Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Teksti suurus:

Ametnike haridusele, töökogemusele, teadmistele ja oskustele esitatavad nõuded

Väljaandja:Pärnu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 13.12.2017, 29

Ametnike haridusele, töökogemusele, teadmistele ja oskustele esitatavad nõuded

Vastu võetud 30.11.2017 nr 4

Määrus kehtestatakse avaliku teenistuse seaduse § 14 lõike 3 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Määrusega kehtestatakse Pärnu Linnavalitsuse ametnike haridusele, töökogemusele, teadmistele ja oskustele esitatavad nõuded, mis on vajalikud teenistusülesannete täitmiseks.

  (2) Teenistusülesannete täitmiseks vajalikud täpsemad nõuded sätestatakse ametikoha ametijuhendis, arvestades ametikoha eripära.

§ 2.   Nõuded haridusele

  (1) Ametnikul peab olema vähemalt keskharidus.

  (2) Struktuuriüksuse juhil peab olema kõrgharidus. Struktuuriüksusena käsitletakse linnavalitsuse osakondi, teenistusi (s.h osakonna koosseisus olevaid teenistusi), kantseleid ja osavallakeskusi.

§ 3.   Nõuded töökogemusele

  Struktuuriüksuse juhil peab olema vähemalt 1-aastane juhtimiskogemus või vähemalt 2-aastane töökogemus avalikus sektoris või struktuuriüksuse valdkonnas.

§ 4.   Nõuded oskustele ja teadmistele

  (1) Ametnik peab:
1) omama üldisi teadmisi riigi põhikorrast;
  1) omama põhjalikke teadmisi kohaliku omavalitsuse korraldusest, seda reguleerivatest õigusaktidest ning oma töövaldkonda reguleerivatest õigusaktidest ja parimast praktikast ning oskama neid teenistusülesannete täitmisel rakendada;
  2) valdama eesti keelt seaduses või seaduse alusel sätestatud ulatuses;
  3) tundma asutuse asjaajamisele kehtestatud reegleid ning neid teenistusülesannete täitmisel nõuetekohaselt ja täpselt täitma;
  4) oskama kasutada arvutit, sealhulgas ametikohal vajalikke teksti- ja tabeltöötlusprogramme ning teisi tööks vajalikke arvutiprogramme ja andmekogusid;
  5) olema avatud koostööks ja hea suhtlemisoskusega.

  (2) Struktuuriüksuse juhataja peab lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatule omama juhtimisalaseid teadmisi ja oskuseid ning oskust planeerida tööprotsessi ja alluvate tööd.

§ 5.   Varasemate määruste kehtetuks tunnistamine

  Kehtetuks tunnistatakse:
  1) Pärnu Linnavolikogu 21.03.2013 määrus nr 9 „Ametnike haridusele, töökogemusele, teadmistele ja oskustele esitatavad nõuded“;
  2) Audru Vallavolikogu 14.11.2013 määrus nr 31 „ Audru Vallavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseis, ametnikele esitatavad nõuded ja palgajuhend“;
  3) Paikuse Vallavolikogu 21.01.2013 määrus nr 1 „Paikuse Vallavalitsuse teenistuskohtade koosseis, ametnikele esitatavad nõuded ja palgajuhend“.

§ 6.   Jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2018.

Andres Metsoja
volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json