HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Käina Lasteaed Tirtspõnni põhimäärus

Väljaandja:Käina Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 13.12.2013, 81

Käina Lasteaed Tirtspõnni põhimäärus

Vastu võetud 30.12.2010 nr 22
jõustumine 01.01.2011

Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 9, lõike 3 ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 34 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Reguleerimisala

  Käina lasteaed Tirtspõnni (edaspidi lasteaed) põhimäärus sätestab asutuse tegevuse eesmärgid ja ülesanded, struktuuri ja juhtimise põhimõtted, õppe- ja kasvatuskorralduse alused, laste, lastevanemate ja lasteaia töötajate õigused ja kohustused.

§ 2.   Lasteaia nimetus

  Lasteaia ametlik nimetus on Käina Lasteaed Tirtspõnni.

§ 3.   Lasteaia asukoht

  Lasteaia aadress on Hiiu mnt 1b, Käina 92101, Hiiu maakond.

§ 4.   Lasteaia haldusala ja tegevuse õiguslikud alused

  (1) Lasteaed on koolieast noorematele lastele hoidu ja alushariduse omandamist võimaldav Käina Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) hallatav õppeasutus.

  (2) Lasteaia teeninduspiirkonna kehtestab Käina Vallavolikogu. Vabade kohtade olemasolul võetakse lasteaeda vastu ka teiste omavalitsuste lapsi.

  (3) Laste lasteaeda vastuvõtu ja sealt väljaarvamise korra kehtestab vallavalitsus.

  (4) Lasteaed juhindub oma tegevuses koolieelse lasteasutuse seadusest, kohaliku omavalitsuse korralduse seadusest, teistest Eesti Vabariigi seadustest, Haridus- ja Teadusministeeriumi, Käina Vallavolikogu ja vallavalitsuse õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

§ 5.   Liik ja struktuur

  (1) Lasteaed on õppeasutus kuni seitsmeaastastele lastele.

  (2) Lasteaias on sõimerühm kuni kolmeaastastele ja lasteaiarühmad kuni seitsmeaastastele lastele.

  (3) Liitrühma moodustamiseks kahe- kuni seitsmeaastastele lastele võivad ettepaneku teha lapsevanemad või neid asendavad isikud.

  (4) Lasteaia rühmad moodustab lasteaia direktor vastavuses seaduses kehtestatud normidega. Lasteaia hoolekogu ettepanekul on vallavalitsusel õigus lapse arenguks vajalike tingimuste olemasolu korral suurendada laste arvu lasteaiarühmas kuni nelja lapse võrra, sõime- ja liitrühmas kuni kahe lapse võrra.

  (5) Vallavalitsus võib lasteaia direktori ettepanekul moodustada sobitus- ja erirühmi. #CP1252# Võimaluse korral lähtub lasteasutus erivajadusega lapse arendamiseks vajalike tingimuste rakendamisel sobitus- või erirühmas põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse §-s 50 nimetatud nõustamiskomisjoni soovitustest.

  (6) Sobitusrühmas on laste suurim lubatud arv kolme lapse võrra väiksem ühe erivajadusega lapse kohta.

§ 6.   Eelarve, pitsat, sümboolika

  (1) Lasteaial on Käina valla eelarves iseseisev eelarve.

  (2) Lasteaed kasutab Käina Vallavalitsuse arveldusarvet.

  (3) Lasteaial on oma pitsat.

§ 7.   Õppekeel ja asjaajamine

  (1) Lasteaia õppe- ja kasvatustegevus toimub eesti keeles.

  (2) Lasteaia asjaajamiskeel on eesti keel.

  (3) Asjaajamine lasteaias toimub lähtuvalt arhiiviseaduses, avaliku teabe seaduses, isikuandmete kaitse seaduses, digitaalallkirja seaduses, märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise seaduses, Vabariigi Valitsuse kehtestatud asjaajamiskorra ühtsetest alustest sätestatust.

  (4) Lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse alaste kohustuslike dokumentide täitmine ja pidamine toimub vastavalt haridus- ja teadusministri kehtestatud nõuetele.

  (5) Lasteaed esitab vajalikud andmed Eesti Hariduse Infosüsteemi.

2. peatükk TEGEVUSE EESMÄRGID JA ÜLESANDED, ARENGUKAVA 

§ 8.   Eesmärgid ja ülesanded

  (1) Lasteaia tegevuse eesmärgiks on võimaldada lastele alates pooleteisest eluaastast kuni koolikohustuse tekkimiseni hoidu ja alushariduse omandamist.

  (2) Lasteaia põhiülesanne on lapse ealisi, soolisi, individuaalseid vajadusi ja iseärasusi arvestades:
  1) luua võimalused ja tingimused tervikliku isiksuse kujunemiseks, kes on sotsiaalselt tundlik, vaimselt erk, ennastusaldav, kaasinimesi arvestav ja keskkonda väärtustav;
  2) hoida ja tugevdada lapse tervist, soodustada tema emotsionaalset, kõlbelist, sotsiaalset, vaimset ja kehalist arengut.

  (3) Lasteaed:
  1) korraldab laste toitlustamise vastavalt päevakavale.
  2) teeb lapse igakülgse arendamise korraldamisel koostööd vanemate, lasteaia pidaja, sotsiaal- ja tervishoiutöötajate, teiste haridusasutuste ja muude organisatsioonidega.

§ 9.   Arengukava

  (1) Lasteaia järjepideva arengu tagamiseks koostab lasteaed koostöös hoolekogu ja pedagoogilise nõukoguga arengukava.

  (2) Arengukavas määratakse lasteaia arenduse põhisuunad ja -valdkonnad, tegevuskava kolmeks aastaks ja arengukava uuendamise kord.

  (3) Arengukava kinnitab vallavolikogu.

  (4) Vallavalitsus korraldab arengukava avalikustamise valla veebilehel.

3. peatükk ÕPPE- JA KASVATUSKORRALDUSE ALUSED 

§ 10.   Õppeaasta

  Õppeaasta algab 1. septembril ja kestab uue õppe alguseni järgmisel kalendriaastal.

§ 11.   Lasteasutuse tööaeg

  Lasteasutuse aastaringse ja päevase lahtiolekuaja otsustab vallavalitsus, lähtudes hoolekogu ettepanekust.

§ 12.   Õppekava

  (1) Lasteaia õppe- ja kasvatuskorralduse aluseks on lasteaia õppekava, mis on vastavuses koolieelse lasteasustuse riikliku õppekavaga.

  (2) Lasteaia õppekava koostavad ja arendavad lasteaia pedagoogid, kaasates vanemaid. Lasteaia õppekava kinnitab direktor pedagoogilise nõukogu ettepanekul, kuulates ära hoolekogu arvamuse.

  (3) Lasteaia õppekava läbinule annab lasteaed välja koolivalmiduskaardi, milles on kirjeldatud lapse arengu tulemused. Vanem esitab koolivalmiduskaardi kooli, kus laps asub täitma koolikohustust.

§ 13.   Õppe- ja kasvatuskorraldus

  (1) Lasteaial on direktori poolt kinnitatud tegevus- ja päevakava, mille koostamisel arvestatakse koolieelse lasteasutuse riiklikku õppekava ning paikkonna kultuurilist omapära ja rahvatraditsioone.

  (2) Lasteaia igal rühmal on oma tegevus- ja päevakava, mille aluseks on lasteaia õppekava.

  (3) Lasteaed võimaldab lastele vajadusel logopeedilist abi.

  (4) Lasteaia ja kodu koostöö korraldamiseks toimuvad lasteaia rühma vanemate koosolekud ja vajadusel vanemate üldkoosolekud ning lapse ja vanema vahelised vestlused lapse arengukirjeldusest.

§ 14.   Lapse tervise kaitse

  Lasteaed tagab lapse lasteaias viibimise ajal tema ohutuse ja tervise kaitse ja edendamise vastavalt õigusaktides kehtestatud nõuetele.

§ 15.   Sisehindamine

  (1) Lasteaias viiakse läbi sisehindamist. Sisehindamine on pidev protsess, mille eesmärk on tagada laste arengut toetavad tingimused ja lasteaia järjepidev areng, selgitades välja lasteasutuse tugevused ning parendusvaldkonnad, millest lähtuvalt koostatakse lasteaia arengukava tegevuskava. Nimetatud eesmärgist lähtuvalt analüüsitakse lasteaia sisehindamisel õppe- ja kasvatustegevust ja juhtimist ning hinnataks nende tulemuslikust.

  (2) Lasteaia sisehindamise läbiviimise korra kehtestab lasteaia direktor.

4. peatükk LAPSED JA LAPSEVANEMAD 

§ 16.   Laste õigused

  (1) Lastel on õigus vaimselt ja füüsiliselt tervislikule keskkonnale ja päevakavale, eneseusaldust ja vaimset erksust toetavale tegevusele ning pedagoogide igakülgsele abile ja toetusele alushariduse omandamisel.

  (2) Lastel on õigus osa võtta tegevusest, mis tagavad alushariduse omandamise.

§ 17.   Vanemate õigused ja kohustused

  (1) Lapsevanematel on õigus:
  1) tuua last lasteaeda ja viia sealt ära vanematele sobival ajal lasteaia päevakava järgides;
  2) nõuda vajalike tingimuste loomist laste mitmekülgseks arenguks ja kasvamiseks, aidates ise kaasa nende tingimuste kujunemisele;
  3) tutvuda lasteaia õppe- ja päevakavaga;
  4) saada teavet lasteaia töökorralduse kohta.

  (2) Lapsevanemad on kohustatud:
  1) looma lapsele soodsad tingimused arenemiseks ja alushariduse omandamiseks lasteaias;
  2) kinni pidama lasteaia päevakavast ja laste tervisekaitse ja tervise edendamise nõuetest;
  3) tasuma igakuiselt laste toidu-, osaluskulude eest vastavalt Käina Vallavolikogu poolt kehtestatud korrale.

5. peatükk PERSONAL JA JUHTIMINE 

§ 18.   Lasteaia personal

  (1) Lasteaia töötajad (edaspidi personal) on pedagoogid, lasteasutuse majandamist tagavad ning õpetajaid abistavad töötajad.

  (2) Lasteaia pedagoogid on rühmaõpetajad, muusika- ja liikumisõpetaja, direktor, õppealajuhataja, logopeed.

  (3) Lasteaia personali koosseisu määrab lasteaia direktor, lähtudes haridus- ja teadusministri määrusega kehtestatud miinimumkoosseisudest.

  (4) Pedagoogide kutsemeisterlikkuse ja kutseoskuste ning nende kvalifikatsioonitaseme üle otsustamiseks korraldatakse vastavalt haridus- ja teadusministri määrusega kehtestatud tingimuste ja korra alusel atesteerimine.

  (5) Personaliga sõlmib, muudab, ütleb üles ja lõpetab töölepingud direktor, arvestades õigusaktides kehtestatud nõudeid.

§ 19.   Konkursi korraldamine

  (1) Lasteaia pedagoogilise personali vaba ametikoha täitmiseks korraldab lasteaia direktor konkursi, mille läbiviimise korra kinnitab hoolekogu direktori ettepanekul.

  (2) Lasteaia teiste töötajate vaba ametikoha täitmiseks konkursi korraldamine ei ole kohustuslik. Juhul, kui lasteaia direktor peab konkursi läbiviimist vajalikuks, lähtutakse lasteaia konkursi läbiviimise korrast.

§ 20.   Personali tööülesanded, õigused, kohustused ja vastutus

  (1) Personali ülesanded, õigused, kohustused ja vastutus määratakse kindlaks töökorralduse reeglistiku ametijuhendi ja töölepinguga, mis on kooskõlas kehtivate õigusaktidega.

  (2) Lasteaia pedagoogid loovad tingimused laste kasvamiseks ja arenemiseks vastastikusel lugupidamisel ning üksteisemõistmisel laste ja nende vanematega, samuti hoolitsevad laste elu ja tervise eest lasteaias.

  (3) Pedagoogid on kohustatud nõustama lasteaias käivate laste vanemaid ja teeninduspiirkonnas elavate lasteaias mittekäivate laste vanemaid nende soovil õppe- ja kasvatusküsimustes.

  (4) Personalil on keelatud avalikustada lapselt saadud teavet lapse perekonna kohta.

  (5) Personal on kohustatud andma teavet vallavalitsuse ametnikule, kelle pädevusse kuuluvad sotsiaaltöö või lastekaitseküsimused, kui on selgunud, et lapse kodune kasvukeskkond on ebarahuldav või kui laps on kehalise, emotsionaalse või seksuaalse väärkohtlemise ohver.

  (6) Lasteaia personalil on õigusteha ettepanekuid direktorile, hoolekogule ja vallavalitsusele õppe- ja kasvatustegevuse parandamiseks.

§ 21.   Direkto r

  (1) Lasteaia direktori ülesanne on tagada lasteaia tulemuslik töö ja juhtida lasteaia tegevust koostöös pedagoogilise nõukogu ja hoolekoguga. Direktor on lasteaia seadusjärgne esindaja oma töölepingu kehtivuse ajal.

  (2) Direktoril on koolieelse lasteasutuse seaduses sätestatud ülesannete täitmiseks õigusteha tehinguid lasteaia varaga õigusaktidega sätestatud korras.

  (3) Direktor kannab vastutust lasteaia arengu ning rahaliste vahendite sihipärase ja otstarbeka kasutamise eest. Lasteaia eelarve kava kiidavad heaks lasteaia hoolekogu, eelarve kinnitab volikogu.

  (4) Direktor peab kord aastas esitama vallavalitsusele ja hoolekogule kirjaliku ülevaate lasteaia õppe- ja kasvatustegevusest, majanduslikust seisust ja raha kasutamisest, samuti teatama kirjalikult lasteaia majandusliku seisundi olulisest halvenemisest ja järelevalveorgani tehtud ettekirjutustest.

  (5) Direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatakse avalik konkurss. Konkursi kuulutab välja ja selle läbiviimise korra kehtestab vallavalitsus. Konkursi võitnud isiku kinnitab ametisse vallavalitsus.

  (6) Direktoriga sõlmib, muudab, ütleb üles ja lõpetab töölepingu vallavanem või tema volitatud ametiisik.

  (7) Lasteaia direktori õigused, kohustused ja vastutus on määratud ametijuhendi ja töölepinguga.

§ 22.   Pedagoogiline nõukogu

  (1) Pedagoogid kuuluvad lasteaia pedagoogilisse nõukogusse, mille ülesanne on lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse analüüsimine ja hindamine ning direktorile, hoolekogule ning vallavalitsusele õppe- ja kasvatustegevuse parandamiseks ettepanekute tegemine.

  (2) Pedagoogilise nõukogu tööd juhib lasteaia direktor.

  (3) Pedagoogilise nõukogu töövorm on koosolek, mille käik protokollitakse.

§ 23.   Hoolekogu

  (1) Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks lapse arengule ja huvidele ning teha sellesuunalist koostööd lasteaia personaliga.

  (2) Lasteaia hoolekogu moodustamise korra ja töökorra kehtestab vallavolikogu.

6. peatükk LASTEAIA VARA, FINANTSEERIMINE, ARUANDLUS JA JÄRELEVALVE 

§ 24.   Lasteaia vara

  (1) Lasteaia vara moodustavad Käina vallalt talle sihtotstarbeliselt kasutamiseks antud maa, hooned, rajatised, seadmed, inventar ja muu vara.

  (2) Vara valdamine, kasutamine ja käsutamine ning varaliste kohustuste võtmine toimub Käina valla vallavara eeskirja alusel.

§ 25.   Lasteaia finantseerimine ja eelarve

  (1) Lasteaeda rahastatakse riigi- ja vallaeelarve vahenditest ning lastevanemate kaetavast osast

  (2) Lasteaed võib vastu võtta eraldisi sihtasutustelt ja annetusi äriühingutelt, mittetulundus-ühingutelt ja üksikisikutelt.

  (3) Lasteaial on valla eelarves iseseisev eelarve, mille kinnitab vallavolikogu.

  (4) Laste toidukulu katab lapsevanem.

  (5) Muude kulude osaliseks katmiseks vanemate poolt kaetava määra (edaspidi osalustasu) kinnitab vallavolikogu.

  (6) Lasteaia raamatupidamist peab vallavalitsus.

§ 26.   Aruandlus ja järelevalve

  (1) Lasteaed esitab oma tegevuse kohta statistilisi ja eelarve täitmise aruandeid õigusaktidega kehtestatud korras ja tähtaegadel.

  (2) Lasteaed koostab sisehindamise aruande vähemalt üks kord kolme õppeaasta jooksul. Sisehindamise aruanne kooskõlastatakse hoolekogu ja vallavolikoguga ning aruande kinnitab lasteaia direktor.

  (3) Riiklikku järelevalvet lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium või haridus- ja teadusministri ülesandel Hiiu maavanem.

  (4) Teenistuslikku järelevalvet lasteaia ja lasteaia direktori tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse üle teostab vallavalitsus.

7. peatükk ÜMBERKORRALDAMINE, ÜMBERKUJUNDAMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE 

§ 27.   Lasteaia ümberkorraldamine ja ümberkujundamine

  (1) Lasteaia korraldab ja kujundab vallavolikogu otsusel ümber vallavalitsus.

  (2) Lasteasutuse ümberkorraldamise ja ümberkujundamise otsus tehakse arvestusega, et sellest on võimalik teavitada kirjalikult Haridus- ja Teadusministeeriumi, maavanemat, lasteasutust ja vanemaid vähemalt viis kuud enne ümberkorraldamise või ümberkujundamise tähtaega.

§ 28.   Tegevuse lõpetamine

  (1) Lasteaia tegevuse lõpetab vallavolikogu otsusel vallavalitsus.

  (2) Tegevuse lõpetamise otsus tehakse arvestusega, et sellest on võimalik teavitada kirjalikult Haridus- ja Teadusministeeriumi, maavanemat, lasteasutust ja vanemaid vähemalt viis kuud enne ümberkorraldamise või ümberkujundamise tähtaega.

  (3) Lasteaia tegevuse lõpetamise korral tagab vallavalitsus lastele võimaluse jätkata lasteaiateenuse kasutamist teises lasteasutuses.

8. peatükk LÕPP- JA RAKENDUSSÄTTED 

§ 29.   Lasteaia põhimääruse kinnitamine, muutmine ja täiendamine

  (1) Lasteaia põhimääruse kinnitab, muudab, täiendab ja tunnistab kehtetuks vallavolikogu.

  (2) Lasteaia põhimäärust muudetakse ja täiendatakse, kui tehakse muudatusi koolieelse lasteasutuse seaduses, kohaliku omavalitsuse õigusaktides või muudel asutuse tegevusest tulenevatel põhjustel, mis vajavad reguleerimist põhimääruses.

§ 30.   Rakendussätted

  (1) Käina Vallavolikogu 28. septembri 2009. määrus nr 59 „Käina Lasteaed Tirtspõnni põhimäärus“ tunnistatakse kehtetuks.

  (2) Määrus jõustub 1. jaanuaril 2011.

Üllar Padari
vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json