Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Teksti suurus:

Pärnu Linnavalitsuse palgajuhend

Väljaandja:Pärnu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:17.02.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 14.02.2020, 6

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Pärnu Linnavalitsuse palgajuhend

Vastu võetud 30.11.2017 nr 5
RT IV, 13.12.2017, 30
jõustumine 16.12.2017

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
06.02.2020RT IV, 14.02.2020, 117.02.2020, rakendatakse 1. jaanuarist 2020

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punktide 19 ja 36 ning avaliku teenistuse seaduse § 63 lõike 2 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Pärnu Linnavalitsuse palgajuhend (edaspidi palgajuhend) reguleerib Pärnu Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) teenistujate palga ja töötasu määramise ja maksmise korda.

  (2) Palgajuhendiga määratakse kindlaks teenistuskohale vastav põhipalk või põhipalga vahemik, muutuvpalga maksmise tingimused ja kord, muude seaduses sätestatud lisatasude ja hüvitiste maksmise tingimused ja kord ning palga ja töötasu maksmise aeg ja viis.

§ 2.   Mõisted

  (1) Palgajuhendis kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) teenistuja - Pärnu linnaga avalik-õiguslikus teenistus- ja usaldussuhtes olev ametnik või eraõiguslikus töösuhtes olev töötaja;
  2) ametnik –isik, kes on Pärnu linnaga avalik-õiguslikus teenistus- ja usaldussuhtes ning on nimetatud linnavalitsuses ametikohale, millel teostatakse avalikku võimu;
  3) töötaja – isik, kes on võetud linnavalitsuse töökohale, millel ei teostata avalikku võimu, vaid tehakse avaliku võimu teostamist toetavat tööd. Töötaja töötab töölepingu alusel;
  4) palk – ametnikule tehtud töö eest makstav tasu, mis koosneb põhipalgast, muutuvpalgast, eritingimustes töötamise eest makstavatest lisatasudest ning asendustasust;
  5) töötasu – töötajale tehtud töö eest makstav tasu, mis koosneb põhipalgast, muutuvpalgast, eritingimustes töötamise eest makstavatest lisatasudest ning asendustasust.

  (2) Palgajuhendis käsitletakse linnavalitsuse struktuuriüksusena linnavalitsuse osakondi, kantseleid, teenistusi (v. a osakonna sees olevaid teenistusi) ja osavallakeskusi.

§ 3.   Tasustamise üldpõhimõtted

  (1) Teenistujate palkade määramisel ja töötasude kokku leppimisel ning maksmisel lähtutakse avaliku teenistuse seadusest, töölepingu seadusest ning palgajuhendist.

  (2) Linnavalitsus maksab ametnikele palka ning töötajatele töötasu sarnastel alustel.

  (3) Palga ja töötasu arvestusperiood on kalendrikuu. Palka ja töötasu arvestatakse ajavahemiku eest, mil teenistuja täitis talle pandud ülesandeid.

  (4) Tööaja arvestus toimub tööajaarvestuse tabeli alusel. Tööajaarvestuse tabeli koostamise eest vastutab struktuuriüksuse juht.

  (5) Teenistujatele palga määramisel või töötasu kokku leppimisel arvestatakse struktuuriüksustele eraldatud personalikulude eelarvet.

§ 4.   Palga ja töötasu komponendid

  Ametniku palk ja töötaja töötasu koosneb:
  1) põhipalgast,
  2) muutuvpalgast,
  3) eritingimustes töötamise eest makstavatest lisatasudest (lisatasu ööajal töötamise, riiklikel pühadel töötamise ja ületunnitöö eest),
  4) lisatasust puuduva teenistuja ülesannete täitmise eest (asendustasu),

§ 5.   Põhipalk

  (1) Põhipalk on ametniku palga või töötaja töötasu fikseeritud osa, mis on määratud teenistuskoha teenistusülesannete ja vastutuse ning teenistuja teenistusalaste teadmiste, oskuste, kogemuste ja hariduse põhjal.

  (2) Linnavalitsuse teenistuskohad on jaotatud järgmistesse palgagruppidesse:
  1) teenistujate I palgagrupp „Nooremspetsialistid ja töölised“ (toetavad protsesse ja täidavad rutiinsemaid ühetaolisemaid ülesandeid);
  2) teenistujate II palgagrupp, „Keskastme spetsialistid“ (täidavad keerukamaid, vähem reguleeritud ülesandeid, arendavad oma valdkonda);
  3) teenistujate III palgagrupp, „Tippspetsialistid“ (täidavad keerukaid ülesandeid, juhivad ja arendavad oma valdkonda);
  4) teenistujate IV palgagrupp „Juhid“ (struktuuriüksuste juhid, osavallakeskuse juht, linnasekretär).

  (3) Igale palgagrupile vastab põhipalk või põhipalga vahemik, mis määrab vastavasse palgagruppi kuuluvate teenistuskohtade kuu põhipalga või põhipalga miinimum- ja maksimummäära. Põhipalga vahemikud on järgmised:
  1) teenistujate I palgagrupp – 900 – 1600 eurot;
[RT IV, 14.02.2020, 1 - jõust. 17.02.2020, rakendatakse 1. jaanuarist 2020]
  2) teenistujate II palgagrupp – 1000 – 2450 eurot;
[RT IV, 14.02.2020, 1 - jõust. 17.02.2020, rakendatakse 1. jaanuarist 2020]
  3) teenistujate III palgagrupp – 1400- 2800 eurot;
[RT IV, 14.02.2020, 1 - jõust. 17.02.2020, rakendatakse 1. jaanuarist 2020]
  4) teenistujate IV palgagrupp – 1600-3200 eurot.
[RT IV, 14.02.2020, 1 - jõust. 17.02.2020, rakendatakse 1. jaanuarist 2020]

  (4) Teenistuja põhipalga määramisel või kokku leppimisel lähtutakse tema teenistuskohale vastavast kuu põhipalga vahemikust.

  (5) Katseajal määratakse ametnikule või lepitakse töötajaga kokku üldjuhul 10% tema teenistuskohale planeeritud põhipalgast madalam põhipalk.

§ 6.   Muutuvpalga maksmise tingimused ja kord

  (1) Muutuvpalk on ametniku palga või töötaja töötasu ebaregulaarne osa, mida võib eelarveliste vahendite olemasolul maksta tulemuspalgana, preemiana või lisatasuna täiendavate teenistusülesannete täitmise eest.

  (2) Tulemuspalka makstakse eelnevalt seatud eesmärkide silmapaistva saavutamise eest. Eesmärkide ja tulemuste loetelu, mille eest on võimalik maksta tulemuspalka ning soovitava tulemuse ja täitmise ajakava lepivad teenistuja ja vahetu juht kokku arengu- ja hindamisvestlusel ning see fikseeritakse teenistuja arengu- ja hindamisvestluste kokkuvõttes, mis peab olema kooskõlastatud struktuuriüksuse juhiga.

  (3) Lisatasu täiendavate teenistusülesannete täitmise eest makstakse sõltuvalt lisaülesannete mahust ja iseloomust. Täiendavateks teenistusülesanneteks loetakse ametijuhendis või õigusaktides fikseerimata ülesandeid (s.h uue töötaja juhendamistasu), mis oluliselt suurendavad teenistuja töömahtu ja mida talle annab vahetu juht või mille täitmine toimub seaduse alusel
Uuele teenistujale määratud juhendajale võib maksta listasu juhendatava katseajal vähem määratud töötasu arvelt.

  (4) Lisatasu täiendavate teenistusülesannete eest määratakse ühekordse või tähtaegse lisatasuna. Lisatasu maksmise aluseks olevas käskkirjas näidatakse täiendavate teenistusülesannete sisu ja periood, mille eest lisatasu makstakse, ning lisatasu suurus.

  (5) Teenistujale võib erakordsete teenistusalaste saavutuste eest maksta preemiat.

  (6) Muutuvpalka võib kalendriaasta jooksul teenistuja põhipalgale juurde maksta kuni 20 protsenti teenistuja aastasest põhipalgast.

§ 7.   Eritingimustes töötamise eest makstav lisatasu

  (1) Eritingimustes töötamise eest makstavateks lisatasudeks on:
  1) lisatasu ületunnitöö eest;
  2) lisatasu ööajal töötamise eest, kui nimetatud kohustus ei sisaldu teenistuja ametijuhendis ja seda ei ole arvestatud tema palga määramisel või töötasu kokku leppimisel;
  3) lisatasu riigipühal töötamise eest.

  (2) Eritingimustes töötamise eest makstakse lisatasu vastavalt avaliku teenistuse seadusele ja töölepingu seadusele, kui eritingimustes tehtud tööd ei ole teenistujale võimalik hüvitada täiendava vaba aja andmisega.

§ 8.   Asendustasu

  (1) Teenistujale, kes täidab puuduva teenistuja ülesandeid osaliselt, olles vabastamata oma ülesannete täitmisest, makstakse asendustasu, kui asendamine ei tulene teenistuja ametijuhendist või tingib võrreldes ametijuhendis ettenähtuga töökoormuse olulise suurenemise.

  (2) Puuduva teenistuja asendamisel teenistuja töövõimetuslehel viibimise ajal kauem kui 5 tööpäeva järjest eeldatakse, et võrreldes ametijuhendis ettenähtuga töökoormus oluliselt suureneb, ning asendajale makstakse asendustasu kuni 50% asendatava teenistuja põhipalgast.

  (3) Teenistujale, kes täidab puuduva teenistuja ülesandeid osaliselt või täielikult, olles vabastatud vastavalt kas osaliselt või täielikult oma ülesannete täitmisest, makstakse vähemalt tema oma teenistuskohajärgset palka. Kui asendatava teenistuja palk on suurem, makstakse suuremat palka.

§ 9.   Hüvitised ja toetused

  (1) Teenistujale hüvitatakse tervise edendamiseks tehtavad kulutused tulumaksuseaduses sätestatud korras ja ulatuses. Hüvitise maksmise täpsemad alused sätestatakse linnapea käskkirjaga.

  (2) Teenistujatele makstakse hüvitist nägemisteravuse vähenemisega seotud vahendite ostmiseks ja hüvitatakse muud kulud vastavalt töötervishoiu arsti otsusele. Hüvitiste suurus kinnitatakse igal aastal linnapea käskkirjaga.

  (3) Teenistujale hüvitatakse tööks vajalikud kulud (näit mobiil, isikliku sõiduauto kasutamisega seotud kulud, Digi–ID jne) linnapea käskkirjaga sätestatud alustel.

§ 10.   Projektis osalemise tasu

  (1) Projektis palga või töötasu arvestamise ja maksmise tingimuseks on, et palk või töötasu on käsitletav kas rahalise või mitterahalise abikõlbliku kuluna või on ette nähtud linna eelarves projektiga seotud lisafinantseeringu vahenditest.

  (2) Teenistujal, kes teeb projekti raames lisatööd, on projekti raames töötamise ajal lubatud kas:
  1) saada lisatasu projekti heaks töötatud tundide eest;
  2) saada töötasu töö- või võlaõigusliku lepingu alusel.

  (3) Projekti raames tehtava lisatöö tasustamine on lubatud lõikes 2 loetletud tasustamise liikide rakendamisel ja järgmistel tingimustel:
  1) lisatasu või töö- või võlaõigusliku lepinguga kokkulepitud töötasu ühes kuus kokku võib moodustada kuni 20 protsenti teenistuja palgast;
  2) teenistuja tööaeg erinevates projektides võib moodustada kokku kuni 20 protsenti seaduses sätestatud kuu täistööajast.

  (4) projekti meeskonna koosseis (projekti eest vastutava isiku ja meeskonnaliikmete nimed), projektijärgsed ülesanded, projektis töötamise periood ja projekti töö tasustamine vormistatakse linnapea käskkirjaga.

  (5) Projekti raames töötatud aja kohta on kohustus pidada projektiga ette nähtud tööajatabelit.

  (6) Lõikes 2 ettenähtud tasud kaetakse projekti eelarves töötasudeks ettenähtud vahenditest.

  (7) Lisatasu projekti raames töötatud lisatundide eest arvutatakse projekti tööajatabelis kajastatud töötundide ning projektis lubatud abikõlbliku tunnitasu alusel.

  (8) Töö- või võlaõigusliku lepingu alusel saadud tasu arvutatakse projekti töös osaletud päevade või tundide ning lepingus kokkulepitud töötasu ja projektis lubatud abikõlblike kulude alusel.

  (9) Teenistujale võib projekti rahastamise otsusest ja/või projekti lõppedes maksta preemiat.

§ 11.   Palga ja töötasu määramise kord

  (1) Ametniku palk määratakse linnapea käskkirjaga.

  (2) Töötaja töötasu lepitakse kokku töötaja ja linnapea vahelises töölepingus või selle lisas.

  (3) Ettepaneku ametniku palga määramiseks või töötaja töötasu osas teeb struktuuriüksuse juht, struktuuriüksuse juhi puhul abilinnapea.

  (4) Teenistujate tulemuspalk, preemia, lisatasud ja asendustasu määratakse linnapea käskkirjaga.

  (5) Muutuvpalga, lisatasude ja asendustasu maksmise aluseks olev käskkiri peab olema põhjendatud ja struktuurüksuse juhiga kooskõlastatud.

  (6) Teenistujale ületunnitöö eest, ööajal töötamise eest või riigipühal töötamise eest lisatasu maksmise aluseks on lisaks eelpool toodule tööajaarvestuse tabel.

§ 12.   Palga ja töötasu maksmise aeg ja viis

  (1) Palka ja töötasu makstakse üks kord kuus töötatud kuule järgneva kuu 3. kuupäeval (palgapäev). Linnavalitsus kannab palga või töötasu teenistuja poolt määratud pangakontole.

  (2) Kui palgapäev langeb riigi- või rahvuspühale või puhkepäevale, makstakse palk ja töötasu välja sellele eelneval tööpäeval.

  (3) Teenistujale väljastatakse elektrooniliselt teatis arvestatud tasude ja neist tehtud kinnipidamiste kohta.

§ 13.   Puhkusetasu

  (1) Puhkusetasu arvestatakse Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud korras. Puhkusetasu arvutatakse kas teenistuja keskmise töötasu alusel või jätkatakse määratud palga või töötasu maksmist, juhul kui see on teenistujale soodsam.

  (2) Puhkusetasu kantakse teenistuja pangakontole hiljemalt eelviimasel tööpäeval enne puhkuse algust või teenistuja soovi korral järgmisel palgapäeval. Juhul, kui teenistuja puhkus poolte kokkuleppel katkestatakse või katkeb teenistuja puhkus teenistuja haiguse tõttu ning teenistujale on puhkusetasu üle kantud, arvestatakse puhkusetasu ümber ja enammakstud summa peetakse kinni järgneva kuu või järgnevate kuude palgast või töötasust.

§ 14.   Palgatingimuste täitmise kontroll

  (1) Linnavalitsusele eraldatud palgafondi otstarbeka ja säästliku kasutamise eest vastutab linnapea. Linnavalitsuse siseselt vastutab struktuuriüksusele eraldatud palgafondi otstarbeka ja säästliku kasutamise eest vastava struktuuriüksuse juht.

  (2) Palgajuhendi rakendamise seaduspärasust ja palgafondi kasutamist kontrollib sisekontrolör, kes informeerib kontrolli tulemustest linnavalitsust.
[RT IV, 14.02.2020, 1 - jõust. 17.02.2020, rakendatakse 1. jaanuarist 2020]

§ 15.   Varasemate määruste kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud]

§ 16.   Jõustumine

  (1) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

  (2) Määrust rakendatakse 01. jaanuarist 2018.

/otsingu_soovitused.json