Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Teksti suurus:

Valga Vallavolikogu Kantselei põhimäärus

Väljaandja:Valga Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.03.2021
Avaldamismärge:RT IV, 13.12.2017, 6

Valga Vallavolikogu Kantselei põhimäärus

Vastu võetud 01.12.2017 nr 2
jõustumine 01.01.2018

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 34 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Valga Vallavolikogu Kantselei (edaspidi kantselei) on valla ametiasutus, mille põhiülesandeks on Valga Vallavolikogule (edaspidi volikogu) asjaajamise ja majandusliku teenindamise korraldamine. Oma ülesannete täitmisel tegutseb kantselei koostöös Valga vallakantseleiga.

  (2) Kantselei asukoht on Valga vald, Valga linn. Kantselei aadress on Kesk tn 11, 68203 Valga linn.

  (3) Valla ametiasutus registreeritakse äriregistri ettevõtjaportaalis.

  (4) Kantseleil on oma ametliku nime ja Valga valla vapi kujutisega pitsat.

  (5) Kantselei tegevust finantseeritakse Valga valla eelarvest ja kantselei tegutseb talle eelarves ettenähtud vahendite piires.

  (6) Kantselei moodustab, korraldab ümber ja tema tegevuse lõpetab ning tema põhimääruse kinnitab ja teeb selles muudatusi volikogu esimehe ettepanekul volikogu.

  (7) Kantselei struktuuri, koosseisu, palgamäärad ja palgatingimused kinnitab volikogu esimehe ettepanekul volikogu.

§ 2.   Kantselei ülesanded

  (1) Kantselei täidab järgmisi ülesandeid:
  1) volikogu asjaajamise ja arhiivitöö korraldamine;
  2) volikogu elektroonilise asjaajamise tagamine;
  3) volikogu istungite ettevalmistamine ja läbiviimise korraldamine kooskõlastatult volikogu esimehega;
  4) volikogu istungite protokollimine, volikogu määruste ja otsuste vormistamine;
  5) volikogu menetlusse esitatud eelnõude ja vastuvõetud õigusaktide ning muude dokumentide üle arvestuse pidamine, süstematiseerimine ning nende säilivuse tagamine;
  6) volikogu menetlusse esitatud eelnõude, vastuvõetud õigusaktide ja istungite protokollide avalikustamine Valga valla kodulehel;
  7) nõustab volikogu liikmeid, komisjone ja fraktsioone ja volikogu õigusaktide eelnõude esitajaid;
  8) korraldab vajadusel volikogule adresseeritud teabenõuete ja avalduste läbivaatamist, vajadusel vastamist ning elanike vastuvõttu;
  9) volikogu liikmetele makstava tasu ja hüvitiste üle arvestuse pidamine;
  10) volikogu esindusürituste, vastuvõttude korraldamine;
  11) volikogu liikmetele õppe- ja koolitusvõimaluseks kaasabi osutamine;
  12) valdab, kasutab ja käsutab kantselei valitsemisele antud vara.

  (2) Kantselei täidab teisi talle õigusaktidega pandud ülesandeid.

§ 3.   Kantselei õigused

  Kantseleil on õigus:
  1) saada vallavalitsuselt ja valla hallatavatelt asutustelt informatsiooni, andmeid, õigusakte ja muid dokumente kantseleile pandud ülesannete täitmiseks;
  2) kasutada kantseleid puudutavates küsimustes vallakantselei teenuseid;
  3) pidada oma pädevuse piires läbirääkimisi, sõlmida kokkuleppeid ja lepinguid;
  4) teha oma tegevusvaldkonna raames koostööd teiste riigiasutuste, kohalike omavalitsuste, organisatsioonide ja isikutega;
  5) esitada volikogu esimehele ettepanekuid kantselei pädevuses olevate ülesannete lahendamiseks.

§ 4.   Kantselei kohustused

  Kantselei on kohustatud:
  1) korraldama käesolevas põhimääruses sätestatud ja volikogu teiste õigusaktidega kantseleile pandud ülesannete täitmise;
  2) täitma temale pandud ülesanded tähtaegselt ja kvaliteetselt;
  3) tagama ametialase informatsiooni konfidentsiaalsuse;
  4) kasutama tema kasutuses olevat vara ja vahendeid otstarbekalt ja heaperemehelikult.

§ 5.   Kantselei juhtimine

  (1) Kantselei juhtimiseks volikogu esimees:
  1) annab käskkirju, kooskõlastusi ning muid suulisi ja kirjalikke korraldusi;
  2) nimetab ametisse ja vabastab ametist kantselei teenistujad ning sõlmib ja lõpetab töötajatega töölepinguid;
  3) kinnitab kantselei teenistujate ja töötajate ametijuhendid.

  (2) Kantselei igapäevatööd korraldab kantselei juhataja-referent.

§ 6.   Kantselei ümberkorraldamine

  Vallavolikogu kantselei ümberkorraldamine toimub volikogu otsuse alusel.

§ 7.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Valga Linnavolikogu 30.jaanuari 2015 määrus nr 28 „Valga Linnavolikogu Kantselei põhimäärus“.

  (2) Määrus jõustub 1.jaanuaril 2018.

Külliki Siilak
Esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json