HaridusHuviharidus

Kultuur ja sportSport

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Võru Spordikooli arengukava 2019-2022

Väljaandja:Võru Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2022
Avaldamismärge:RT IV, 13.12.2018, 4

Võru Spordikooli arengukava 2019-2022

Vastu võetud 05.12.2018 nr 10
jõustumine 01.01.2019

Määrus kehtestatakse "Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus" § 30 lg 1 p 2, Võru Linnavolikogu 8. veebruari 2012 määruse nr 1 "Võru linna põhimäärus" § 58 lg 2 ja Võru Linnavalitsuse 30. märtsi 2016 määruse nr 3 "Arengukava koostamise menetlemise kord" § 6 lg 2 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Võru Spordikooli (edaspidi spordikool) arengukava koostamisel on lähtutud Huvikooli seadusest, Võru linna arengukavast 2017–2035 ja spordikooli põhimäärusest, millest tulenevalt on arengukavas määratud spordikooli missioon, visioon, põhiväärtused, arengu põhisuunad ja eesmärgid, et tagada kooli tulemuslik toimimine ning jätkusuutlik areng.

  (2) Spordikool on 1945. aasta juunis loodud haridusasutus, mis tegutseb eelkõige noorsootöö ja spordi valdkonnas ning loob täiendavaid võimalusi huvihariduse omandamiseks ja isiksuse igakülgseks arenguks. Õpperühmade treeningtunnid toimuvad SA Võru Spordikeskuse baasides. Koostöös spordikeskusega on eesmärgiks treeningtingimuste parandamine ning spordibaaside sisustamine kaasaegse inventari ja treeningvahenditega.

  (3) Spordikooli arengukava on koostatud aastateks 2019–2022.

§ 2.   Missioon

  Spordikooli missiooniks on toetada lastele ja noortele suunatud sportlikku tegevust (tervise tugevdamine ja igakülgne arendamine; sportlike oskuste, vilumuste ja teadmiste õpetamine nende soovidest ja eeldustest lähtuvalt; vastastikuse lugupidamise kasvatamine, spordimeisterlikkuse omandamine ja noorte kujundamine hästi toimetulevaks ühiskonnaliikmeks), mis tagab nende vaimse ja kehalise arengu.

§ 3.   Visioon

  (1) Spordikool on huvikool, kus laste ja noorte isiksuse igakülgne areng toimub erinevate spordialade õppeprotsessi kaudu.

  (2) Spordikoolis on turvaline õpikeskkond, kus erinevatel aladel töötavad kaasaegseid õppemeetodeid jälgivad motiveeritud treenerid.

§ 4.   Põhiväärtused

  Spordikooli põhiväärtused on:
  1) tervislik emotsionaalne atmosfäär - spordikoolis olevad inimesed tunnevad turvalist töökeskkonda;
  2) isiku arengu keskus - õpilaste ja treenerite vahel toimub vastastikune arengut toetav protsess;
  3) vastastikune toetamine - tugevad toetavad nõrgemaid, kogenud toetavad uustulnukate sujuvat sisseelamist;
  4) avatus nii teiste ideede osas kui ka oma ideede väljendamisel;
  5) täpsus - spordikool on täpne oma eesmärkide seadmisel, nõudmiste esitamisel, teenuste pakkumisel;
  6) korrektsus - noored tahavad spordikoolis õppida, sest tunnevad, et nendesse suhtutakse nagu võrdsetesse partneritesse.

§ 5.   Spordikooli arengu põhisuunad

  Spordikooli arengu põhisuunad on:
  1) kindlustada lastele ja noortele tingimused vaba aja sportlikuks sisustamiseks;
  2) organiseerida järjepidevaid ja regulaarseid sportlikke treeninguid vastavalt laste ja noorte soovidele, eeldustele ja ettevalmistuse tasemele tagades seejuures piisava arstliku kontrolli;
  3) leida spordis andekaid ja tahtekindlaid lapsi ja noori annete väljaarendamiseks süvendatud treeningtegevuse käigus;
  4) anda lastele ja noortele teoreetilisi teadmisi sportimisest ja spordiliikumisest ning praktilisi kogemusi teiste juhendamiseks ning spordikohtunikuna tegutsemiseks;
  5) olla oma teadmiste ja kogemustega abiks piirkonna koolide sporditegevuse metoodilisel ja organisatsioonilisel suunamisel;
  6) luua vastastikku kasulikud sidemed piirkonnas tegutsevate spordiklubidega, olla initsiaatoriks oma õpilaste, nende vanemate, sõprade ja treenerite poolt spordiklubide moodustamisel ja sportimisvõimaluste jätkamiseks peale spordikooli lõpetamist;
  7) pidev enesetäiendamine pedagoogide poolt, koolituste planeerimine;
  8) koostöö arendamine spordialaliitudega, osavõtt teabe- ja õppepäevadest.

§ 6.   Spordikooli arengu eesmärgid

  Missiooni, visiooni ja põhisuundade elluviimiseks on kavandatud järgmised eesmärgid:
  1) Spordikool teeb partneritega efektiivset, teadvustatud ja eesmärgistatud koostööd.
Taotluseks on koostöö kõigil tasanditel ja infovahetussüsteem kõigi huvigruppide vahel. Spordikoolil on nõuetega kursis olevad ja treenerite taotlusi toetavad lapsevanemad. Spordikool teeb koostööd teiste spordikoolidega Eestis ja väljaspool Eestit.
  2) Spordikeskkond on kvaliteetne, stimuleeriv ja uuendustele avatud.
Taotluseks on head tingimused treenimiseks. Õpilased saavad treenida nii tihedalt nagu seda on vaja. Renoveeritud ja uued rajatised võimaldavad kutsuda partnereid ning korraldada erineval tasemel võistlusi kodupaigas. See omakorda toob linna turiste, teisi sportlasi ja loob positiivset mainet Võru linnale.
  3) Spordikoolis töötavad uuendusmeelsed ja pädevad treenerid.
Taotluseks on kompetentne, arenguvõimeline ja head koostööd tegev personal. Spordikoolis on kõikide osakondade omavaheline toimiv koostöö ja seotus. Treenerid on huvitatud kutsetaseme tõstmisest ning on kõrgelt kvalifitseeritud. Spordikool tunnustab hästi töötavaid treenereid.
  4) Spordikooli infrastruktuur vastab tänapäeva nõuetele.
Taotluseks on hästi planeeritud eelarve. Täiendavate ressursside saamiseks on koostatud projektid ja leitud sponsorid. Loodud on turvaline, esteetiline ja õppurite igakülgset arengut toetav keskkond. Täiendavate võimaluste olemasolul soetada uus väikebuss.
  5) Edukate sportlaste ettevalmistamine.
Taotluseks on õppekava täitmisel lähtuda kaasaegsetest treeningmetoodikatest ja õppe-treeningtegevuse tulemuslikkuse analüüsist. Eesmärgiks on tagada edukamate õpilaste osavõtt tiitlivõistlustest ning pääs Eesti noorte esindusvõistkondadesse.

§ 7.   Arengukava muutmine ja kinnitamine

  (1) Arengukava kuulub analüüsimisele iga õppeaasta lõpus hoolekogus ja õppenõukogus. Analüüsi tulemused arutatakse läbi õppenõukogus ning vajadusel tehakse ettepanekud arengukava muutmiseks.

  (2) Arengukava võtab vastu, muudab ja tunnistab kehtetuks Võru Linnavalitsus.

§ 8.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Võru Linnavalitsuse 3. detsembri 2014 määrus nr 8 "Võru Spordikooli arengukava aastani 2025" (RT IV, 14.12.2016, 23).

§ 9.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2019. aasta 1. jaanuaril.

Anti Allas
linnapea

Ülle Müürsepp
linnasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json