Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Teksti suurus:

Ametnike värbamise ja valiku kord

Väljaandja:Pärnu Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:16.12.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 13.12.2017, 25

Ametnike värbamise ja valiku kord

Vastu võetud 04.12.2017 nr 1

Määrus kehtestatakse avaliku teenistuse seaduse § 18 lõike 7 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala ja eesmärk

  (1) Ametnike värbamise ja valiku kord reguleerib Pärnu Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) ametnike värbamise ja valiku põhimõtteid ning korraldust.

  (2) Värbamise ja valiku eesmärk on tagada ametikohale vastava kvalifikatsiooni ja kogemustega personali olemasolu.

  (3) Linnavalitsuse töötajate värbamisel ja valikul on määrus soovituslik.

§ 2.   Värbamise ja valiku põhimõtted

  (1) Värbamine on protsess, mille käigus kutsutakse nõutava pädevusega isikuid kandideerima vabale ametikohale.

  (2) Valiku käigus valitakse ametikohale kandideerivate isikute hulgast sobivaim.

  (3) Värbamine ja valik peavad põhinema eelnevalt avalikustatud tingimustel ja kandidaatide võrdsel kohtlemisel.

§ 3.   Värbamise ja valiku koordineerimine

  (1) Värbamise ja valiku korralduse, kokkuvõtete tegemise ja värbamis- ja valikuprotsessi käigus kogutud dokumentide hoidmise eest vastutab ning personalivalikut juhendab linnavalitsuse personalitööd tegev isik (edaspidi personalitöötaja).

  (2) Värbamisel ja valikul osalevad isikud on kohustatud hoidma värbamise ja valiku käigus kandidaatide kohta saadud teavet.

§ 4.   Vaba ametikoha täitmine

  (1) Ametniku värbamise ja valiku vajadusest informeerib struktuuriüksuse juht kooskõlastatult vastava valdkonna abilinnapeaga personalitöötajat.

  (2) Vaba ametikoht täidetakse avaliku konkursi korras.

  (3) Avaliku konkursi võib jätta korraldamata järgmistel juhtudel:
  1) vaba ametikoht täidetakse sisekonkursi korraldamisega;
  2) vaba ametikoht täidetakse ametniku tähtajalise üleviimise teel vastavalt avaliku teenistuse seaduse § 33 lõikele 1;
  3) ametnik viiakse tähtajatult üle teisele ametikohale vastavalt avaliku teenistuse seaduse § 98 lõike 1 punktidele 1-3;
  4) puuduva ametniku ülesannete üleandmisel teisele ametnikule;
  5) 120 päeva jooksul avaliku konkursi luhtumise kohta otsuse tegemise kuupäevast arvates nimetatakse ametikohale nõuetele vastav isik.

  (4) Värbamisprotsessi esimeses etapis koostab struktuuriüksuse juht koostöös personalitöötajaga nõuded värvatavale ametnikule võttes aluseks ametikoha põhiülesande ja ametijuhendi.

  (5) Personalitöötaja valib kooskõlastatult struktuuriüksuse juhiga värbamiskanalid.

§ 5.   Konkursi väljakuulutamine

  (1) Kuulutuse konkursi väljakuulutamiseks koostab personalitöötaja koostöös struktuuriüksuse juhiga.

  (2) Konkursikuulutus peab sisaldama vähemalt järgmiseid andmeid:
  1) ametiasutuse ja ametikoha nimetust;
  2) ametiülesannete lühikirjeldust;
  3) kandidaadile esitatavaid nõudeid;
  4) konkursil osalemiseks esitatavaid dokumente ja nende esitamise tähtaega;
  5) osalise koormusega töötamise korral koormuse suurust;
  6) määratud ajaks ametisse võtmise korral tähtaega;
  7) kontaktisiku kontaktandmeid.

  (3) Avaliku konkursi korral avaldatakse konkursikuulutus avaliku teenistuse kesksel veebilehel ja Pärnu linna kodulehel. Lisaks võib konkursikuulutuse avaldada ajalehes, tööotsinguportaalides ja mujal. Konkursikuulutuse sõnastus kõikides värbamiskanalites peab olema identne.

  (4) Sisekonkursi korral tehakse konkursikuulutus teatavaks linnavalitsuse sisese infovahetuskanali kaudu.

  (5) Mitme olulises osas ühesuguste ülesannetega ametikoha täitmiseks võib välja kuulutada ühe konkursi, lisades konkursikuulutusse sellekohase teabe.

  (6) Konkursikuulutuse avaldamise korraldab personalitöötaja.

§ 6.   Valiku läbiviijad

  (1) Konkursil osalevate kandidaatide hindamisel osaleb vähemalt täidetava ametikoha vahetu juht, struktuuriüksuse juht ja personalitöötaja.

  (2) Konkursil osalevate kandidaatide hindamiseks võib linnapea käskkirjaga moodustada komisjoni. Komisjoni tööd korraldab personalitöötaja.

  (3) Linnapea võib vajadusel otsustada linnavalitsuse välise värbamise ja valikuga tegeleva organisatsiooni või ekspertide kaasamise.

§ 7.   Konkursi läbiviimise korraldus

  (1) Pärast konkursil osalemiseks dokumentide esitamise tähtaja möödumist süstematiseerib personalitöötaja konkursil osalevate kandidaatide dokumendid ja kontrollib kandidaadi poolt esitatud dokumentide vastavust esitatud nõuetele.

  (2) Esmane valik kandidaatide hulgast tehakse personalitöötaja poolt koos § 6 lõikes 1 nimetatud isikutega elulookirjelduses esitatud andmete ja töökogemuse põhjal.

  (3) Personalitöötaja teavitab kandidaadile esitatavatele nõuetele vastavatest kandidaatidest vastava valdkonna abilinnapead ja linnapead.

  (4) Valiku läbiviijad valivad edasised valikumeetodid ja nende korraldamise lähtuvalt ametikoha ülesannetest, vajadusest saada kandidaadi kohta olulist teavet ning eesmärgist hinnata ametikoha täitmiseks vajalikke teadmisi ja oskusi.

  (5) Valikumeetoditena võib kasutada kirjalikku kodutööd (ülesande koostab struktuurüksuse juht), töövestlust, taustauuringut ja muid personalivaliku meetodeid.

  (6) Kodutöid hindavad valiku läbiviijad.

  (7) Töövestlus viiakse kandidaatidega läbi üldjuhul pärast kirjalikku kodutööd. Töövestlusele kutsutavate kandidaatide arv otsustatakse iga konkursi puhul eraldi tulenevalt dokumentide analüüsi ja kirjaliku kodutöö tulemustest.

  (8) Töövestluse käigus selgitatakse kandidaadi sobivus pakutavale ametikohale ja kandidaadi motiveeritus ametikoha suhtes ning antakse kandidaadile ülevaade konkreetsetest ametiülesannetest, korraldusest ja tingimustest.

  (9) Töövestluse viivad läbi personalitöötaja ja vahetu juht, struktuuriüksuse juht ning vajadusel vastava ala abilinnapea või linnapea käskkirjaga moodustatud komisjon.

  (10) Konkursil osalejate taustauuringut võib teha kandidaadi nõusolekul või kandidaadi CV-s märgitud soovitajatega vesteldes.

§ 8.   Valiku tegemine ja paremusjärjestuse koostamine

  (1) Kui ametiülesannete täitmiseks vajalikele nõuetele vastab mitu kandidaati, koostatakse kandidaatidest paremusjärjestus. Paremusjärjestus vormistatakse kirjalikult.

  (2) Valiku läbiviijad esitavad linnapeale teenistusse võtmise otsustamiseks ühe või mitu kandidaati või loobuvad kandidaadi esitamisest põhjusel, et ühegi kandidaadi haridus, töökogemus, teadmised ja oskused ei vastanud ametiülesannete täitmiseks kehtestatud nõuetele määral.

  (3) Dokumendid kandidaadi ametikohale nimetamiseks valmistab ette personalitöötaja.

  (4) Lõpliku otsuse kandidaadi ametisse nimetamiseks teeb linnapea.

§ 9.   Konkursi tulemustest teavitamine

  (1) Personalitöötaja teavitab kirjalikku taas esitamist võimaldavas vormis konkursi lõpptulemusest konkursi võitnud isikut ja valituks mitteosutunud kandidaate otsuse tegemise päevale järgneva 14 kalendripäeva jooksul.

  (2) Kandidaadil on õigus saada konkursikuulutuses märgitud kontaktisikult selgitusi ja põhjendusi värbamise ja valiku tegemise ning teda puudutavate otsuste kohta.

§ 10.   Konkursi luhtumine

  (1) Konkurss loetakse luhtunuks, kui:
  1) sellel osalemiseks ei esitatud ühtegi taotlust;
  2) ühegi kandidaadi haridus, töökogemus, teadmised ja oskused ei vastanud ametiülesannete täitmiseks kehtestatud nõuetele, mis võimaldanuks tal teenistusülesandeid täita parimal võimalikul viisil.

  (2) Konkursi luhtumine otsustatakse kirjalikult 120 kalendripäeva jooksul pärast konkursil osalemiseks määratud tähtaja möödumist, otsus konkursi luhtumise kohta vormistatakse linnapea käskkirjaga. Kui nimetatud tähtaja jooksul ei ole konkursi alusel ühtegi isikut teenistuskohale nimetatud, loetakse konkurss automaatselt luhtunuks.

  (3) Linnapea võib 120 päeva jooksul konkursi luhtumise kohta tehtud otsuse tegemise kuupäevast arvates nimetada ametisse nõuetele vastava isiku ilma konkurssi korraldamata, kuulates ära ametikoha vahetu juhi või struktuuriüksuse juhi arvamuse. Kui isik osutub katseaja jooksul ebasobivaks, tuleb ametikoha täitmiseks korraldada uus konkurss.

§ 11.   Värbamise ja valiku dokumendid

  (1) Värbamise ja valiku protsessis laekunud dokumendid registreerib personalitöötaja dokumendihaldussüsteemis Amphora vastavalt linnavalitsuse asjaajamiskorrale.

  (2) Värbamise ja valiku käigus kandidaatide esitatud dokumente ja muid valiku- ja värbamisprotsessi käigustähtsust omavaid dokumente säilitatakse 3 aastat valiku lõppotsuse tegemisest.

  (3) Konkursil osalejate andmeid ei avaldata teistele kandidaatidele ega isikutele, kes värbamis- ja valikuprotsessis ei osale.

§ 12.   Varasemate õigusaktide kehtetuks tunnistamine

  Kehtetuks tunnistatakse
  1) Pärnu Linnavalitsuse 03.06.2013 määrus nr 5 „Pärnu Linnavalitsuse teenistujate värbamise ja valiku kord“;
  2) Paikuse Vallavalitsuse 11.04.2016 määrus nr 2 “Ametnike värbamise ja valiku kord”;
  3) Audru Vallavalitsuse 06.05.2016 määrus nr 3 “Ametnike värbamise ja valiku kord”.

§ 13.   Jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Romek Kosenkranius
Linnapea

Tiina Roht
Linnasekretär

Eve Paas
Vallasekretär

Eve Sahtel
Vallasekretär

Katri Pruul
Vallasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json