HaridusHuviharidus

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Võru Muusikakooli arengukava 2019–2022

Väljaandja:Võru Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2022
Avaldamismärge:RT IV, 13.12.2018, 3

Võru Muusikakooli arengukava 2019–2022

Vastu võetud 05.12.2018 nr 9
jõustumine 01.01.2019

Määrus kehtestatakse "Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus" § 30 lg 1 p 2, Võru Linnavolikogu 8. veebruari 2012 määruse nr 1 "Võru linna põhimäärus" § 58 lg 2 ja Võru Linnavalitsuse 30. märtsi 2016 määruse nr 3 "Arengukava koostamise menetlemise kord" § 6 lg 2 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Võru Muusikakooli (edaspidi muusikakool) arengukava on koostatud kooli järjepideva arengu tagamiseks. Arengukava koostamisel on lähtutud Eesti elukestva õppe strateegiast 2020, huvikooli seadusest, huviharidusstandardist, noortevaldkonna arengukavast 2014–2020 ja Võru linna arengukavast 2017–2035. Arengukavas määratakse muusikakooli missioon, visioon, põhiväärtused ning arengu eesmärgid ja suunad, mis on aluseks iga-aastase üldtööplaani koostamisel ja eelarve planeerimisel.

  (2) Arengukava on koostatud koostöös muusikakooli õpetajate, õppurite ja lastevanematega ning kooskõlastatud hoolekoguga. Arengukava avalikustatakse muusikakooli veebilehel.

§ 2.   Missioon

  Muusikakooli missiooniks on haritud ja laia silmaringiga inimeste kujundamine, õppurite pillimänguoskuse arendamine, nende muusikaarmastuse süvendamine ja noore vaba aja sisustamine, rakendades kaasavaid ning paindlikke õppemeetodeid. Muusikakool on osa kogukonnast, kus kõik kogukonna liikmed saavad kooli tegemistest ja muusikast osa.

§ 3.   Visioon

  Muusikakool on professionaalse muusikahariduse alustala Võru linnas ja lähiümbruses, võimaldades laiapõhjalist ja kvaliteetset muusikaharidust, arvestades iga õppija individuaalsusega ja väärtustades muusikakultuuri tervikuna.

§ 4.   Põhiväärtused

  Muusikakool väärtustab:
  1) Võrumaa omanäolist pärimuskultuuri;
  2) lapse ja õpetaja individuaalset arengut;
  3) viisakust ja hoolivust üksteise suhtes;
  4) õppimist ja harjutamist;
  5) ressursside efektiivset kasutamist.

§ 5.   Arengu eesmärgid ja suunad

  (1) Organisatsiooni arendamine:
  1) muusikakooli maine kujundamine;
  2) meeskonna suurem panustamine organisatsiooni arengusse, organisatsiooni ühtsuse kujundamine;
  3) mõtestatud valikute tegemine ja pidev ainekavade arendamine;
  4) õpetajate koostöö arendamine nii kooli siseselt kui teiste koolide õpetajatega;
  5) õpetajate palga ühtlustamine üldhariduskoolide õpetajate palkadega;
  6) infotehnoloogiliste võimaluste arendamine muusikaõpetuses.

  (2) Personali arendamine:
  1) personalile praktiliste täiendkoolituste võimaldamine;
  2) õpetajate isikliku arengu soodustamine, nende rolli tähtsustamine nähtavate eeskujudena;
  3) õpetajatele üldharivate, õppurit muutuvas ühiskonnas paremini mõistvate koolituste korraldamine.

  (3) Õppe- ja kasvatustöö arendamine:
  1) õppekavade koostamine lähtuvalt õppurite võimetest ja pühendumisest õppetööle;
  2) kontsertide ja laagrite korraldamissüsteemi väljatöötamine ja käivitamine;
  3) kaasaegsete õpetamismeetodite rakendamine;
  4) vabariiklikel ja rahvusvahelistel konkurssidel ning festivalidel osalemine;
  5) vajadusel uute erialaspetsialistide palkamine nii Eestist kui välismaalt;
  6) infotehnoloogiliste (interaktiivsete) vahendite kasutamine õppetöös;
  7) hariduslike ja muude erivajadustega lastega arvestamine.

  (4) Õppurite arendamine:
  1) võimaluse andmine pillimänguoskuse arendamiseks vastavalt õppuri võimetele, arvestades igaühe ootuste, eelduste ja võimalustega;
  2) õppuri aitamine oma ande leidmisel ja süstemaatilisel arendamisel;
  3) heade võimaluste loomine professionaalseks muusikahariduse omandamiseks;
  4) tunnustamine väärikal ja stimuleerival viisil;
  5) kaasamine kooli arendamisse;
  6) osalemine vabariiklikel ja rahvusvahelistel konkurssidel ning festivalidel.

  (5) Materiaalse õpikeskkonna arendamine:
  1) kvaliteetsete õppevahendite ning pillide ja pillitarvikute soetamine;
  2) infotehnoloogiliste töö- ja õppimisvõimaluste pidev uuendamine;
  3) muusikakooli õpitingimuste järjepidev parendamine ajaga sammu pidades;
  4) rühmaõppe klassiruumide suurendamine väiksemate klasside arvelt;
  5) uute tiibklaverite soetamine klaveriõpetuse klassidesse;
  6) kooli veebilehe uuendamine ja info kättesaadavuse parendamine.

  (6) Koostöö ja partnerluse arendamine:
  1) koostöö teiste muusikakoolidega vabariigis ja välismaal, sealhulgas Võru sõpruslinnades;
  2) koostöö hoolekogu ja lastevanematega;
  3) kontsertide korraldamine, kaasates kogukonda kooli tegevustesse ja rikastades Võrumaa kultuurielu.

§ 6.   Arengukava rakendamine ja eesmärkide hindamine

  (1) Arengukava põhieesmärkide saavutamiseks püstitatakse igaks õppeaastaks alaeesmärgid ning need lisatakse üldtööplaani, milles määratletakse kooli ühe õppeaasta tegevuskava.

  (2) Arengukava eesmärkide ja põhisuundade realiseerumise hindamiseks kasutatakse:
  1) õppurite tagasisidet;
  2) lastevanemate hinnanguid õppetööle;
  3) õppurite, koolitöötajate ja hoolekogu arutelusid;
  4) muusikakoolide kokkulepitud kvaliteedikriteeriume.

§ 7.   Arengukava muutmine ja kinnitamine

  (1) Arengukava muutmine võetakse ette tähtaja saabudes või kui arengukava ei kajasta enam kõige olulisemaid kooli arendamise ülesandeid. Arengukava uus versioon või muudatused valmistatakse ette koostöös õppurite, koolitöötajate, lastevanemate, hoolekogu ja omavalitsuse esindajatega ning vajadusel ekspertidega väljastpoolt kooli.

  (2) Arengukava võtab vastu, muudab ja tunnistab kehtetuks Võru Linnavalitsus.

§ 8.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2019. aasta 1. jaanuaril.

Anti Allas
linnapea

Ülle Müürsepp
linnasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json