Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Teksti suurus:

Pärnu Linnavalitsuse töökord

Väljaandja:Pärnu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:16.12.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:26.09.2021
Avaldamismärge:RT IV, 13.12.2017, 28

Pärnu Linnavalitsuse töökord

Vastu võetud 30.11.2017 nr 3

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 49 lõike 11 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Reguleerimisala

  Käesoleva määrusega sätestatakse Pärnu Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) töö kavandamise alused, täpsem töökord ning komisjonide moodustamise alused, kord ja tegevuse alused.

§ 2.   Linnavalitsuse töö kavandamine

  Linnavalitsus kavandab oma tööd, lähtudes seadustest, seaduse alusel antud õigusaktidest, Pärnu Linnavolikogu (edaspidi volikogu) määrustest ja otsustest, linnavalitsuse määrustest ja korraldustest ning Pärnu linna ja linnavalitsuse nimel sõlmitud lepingutest.

2. peatükk LINNAVALITSUSE TÖÖKORRALDUS 

§ 3.   Linnavalitsuse istung

  (1) Linnavalitsus otsustab tema pädevusse kuuluvaid küsimusi istungil.

  (2) Linnavalitsus on otsustusvõimeline, kui istungist võtab osa üle poole linnavalitsuse koosseisust, sealhulgas linnapea või tema asendaja.

§ 4.   Linnavalitsuse istungi toimumise aeg

  (1) Linnavalitsuse istung peetakse reeglina üks kord nädalas, esmaspäeviti algusega kell 09.00 linnavalitsuse istungite saalis (Pärnu linn, Pärnu linn, Suur-Sepa 16).

  (2) Linnapea võib istungi kokku kutsuda muul ajal, istungi ära jätta, toimumise aega ja kohta muuta. Istungi toimumise ja materjalide esitamise aeg tehakse linnavalitsuse teenistujatele teatavaks arvutivõrgu kaudu.

§ 5.   Istungil arutatavad küsimused

  (1) Linnavalitsuse istungi päevakorda esitatakse:
  1) linnavalitsuse määruste ja korralduste eelnõud;
  2) volikogule otsustamiseks esitatavad linnavalitsuse algatatud volikogu määruste ja otsuste eelnõud;
  3) linnavalitsuse seisukoha andmiseks volikogu määruste ja otsuste eelnõud, mis ei ole algatatud linnavalitsuse poolt;
  4) muud linnavalitsuse pädevuses olevad otsustamist vajavad asjad, mis ei vaja linnavalitsuse õigusakti kehtestamist;
  5) informatsioonid.

  (2) Kui linnavalitsuse istungi päevakorda esitatavate küsimuste otsustamine ei nõua linnavalitsuse õigusakti kehtestamist, esitatakse päevakorda linnavalitsuse istungi protokolli märgitava otsuse eelnõu. Linnavalitsuse istungi protokolli märgitava otsusega dokumenteeritakse linnavalitsuse otsustust või sisemist töökorraldust.

  (3) Volikogule otsustamiseks esitatava linnavalitsuse algatatud volikogu õigusakti eelnõu puhul esitatakse linnavalitsuse istungi päevakorda vastav volikogu otsuse või määruse eelnõu.

  (4) Linnavalitsuse algatatud volikogu õigusakti eelnõu lugemise katkestamisel või järgmisele lugemisele saatmisel otsustab linnavalitsus parandatud või täiendatud teksti volikogule esitamise oma istungil, arvestades käesolevas määruses sätestatud nõudeid.

  (5) Linnavalitsuse algatatud volikogu õigusakti eelnõus volikogu komisjonides tehtud ettepanekud arutab linnavalitsus läbi ja võtab esitatud ettepanekute suhtes seisukoha linnavalitsuse liikmete ja struktuurüksuste juhtide nõupidamisel.

  (6) Linnapea võib ilma linnavalitsuse istungit pidamata otsustada linnavalitsuse algatatud volikogu õigusakti eelnõu volikogu menetlusest tagasi võtmise.

§ 6.   Istungi päevakorda materjalide ettevalmistamine

  (1) Küsimuse võtmiseks istungi päevakorda koostatakse linnavalitsuse määruse või korralduse, volikogu määruse või otsuse või linnavalitsuse istungi protokolli märgitava otsuse eelnõu.

  (2) Linnavalitsuse istungile esitatavad materjalid valmistavad vastavalt oma pädevusele ette linnavalitsuse struktuuriüksused.

  (3) Linnavalitsusele esitatavate materjalide ettevalmistamise ja esitamise eest vastutab eelnõu koostaja, materjalide õiguspärasuse ja normitehnilise korrektsuse eest vastutab linnasekretär.

§ 7.   Eelnõude elektrooniline menetlemine

  Linnavalitsuse istungile esitatavad materjalid valmistatakse ette, kooskõlastatakse, suunatakse istungi päevakorda ja istungile elektrooniliselt dokumendihaldussüsteemi vahenditega. Dokumendihaldussüsteemina on linnavalitsuses kasutusel Amphora.

§ 8.   Istungi materjalidele esitatavad nõuded

  (1) Linnavalitsusele otsustamiseks esitatavad materjalid koosnevad eelnõust ja sellele lisatud materjalidest ning muudest dokumentidest, mida on vaja konkreetse asja otsustamiseks.

  (2) Linnavalitsuse õigusakti eelnõu ja sellele lisatud materjalid peavad olema normitehniliselt ja keeleliselt korrektsed ning vastama õigusaktides sätestatud nõuetele.

§ 9.   Eelnõu kooskõlastamine

  (1) Enne õigusakti eelnõu istungi päevakorda võtmiseks esitamist peab eelnõu olema kooskõlastatud järgmiste teenistujate poolt:
  1) eelnõu ettevalmistanud struktuuriüksuse juht, vajadusel struktuuriüksuse juhi poolt määratud teenistuja;
  2) eelnõu ettevalmistanud struktuuriüksust teenindav jurist;
  3) struktuuriüksuse juht, kellele on eelnõus ette nähtud kohustusi või kelle pädevust esitatav eelnõu puudutab;
  4) vajadusel vastava ala spetsialist;
  5) linnasekretär;
  6) linnavalitsuse liige vastavalt linnavalitsuse liikmete tööjaotusele. Linnavalitsuse liikmel on õigus vajadusel määrata täiendavaid kooskõlastusi.

  (2) Kooskõlastava teenistuja teenistussuhte peatumise ajal on eelnõu kooskõlastamise õigus ja kohustus teda asendaval teenistujal.

  (3) Eelnõu kooskõlastatakse elektrooniliselt dokumendihaldussüsteemis. Nõuetekohaselt ettevalmistatud eelnõu peab olema kooskõlastatud vähemalt üks tööpäev enne istungit.

  (4) Eelnõuga mittenõustumisel või eelnõu suhtes eriarvamusele jäädes peab kooskõlastav teenistuja märkima mittenõustumise või eriarvamuse põhjuse.

  (5) Kui kooskõlastajate vahel on jäänud eriarvamused, esitatakse eelnõu linnavalitsuse istungi päevakorda koos eriarvamuste ja nende põhjenduste äranäitamisega.

  (6) Üldjuhul on kooskõlastav teenistuja kohustatud eelnõu kooskõlastama ühe tööpäeva jooksul, põhjalikumat tutvumist vajavad eelnõud kolme tööpäeva jooksul.

§ 10.   Istungi päevakorra koostamine

  (1) Käesoleva määruse kohaselt kooskõlastatud eelnõude põhjal koostab linnasekretär linnavalitsuse istungi päevakorra kavandi. Linnasekretär võib lisada päevakorra kavandisse ka osaliselt kooskõlastamata eelnõu.

  (2) Istungi päevakorra kavand ja arutusele tulevad eelnõud tehakse linnavalitsuse teenistujatele teatavaks arvutivõrgu kaudu.

  (3) Istungi päevakorra kavand avalikustatakse Pärnu linna veebilehel hiljemalt istungile eelneval tööpäeval kell 15.00.

§ 11.   Linnavalitsuse määruste eelnõude avalikustamine

  Linnavalitsuse määruste eelnõud koos seletuskirjadega avalikustatakse enne nende vastuvõtmiseks esitamist Pärnu linna põhimääruses sätestatud korras.

§ 12.   Linnavalitsuse istungi töökord

  (1) Linnavalitsuse istungit juhatab linnapea. Linnapea äraolekul asendab teda üks linnavalitsuse liikmetest vastavalt linnavalitsuse liikmete tööjaotusele.

  (2) Linnavalitsuse istungid on kinnised, kui linnavalitsus ei otsusta teisiti.

  (3) Linnavalitsuse istungist võtavad peale linnavalitsuse liikmete sõnaõigusega osa linnasekretär ja nende poolt kutsutud teenistujad. Linnavalitsuse istungil peavad osalema eelnõu ettekandjad. Sõnaõigusega võivad istungist osa võtta volikogu esimees ja osavallakogu esimehed.

  (4) Linnavalitsuse liikmetel ja eelnõu ettekandjal on õigus kaasata linnavalitsuse istungile linnapea nõusolekul teisi isikuid.

§ 13.   Küsimuste arutamine linnavalitsuse istungil

  (1) Istungi juhataja tutvustab istungi alguses linnasekretäri koostatud linnavalitsuse istungi päevakorra kavandit.

  (2) Istungi juhataja võib päevakorrapunktide arutamise järjekorras teha muudatusi. Istungi alguses võib linnavalitsuse liikmete või struktuuriüksuste juhtide ettepanekul päevakorrapunkti päevakorrast välja arvata või kiireloomulisel juhul päevakorda lisada.

  (3) Pärast päevakorra suhtes ettepanekute ärakuulamist ja läbiarutamist kinnitab linnavalitsus istungi päevakorra.

  (4) Päevakorrapunkti arutamine algab linnavalitsuse liikme, struktuuriüksuse juhi või vajadusel vastava ala teenistuja ettekandega. Pärast ettekannet annab istungi juhataja soovija märguandel sõna küsimuste esitamiseks. Kui istungist osavõtjatel küsimusi ei ole või küsimused on esitatud, annab istungi juhataja istungist osavõtjatele sõna sõnavõttudeks vastavalt soovijate märguandele. Istungi juhataja võib anda sõna ka teistele linnavalitsuse istungile kutsutud või kaasatud isikutele.

  (5) Linnavalitsus teeb oma otsused istungi juhataja ettepanekul.

  (6) Istungi juhataja, samuti linnavalitsuse liikme või linnasekretäri motiveeritud taotlusel lükatakse asja otsustamine edasi.

  (7) Enne hääletamist kordab istungi juhataja kõiki hääletamisele pandavaid ettepanekuid.

  (8) Linnavalitsuse otsused tehakse istungil osalevate linnavalitsuse liikmete häälteenamusega. Hääletamine on avalik. Kui ükski linnavalitsuse liige eriarvamust otsuse kohta ei väljenda ja hääletamist ei nõua, loetakse otsus vastuvõetuks ühehäälselt. Hääletustulemused kantakse linnavalitsuse istungi protokolli.

§ 14.   Linnavalitsuse istungi protokoll

  (1) Linnavalitsuse istungi protokollimise korraldab linnavalitsuse kantselei.

  (2) Istungi protokoll vormistatakse 7 tööpäeva jooksul istungi toimumisest arvates.

  (3) Protokolli kantakse istungi toimumise aeg ja koht, osavõtjate nimed, arutlusel olnud küsimused, nende kohta esitatud ettepanekud ja vastuvõetud otsused, hääletustulemused, kui küsimus otsustati hääletamise teel, ning otsustajate või küsimuste algatajate eriarvamused.

  (4) Linnavalitsuse istungi protokollile kirjutab kõigepealt alla protokollija, seejärel istungi juhataja.

  (5) Linnavalitsuse istung võidakse helisalvestada. Helisalvestised on asutusesiseseks kasutamiseks ja neid kasutatakse linnavalitsuse istungi protokolli koostamiseks. Helisalvestisi ei ole lubatud kopeerida.

3. peatükk LINNAVALITSUSE ÕIGUSAKTIDE VORMISTAMINE, ALLAKIRJUTAMINE, JÕUSTUMINE, VÄLJASTAMINE JA AVALIKUSTAMINE 

§ 15.   Linnavalitsuse õigusaktide vormistamine

  (1) Linnavalitsuse õigusaktide vormistamist, väljastamist, teatavakstegemist ja avalikustamist korraldab linnavalitsuse kantselei.

  (2) Linnavalitsuse istungil vastuvõetud õigusaktid vormistatakse hiljemalt 2 tööpäeva jooksul istungi toimumisest arvates.

  (3) Kui linnavalitsuse poolt vastuvõetud eelnõus on keelelisi või normitehnilisi puudusi, parandatakse need enne allakirjutamist eelnõu sisu muutmata linnavalitsuse kantseleis.

  (4) Kui linnavalitsuse õigusakti eelnõus tehakse linnavalitsuse istungil muudatusi, mis vajavad täpsemat formuleerimist, siis saadetakse istungil otsustatu alusel muudetud eelnõu enne allkirjastamist täiendavale kooskõlastamisele linnasekretärile ja vastava valdkonna abilinnapeale ning vajadusel istungil määratud isikutele.

  (5) Linnavalitsuse õigusakt esitatakse digitaalselt allkirjastamiseks kõigepealt linnasekretärile ja seejärel linnapeale või vastavalt neid istungil asendanud isikule.

§ 16.   Linnavalitsuse õigusaktide avalikustamine ja nende jõustumine

  (1) Linnavalitsuse õigusaktid avalikustatakse ja need jõustuvad Pärnu linna põhimääruses sätestatud korras.

  (2) Avalikustamisele ei kuulu juurdepääsupiiranguga korraldused avaliku teabe seaduse alusel.

§ 17.   Linnavalitsuse otsuste väljastamine ja teatavakstegemine

  (1) Linnavalitsuse kantselei väljastab linnavalitsuse määrused ja korraldused hiljemalt teisel päeval pärast allakirjutamist asjaomastele struktuuriüksustele ja teistele isikutele, kelle õigusi või kohustusi need puudutavad, eelnõu koostamisel dokumendihaldussüsteemis märgitud jaotuskava alusel.

  (2) Linnavalitsuse korralduse menetlusosalisele teatavakstegemise korraldab linnavalitsuse kantselei. Linnavalitsuse korralduse teatavakstegemine toimub haldusmenetluse seaduses sätestatud korras.

  (3) Arvestust linnavalitsuse korralduste teatavakstegemise kohta peetakse linnavalitsuse kantseleis.

  (4) Linnavalitsuse istungi protokolli märgitav otsus tehakse asjaomastele struktuuriüksustele ja teistele isikutele teatavaks protokolli väljavõttena, mis sisaldab istungi toimumise aega ja kohta ja vastava päevakorrapunkti arutelu ja tehtud otsust.

§ 18.   Ilmse ebatäpsuse parandamine

  Linnavalitsuse õigusaktis ilmse ebatäpsuse parandamiseks haldusmenetluse seaduse § 59 alusel tehakse parandus õigusaktis, parandusele kirjutavad alla linnapea ja linnasekretär. Pärast paranduse tegemist vormistatakse õigusakt uuesti korrektse tekstiga ja allkirjastatakse esialgsete allakirjutajate poolt. Linnavalitsuse kantselei teeb õigusakti parandamise teatavaks õigusakti saanutele.

4. peatükk LINNAVALITSUSE KOMISJONID 

§ 19.   Komisjoni moodustamine

  (1) Linnavalitsus võib oma pädevuses olevate üksikküsimuste läbitöötamiseks moodustada komisjone.

  (2) Linnavalitsuse sisemiste üksikküsimuste lahendamiseks moodustatud komisjoni koosseisu kinnitab linnapea või tema poolt volitatud isik. Muudel juhtudel kinnitab komisjoni koosseisu linnavalitsus.

§ 20.   Komisjoni põhimäärus

  (1) Komisjoni põhimääruse kinnitab linnavalitsus.

  (2) Komisjoni põhimääruses märgitakse:
  1) komisjoni ülesanded;
  2) komisjoni töökord;
  3) komisjoni teenindav linnavalitsuse struktuuriüksus;
  4) vajadusel komisjoni finantseerimise allikad.

  (3) Komisjonil ei pea olema põhimäärust, kui komisjoni ülesanded ja komisjoni teenindav struktuuriüksus on sätestatud muus õigusaktis.

§ 21.   Komisjoni töökord

  (1) Komisjoni töövorm on koosolek.

  (2) Komisjoni koosolek protokollitakse. Protokolli kantakse koosoleku toimumise aeg ja koht, osavõtjate nimed, arutlusel olnud küsimused, nende kohta esitatud ettepanekud ja vastuvõetud otsused, hääletustulemused, kui küsimus otsustati hääletamise teel, ning otsustajate või küsimuste algatajate eriarvamused. Komisjoni liikmetel on õigus lisada protokollile oma kirjalik eriarvamus.

§ 22.   Komisjoni tegevuse lõpetamine

  Kui komisjonile pandud ülesanded on täidetud ja eesmärk saavutatud loetakse komisjoni tegevus lõppenuks. Kui vajadust komisjoni tegevuse järele enam ei ole, otsustab komisjoni lõpetamise komisjoni moodustaja.

5. peatükk LÕPPSÄTTED 

§ 23.   Varasema õigusakti kehtetuks tunnistamine

  Pärnu Linnavolikogu 20.09.2012 määrus nr 23 „Pärnu Linnavalitsuse töökord“ tunnistatakse kehtetuks

§ 24.   Jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Andres Metsoja
volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json