Teksti suurus:

Palgakorraldust reguleerivate Tallinna Linnavolikogu määruste muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Tallinna Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2018
Avaldamismärge:RT IV, 13.12.2017, 24

Palgakorraldust reguleerivate Tallinna Linnavolikogu määruste muutmine

Vastu võetud 07.12.2017 nr 22
jõustumine 01.01.2018

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 17 lg 4, § 22 lg 1 p-de 19 ja 36 ning avaliku teenistuse seaduse § 63 lg 2 alusel.

§ 1.   „Tallinna Linnavolikogu 12. juuni 2014 määrust nr 18 „Tallinna linna ametiasutuste palgajuhend" muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 3 lõige 5 tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahvi 5 lõike 3 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„2) lisatasuna täiendavate teenistusülesannete täitmise eest (sh välisprojektitöö eest makstavad lisatasu ja põhipalga suurendus);";

3) paragrahvi 5 lõike 3 punkt 4 tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahvi 6 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Kooskõlastatult linna personaliteenistusega on ametiasutuse juhil põhjendatud juhul lubatud teenistujale määrata palgajuhendi lisas kehtestatud teenistuskohtade grupi põhipalga maksimummäärast kuni 20 protsenti suurem põhipalk.";

5) paragrahvi 8 lõige 5 tunnistatakse kehtetuks;

6) paragrahvi 11 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Asendustasu määramise käskkirjas märgitakse asendamise periood, protsent asendatava teenistuja põhipalgast ja viide asendatava teenistuja ametijuhendile, milliseid teenistusülesandeid asendamise ajal täidetakse.";

7) paragrahvid 12 ja 15 tunnistatakse kehtetuks;

8) paragrahvi 23 lõike 4 teises lauses asendatakse sõna „linnavolikogu" sõnaga „linnavalitsuse";

9) paragrahvi 26 lõike 2 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„1) valdkonnajuhid - linna ombudsman, linna valdkondliku teenistuse osakonna, sektori ja büroo juhataja, ametiasutuse juhi asetäitja, ameti teenistuse direktor;";

10) paragrahvi 26 lõike 2 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„3) esmatasandi juhid - väikese struktuuriüksuse (sektor, talitus, büroo jms) juht või alluvatega juhtiv- või peaspetsialist.";

11) paragrahvi 30 lõiget 2 täiendatakse punktiga 41 järgmises sõnastuses:

„41) lastekaitsetöötajad - täidavad lastekaitseseaduses või muus õigusaktis sätestatud ülesandeid lapse õiguste ja heaolu tagamiseks;";

12) paragrahvi 33 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

„31) Lastekaitsetöötaja peab vastama lastekaitseseaduses sätestatud nõuetele.";

13) määruse lisa „Põhipalga vahemikud" asendatakse käesoleva määruse lisaga „Põhipalga vahemikud".

§ 2.   Tallinna Linnavolikogu 21. veebruari 2013 määrust nr 12 „Tallinna Linnavolikogu esimehele ja aseesimehele ning Tallinna Linnavalitsuse liikmetele makstava tasu suurus ja maksmise kord" paragrahvi 5 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses: „(3) Linnavolikogu palgalisele esimehele või palgalisele aseesimehele ja palgalistele linnavalitsuse liikmetele makstakse hüvitist töövõime säilitamiseks ja tervise taastamiseks linna ametiasutuste teenistujatega samadel alustel.".

§ 3.   Määrus jõustub 1. jaanuaril 2018.

Mart Luik
Tallinna Linnavolikogu aseesimees

Lisa  Põhipalga vahemikud

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json