla heakorra eeskirjale, sh muru ja rohu niitmine piirkonnas, kus see kaevetööde tõttu on takistatud. Samuti tagatakse ohutu juurdepääs jalakäijatele ja läbisõit kruntidele kohtades, kus see enne kaevetööde alustamist oli olemas.

 (2) Talvel tehakse sõidu- ja kõnniteedel seisunditasemele vastavat nõuetekohast libedusetõrjet. Kaevealaga külgnevad sõidu- ja kõnniteed hoitakse kaevaja poolt vabad lumest ja jääst ning liiklejatele ohutus seisukorras. Kõnniteede libedusetõrjel on lubatud kasutada üksnes graniitsõelmeid. Sõidutee libedusetõrjel tuleb vastavalt ilmastikust kasutada tee karestamist või soolaliiva.

 (3) Kaevetrassi seinte varisemisohu või külgnevate ehitiste vajumisohu korral rakendatakse kaevaja poolt koheselt varisemist või vajumist ärahoidvaid meetmeid.

§ 14.  Materjali käitlemine

 (1) Kaevetrassi täitmiseks ja teekatte taastamiseks vajalik materjal ladustatakse selliselt, et see ei sega liiklejaid ja ümbritsetakse vajadusel piiretega.

 (2) Kasutuskõlblik kasvupinnas võetakse kohapeal arvele ja kogutakse eraldi, vältides selle segunemist aluspinnase või muu materjaliga.

 (3) Materjale, töövahendeid, pinnast jm ei tohi ladustada tehnovõrkude kaevude, puude ja põõsaste peale või vastu. Puistematerjali ladustamisel kivisillutisele, asfaldile või murule pannakse alla isoleeriv kangas või kile.

 (4) Materjali ladustamisel tagatakse juurdepääs olemasolevatele tehnovõrkudele ja kaevetööga piirnevale alale ning hoonetele ja rajatistele.

 (5) Vallavalitsusel on õigusteha kaevajale ettekirjutusi tööde käigus eemaldatava materjali (teekate, killustik, kruus, liiv, kasvumuld jne) ladustamise ja taaskasutamise osas.

 (6) Äraveetava materjali käitlemisel tuleb lähtuda Saue valla jäätmehoolduseeskirjast ja vallavalitsuse nõudmisel esitada dokumendid äraveetava materjali nõuetekohase käitlemise kohta.

§ 15.  Nõuded vee ärajuhtimisele

 (1) Kaevetrassist väljapumbatav vesi suunatakse vastavalt projektile või kooskõlastustingimustele torustiku abil reo- või sademeveekanalisatsiooni või -kraavi. Vee suunamine reo - või sademeveekanalisatsiooni, sellise vee koguste mõõtmine ja hind kooskõlastatakse eelnevalt vee-ettevõtjaga.

 (2) Kaeveala ümbritsevale alale võib vett juhtida ainult vallavalitsuse kirjalikul nõusolekul.

 (3) Lõigetes 1 ja 2 ettenähtud võimaluste puudumisel veetakse väljapumbatav vesi ära.

 (4) Avariikaevamiste puhul on erandkorras ja kaevaja vastutusel lubatud reostumata pinnasevett või veetrassi lekkest tulenevat vett pumbata tänavale, suunaga lähima restkaevu poole.

 (5) Kaevetöö käigus ei ole lubatud vähendada olemasolevate kraavide läbilaset või neid likvideerida.

§ 16.  Haljastuse kaitse

 (1) Kaevetöö tegemisel kasvavate puude piirkonnas, kus on tegemist kergesti variseva pinnasega, samuti kaevamisel puudele lähemal kui nende võra projektsioon maapinnal, rajatakse tõkendid, mis väldivad juurestiku kahjustumist pinnase nihkumise tagajärjel. Kaevetööde tsoonis paigaldatakse puudele tüvekaitsed. Kuivaperioodil kastetakse puid, mille võra tsoonis kaevati, pärast kaevetrassi sulgemist.

 (2) Kui puude alumised oksad segavad kaevetöid, kooskõlastatakse nende likvideerimine vallavalitsusega ning tellitakse töö haljastusettevõttelt. Kõrghaljastuse likvideerimiseks peab tiheasustusalal olema raieluba ning hajaasustusalal kinnistu omaniku kirjalik nõusolek.

 (3) Kõrghaljastuse säilitamiseks võib vallavalitsus üksikutel kaevetöö lõikudel täiendava tingimusena nõuda kaevetöö teostamist käsitsi.

§ 17.  Tehnovõrkude kaitse

 (1) Projektis märkimata tehnovõrgu avastamisel katkestatakse kaevetööd kuni avastatud tehnovõrgu valdaja kindlakstegemiseni. Töid võib jätkata ainult pärast tehnovõrgu valdaja kirjaliku kooskõlastuse saamist.

 (2) Olemasolevaid tehnovõrke võib ümber paigutada ainult nende tehnovõrkude valdajate poolt kirjalikult kooskõlastatud ning vallavalitsuse poolt kinnitatud projekti alusel.

§ 18.  Nõuded kaevetööl kasutatavale tehnikale

 (1) Kaevetööl on lubatud kasutada vaid sõidukeid ja mehhanisme, mis toetuvad teepinnale elastsete rehvide või roomikutega. Keelatud on kasutada mehhanisme, mille rattad, roomikud, tugikäpad, muud osad või koorem võivad rikkuda teekatet või teerajatisi. Selliste mehhanismide kasutamine teedel või tänavatel toimuvateks töödeks on lubatud ainult vallavalitsuse kirjalikul nõusolekul.

 (2) Sõidukeid ja mehhanisme, mille rattad, roomikud või muud konstruktsiooniosad või veos võivad rikkuda teekatet, rajatisi, liikluskorraldusvahendeid ja teisi tee-elemente, veetakse eriveeremiga (treiler). Nimetatud sõidukid võivad kõva kattega teed ületada, kui kasutatakse abivahendeid, mis hoiavad ära tee-elementide ja teekatte rikkumise.

 (3) Ilma vallavalitsuse loata ei ole lubatud paigutada ehitusmehhanisme ega veotransporti kergliiklusega teedele ning jalgratta- ja kõnniteedele.

 (4) Kaevaja ei või sulgeda, tõkestada või ohustada liiklust mis tahes esemete, sõidukite või veostega, välja arvatud juhul, kui selleks on vallavalitsuse poolt väljastatud luba.

§ 19.  Keskkonna kaitse

  Kaevalal on keelatud teha selliseid töid, mille käigus võib teekattele või haljastusele sattuda mootorikütust, määrdeaineid või muid keskkonda saastavaid aineid.

§ 20.  Ajutine ümbersõidutee

 (1) Ajutise ümbersõidutee ja ajutise ühissõidukite peatuse ehituse korraldab omal kulul kaevaja.

 (2) Kui ümbersõidutee rajamiseks või liikluse korraldamiseks on vajalik täiendav maakasutus, siis sõlmib kaevaja maaomaniku või -kasutajaga ajutise maakasutuse lepingu.

 (3) Reeglina lahendatakse ümbersõiduteega seonduv kaevetöö loa taotlemise aluseks olevas ehitusprojektis. Ettenägemata juhtudel (varing, tehnovõrgu purunemine jne) ehitatakse ümbersõidutee vallavalitsuse ettekirjutuste kohaselt.

 (4) Ajutise ümbersõidutee võib liikluseks avada pärast selle heakskiitmist vallavalitsuse poolt ning vastava akti vormistamist.

 (5) Ajutine ümbersõidutee kuulub kaevajale, kes hoiab ajutise ümbersõidutee korras ja vastutab selle seisukorra eest. Ajutise ümbersõidutee kasutamise eest ei ole lubatud tasu nõuda.

 (6) Pärast kaevetöö lõppu likvideeritakse kaevaja poolt ajutine ümbersõidutee ja heakorrastatakse maa-ala endisel või projektis ettenähtud kujul.

4. peatükk AVARIIKAEVETÖÖ 

§ 21.  Avariikaevetöö tingimused

 (1) Avariikaevetööks ei ole nõutav kaevetöö luba, kui teekonstruktsiooni ja haljastuse taastamine toimub hiljemalt kolme ööpäeva jooksul kaevetöö alustamisest.

 (2) Enne avariikaevetöö alustamist selgitatakse välja avariilise tehnovõrgu valdaja avariikaevetöö kohas asuvad muud tehnovõrgud.

§ 22.  Avariikaevetööst teatamine

 (1) Avariikaevetöö korral teavitab kaevaja kirjalikult enne kaevetöö alustamist sellest viivitamatult vallavalitsust, samuti kaevekohas asuvate tehnovõrkude valdajaid, näidates ära avariikaevetöö koha, avariikaevetöö põhjuse, töö alguse kuupäeva, kaevaja nime, töö eest vastutava isiku ametikoha, nime ja telefoninumbri.

 (2) Kui tehnovõrgu avarii nõuab avariikaevetöö alustamist väljaspool üldkehtivat tööaega, puhkepäeval või riiklikul pühal ning mõne lõikes 1 nimetatud asutusega või tehnovõrgu valdajaga ei saada operatiivselt kontakti, edastab avariilise tehnovõrgu valdaja vastava info vallavalitsuse e-posti aadressile info@sauevald.ee ning teavitab avariikaevetööst esimesel võimalusel. Kui avariikaevetööga väljaspool tööaega, pühapäeval või riiklikul pühal kaasneb ühistranspordi liikluse sulgemine, informeeritakse vastutava isiku poolt sellest enne avariikaevetööde algust valla ühistranspordiliine teenindavate vedajate dispetšerteenistusi.

§ 23.  Avariikaevetöö akt

 (1) Avariikaevetöö kohta koostab avariilise tehnovõrgu valdaja avariikaevetöö akti ja edastab selle vallavalitsusele teadmiseks ühe tööpäeva jooksul arvates avariikaevetöö alustamisest.

 (2) Avariikaevetöö aktile kirjutab alla tehnovõrgu füüsilisest isikust valdaja või tehnovõrgu juriidilisest isikust valdaja juhatuse liige või tegevjuht. Valdaja juhatuse liige või tegevjuht võib volitada avariikaevetöö aktile alla kirjutama ka teisi isikuid.

§ 24.  Nõuded avariikaevetöö kohale

 (1) Avariikaevetöö koht ümbritsetakse ohupiiretega ja tähistatakse liikluskorraldusvahenditega vastavalt määruse nõuetele.

 (2) Avariikaevetöö teostamise kohta paigaldatakse määruse nõuetele vastav teabetahvel.

 (3) Avariikaevetöö teostamise kohas tagab vastutav isik järgneva dokumentatsiooni olemasolu:
 1) avariikaevetöö akt või selle koopia;
 2) tehnovõrkude valdaja luba kaevetööks vastava tehnovõrgu kaitsevööndis;
 3) avariilise tehnovõrgu asukoha joonised või skeemid.

 (4) Avariikaevetöö läbiviimisel lähtutakse määruse 3. peatükis sätestatud kaevetööde läbiviimise nõuetest ja 5. peatükis sätestatud kaevetöö lõpetamise nõuetest.

§ 25.  Kaevetöö luba avariikaevetöö korral

  Avariikaevetöö kestmisel üle kolme ööpäeva taotleb avariilise tehnovõrgu valdaja vallavalitsuselt kaevetöö luba.

5. peatükk KAEVETÖÖ LÕPETAMINE 

§ 26.  Heakorrastamise nõue

  Kaevetöö või selle etapi lõppjärgus heakorrastab kaevaja kaevetöö käigus rikutud ala määruse, vallavalitsuse ettekirjutuste ja ehitusprojekti nõuete kohaselt.

§ 27.  Tehnovõrgu mõõdistamine

 (1) Enne kaevetöötrassi täitmist mõõdistatakse paigaldatud tehnovõrk vastavat tegevusluba omava isiku poolt.

 (2) Kaevaja esitab digitaalsed teostusjoonised vallavalitsusele ja tellijale.

 (3) Kui avariikaevetöö käigustrassi asukoht ei muutunud, ei ole mõõdistamine nõutav.

§ 28.  Kaevetöötrassi tagasitäide

 (1) Teekatte alla jääva kaevetöötrassi täitmist alustatakse kaevetöötrassi põhja tihendamisest, mis vajadusel teostatakse enne tehnovõrgu paigaldamist. Kaevetöötrass täidetakse pinnasega kihtide kaupa, igat kihti eraldi tihendades. Tihendatava kihi paksus sõltub kasutatava tihendusseadme tehnilistest näitajatest, kuid ei tohi ületada 50cm. Iga kihi kohta esitatakse kaevaja poolt vallavalitsusele tiheduse mõõtmise laboratoorne õiend, mis on väljastatud vastavat tegevusluba omava isiku poolt. Laboratoorsete uuringute kulud kannab kaevaja.

 (2) Vallavalitsusel on õigus:
 1) mõõta täitepinnase tihedust ka ise ning vajadusel nõuda kaevajalt täiendavat tihendamist;
 2) nõuda kaevajalt laboratoorset õiendit või karjääri kehtivat sertifikaati kaeviku täitematerjalide omaduste kohta.

 (3) Teekatte alla jääva kaevetöö täitematerjalina kasutatakse materjale, mis omavad häid filtreerimise ja stabiilseid kandevõimelisi omadusi ning võimaldavad nõuetekohast tihendamist vastavalt materjali tihendusomadustele normidele vastava minimaalse tulemuseni.

 (4) Lõikes 1 nimetatud tingimuste täitmata jätmisel või lõike 2 punktis 2 nimetatud dokumentide esitamata jätmisel on vallavalitsusel õigus nõuda kaevetöötrassi avamist ning nõuetekohase tagasitäite tegemist.

§ 29.  Haljastuse taastamine

 (1) Haljastuse taastamisel kasutatakse ära varem kooritud huumusmuld. Peale kaevetöötrassi tagasitäitmist ja tihendamist kaetakse taastatav maa-ala vähemalt 10 cm paksuse sõelutud huumusmulla kihiga, külvatakse muruseeme ning rullitakse. Haljastuse taastamisel võib kasutada ka mätastust või muruvaipa, millele tehakse kasvumullast aluskiht, jätkuvahed täidetakse kasvumullaga, kastetakse ja rullitakse.

 (2) Puude juurte piirkonnas tehakse tagasitäide 30-40 cm paksuse kasvumulla kihina, kuid mitte kõrgemale juurekaelast.

 (3) Murupind ei tohi oma kõrguse tõttu takistada sademetevee äravoolu katetelt.

§ 30.  Teekatte taastamine

 (1) Asfaltkatte erinevate kihtide vaheline pind, samuti ka uue asfaldikihi ja vana asfaldikihi vaheline kontaktpind krunditakse eelnevalt puhastades bituumeni või bituumenemulsiooniga. Pealmisse asfaldikihti jäävad liitekohad töödeldakse bituumeni või bituumenemulsiooniga ning puistatakse üle graniitsõelmetega või jämedateralise liivaga. Kogu teekatte konstruktsiooni taastamisel ristlõike laiuses paigaldatakse asfaltkate sooja vuugiga.

 (2) Teekatte taastamisel lähtutakse järgmistest põhimõtetest:
 1) piki tänavat toimuvate kaevetööde korral taastatakse kuni 2,5 m laiused alla 5 aasta vanused asfaltkatted kogu tänava sõidutee/kõnnitee laiuselt;
 2) kui rikutakse rohkem kui 50% teekatte pinnast, taastatakse tee kogu laiuses;
 3) kui trass on sõidutee äärest lähemal kui 2 m, siis taastatakse see kuni lähema sõidutee ääreni
 4) olenemata kõnnitee ja kergtee laiusest taastatakse tee kaeveala ulatuses kogu laiuses;
 5) asfaltkate taastatakse kaeviku servast mõlemalt poolt 50 cm laiemalt.

 (3) Teekatete taastamisel lähtutakse järgmistest dokumentidest:
 1) Eesti Asfaldiliidu standardid;
 2) asfaldinormid;
 3) teeseadus ja kehtivad Vabariigi Valitsuse ja asjakohase ministri määrused;
 4) Maanteeameti peadirektori poolt kinnitatud “Teehoiutööde tehnoloogilised juhised”.

 (4) Kaevaja taastab ja korrastab tema poolt lõhutud või rikutud äärekivid, tehnovõrkude kaevud ja kaaned.

 (5) Olemasoleva teekatte kaevetöötrassiga piirnev serv lõigatakse enne taastamist sirgeks. Serva profiilis ei tohi olla kõrvalekaldeid ega varisemisi.

 (6) Kui liiklus on vaja avada enne teekatte täielikku taastamist või kui ilmastikust tingituna ei ole võimalik teekatet või haljastust taastada nõuetekohaselt, taastab kaevaja teekatte või haljastuse ajutiselt. Kaeviku asfaltkatte servade ja ajutise materjali kõrguste erinevust (maksimaalne lubatud erinevus +/- 3 cm) kohustub kaevaja vastutav isik igapäevaselt jälgima ning vajaduse ilmnemisel koheselt tagama täiendava materjali lisamise ning kogu kaeveala ulatuses tihendamistööd. Tiheasustusalal on lubatud ajutise teekatte taastamise materjalina kasutada asfaltfreespuru ning külmalt paigaldatav bituumenit sisaldav asfaldisegu. Talviste kaevetööde puhul taastab kaevaja objekti lõplikult hiljemalt 15. maiks.

§ 31.  Kaevetöö lõpetamine

 (1) Kaevetöö lõpetatakse pärast teekatte ja haljastuse lõplikku ja nõuetekohast taastamist ning kaeveala heakorrastamist.

 (2) Kaevetöö lõpetamisel annab kaevaja kaeveobjekti üle vallavalitsusele. Kaevetöö lõpetamine ja üleandmine fikseeritakse vallavalitsuse poolt kaevetöö loal.

 (3) Kaevetöö lõpetamisel esitab kaevaja vallavalitsusele:
 1) täitepinnase kihtide tihedusmõõtmiste laboratoorsed õiendid;
 2) taastatud asfaltbetoonkatte omaduste laboratoorse õiendi. Alla 10m² suuruste katete puhul võib vallavalitsuse loal laboratoorsetest proovidest loobuda, kui visuaalsel vaatlusel ei teki kahtlusi töö kvaliteedi suhtes;
 3) kasutatud ehitusmaterjalide sertifikaadid;
 4) tee asendiplaani teostusjoonise digitaalsel kujul, kui kaevetöö tulemusena on toimunud muutused tee asendiplaanis.

§ 32.  Garantii kaevetööle

 (1) Lõpetatud kaevetööle ja taastamistööle annab kaevaja kaheaastase garantii alates kaevetöö lõpetamisest.

 (2) Garantiiaja kestel ilmnevad kaevetööst tingitud defektid kõrvaldab kaevaja omal kulul vallavalitsuse poolt määratud tähtajaks.

 (3) Kui kaevaja pole garantiiajal ilmnenud puudusi määratud tähtajaks kõrvaldanud, võib vallavalitsus tellida taastamistööd kolmandalt isikult kaevaja kulul.

6. peatükk VASTUTUS 

§ 33.  Kaevaja vastutuse ulatus

 (1) Eeskirja nõuete rikkumise eest karistatakse “Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduses” ja teistes Eesti Vabariigi õigusaktides sätestatud viisil ja korras.

 (2) Kaevaja kannab täielikku vastutust teostatud töö tehnoloogia, ohutustehnika, tähtaegade, kvaliteedi, liiklusohutuse ning ehitusprojekti ja selle juurde käivate kooskõlastuste nõuete täitmise eest.

 (3) Kõrghaljastuse rikkumise tuvastamisel on vallavalitsusel õigus nõuda vastutavalt isikult haljastuse taastamist või kahju hüvitamist kolme aasta jooksul arvates ajast, mil õigustatud isik kahjust ja kahju hüvitama kohustatud isikust teada sai või pidi teada saama.

§ 34.  Kaevetöö loa peatamine ja kehtetuks tunnistamine

 (1) Vallavalitsusel on õigus peatada kaevetöö loa kehtivus või see kehtetuks tunnistada juhul, kui ilmneb, et:
 1) taotleja on esitanud tegelikkusele mittevastavaid andmeid;
 2) kaevetööde käigus pole kinni peetud kehtivatest õigusaktidest;
 3) kaevetööde käigus kahjustatakse projektis ja määruses lubamatul viisil haljastust, tekitatakse ülenormatiivset müra, raiutakse puud ilma raieloata või kahjustatakse ümbritsevat keskkonda muul viisil.

 (2) Kaevetöö loa kehtivus peatatakse vallavalitsuse vastutava ametniku poolt kuni tööde vastavusse viimiseni kehtivate õigusaktidega.

 (3) Kaevetöö loa peatamisest või kehtetuks tunnistamisest teavitatakse taotlejat kirjalikult. Loa peatamise puhul teavitatakse taotlejat loa peatamise kestvusest.

§ 341.  Järelevalve

  Järelevalvet määruse täitmise üle teostab vallavalitsus.
[RT IV, 08.03.2016, 8 - jõust. 11.03.2016]

7. peatükk Rakendussätted 

§ 35.  Määruse rakendamine

 (1) Kinnitada kaevetöö läbiviimise avalduse vorm (lisa 1).

 (2) Kinnitada kaevetöö loa vorm (lisa 2).

 (3) Kinnitada avariikaevetöö akti vorm (lisa 3).

 (4) [Käesolevast tekstist välja jäetud]

 (5) Määrus jõustub 7. detsembril 2012.

Lisa 1 Kaevetöö läbiviimise avalduse vorm

Lisa 2 Kaevetööde loa vorm

Lisa 3 Avariikaevetööde akti vorm