HaridusKool

Teksti suurus:

Juuru Eduard Vilde Kooli hoolekogu moodustamine ja töökord

Väljaandja:Juuru Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:16.12.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 13.12.2014, 10

Juuru Eduard Vilde Kooli hoolekogu moodustamine ja töökord

Vastu võetud 10.12.2014 nr 7

Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 22 lg 2, „Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse” § 73 lg 1, Juuru Vallavolikogu 23. jaanuar 2014. a määruse nr 4 „Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses kooli pidaja pädevusse antud ülesannete osaline delegeerimine Juuru Vallavalitsusele“ § 1 ja „Juuru Eduard Vilde Kooli põhimääruse“ § 8 lg 2 alusel.

§ 1.  Üldsätted

 (1) Juuru Eduard Vilde Kooli hoolekogu (edaspidi hoolekogu) on põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse alusel Juuru Eduard Vilde Kooli (edaspidi kool) juures alaliselt tegutsev organ, mille ülesanne on kooli õpilaste, pedagoogide, kooli pidaja, õpilaste vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide ühistegevus õppe ja kasvatuse suunamisel, planeerimisel ja jälgimisel ning õppeks ja kasvatuseks paremate tingimuste loomine.

 (2) Hoolekogu juhindub oma tegevuses „Põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest“, Juuru Vallavolikogu ja Juuru Vallavalitsuse õigusaktidest, kooli põhimäärusest ja teistest haridusalastest õigusaktidest.

§ 2.  Hoolekogu koosseis ja moodustamise kord

 (1) Hoolekogu koosseisu kuuluvad:
 1) Juuru Vallavolikogu esindaja;
 2) kooli õppenõukogu esindajad: üks põhikooli õpetajate esindaja ja üks huvikooli õpetajate esindaja;
 3) õpilaste esindaja;
 4) õpilaste vanemate esindajad: kaks põhikooli õpilaste vanemate esindajat ja üks huvikooli õpilaste vanemate esindaja;
 5) vilistlaste esindaja;
 6) kooli toetavate organisatsioonide esindajad: kolm esindajat.

 (2) Hoolekogu koosseisu kuuluvate õpilaste vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide esindajad ei tohi kuuluda koolitöötajate hulka.

 (3) Hoolekogu moodustab ja selle koosseisu kinnitab Juuru Vallavalitsus kooli direktori ettepanekul.

 (4) Hoolekogu liikmete kandidaatide kinnitamiseks esitamisel lähtub kooli direktor järgmistest põhimõtetest:
 1) Juuru Vallavolikogu esindaja nimetatakse kooli hoolekogusse volikogu uue koosseisu volituste alguses;
 2) õppenõukogu esindajad valitakse õppenõukogu koosolekul;
 3) õpilaste esindajad valitakse õpilasesinduse poolt;
 4) õpilaste vanemate esindajad valitakse õppeaasta esimesel lastevanemate üldkoosolekul;
 5) vilistlaste esindaja kooskõlastatakse vilistlaste organisatsiooniga selle olemasolul;
 6) kooli toetava organisatsiooni esindaja kooskõlastatakse organisatsiooniga, keda liige hoolekogus esindab.

 (5) Hoolekogu liikme volitused kehtivad hoolekogu koosseisu kinnitamise päevast kuni uue hoolekogu koosseisu kinnitamiseni.

 (6) Hoolekogu liikme volitused lõpevad:
 1) esindajaks valitud vanema lapse väljaarvamisel kooli õpilaste nimekirjast;
 2) esindatavate otsusel uue esindaja valimisel;
 3) esindajaks valitud õpetaja töösuhte lõppemisel;
 4) esindajaks valitud õpilase väljaarvamisel kooli õpilaste nimekirjast;
 5) esindaja surma korral;
 6) hoolekogu liikme kirjaliku avalduse alusel.
 7) Liikme volituste lõppemisel teavitab kooli direktor sellest vallavalitsust ning esitab vallavalitsusele taotluse hoolekogu koosseisu muutmiseks koos uue esindaja andmetega.

§ 3.  Hoolekogu juhtimine ja töö korraldamine

 (1) Hoolekogu valib oma liikmete hulgast esimehe, aseesimehe ja sekretäri.

 (2) Esimees ja aseesimees valitakse salajase hääletamise teel liikmete poolthäälte enamusega.

 (3) Hoolekogu tööd juhib ja korraldab hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees.

§ 4.  Hoolekogu töökord

 (1) Hoolekogu töökord

 (2) Hoolekogu korralised koosolekud toimuvad õppeaasta kestel vähemalt kord nelja kuu jooksul.

 (3) Koosolekut juhatab hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees, ning protokollib hoolekogu sekretär.

 (4) Hoolekogu korralise koosoleku kutsub kokku hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees, vastavalt vajadusele. Hoolekogu uue koosseisu esimese koosoleku kutsub kokku kooli direktor.

 (5) Korralise koosoleku toimumise aja, koha ja päevakorra teatab koosoleku kokkukutsuja hoolekogu liikmetele kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis vähemalt kolm tööpäeva enne koosoleku toimumist. Koosoleku materjalid saadetakse hoolekogu liikmetele koos korralise koosoleku teatega.

 (6) Kiirete ja edasilükkamatute küsimuste otsustamiseks kutsub hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees, omal initsiatiivil või vähemalt kolme hoolekogu liikme nõudmisel või kooli direktori või kooli pidaja ettepanekul kokku erakorralise koosoleku hiljemalt kahe tööpäeva jooksul ettepaneku saamisest, teatades koosoleku toimumise aja, koha ja päevakorra hoolekogu liikmetele kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. Koosoleku dokumendid saadetakse hoolekogu liikmetele koos erakorralise koosoleku teatega.

 (7) Koosoleku päevakorda kavandatud küsimuste ja asjakohaste materjalide eelnevat ettevalmistamist ning tutvustamist hoolekogu liikmetele korraldab hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees.

 (8) Igal hoolekogu liikmel on õigus avaldada koosolekul oma arvamust, esineda arutatavates küsimustes selgitustega ning teha otsuse suhtes ettepanekuid.

 (9) Arutatavate küsimuste analüüsimiseks ja eksperthinnangute andmiseks võib hoolekogu oma töösse kaasata vastava ala eksperte, moodustada komisjone või töörühmi.

 (10) Hoolekogu koosolekust võtab sõnaõigusega osa kooli direktor.

 (11) Hoolekogu koosolekust võivad osa võtta kooli õppe- ja kasvatustegevuse üle järelevalvet teostavad ametiisikud. Teised isikud võivad hoolekogu koosolekust osa võtta hoolekogu esimehe, tema äraolekul aseesimehe kutsel või loal.

 (12) Hoolekogu koosolekud protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija.

 (13) Koosoleku protokolli märgitakse:
 1) koosoleku toimumise aeg ja koht;
 2) koosoleku algus- ja lõpuaeg;
 3) koosoleku juhataja ja protokollija ees- ja perekonnanimi;
 4) koosolekust osavõtnud ning koosolekult puudunud hoolekogu liikmete ees- ja perekonnanimed;
 5) koosolekule kutsutud isikute ees- ja perekonnanimed;
 6) kinnitatud päevakord;
 7) koosolekul sõnavõtnud isikute nimed ja ettepanekud;
 8) vastuvõetud otsused.

 (14) Protokoll saadetakse hiljemalt kolmandal tööpäeval pärast hoolekogu koosoleku toimumist hoolekogu liikmetele.

 (15) Hoolekogu protokollid koos muude hoolekogu tööd puudutavate dokumentidega säilitatakse vastavalt kooli asjaajamiskorrale.

§ 5.  Hoolekogu otsustusvõime

 (1) Hoolekogu on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa vähemalt kaks kolmandikku hoolekogu liikmetest, sealhulgas esimees, tema äraolekul aseesimees.

 (2) Nõutud kvoorumi puudumisel kutsub hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees, uue koosoleku kokku hiljemalt viie tööpäeva jooksul.

§ 6.  Otsuste vastuvõtmine ja täitmine

 (1) Hoolekogu otsused võetakse vastu kohalolijate lihthäälteenamusega. Hääletamine on hoolekogu otsusel avalik või salajane. Poolt- ja vastuhäälte võrdse arvu korral on otsustavaks hoolekogu esimehe, tema äraolekul aseesimehe hääl.

 (2) Hoolekogu otsused tehakse adressaatidele teatavaks koosolekule järgneval tööpäeval.

 (3) Hoolekogu ettepanekutega arvestamist korraldab ja kontrollib hoolekogu esimees, tema äraolekul hoolekogu aseesimees, ning teavitab sellest järgmistel koosolekutel hoolekogu liikmeid.

§ 7.  Otsuse vastuvõtmine side- või infotehnoloogiliste vahendite kaudu

 (1) Kiiret otsustamist vajavates küsimustes võib hoolekogu otsuse vastu võtta ka side- või infotehnoloogiliste vahendite kaudu, koosolekut kokku kutsumata.

 (2) Otsuse vastuvõtmiseks koosolekut kokku kutsumata saadab hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees, kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis hoolekogu liikmetele otsuse eelnõu ja otsuse tegemiseks vajalikud materjalid ning määrab vastamise tähtaja, mis ei või olla lühem kui kolm tööpäeva.

 (3) Otsus loetakse vastuvõetuks, kui otsuse poolt hääletab üle poole hoolekogu liikmetest. Poolt- ja vastuhäälte võrdse arvu korral on otsustavaks hoolekogu esimehe, tema äraolekul aseesimehe hääl. Hoolekogu liige saadab vastuse kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

 (4) Hääletustulemused protokollib hoolekogu sekretär. Protokollile kirjutavad alla hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees, ja sekretär.

§ 8.  Hoolekogu otsusega mittenõustumine

  Hoolekogu otsusega mittenõustumisel, samuti vaidlusküsimuste korral, on õpilasel, lapsevanemal või hoolekogu liikmel õigus pöörduda kümne tööpäeva jooksul arvates otsuse vastuvõtmisest kooli õppe- ja kasvatustegevuse üle järelevalvet teostava asutuse poole otsuse õiguspärasuse kontrollimiseks.

§ 9.  Rakendussäte

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Margus Jaanson
vallavanem

Ülle Eesik-Pärn
vallasekretär