ElamumajandusSoojamajandus

Teksti suurus:

Kaugküttepiirkonna määramine, kaugküttevõrguga liitumise ja võrgust eraldamise tingimused ja kord

Väljaandja:Muhu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 13.12.2013, 44

Kaugküttepiirkonna määramine, kaugküttevõrguga liitumise ja võrgust eraldamise tingimused ja kord

Vastu võetud 21.08.2009 nr 50
jõustumine 01.09.2009

Määrus kehtestatakse kaugkütteseaduse § 5 lg 6 ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p. 37 alusel.

§ 1.   Üldsätted.

  (1) Käesolev määrus reguleerib Muhu valla haldusterritooriumil soojuse tootmise, jaotamise ja müügiga seonduvaid tegevusi, määrab kaugküttepiirkonna piirid ning kaugküttevõrguga (edaspidi võrk) liitumise ja võrgust eraldumise tingimused ja korra.

  (2) Käesolevat määrust rakendatakse koos kaugkütteseadusega ja kasutatakse mõisteid kaugkütteseaduses sätestatud tähenduses.

§ 2.   Kaugküttepiirkonna piirid.

  Kaugküttepiirkond asub Liiva külas ja hõlmab valdavalt korterelamutega ja sotsiaalobjektidega kaetud ala vastavalt määrusele lisatud asendiplaanile (lisa 1), millel kaugküttepiirkonna piirid on tähistatud punase pideva joonega.

§ 3.   Võrguga liitumise tingimused ja kord.

  (1) Kaugküttepiirkonnas on võrguga liitumine kohustuslik kõigile kaugküttepiirkonnas asuvatele isikutele, kelle omandis või valduses on tarbijapaigaldis ehitatava või rekonstrueeritava ehitise soojusega varustamiseks, välja arvatud käesoleva paragrahvi lõikes 3 toodud erandjuhtudel.

  (2) Isikud, kes kaugküttepiirkonna määruse jõustumise ajal ei kasuta kaugkütet, ei ole kohustatud liituma võrguga.

  (3) Erandid, mille korral kaugküttepiirkonnas ehitatavate või rekonstrueeritavate ehitiste soojusega varustamisel lubatakse kasutada muud kütteviisi kui kaugküte, on:
  1) individuaalelamud;
  2) ajutised ehitised;
  3) ehitised, mille ühendamist ei võimalda võrgu tehnilised tingimused või mille võrku ühendamine seaks ohtu varasemate liitujate varustuskindluse;
  4) ehitised, mille soojusega varustamisel kasutatakse taastuvaid energiaallikaid või keskkonnasäästlikke kütteviise.

  (4) Võrguga liitumine toimub kaugkütteseadusega sätestatud korras.

  (5) Soojusettevõtjal on õigus võtta liitujalt põhjendatud liitumistasu.

§ 4.   Võrgust eraldumise tingimused.

  Võrgust eraldumist kaugküttepiirkonnas on lubatud tarbijal taotleda alljärgnevatel juhtudel:
  1) korterelamutes kõigi omanike ühisotsuse alusel alternatiivkütte (keskkonnasäästlike kütteviiside) kasutamiseks terve elamu eraldamiseks paragrahvis 5 ettenähtud korra kohaselt;
  2) ehitis või ehitiste kompleks, milles tarbijapaigaldis asub, tunnistatakse kasutus- või elamiskõlbmatuks;
  3) ehitise soojavarustuse parameetrite muutumine rekonstrueerimise käigus selliselt, et ehitise varustamist soojusega võrgu kaudu ei ole võimalik jätkata võrgu tehniliste võimaluste tõttu.

§ 5.   Võrgust eraldamise kord.

  (1) Taotleja esitab soojusettevõtjale läbivaatamiseks ning arvamuse saamiseks ja seejärel vallavalitsusele otsustamiseks:
  1) taotluse kaugküttest loobumise kohta;
  2) ehitises paikneva ühisomandis oleva tarbijapaigaldise kõigi omanike kirjaliku ühisotsuse kaugküttest loobumise, alternatiivküttele ülemineku ja planeeritava kütteliigi kohta;
  3) eskiisprojekti, milles nähtub ehitise uue küttesüsteemi põhimõtteline lahendus ja kasutatav kütteliik.

  (2) Soojusettevõtja väljastab eraldumistingimused tarbija taotluse alusel 30 tööpäeva jooksul.

  (3) Eraldumistingimustes määratakse kindlaks:
  1) võrguühenduse likvideerimise aeg;
  2) võrguühenduse tehnilised nõuded, mis on vajalikud võrgu stabiilsuse ja teiste tarbijate varustuskindluse tagamiseks.

  (4) Kõik kulud, mis on seotud kaugküttest loobumisega ja alternatiivküttele üleminekuga katab taotleja.

  (5) Korterelamus üksiku korteri eraldamine küttesüsteemist ei ole lubatud.

  (6) Enne käesoleva määruse kehtestamist võrgust eraldunud korterite soojusega varustamisel kaudselt kaugkütte teel (püstikud, laed, seinad, põrandad, trepikojad) maksab omanik soojusettevõtjale ekspertiisi ja arvutuste teel kindlaksmääratud protsendi hoone kütmiseks kulutatud soojushulgast.

  (7) Omavoliliselt tarbijapaigaldise väljalülitamisega (väljalõikamisega) tekitatud kahju soojusettevõttele või teistele ühisomandis olevate tarbijapaigaldiste omanikele katab selle tekitaja sadusega ettenähtud korras.

§ 6.   Kaugkütte üldised kvaliteedinõuded.

  (1) Soojusettevõtja on kohustatud tagama tema omandis või valduses oleva kaugküttevõrguga ühendatud tarbijate pideva varustamise vajalikus koguses soojusega vastavalt nende vahel sõlmitud soojusenergia müügilepingule.

  (2) Kaugküttevõrgus peab soojusettevõtja hoidma stabiilset hüdraulilist režiimi ja soojuskandja temperatuurigraafikut, milles on tarbijaga kokku lepitud.

  (3) Konkreetsed kaugküttevõrgu kvaliteedinõuded esitatakse soojuse tarnija ja tarbija vahel sõlmitavas soojusenergia müügilepingus.

§ 7.   Soojuse piirhinna kooskõlastamise kord.

  (1) Soojuse piirhinna kooskõlastamine toimub kaugkütteseadusega sätestatud korras.

  (2) Kaugküttepiirkonnas tegutsev soojusettevõtja esitab piirhinna kooskõlastamiseks Muhu Vallavalitsusele.

  (3) Vallavalitsus teeb otsuse piirhinna kooskõlastamise kohta 30 päeva jooksul alates nõuetekohase hinnataotluse esitamisest.

  (4) Soojusettevõtja peab avalikustama oma võrgupiirkonnas soojuse piirhinna vähemalt kolm kuud enne selle kehtima hakkamist.

§ 8.   Soojusettevõtja arenduskohustus.

  (1) Soojusettevõtja arendab võrke, lähtudes omavalitsuse üld- ja detailplaneeringutest ning Muhu valla arengukavast.

  (2) Soojusettevõtja arendab tema omandis või valduses olevaid kaugküttesüsteeme ja tõstab nende efektiivsust, et oleks tagatud valla kaugküttepiirkonnas uute liitujate tarbijapaigaldiste võrku ühendamine ja seal olevate tarbijate ja liitujate kvaliteedinõuetele vastava soojusenergiaga varustamine.

§ 9.   Määruse rakendamine.

  Käesolevat määrust rakendatakse alates 01.09.2009.a

Kadri Tüür
Volikogu esimees

Lisa Lisa 1

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json