Teksti suurus:

Hanila valla, Koonga valla, Lihula valla ja Varbla valla ühinemislepingu ja lisade kinnitamine

Väljaandja:Hanila Vallavolikogu
Akti liik:otsus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:09.12.2016
Avaldamismärge:RT IV, 13.12.2016, 34

Hanila valla, Koonga valla, Lihula valla ja Varbla valla ühinemislepingu ja lisade kinnitamine

Vastu võetud 07.12.2016 nr 98

Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõige 1 punkt 10, Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 9¹ lõiked 6 ja 7 ning arvestades omavalitsuste vahelisi läbirääkimisi ja omavalitsusi esindanud volitatud isikute poolt saavutatud kokkuleppeid ning asjaolu, et ühinemislepingu kavand oli avalikustatud kõikide omavalitsuste veebilehtedel, raamatukogudes ning kantseleides 03.10-26.10.2016 ja ühinemislepingut tutvustati kõikides omavalitsustes toimunud rahvakoosolekutel ajavahemikul 11.10-20.10.2016, Hanila Vallavolikogu

otsustab:
1. Kinnitada Hanila, Koonga, Lihula ja Varbla valla ühinemisleping (lisatud) koos järgmiste lisadega:
   1.1 Lisa 1. Ühinemislepingu seletuskiri;
   1.2 Lisa 2. Ühineva omavalitsusüksuse kaart mõõtkavas 1:50 000;
   1.3 Lisa 3. Valla juhtimisstruktuuri kavand;
   1.4 Lisa 4. Prioriteetsete investeeringute kava 2017-2021;
   1.5 Lisa 5. Hanila valla 2015. aasta majandusaasta auditeeritud aruanne;
   1.6 Lisa 6. Lihula valla 2015. aasta majandusaasta auditeeritud aruanne;
   1.7 Lisa 7. Koonga valla 2015. aasta majandusaasta auditeeritud aruanne;
   1.8 Lisa 8. Varbla valla 2015. aasta majandusaasta auditeeritud aruanne;
   1.9 Lisa 9. Üleminekuperioodi tegevus- ja ajakava.
2. Ühinemisleping koos lisadega avalikustatakse Hanila valla veebilehel.
3. Ühinemisleping avalikustatakse Riigi Teatajas.
4. Otsus jõustub teatavakstegemisest.

Mardo Leiumaa
Volikogu esimees

Lisa Ühinemisleping

Lisa 1 Ühinemislepingu seletuskiri

Lisa 2 Ühineva omavalitsusüksuse kaart mõõtkavas 1:50 000

Lisa 3 Valla juhtimisstruktuuri kavand

Lisa 4 Prioriteetsete investeeringute kava 2017-2021

Lisa 5 Hanila valla 2015. aasta majandusaasta auditeeritud aruanne

Lisa 6 Lihula valla 2015. aasta majandusaasta auditeeritud aruanne

Lisa 7 Koonga valla 2015. aasta majandusaasta auditeeritud aruanne

Lisa 8 Varbla valla 2015. aasta majandusaasta auditeeritud aruanne

Lisa 9 Üleminekuperioodi tegevus- ja ajakava

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json