Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Teksti suurus:

Saku Vallavalitsuse hallatavate asutuste töötajate töö tasustamise alused

Väljaandja:Saku Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:23.03.2018
Avaldamismärge:RT IV, 13.12.2017, 7

Saku Vallavalitsuse hallatavate asutuste töötajate töö tasustamise alused

Vastu võetud 15.04.2014 nr 2
RT IV, 25.04.2014, 12
jõustumine 28.04.2014

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
13.10.2015RT IV, 20.10.2015, 1223.10.2015, rakendatakse alates 1.09.2015
26.01.2016RT IV, 09.02.2016, 1812.02.2016, rakendatakse alates 1.01.2016
21.03.2017RT IV, 24.03.2017, 127.03.2017, rakendatakse alates 1.03.2017
08.08.2017RT IV, 18.08.2017, 1801.09.2017, määruses on läbivalt asendatud sõnad "palga vahemik" sõnadega "palgamäära vahemik".
28.11.2017RT IV, 13.12.2017, 401.01.2018

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 2 alusel.

§ 1.  Üldsätted

 (1) Käesoleva määrusega reguleeritakse Saku Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) hallatavate asutuste (edaspidi asutus) töötajate (v.a munitsipaalkooli direktor, õppealajuhataja ja õpetaja) töö tasustamist.

 (2) Asutuse töötaja ületunnitöö hüvitatakse eelkõige vaba ajaga ületunnitöö ajaga võrdses ulatuses, kui ei ole kokku lepitud ületunnitöö hüvitamist rahas.

 (3) Asutuse töötasu kuus koos eelnenud kuude väljamaksetega ei tohi ületada võrreldava perioodi eelarves töötasudeks ettenähtud vahendeid (sh puhkusetasu tegeliku puhkuseaja järgi kuude lõikes).

 (4) Palgamäära vahemikud kehtivad täistööajaga töötamisel, muusikakooli õpetajatel lähtutakse lisaks koormusnormist 22 tundi.
[RT IV, 18.08.2017, 18 - jõust. 01.09.2017]

§ 2.  Palgagrupid ja palga vahemik

 (1) Asutuste töötajad on jagatud palgagruppidesse. Igale palgagrupile vastab palgamäära vahemik (lisa 1).

 (2) Asutuse juht määrab töötajale töötasu lähtudes palgagrupist ja palgamäära vahemikust.

 (3) Asutuse juhiga lepib töötasu kokku vallavanem.

 (4) Lasteaia õpetaja töötasu määramisel arvestatakse töötajale atesteerimisel omistatud ametijärku.

 (5) Töötasuvahendite olemasolul määrab lasteaia direktor õpetajale, kellele on omistatud atesteerimisel pedagoogi ametijärk, töötasuks vähemalt Vabariigi Valitsuse poolt põhikooli ja gümnaasiumi õpetajale kehtestatud töötasu alammäära.

§ 3.  Töötasu lisatöö eest ja ühekordsed preemiad

 (1) Vallavanemal on õigus määrata asutuse juhile täiendavate tööülesannete täitmise ja nõutavast tulemuslikuma töö eest lisatasu ning ühekordseid preemiaid, mis kogumis ei tohi olla suurem kui 20% asutuse juhile samal kalendriaastal määratud põhipalga kogusummast.

 (2) Asutuse juhil on õigus eelarves olevate töötasuvahendite piires määrata asutuse töötajatele töötasu täiendavate tööülesannete täitmise eest ning ühekordseid preemiaid, mis kogumis ei tohi olla suurem kui 20% töötajale samal kalendriaastal määratud põhipalga kogusummast.

§ 4.  Sotsiaalne garantii

  Töötajatele makstakse haigushüvitist haigestumise või vigastuse korral haiguslehe alusel esimese kuni kaheksanda kalendripäeva eest 70% töötaja keskmisest palgast.

§ 5.  Rakendussätted

 (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud]

 (2) Määrust rakendatakse 1. märtsist 2014.

 (3) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Lisa  Saku Vallavalitsuse hallatavate asutuste töötajate palgagrupid ja palgamäära vahemikud
[RT IV, 13.12.2017, 4 - jõust. 01.01.2018]