Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Noorsootöö ja lastekaitse

Teksti suurus:

Karksi-Nuia Noortekeskuse põhimäärus

Väljaandja:Karksi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:02.07.2007
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:02.01.2020
Avaldamismärge:RT IV, 13.12.2013, 26

Karksi-Nuia Noortekeskuse põhimäärus

Vastu võetud 19.06.2007 nr 44

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lõike 2, Karksi valla põhimääruse § 40 lõike 3 ja kooskõlas noorsootöö seaduse § 2 punktiga 4 ning Karksi Vallavolikogu 19. juuni 2007 otsusega nr 144 „Karksi-Nuia Noortekeskuse asutamine”.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Karksi-Nuia Noortekeskus (edaspidi asutus) on Karksi Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) hallatav valla asutus, mis korraldab ja arendab noorsootööd Karksi vallas.

  (2) Asutuse ametlik nimi on: Karksi-Nuia Noortekeskus tunnusnimega KNNK ja inglise keeles Youth Centre of Karksi-Nuia.

  (3) Asutuse asukoht on Eesti Vabariik ja aadress on Tartu mnt 22, 69104 Karksi-Nuia, Karksi vald.

  (4) Asutusel on oma eelarve ja Karksi valla vapi kujutisega pitsat ja dokumendiplangid. Asutusel võib olla oma sümboolika.

  (5) Asutuse põhimääruse kinnitab ja teeb selles muudatusi Karksi Vallvolikogu (edaspidi vallavolikogu).

  (6) Asutus juhindub oma tegevuses riigi ja Karksi valla õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

§ 2.   Tegevusvaldkond ja eesmärk

  (1) Asutuse tegevusvaldkond on noorsootöö korraldamine ja arendamine Karksi vallas.

  (2) Asutuse eesmärgiks on luua Karksi valla noortele tingimused ja võimalused vaba aja sisustamiseks avatud noorsootöö meetodi kaudu.

§ 3.   Põhiülesanded

  Asutuse põhiülesanded on:
  1) noortekeskuse haldamine ja avatud noorsootöö korraldamine, pakkudes noortele täiendavaid võimalusi arendavaks tegevuseks ja oma vaba aja sisustamiseks läbi aktiivse kaasamise ja osaluse;
  2) noorte info ja nõustamise korraldamine;
  3) ülevallaliste noorteprojektide ja noorteürituste korraldamine;
  4) Karksi vallas noorsootöö ja noorsootöö kvaliteedi arendamine;
  5) noorte vaimse ja füüsilise arengu soodustamine ning toimetulevaks ühiskonnaliikmeks kujunemise toetamine läbi noorte sotsiaal-, kultuuri- ja tervisekasvatuslike tegevuste;
  6) noorte eetiliste tõekspidamiste, kodanikutunde ja austuse kujundamine teiste kultuuride vastu;
  7) noorte mitteformaalse ja informaalse õppimise ning sotsiaalse arengu soodustamine.

§ 4.   Asutuse tegevus põhiülesannete täitmiseks

  Põhiülesannete täitmiseks asutus:
  1) korraldab noortekeskuse aastaringset tööd;
  2) kasutab noortekeskuses avatud noorsootöö meetodit;
  3) korraldab noortele töö-, projekt- ja puhkelaagreid;
  4) korraldab noortele laagreid ja koolivaheaja programme;
  5) korraldab huvitegevust ja mitteformaalset õpet;
  6) korraldab nii rahvusvahelisi kui siseriiklikke noorteprojekte ja noortevahetusi;
  7) korraldab piirkondlike ja ülevallalisi vaba aja ja preventiivseid üritusi ning tegevusi noortele;
  8) tegeleb noorsootöö arendustegevusega ja osaleb valla noorsoopoliitika kujundamisel;
  9) korraldab noorte jaoks olulise info kogumist, säilitamist, edastamist ja nõustamist mitmesuguste infokanalite ning tegevuste kaudu;
  10) töötab välja ja viib ellu Karksi valla noorsootöö arenguks olulisi sihtprogramme ja –projekte;
  11) kirjastab ja levitab asutuse tegevusega ja Karksi valla noorte infoga seotud trükiseid;
  12) nõustab ja aitab kaasa noorte omaalgatusprojektidele;
  13) aitab kaasa noortele suunatud riikliku kriminaalpreventsiooni programmi realiseerimisele;
  14) osutab oma põhiülesannetega seotud tasulisi teenuseid ja korraldab muud asutuse eesmärkide täitmiseks vajalikku majandustegevust,
  15) korraldab tuluüritusi (näitusmüügid, loterii, kontserte jms);
  16) korraldab ja vahendab noorsootööalaseid koolitusi ja õppepäevi;
  17) arendab ülevallaliste noorte võimalusi ühiskonnaelus kaasa rääkida;
  18) seisab noorte õiguste eest;
  19) kogub ja haldab Karksi vallas noorsootööalaseid andmeid;
  20) arendab koostööd teiste samalaadsete organisatsioonidega, omavalitsuste, firmade ja üksikisikutega nii Eestis kui välismaal;
  21) esindab Karksi valla noorsootööd Eestis ja välismaal;
  22) annab välja tunnustusauhindasid.

§ 5.   Vara ja vahendid

  (1) Asutuse valduses olevat vallavara kasutab asutus sihtotstarbeliselt oma põhiülesannete täitmiseks. Asutuse valduses oleva vallavaraga võib tehinguid sooritada üksnes Karksi valla õigusaktidega sätestatud juhtudel ja korras. Asutuse valduses oleva vallavara kohta peetakse arvestust Karksi valla õigusaktides kehtestatud korras.

  (2) Asutuse kulud katab Karksi vald. Asutuse eelarves nähakse ette vajalikud vahendid ja planeeritakse tulu tasuliste ürituste ja teenuste osutamisest. Vallavalitsuse poolt kinnitatud hindade alusel osutatud teenuste eest laekuvaid ja tuluüritustest saadud vahendeid kasutatakse eelarveliste vahenditega samadel alustel asutuse tegevusvaldkonnast tulenevate ülesannete täitmiseks.

  (3) Asutus võib vastu võtta eraldisi ja annetusi sihtasutustelt, äriühingutelt, mittetulundusühingutelt ja üksikisikutelt, mis tuleb arvele võtta õigusaktidega ja raamatupidamise sise-eeskirjaga kehtestatud korras. Eraldistest ja annetustest peab asutus teavitama vallavalitsust ning tagama nimetatud vahendite kasutamise arvestuse.

§ 6.   Juhtimine

  (1) Asutust juhib juhataja. Töölepingu juhataja sõlmib, peatab, muudab ja lõpetab vallavalitsuse korralduse alusel vallavanem. Asutuse juhatajat asendab vallavanema käskkirjaga määratud isik.

  (2) Juhataja, oma ülesannete täitmiseks riigi ja Karksi valla õigusaktidega kehtestatud korras:
  1) juhib asutust, tagades põhimääruses ettenähtud ülesannete täitmise ja kannab isiklikku vastutust asutuse üldseisundi, varade säilimise, arengu ja rahaliste vahendite õiguspärase kasutamise eest;
  2) tegutseb asutuse nimel ja esindab asutust ilma täiendavate volitusteta kõigis riigi- ja omavalitsusasutustes ning suhetes teiste füüsiliste ja juriidiliste isikutega;
  3) teostab tehinguid põhimääruses sätestatud ülesannete täitmiseks vallaeelarves selleks ettenähtud vahendite piires;
  4) tegutseb tööandjana asutuse töötajate suhtes vastavalt seadustele ja käesolevale põhimäärusele;
  5) kinnitab töötajate ametijuhendid ja sõlmib, peatab, muudab, lõpetab töötajatega töölepingud;
  6) esitab asutuse eelarve projekti vallavalitsusele vastavalt Karksi valla õigusaktides kehtestatud korrale;
  7) annab oma pädevuse piires asutuse töö sisemiseks korraldamiseks käskkirju ja kontrollib nende täitmist;
  8) teavitab Vallavalitsust eraldistest ja annetustest, tagab eraldise ja annetuse kasutamise järgides annetaja soovi ning nimetatud vahendite arvestuse;
  9) täidab muid ülesandeid.

§ 7.   Aruandlus ja kontroll tegevuse üle

  (1) Asutuse juhtimist ja tegevust kontrollib Vallavalitsus ning vallavolikogu revisjonikomisjon.

  (2) Asutuse raamatupidamisarvestust ja –aruandlust korraldatakse vastavalt raamatupidamise seadusele, raamatupidamistoimkonna juhenditele ning rahandusministri poolt kehtestatud juhenditele ning Karksi õigusaktidele tsentraliseeritult vallavalitsuse poolt.

  (3) Asutus esitab aruandeid riigi ja Karksi valla õigusaktidega kehtestatud korras ja tähtaegadeks.

§ 8.   Asutuse ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

  (1) Asutuse ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise otsustab vallavolikogu vallavalitsuse ettepanekul.

  (2) Kui asutuse ümberkorraldamise otsuses ei ole sätestatud teisiti, lähevad asutuse ümberkorraldamisel tema õigused ja kohustused üle tema õigusjärglasele, selle puudumisel aga vallavalitsusele.

  (3) Asutuse lõpetamisel toimub selle likvideerimine.

§ 9.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 02. juulil 2007. a.

Heino Luik
vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json