Teksti suurus:

Ühinemislepingu ja lisade kinnitamine

Väljaandja:Lihula Vallavolikogu
Akti liik:otsus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:08.12.2016
Avaldamismärge:RT IV, 13.12.2016, 32

Ühinemislepingu ja lisade kinnitamine

Vastu võetud 08.12.2016 nr 55

Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 10, Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 9¹ lg 6 ja 7 ning arvestades omavalitsuste vahelisi läbirääkimisi ja omavalitsusi esindanud volitatud isikute poolt saavutatud kokkuleppeid ning asjaolu, et ühinemislepingu kavand oli avalikustatud kõikide omavalitsuste veebilehtedel, raamatukogudes ning kantseleides 03.10-26.10.2016 ja ühinemislepingut tutvustati kõikides omavalitsustes toimunud rahvakoosolekutel ajavahemikul 11.10-20.10.2016, Lihula Vallavolikogu otsustab

1. Kinnitada Hanila, Koonga, Lihula ja Varbla valla ühinemisleping koos järgmiste lisadega:
  1) Lisa 1. Seletuskiri ühinemislepingule;
  2) Lisa 2. Ühineva omavalitsusüksuse kaart mõõtkavas 1:50 000;
  3) Lisa 3. Valla juhtimisstruktuuri kavand;
  4) Lisa 4. Prioriteetsete investeeringute kava 2017-2021;
  5) Lisa 5. Hanila valla 2015. aasta majandusaasta auditeeritud aruanne;
  6) Lisa 6. Lihula valla 2015. aasta majandusaasta auditeeritud aruanne;
  7) Lisa 7. Koonga valla 2015. aasta majandusaasta auditeeritud aruanne;
  8) Lisa 8. Varbla valla 2015. aasta majandusaasta auditeeritud aruanne;
  9) Lisa 9. Üleminekuperioodi tegevus- ja ajakava.

2. Ühinemisleping koos lisadega avalikustatakse Lihula valla veebilehel.

3. Ühinemisleping avalikustatakse Riigi Teatajas.

4. Otsus jõustub teatavakstegemisest.

Jaak Kastepõld
Vallavolikogu esimees

Lisa Hanila valla, Koonga valla, Lihula valla ja Varbla valla ühinemisleping

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json