Keskkond ja heakordJäätmekäitlus

Linna ja valla valitsemineAndmekogud ja infoturve

Teksti suurus:

Võru valla jäätmevaldajate registri asutamise ja registri pidamise korra kehtestamine

Väljaandja:Võru Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.08.2005
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 13.12.2013, 43

Võru valla jäätmevaldajate registri asutamise ja registri pidamise korra kehtestamine

Vastu võetud 10.08.2005 nr 46

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1, jäätmeseaduse § 69 lõike 3 ja andmekogude seaduse § 44 alusel.

§ 1.   Registri eesmärk

  Võru valla jäätmevaldajate registri pidamise eesmärk on sätestada Võru vallas jäätmetekitajate üle arvestuse pidamiseks kogutavate andmete loetelu ja registri pidamise põhimõtted.

§ 2.   Rakendusala

  Registrit rakendatakse jäätmevaldajate üle arvestuse pidamiseks, register annab ülevaate valla elanike, korteriühistute ja asutuste tekkinud olmejäätmete kogustest ja olmejäätmete käitlemise nõuetest kinnipidamisest.

§ 3.   Registri asutamine ja nimi

  (1) Jäätmevaldajate registri asutamise algatab Võru vallavalitsus.

  (2) Registri asutamise otsustab Võru vallavolikogu.

  (3) Registri nimeks on Võru valla jäätmevaldajate register.

  (4) Jäätmevaldajate registrit peetakse elektrooniliselt, võttes aluseks kas ehitus-, rahvastiku- ja äriregistri või kinnisturaamatu andmed.

  (5) Vastutav töötleja on Võru vallavalitsus, kes vastutab registri pidamise eest vastavalt jäätmeseadusele ja andmekogu seadusele.

  (6) Volitatud töötleja on vastutava töötleja poolt nimetatud ametnik, kes vastutab andmete õigeaegse sisestamise, töötlemise ja õigsuse eest.

§ 4.   Registrist andmete saamine

  (1) Registri andmed on ametialaseks kasutamiseks vallavalitsusele ja jäätmeveoga tegelevatele ettevõtetele.

  (2) Jäätmevaldajale, kelle kohta peetakse andmeid.

  (3) Andmete väljastamise eest tasu ei võeta.

§ 5.   Registrisse kantakse järgmised andmed:

 
  1) järjekorranumber;
  2) jäätmevaldaja nimi, juriidiline nimi;
  3) jäätmevaldaja aadress (veopiirkond, tänav, majanumber, korterinumber, majavalduse nimi, telefoni number);
  4) elanike arv jäätmevaldaja territooriumil;
  5) liitumine olmejäätmete korraldatud veoga;
  6) sõlmitud leping jäätmekäitluseks;
  7) jäätmemahuti olemasolu ja suurus;
  8) jäätmete äraveo sagedus;
  9) käitlemiseks üleantud jäätmekogused kvartalite kaupa, aastate kaupa;
  10) märkused jäätmekäitluseeskirjast kinnipidamise kohta.
18.04.2019 15:42
Veaparandus - Kustutatud punkti 1 topelt tekst Riigi Teataja seaduse § 10 lg 3 alusel.

§ 6.   Andmete andmine registrisse

  Olmejäätmete veoettevõtted esitavad igakuuliselt andmed jäätmekoguste kohta, mis on üle antud prügilasse veoks, jäätmevaldajate lõikes. Registripidajal on õigus saada piirkonnas tegutsevatelt jäätmevedajatelt registri andmete kohta tasuta teavet.

§ 7.   Muudatuste tegemine registris

  (1) Muudatusi registris tehakse:
  1) jäätmevaldaja poolt esitatud dokumentide alusel;
  2) ehitus-, rahvastiku- ja äriregistri või kinnistusraamatu andmete muudatuste alusel.

  (2) Muudatused kantakse registrisse kaks korda aastas (1. jaanuari ja 1. juuli seisuga).

§ 8.   Registriandmetele juurdepääs

  Jäätmevaldajate registri andmetele juurdepääs on piiratud. Kasutajad määratakse vallavanema käskkirjaga.

§ 9.   Rakendussätted

  Määrus jõustub 15. augustil 2005.a.

Priit Süüden
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json