HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Laeva Lasteaia põhimäärus

Väljaandja:Laeva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:16.12.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 13.12.2012, 26

Laeva Lasteaia põhimäärus

Vastu võetud 27.11.2012 nr 68

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 34 ja koolieelse lasteasutuse seaduse § 9 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Lasteasutuse nimetus ja mõiste

  (1) Lasteasutuse nimetus on Laeva Lasteaed (edaspidi lasteaed).

  (2) Lasteaed on koolieast noorematele lastele hoidu ja alushariduse omandamist võimaldav õppeasutus. Lasteaed toetab lapse perekonda, soodustades lapse kasvamist ja arenemist ning tema individuaalsuse arvestamist.

§ 2.   Lasteasutuse asukoht ja teeninduspiirkond

  (1) Lasteaed asub aadressil Väänikvere tee 8, Laeva küla, Tartumaa 60608

  (2) Lasteaia teeninduspiirkond on Laeva valla haldusterritoorium.

  (3) Laste lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise korra kehtestab Laeva Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus).

§ 3.   Lasteasutuse liik ja haldusala

  (1) Lasteasutuse liik on lasteaed.

  (2) Lasteaed on Laeva Vallavalitsuse valitsemisalas tegutsev munitsipaallasteasutus, mis lähtub oma tegevuses käesolevast põhimäärusest, seadustest ning nende alusel antud õigus- ja haldusaktidest.

§ 4.   Pitsat ja sümboolika

Lasteaial on oma nimetusega pitsat ja sümboolika. Sümboolika kasutamise korra kinnitab lasteaia direktor käskkirjaga.

§ 5.   Asjaajamine

  (1) Lasteaia asjaajamiskeel on eesti keel.

  (2) Andmed lasteaia ja tema tegevusnäitajate kohta kantakse Eesti Hariduse Infosüsteemi (EHIS).

§ 6.   Põhimääruse kinnitamise ja muutmise kord

  (1) Põhimääruse eelnõu kooskõlastavad pedagoogiline nõukogu, hoolekogu ja vallavalitsus.

  (2) Lasteaia põhimääruse kinnitab ja selles teeb muudatusi Laeva Vallavolikogu.

2. peatükk STRUKTUUR. ÕPPE- JA KASVATUSKORRALDUSE ALUSED 

§ 7.   Struktuur

  (1) Lasteaias töötab 2 liitrühma.

  (2) Rühma registreeritud laste arv on liitrühmas kuni 18 last.

  (3) Vastavate võimaluste olemasolul ja hoolekogu ettepanekul võib vallavalitsus laste arvu liitrühmas suurendada kuni kahe lapse võrra.

  (4) Vallavalitsus võib lasteaia direktori ettepanekul moodustada lasteaias vastavalt vajadusele sobitusrühma, kuhu kuuluvad erivajadusega lapsed koos teiste lastega.

§ 8.   Õppe- ja kasvatuskorralduse alused

  (1) Lasteaed töötab koolitusloa alusel.

  (2) Lasteaias toimub õppe- ja kasvatustegevus eesti keeles.

  (3) Lasteaia õppe- ja kasvatuskorralduse aluseks on Vabariigi Valitsuse määrusega kinnitatud koolieelse lasteasutuse riiklikule õppekavale vastav lasteaia õppekava.

  (4) Lasteaia õppekava kinnitab direktor pedagoogilise nõukogu ettepanekul, kuulates ära lasteaia hoolekogu arvamuse.

  (5) Lasteaia õppekava läbinud lapsele annab lasteaed välja koolivalmiduse kaardi, milles on kirjeldatud lapse arengu tulemused.

  (6) Lasteaia õppe-ja kasvatuskorralduse üldeesmärk on lapse igakülgne ja järjepidev areng koostöös koduga.

  (7) Lasteaia ülesanneteks toetades lapse perekonda on:
  1) luua tingimused ja võimalused alushariduse omandamiseks lapse ealisi, soolisi, individuaalseid vajadusi ja iseärasusi arvestades;
  2) luua võimalused ja tingimused tervikliku isiksuse kujunemiseks, kes on sotsiaalselt tundlik, vaimselt erk, ennastusaldav, kaasinimesi arvestav ja keskkonda väärtustav;
  3) hoida ja tugevdada lapse tervist ning soodustada tema emotsionaalset, kõlbelist sotsiaalset, vaimset ja kehalist arengut;
  4) korraldada laste toitlustamine vastavalt päevakavale;
  5) võimaldada lastele logopeedilist abi;
  6) teha lapse hoidmisel ja õppe- ja kasvatuskorraldusel koostööd lapsevanema või tema seadusliku esindaja (edaspidi lapsevanem), sotsiaal- ja tervishoiutöötajate, lastekaitsespetsialisti, vallavalitsuse, teiste koolieelsete lasteasutuste, kooli ja muude organisatsioonidega;
  7) luua töötajatele tingimused oma erialaste ja pedagoogiliste teadmiste täiendamiseks.

  (8) Lasteaia igal rühmal on tegevus-ja päevakava, mis koostatakse oma õppekava ja rahvatraditsioone arvestades.

  (9) Lasteaial on kodukord, mille kiidab heaks pedagoogiline nõukogu ja hoolekogu ning kinnitab lasteaia direktor käskkirjaga.

  (10) Lasteaia ja kodu koostöö korraldamiseks toimuvad lasteaias rühma lapsevanemate koosolekud ning lapse õpetajate ja lapsevanema vahelised arenguvestlused lapse arengust.

  (11) Õppeaasta lasteaias algab 1. septembril ja lõpeb 31. augustil. Aktiivne õppetöö toimub 1. septembrist kuni 25. maini. Suvisel perioodil korratakse ja süvendatakse aasta jooksul saadud teadmisi ja oskusi.

  (12) Lasteaia päevase lahtiolekuaja otsustab vallavalitsus lähtudes hoolekogu ettepanekust.

  (13) Suveperioodil võib ühendada rühmi ja sulgeda lasteaia kollektiivpuhkuse või remondi tõttu.

3. peatükk LASTE JA VANEMATE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 

§ 9.   Lapsed

  Lastel on õigus:
  1) vaimselt ja füüsiliselt tervislikule keskkonnale ja päevakavale;
  2) eneseusaldust ja vaimset erksust toetavale tegevusele;
  3) pedagoogide igakülgsele abile ja toetusele alushariduse omandamisel.

§ 10.   Vanemad

  (1) Vanemal on õigus:
  1) nõuda vajalike tingimuste loomist laste mitmekülgseks arenguks ja turvaliseks kasvamiseks, tehes koostööd pedagoogidega nende tingimuste loomisel;
  2) saada lasteaia pedagoogidelt nõustamist õppe-ja kasvatuskorralduse küsimustes;
  3) tutvuda õppekava, tegevus-ja päevakavaga;
  4) olla valitud hoolekogu liikmeks;
  5) järgides lasteaia päevakava tuua laps lasteaeda ja viia sealt ära lapsevanemale sobival ajal;
  6) saada teavet lasteaia töökorralduse kohta.

  (2) Vanem on kohustatud:
  1) looma koostöös lasteaiaga lapsele soodsad tingimused arenemiseks ja alushariduse omandamiseks;
  2) järgima lasteaia tegevus-ja päevakava, laste tervisekaitse ja tervise edendamise nõudeid;
  3) täitma lasteaia kodukorda ning kandma vastutust selle rikkumise eest;
  4) tasuma iga kui 20-ndaks kuupäevaks vallavolikogu poolt kehtestatud ulatuses ja korras vanemate poolt kaetava osa ja lasteaia hoolekogu poolt otsustatud ning direktori poolt kinnitatud toidukulu päeva maksumuse;
  5) informeerima lasteaeda lapse tervisehäiretest.

4. peatükk ÕPETAJATE JA TEISTE TÖÖTAJATE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 

§ 11.   Personal

  (1) Lasteaia töötajad (edaspidi personal) on:
  1) pedagoogid (direktor, õpetajad ja logopeed);
  2) lasteaia majandamist tagavad ning õpetajaid abistavad töötajad.

  (2) Lasteaia personali miinimumkoosseisu määrab lasteaia direktor lähtudes haridus- ja teadusministri määrusest ja vallavolikogu poolt kinnitatud palgafondist.

  (3) Töölepingud personaliga sõlmib, muudab ja ütleb üles lasteaia direktor.

§ 12.   Personali õigused ja kohustused

  (1) Personali tööülesanded, kohustused, õigused ja vastutus määratakse kindlaks töötajate töölepingute ja ametijuhenditega ning lasteaia töökorralduse reeglitega.

  (2) Personalil on õigus saada vajalikku eri-, kutse-ja ametialast täiendkoolitust vastavalt rahalistele võimalustele.

  (3) Personal on kohustatud täitma nõudeid laste elu ja tervise kaitse kindlustamiseks ning aitama kaasa laste tervisliku ja turvalise keskkonna loomisel.

  (4) Personalil on keelatud avalikustada talle tööalaselt teatavaks saanud teavet lapse ja tema perekonna kohta.

  (5) Personal on kohustatud andma teavet valla sotsiaalnõunikule, kui on selgunud, et lapse kodune kasvukeskkond on ebarahuldav või kui esineb kahtlusi lapse kehalise, emotsionaalse või seksuaalse väärkohtlemise osas.

  (6) Pedagoogide ülesanne on õppe-ja kasvatustöö suunamine, tunnetusprotsesside juhtimine, neis osalemine vastastikuse lugupidamise ja üksteise mõistmisel põhineva koostöö alusel koos vanematega.

  (7) Pedagoogid on kohustatud nõustama lapsevanemaid nende soovil õppe-ja kasvatusküsimustes.

  (8) Pedagoog:
  1) soodustab arvestades lapse võimeid, huvisid, kalduvusi ning tervislikku seisundit tema füüsilist, vaimset ja sotsiaalset arengut;
  2) teostab süsteemselt, järjekindlalt ja eesmärgistatult teadmiste, oskuste ja harjumuste kujundamist peamiselt integreeritud tegevustes ja mängudes, valmistades last ette kooli astumiseks;
  3) vastutab lapse elu, tervise ja turvalisuse eest lasteasutuses viibimise ajal;
  4) vastutab tema hoolde usaldatud lasteaia vara eest.

  (9) Pedagoogide vaba ametikoha täitmiseks korraldatakse konkurss, mille läbiviimise korra kinnitab hoolekogu direktori ettepanekul.

  (10) Muu personal:
  1) tagab lasteaia majandusliku teenindamise, pedagoogide abistamise ja lasteaia häireteta töö;
  2) vastutab vara, töökaitse ja tuleohutusnõuete täitmise eest;
  3) tagab laste tervisliku ja häireteta toitlustamise.

  (11) Tervishoiutöötaja:
  1) jälgib laste tervist, lähtudes sotsiaalministri määrusega ja Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud laste tervisekaitse ja tervise edendamise nõuetest ning informeerib lapse tervisehäiretest vanemaid ja lapse arsti.
  2) koostab lasteaia päevakava, kontrollib laste toitlustamise vastavust sotsiaalministri määrusega kehtestatud laste toitlustamise nõuetele, nõustab vanemaid ja pedagooge lapse tervisega seotud küsimustes.

5. peatükk JUHTIMINE 

§ 13.   Direktor

  (1) Direktori ülesanne on tagada lasteasutuse tulemuslik töö ja juhtida lasteaia tegevust koostöös pedagoogilise nõukogu ja hoolekoguga. Direktor esindab lasteaeda oma töölepingu kehtivuse ajal.

  (2) Direktoril on käesolevas seaduses sätestatud ülesannete täitmiseks õigus teha tehinguid lasteaia varaga õigusaktidega kehtestatud korras.

  (3) Direktor vastutab lasteaia arengu ning rahaliste vahendite sihipärase ja otstarbeka kasutamise eest.

  (4) Direktor esitab kord aastas vallavalitsusele ja hoolekogule kirjaliku ülevaate lasteaia õppe- ja kasvatustegevusest, majanduslikust seisust ja raha kasutamisest, samuti teatama kirjalikult lasteasutuse majandusliku seisundi olulisest halvenemisest ja järelevalveasutuse tehtud ettekirjutustest.

  (5) Lasteaia direktori ametiülesanded, õigused ja vastutus on määratud ametijuhendiga.

  (6) Direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatakse avalik konkurss. Konkursi kuulutab välja ja selle läbiviimise korra kehtestab vallavalitsus. Konkursi võitnud isiku kinnitab ametisse vallavalitsus.

  (7) Töölepingu direktoriga sõlmib, muudab ja ütleb üles vallavanem või tema volitatud ametiisik.

  (8) Lasteaia direktori äraolekul asendab teda vallavanema poolt määratud isik. Ettepaneku asendaja kohta esitab vallavanemale eelnevalt lasteaia direktor.

§ 14.   Pedagoogiline nõukogu


Pedagoogid kuuluvad lasteaia pedagoogilisse nõukogusse, mille ülesanne on planeerida, analüüsida ja hinnata õppe- ja kasvatustegevust ning teha direktorile, hoolekogule ja vallavalitsusele ettepanekuid õppe- ja kasvatustegevuse parandamiseks. Pedagoogilise nõukogu otsused protokollitakse.

§ 15.   Hoolekogu

  (1) Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, mille ülesandeks on jälgida, et lasteaia õppe- ja kasvatustegevus vastaks lapse arengule ja huvidele ning teha sellesuunalist koostööd lasteaia personali, vallavolikogu, vallavalitsuse ja lastevanematega.

  (2) Hoolekogusse kuuluvad igast lasteaia rühmast lastevanemate esindaja, üks valla esindaja ning üks õpetajate esindaja.

  (3) Vanemate esindaja valimine:
  1) iga rühma laste vanemad esitavad hoolekogusse oma esindaja;
  2) vanemate esindaja valitakse rühma lastevanemate koosolekul hääletamise teel;
  3) kandidaadi võib üles seada iga koosolekust osavõttev vanem ja kandidaadiks võibolla üles seatud iga vanem. Valituks osutub enim hääli saanud kandidaat.

  (4) Õpetajate esindaja valimine:
  1) lasteaia õpetajate esindaja valitakse pedagoogilise nõukogu koosolekul;
  2) õpetajate esindajaks võib olla iga pedagoog. Õpetajate esindaja valitakse hääletamise teel;
  3) kandidaadi võib üles seada iga pedagoogilisest nõukogu koosolekust osavõttev õpetaja;
  4) valituks osutub enim hääli saanud kandidaat.

  (5) Valla esindaja nimetamine:
  1) valla esindaja hoolekogusse nimetab vallavalitsus oma korraldusega üheks õppeaastaks.

  (6) Lasteaia direktor esitab iga õppeaasta alguses septembrikuu jooksul vallavalitsusele hoolekogusse valitud esindajate andmed ja esindajaks valimise otsused.

  (7) Hoolekogu koosseisu kinnitamine ja liikmete volitused:
  1) vallavalitsus kinnitab igaks õppeaastaks lasteaia hoolekogu koosseisu jooksva õppeaasta oktoobrikuu jooksul;
  2) hoolekogu volitused kehtivad hoolekogu koosseisu kinnitamise päevast kuni uue hoolekogu koosseisu kinnitamiseni.

  (8) Hoolekogu liikme volitused lõpevad ennetähtaegselt:
  1) esindajaks valitud lapsevanema lapse väljaarvamisel lasteasutuse rühma
  2) hoolekogusse valitud liikme avalduse alusel;
  3) esindatavate otsusel uue esindaja valimisel;
  4) esindajaks valitud pedagoogi töösuhte lõppemisel.

  (9) Hoolekogu esimees informeerib üks kord õppeaasta jooksul lapsevanemaid aasta jooksul tehtud ja uuel aastal kavandatavatest tegevustest.

  (10) Töö korraldamiseks valib hoolekogu oma liikmete hulgast hoolekogu esimehe, tema asetäitja ja protokollija.

  (11) Hoolekogu töövorm on koosolek, mis toimub vähemalt üks kord kvartalis hoolekogu esimehe või direktori ettepanekul.

  (12) Lasteaia direktor on hoolekogu ees aruandekohustuslik.

  (13) Hoolekogul on õigus saada direktorilt ning vallavalitsuselt oma tööks vajalikku

  (14) Hoolekogu pädevuses on:
  1) kuulata ära direktori aruanne lasteaia õppe- ja kasvatustegevusest ning
  2) anda lasteaia direktorile ja vallavalitsusele soovitusi lasteaia eelarve
  3) teha direktorile ja vallavalitsusele ettepanekuid lastele soodsa arengukeskkonna tagamiseks;
  4) osaleda oma esindaja kaudu lasteaia direktori vaba ametikoha täitmiseks
  5) otsustada lapse toidukulu päevamaksumus;
  6) otsustada teisi seadusi või vallavolikogu või vallavalitsuse poolt hoolekogu

6. peatükk FINANTSEERIMINE. MAJANDAMISE JA ASJAAJAMISE ALUSED 

§ 16.   Vara

Lasteaia vara kuulub Laeva valla omandisse, selle valdamine, kasutamine ja käsutamine toimub vallavolikogu kehtestatud korras.

§ 17.   Rahastamine

  (1) Lasteaia rahastamine toimub:
  1) vallaeelarve ja riigieelarve vahenditest;
  2) vanemate poolt kaetavast osast;
  3) annetustest.

  (2) Lasteaia eelarve projekti koostab direktor ja esitab vallavalitsusele. Lasteaia eelarve kinnitab vallavolikogu valla eelarve koosseisus.

  (3) Lasteaia kulud kaetakse kinnitatud eelarve alusel.

  (4) Lasteaed võib sihtasutustelt, äriühingutelt, mittetulundusühingutest ja üksikisikutelt vastu võtta eraldisi ja annetusi, mis võetakse arvele õigusaktidega kehtestatud korras. Eraldatud või annetatud vahendite kasutamisel tuleb järgida annetaja soovi.

  (5) Lasteaed hoiab korras oma ruumid, territooriumi, inventari ja õppevahendid eelarves ettenähtud vahendite piires.

§ 18.   Asjaajamine ja aruandlus

  (1) Lasteaed täidab kohustuslikke õppe- ja kasvatustegevuse alaseid dokumente haridus- ja teadusministri määrusega kehtestatud korras.

  (2) Lasteaia tegevust kontrollib vallavalitsus, lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse üle teostab riiklikku järelevalvet Haridus- ja Teadusministeerium või haridus- ja teadusministri ülesandel maavanem.

7. peatükk ÜMBERKORRALDAMINE, ÜMBERKUJUNDAMINE JA TEGEVUSE 

§ 19.   Lasteaia ümberkorraldamine, ümberkujundamine ja tegevuse lõpetamine

  (1) Lasteaia korraldab ja kujundab ümber ning tema tegevuse lõpetab vallavolikogu otsuse alusel vallavalitsus õigusaktidega sätestatud korras.

  (2) Lasteaia ümberkorraldamise, ümberkujundamise ja tegevuse lõpetamise otsusest teavitatakse kirjalikult Haridus – ja Teadusministeeriumi, lapsevanemaid (hooldajaid), personali ning maavanemat hiljemalt viis kuud enne ümberkorraldamise, ümberkujundamise või tegevuse lõpetamise tähtaega.

  (3) Vallavalitsus on kohustatud algatama lasteaia tegevuse lõpetamise, kui:
  1) lasteaial puudub kuue kuu jooksul koolitusluba;
  2) vallavolikogu on võtnud vastu otsuse, et lasteaia edasine tegevus on muutunud ebaotstarbekaks.

  (4) Lasteaia tegevuse lõpetamisel tagab vallavalitsus lastele võimaluse jätkata lasteaia teenuse kasutamist teises lasteaias.

8. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 20.   Määruse kehtetuks tunnistamine

Tunnistada kehtetuks Laeva Vallavolikogu 30.05.2002. a määrus nr 61 „Laeva Lasteaia põhimäärus”.

§ 21.   Määruse jõustumine

Määrus jõustub kolmandal päeval peale avalikustamist.

Elviire Villa
Vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json