Linna ja valla valitsemineLinna ja valla teenistus

Teksti suurus:

Elva valla ametiasutuse teenistujate värbamise ja valiku kord

Väljaandja:Elva Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:16.12.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 13.12.2017, 14

Elva valla ametiasutuse teenistujate värbamise ja valiku kord

Vastu võetud 29.11.2017 nr 1

Määrus kehtestatakse avaliku teenistuse seaduse § 18 lg 7 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Reguleerimisala ja eesmärk

  (1) Elva valla ametiasutuse teenistujate värbamise ja valiku korraga kehtestatakse Elva valla ametiasutuse (edaspidi ametiasutus) ametnike ja töötajate (edaspidi teenistujad) värbamise ja valiku põhimõtted ning korraldus. Ametnike värbamisel ja valikul arvestatakse lisaks käesolevale korrale avaliku teenistuse seaduses sätestatut.

  (2) Värbamise ja valiku eesmärk on tagada parima kvalifikatsiooniga teenistujate teenistusse võtmine.

  (3) Värbamise käigus kutsutakse nõutava hariduse, töökogemuse, teadmiste ja oskustega isikuid kandideerima vabale ameti- või töökohale (edaspidi teenistuskoht).

  (4) Valiku käigus valitakse teenistuskohale kandideerijate hulgast sobivaim kandidaat, hinnates kandideerijate vastavust teenistuskoha nõuetele kasutades erinevaid hindamismeetodeid.

§ 2.   Värbamise ja valiku põhimõtted

  (1) Teenistuskoha vabanemisel analüüsib ametiasutuse juht koostöös struktuuriüksuse juhi ja ametiasutuse personalitööd tegeva isikuga või värbamise ja valiku eest vastutava isikuga (edaspidi personalitöötaja) struktuuriüksuse teenistujate koormust, üksuse töökorraldust, teenistujate kvalifikatsiooni ja arengupotentsiaali ning otsustab värbamise ja valiku vajaduse ning võimalikud hindamismeetodid.

  (2) Värbamise ja valiku praktilise korraldamise eest vastutab ametiasutuse juhi määratud personalitöötaja.

  (3) Värbamine ja valik põhinevad kandidaatide võrdsel kohtlemisel.

  (4) Värbamine ja valik viiakse läbi nii, et see ei kahjusta kandidaatide eneseväärikust ega ametiasutuse mainet.

  (5) Kõik värbamisel ja valikul osalenud isikud on kohustatud hoidma värbamise ja valiku käigus kandidaadi kohta kogutud teavet.

§ 3.   Vaba teenistuskoha täitmise põhimõtted

  (1) Vaba ametikoht täidetakse avaliku konkursi korras.

  (2) Konkursi avalikust väljakuulutamisest võib loobuda, kui on põhjendatud alus arvata, et vaba ametikoht on otstarbekas täita sisekonkursi korraldamisega või teenistuja tähtajalise üleviimisega.

  (3) Konkursi liigid on:
  1) avalik konkurss - valla ametiasutustest väljapoole suunatud konkurss;
  2) sisekonkurss - ühe või enama ametiasutuse teenistujatele suunatud konkurss.

  (4) Sisekonkursi korraldamine on otstarbekas, kui sisekonkursiga hõlmatud ametiasutuse teenistujate haridus, töökogemus, teadmised ja oskused vastavad teenistusülesannete täitmiseks kehtestatud nõuetele määral, mis võimaldavad eeldatavalt täita teenistusülesandeid paremini kui avalikult välja kuulutatud konkursil kandideerivatel isikutel.

  (5) Avaliku konkursi ja sisekonkursi läbiviimisel lähtutakse avaliku teenistuse seadusest ja käesolevast korrast.

  (6) Vaba töökoha täitmiseks võib korraldada konkursi või kasutada teisi personaliotsingu võimalusi.

2. peatükk KONKURSI KORRALDAMINE 

§ 4.   Konkursi väljakuulutamine

  (1) Avaliku konkursi kuulutus avaldatakse ametiasutuse veebilehel ja avaliku teenistuse kesksel veebilehel. Lisaks võib kuulutuse avaldada ajalehtedes, veebipõhises otsingukanalis ja teistes teabekanalites.

  (2) Sisekonkursi kuulutus avaldatakse valla ametiasutuse siseses teabekanalis. Ametikoha nõudmistele vastavaid teenistujaid võib täiendavalt konkursi toimumisest teavitada ja kutsuda neid konkursil kandideerima ka e-posti teel või suuliselt.

  (3) Töökoha täitmiseks välja kuulutatud avaliku konkursi kuulutus ei pea sisaldama kõiki käesoleva paragrahvi lõikes nimetatud konkursikuulutuse elemente. Töökoha konkursi kuulutus avaldatakse ametiasutuse veebilehel ja veebipõhises otsingukanalis, vajadusel muus teabekandjas.

  (4) Konkursikuulutus peab sisaldama:
  1) ametiasutuse ja teenistuskoha nimetust;
  2) teenistusülesannete lühikirjeldust;
  3) kandidaadile esitatavad nõuded;
  4) konkursil osalemiseks esitatavaid dokumente ja nende esitamise tähtaega;
  5) osalise koormuse korral koormust;
  6) määratud ajaks teenistuskohale võtmise puhul teenistustähtaega;
  7) teenistuskoha asukohta;
  8) kontaktisiku kontaktandmeid;
  9) muud vajalikku teavet.

  (5) Väljakuulutatud avalikust konkursist võib loobuda või konkursi avalikustatud tingimusi muuta ainult põhjendatud juhul, teatades sellest kandidaatidele esimesel võimalusel kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

  (6) Konkursil osalevate kandidaatide taotluste esitamise tähtaeg on vähemalt 14 kalendripäeva avaliku teenistuse kesksel veebilehel avaldatud kuulutuse avaldamise päevast arvates.

§ 5.   Konkursi läbiviijad

  (1) Konkursi viib läbi ametiasutuse juhi moodustatud valikukomisjon. Vajaduse korral kaasatakse teisi teenistujaid või ametiasutuseväliseid eksperte.

  (2) Ametiasutuse juhi valikukomisjon moodustatakse vallavanema käskkirjaga ja on vähemalt kolmeliikmeline.

§ 6.   Konkursi läbiviimine

  (1) Konkursist võtavad osa kandidaadid, kes vastavad kuulutuses esitatud nõuetele ja kelle eesti keeles esitatud dokumendid on laekunud konkursi läbiviijale kuulutuses märgitud tähtajaks. Kuulutuses märgitud tähtaja postitempliga dokumendid loetakse tähtajaks esitatuks.

  (2) Kandidaatide esitatud dokumendid kogub personalitöötaja, kontrollides kandidaatide vastavust teenistuskohale ja kuulutuses esitatud nõuetele. Kandidaadid, kes ei vasta nõuetele, jäetakse edasisest valikust kõrvale ja neile saadab personalitöötaja e-postiga vastavasisulise teate.

  (3) Esitatud dokumentide põhjal analüüsitakse kandidaatide vastavust värbamisel püstitatud kriteeriumitele.

  (4) Vajaduse korral viiakse läbi praktiline ülesanne.

  (5) Vestlus viiakse kandidaatidega läbi üldjuhul pärast praktilist ülesannet. Vestlusele kutsutavate kandidaatide arv otsustatakse iga konkursi puhul eraldi tulenevalt dokumentide analüüsi ja praktilise ülesande tulemustest. Vestlusele kutsutakse kandidaadid, kelle praktilise ülesande tulemused on paremusjärjestuselt parimad. Vestluse käigus täpsustatakse kandidaadi dokumentides esitatud teavet, selgitatakse välja tema hoiakud ja motiveeritus ning antakse kandidaadile ülevaade konkreetsetest tööülesannetest, -korraldusest ja -tingimustest.

  (6) Taustauuring tehakse kandidaadi eelneval nõusolekul. Selleks vesteldakse soovitajatega, kelle kandidaat on kandideerimisdokumentides esitanud või kandidaadi eelneval nõusolekul teiste isikutega.

3. peatükk KONKURSI TULEMUSED 

§ 7.   Valiku tegemine

  (1) Kandidaatide hindamismeetodid valitakse lähtuvalt teenistuskoha ülesannetest, vajadusest saada kandidaadi kohta olulist teavet ning eesmärgist hinnata tööülesannete täitmiseks vajalikke teadmisi ja oskusi.

  (2) Valiku tegemisel on peamised hindamismeetodid:
  1) elulookirjelduse ja esitatud dokumentide analüüs;
  2) vajaduse korral praktiline ülesanne (proovitöö, essee, teksti tõlkimine või toimetamine, käitumisülesanne vms);
  3) vestlus;
  4) taustauuring.

  (3) Valiku tegemisel kandidaatide teenistuskohale sobivuse kohta osalevad kõik valiku läbiviijad. Konkursi võitnud isiku valikul võetakse arvesse kandidaadi haridust, teadmisi, oskusi, töökogemusi ja konkursi käigus kandidaadi kohta kogutud lisateavet.

  (4) Kandidaatidest koostatakse kirjalikult vormistatud paremusjärjestus, kui teenistusülesannete täitmiseks vajalikele nõuetele vastab mitu kandidaati. Paremusjärjestusse lisatavate kandidaatide arvu ja pingerea otsustavad konkursi läbiviijad.

  (5) Teenistuskohale asumise ettepanek tehakse kandidaadile, kelle haridus, töökogemus, teadmised ja oskused vastavad enim teenistusülesannete täitmiseks kehtestatud nõuetele.

  (6) Personalitöötaja või täidetava teenistuskoha vahetu juht edastab informatsiooni konkursi võitnud isiku kohta ametiasutuse juhile ettepaneku tegemiseks teenistuskohale asumiseks. Kui struktuuriüksuse juht ei osale valiku tegemisel, kuulab ametiasutuse juht tema arvamuse ära enne isiku teenistusse võtmise otsustamist.

  (7) Ametiasutuse juht võib 120 kalendripäeva jooksul ilma uut konkurssi välja kuulutamata teha ametisse asumise ettepaneku konkursil paremuselt järgmisele kandidaadile, kui konkursi võitnud isik loobub teenistusse asumisest, ilmnevad seaduses sätestatud asjaolud, mis välistavad isiku teenistusse võtmise, või teenistuja vabastatakse teenistusest katseaja jooksul.

§ 8.   Värbamise ja valiku dokumendid

  (1) Personalitöötaja teeb värbamisest ja valikust kirjaliku kokkuvõtte ning säilitab selle vastavalt ametiasutuse asjaajamiskorrale.

  (2) Kirjalik kokkuvõte sisaldab teenistuskoha nimetust, kuulutuse avaldamise aega ja kohta, dokumentide esitamise tähtaega, kandideerivate isikute arvu, intervjuule kutsutud kandidaatide arvu, valiku tegemise kuupäeva ja tulemust koos valikuotsuse põhjendusega ja muud vajalikku teavet.

  (3) Värbamise ja valiku käigus kandidaatidelt kogutud dokumente säilitatakse 150 päeva valiku lõppotsuse tegemisest, misjärel need hävitatakse, välja arvatud juhul, kui kandidaat annab kirjaliku loa dokumentide säilitamiseks.

  (4) Kandidaadil on õigus saada teavet värbamise ja valiku käigus tema kohta kogutud andmete, sealhulgas praktiliste ülesannete ja muude sarnaste tulemuste ning teda puudutavate otsuste tegemise kohta.

§ 9.   Konkursi luhtumine

  (1) Konkurss loetakse luhtunuks, kui:
  1) sellel osalemiseks ei esitatud ühtegi taotlust;
  2) ametisse nimetamise õigust omav isik loobus ametikohale asumise ettepaneku tegemisest põhjusel, et ühegi kandidaadi haridus, töökogemus, teadmised ja oskused ei vastanud teenistusülesannete täitmiseks kehtestatud nõuetele määral, mis võimaldaks tal teenistusülesandeid täita parimal võimalikul viisil.

  (2) Konkursi luhtumine otsustatakse kirjalikult 120 kalendripäeva jooksul pärast konkursil osalemiseks määratud tähtaja möödumist.

  (3) Ametiasutuse juht võib 120 päeva jooksul konkursi luhtumise kohta tehtud otsuse tegemise kuupäevast arvates nimetada teenistuskohale teenistusülesannete täitmiseks kehtestatud nõuetele vastava isiku ilma konkurssi korraldamata, kuulates ära teenistuskoha vahetu juhi või struktuuriüksuse juhi arvamuse. Kui isik osutub katseaja jooksul ebasobivaks, tuleb teenistuskoha täitmiseks korraldada uus konkurss.

§ 10.   Konkursi tulemustest teavitamine

  (1) Konkursi lõpptulemusest teavitab personalitöötaja kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis konkursi võitnud isikut ja valituks mitteosutunud kandidaate otsuse tegemise päevale järgneva 14 kalendripäeva jooksul.

  (2) Konkursi luhtumisel teavitatakse konkursist osavõtnud kandidaate luhtumise otsuse tegemise päevale järgneva 14 kalendripäeva jooksul.

§ 11.   Teenistusse ja tööle võtmine

  Pärast valiku tegemist korraldab ametiasutus teenistuja ametisse nimetamise või töölepingu sõlmimise kooskõlas Elva valla ametiasutuse palgajuhendiga.

4. peatükk LÕPPSÄTTED 

§ 12.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

§ 13.   Varasemate määruste kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Palupera Vallavalitsuse 21.08.2013 a. määrus nr 1 „Palupera valla ametnike värbamise ja valiku kord.“

Toomas Järveoja
vallavanem

Salle Ritso
Elva linnasekretär

Maris Sirendi
Konguta vallasekretär

Kaisa-Karoliina Kokk
Rannu vallasekretär

Jaanika Liblik
Puhja vallasekretär

Marina Lehismets
Palupera vallasekretär

Marina Lehismets
Rõngu vallasekretär

/otsingu_soovitused.json