Linna ja valla valitsemineVolikogu töökorraldus

Teksti suurus:

Vallavolikogu tööst osavõtu eest makstava tasu suurus ja maksmise kord

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Põltsamaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 13.12.2017, 22

Vallavolikogu tööst osavõtu eest makstava tasu suurus ja maksmise kord

Vastu võetud 06.12.2017 nr 5

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 17 lõike 3 ja § 22 lõike 1 punktide 21 ja 22 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Kord reguleerib Põltsamaa Vallavolikogu (edaspidi volikogu) liikmetele volikogu istungi tööst ja volikogu komisjoni (edaspidi komisjon) ning volikogu eestseisuse (edaspidi eestseisus) tööst osavõtu eest tasu maksmise suurust ja korda.

  (2) Komisjoni tööst osavõtu eest tasu määramisel võrdsustatakse volikogu liikmega need komisjoni liikmed, kes ei ole volikogu liikmed, ja Põltsamaa valla ametiasutuse (edaspidi ametiasutus) teenistujad, kes ei ole komisjoni liikmed, kuid kes on kutsutud osalema koosolekul spetsialistina või protokollijana.

  (3) Eestseisuse tööst osavõtu eest tasu määramisel võrdsustatakse eestseisuse liikmega ametiasutuse teenistujad, kes on kutsutud osalema koosolekul spetsialistina või protokollijana.

  (4) Volikogu tööga seotud lähetuse korral hüvitatakse lähetuskulud Vabariigi Valitsuse kehtestatud alustel ja korras. Volikogu liikme suunab lähetusse (sh koolitusele) volikogu esimees. Volikogu esimehe lähetusse suunamise ja lähetuskulude hüvitamise otsustab volikogu.

§ 2.   Volikogu tööst osavõtu eest makstava tasu suurus

  (1) Volikogu esimehele makstakse volikogu tööst osavõtu ja volikogu esimehe ülesannete täitmise eest tasu 1200 eurot kuus.

  (2) Volikogu aseesimehele makstakse volikogu töö korraldamise eest tasu 750 eurot kuus.

  (3) Volikogu liikmele (v.a volikogu esimees ja aseesimees) makstakse volikogu istungi tööst osavõtu eest tasu 15 eurot tunnis.

  (4) Komisjoni esimehele või tema äraolekul komisjoni aseesimehele makstakse komisjoni töö korraldamise ja juhtimise eest tasu 250 eurot kuus.

  (5) Komisjoni liikmele (v.a komisjoni esimees) makstakse komisjoni tööst osavõtu eest tasu 15 eurot tunnis.

  (6) Eestseisuse liikmele (v.a volikogu esimees, aseesimees ja komisjoni esimees) ja eestseisuse koosolekul osalema kutsutud ametiasutuse teenistujale makstakse eestseisuse tööst osavõtu eest tasu 15 eurot ühe tunni eest.

  (7) Elektrooniliselt peetud komisjoni koosolekul osalemise eest makstakse komisjoni liikmele (v.a komisjoni esimehele) tasu 15 eurot koosoleku kohta.

§ 3.   Volikogu tööst osavõtu eest makstava tasu arvestamine ja väljamaksmine

  (1) Volikogu istungist osavõtu kohta peetakse arvestust istungi protokolli ja istungil osalejate registreerimislehe alusel.

  (2) Komisjonide ja eestseisuse tööst osavõtu kohta peetakse arvestust koosoleku protokolli ja koosolekul osalejate registreerimislehe alusel.

  (3) Volikogu esimehele, aseesimehele ja komisjoni esimehele makstakse tasu välja üldjuhul jooksva kuu viimasel tööpäeval.

  (4) Tasu volikogu tööst ja komisjonide ning eestseisuse tööst osavõtu eest makstakse välja kord kuus vallakantselei koostatud ja volikogu esimehe kinnitatud koondi alusel hiljemalt kuu 5. kuupäevaks, võttes aluseks eelmise kuu 27. kuupäevaks esitatud istungite ja koosolekute protokolle.

  (5) Määruse § 1 lõikes 4 nimetatud volikogu liikme lähetusaruanne vormistatakse ametiasutuse raamatupidamise sise-eeskirjas sätestatud korras. Lähetusaruande kinnitab volikogu esimees.

  (6) Korras käsitletud tasudelt arvestatakse kõik tööjõukuludega kaasnevad maksud.

  (7) Määruse §-s 2 nimetatud tasudest on õigus loobuda kirjaliku avalduse alusel.

§ 4.   Hüvitatavad kulutused

  (1) Volikogu ja komisjoni liikmele hüvitatakse volikogu ülesannete täitmisega seotud lähetus- ja koolituskulud.

  (2) Volikogu ja komisjoni liikmele hüvitatakse osaliselt komisjoni töös osalemiseks tehtud isikliku sõiduauto kasutamise kulud. Kulude hüvitamisel lähtutakse Vabariigi Valitsuse määrusest „Teenistus-, töö- või ametiülesannete täitmisel isikliku sõiduauto kasutamise kohta arvestuse pidamise ja hüvitise maksmise kord“.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud kulude hüvitamise aluseks on isikliku sõiduauto kasutamise kohta peetav sõidupäevik (vorm määruse lisa).

  (4) Isikliku sõiduauto kasutamise kohta peetakse arvestust kuude kaupa ning sõidupäevik esitatakse ametiasutuse rahandusosakonnale hiljemalt arvestuskuule järgneva kuu 5. tööpäevaks.

  (5) Hüvitist makstakse 30 senti volikogu ja komisjoni töös osalemiseks tehtud ühe kilomeetri kohta, kuid mitte rohkem kui 100 eurot kalendrikuus.

  (6) Hüvitis makstakse välja ametiasutuse rahandusosakonna poolt sõidupäeviku ja volikogu esimehe käskkirja alusel.

  (7) Määruse § 4 lõikes 1 nimetatud lähetus- ja koolituskulude hüvitamiseks esitab volikogu liige taotluse volikogu esimehele, kes otsustab kulutuse põhjendatuse ja teeb esitatud kuludokumentide alusel ametiasutuse rahandusosakonnale ettepaneku kulutuste hüvitamiseks.

§ 5.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  (1) Põltsamaa Linnavolikogu 27. augusti 2013 määrus nr 85 „Põltsamaa Linnavolikogu liikme ja linnavalitsuse liikme teenistuslähetusse saatmise kord” tunnistatakse kehtetuks.

  (2) Põltsamaa Vallavolikogu 17. detsembri 2015 määrus nr 26 „Vallavolikogu tööst osavõtu eest tasu suurus ja maksmise kord“ tunnistatakse kehtetuks.

  (3) Pajusi Vallavolikogu 19. jaanuari 2006 määrus nr 4 „Vallavolikogu ja vallavalitsuse liikmetele volikogu ja valitsuse tööst osavõtu tasu suurus ning volikogu ja valitsuse ülesannete täitmisel tehtud kulutuste hüvitamise ulatus ja kord“ tunnistatakse kehtetuks.

§ 6.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2018.

Andres Vään
vallavolikogu esimees

Lisa isikliku sõiduauto sõidupäevik

/otsingu_soovitused.json