Kultuur ja sportRahvaraamatukogu

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Võrumaa Keskraamatukogu arengukava 2019-2022

Väljaandja:Võru Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2022
Avaldamismärge:RT IV, 13.12.2018, 5

Võrumaa Keskraamatukogu arengukava 2019-2022

Vastu võetud 05.12.2018 nr 11
jõustumine 01.01.2019

Määrus kehtestatakse "Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus" § 30 lg 1 p 2, Võru Linnavolikogu 8. veebruari 2012 määruse nr 1 "Võru linna põhimäärus" § 58 lg 2 ja Võru Linnavalitsuse 30. märtsi 2016 määruse nr 3 "Arengukava koostamise menetlemise kord" § 6 lg 2 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Võrumaa Keskraamatukogu (edaspidi raamatukogu) arengukava on strateegiline dokument, mis määrab raamatukogu arengu põhisuunad aastateks 2019–2022.

  (2) Arengukava lähtub Võru linna arengukavast 2017─2035, Võru maakonna arendusstrateegiast 2014–2025, Eesti Vabariigi Kultuuriministeeriumi valitsemisala arengukavast 2019–2022, Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu visioonidokumendist "21. sajandi raamatukogu" ja raamatukogu põhimäärusest.

  (3) Raamatukogu, Võru Linnavalitsuse hallatav asutus, on asutatud 1. augustil 1909. aastal. Eesti Vabariigi Kultuuriministri 21.03.1997 määrusega nr 13 "Maakonnaraamatukogude nimetamine" on raamatukogu nimetatud maakondlikuks keskraamatukoguks. Raamatukogu tegevusvaldkonnad on: raamatukoguteenindus, teavikute komplekteerimine, elektronkataloogi RIKS koostamine, teatmebibliograafiateenindus, Võrumaa kohta informatsiooni sisaldavate teavikute kogumine ja säilitamine, elukestva õppe toetamine, avalikule teabele üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu juurdepääsu tagamine, erialase täienduskoolituse korraldamine maakonna rahvaraamatukogude töötajatele ning näituste ja ürituste korraldamine.

§ 2.   Visioon

  (1) Raamatukogu on usaldusväärne ja ajaga kaasas käiv mitmekülgse sisuga elukestvat õpet toetav ja kasutajate vajadusest lähtuv uusima tehnikaga maakondlik kogukonnakeskus, mis pakub kõigile võrdseid võimalusi tasuta juurdepääsuks infole, kultuurisisule ja harivale ning huvitavale ajaveetmisele.

  (2) Raamatukogu hoone on renoveeritud ja kaasaegselt sisustatud ning kannab koduloolist vaimsust.

  (3) Kõrgelt kvalifitseeritud raamatukogu personal osutab heal tasemel raamatukoguteenust.

§ 3.   Missioon

  Raamatukogu missiooniks on kujundada inimeste lugemisharjumusi, toetada elukestvat õpet ja enesetäiendamist, toetada lõimumisprotsesse ühiskonnas, säilitada ja vahendada rahvuslikku ja maailmakultuuri pärandit, arendada raamatukogundust, koordineerida kogude komplekteerimist, korraldada koolitusi raamatukoguhoidjatele, tagada vaba juurdepääs informatsioonile, teadmistele ja kultuurile.

§ 4.   Põhiväärtused

  Raamatukogu on:
  1) usaldusväärne – lähtutakse asjatundlikkusest teenuste pakkumisel, ollakse erapooletud ja sõbralikud suhtlemises ning koostöös, hoitakse traditsioone ja ollakse innovaatilised;
  2) kättesaadav – pakutakse võrdseid võimalusi tasuta juurdepääsuks infole ja kultuurisisule;
  3) inspireeriv – ollakse koostööle avatud ja kaasavad, atraktiivsed ning tegevuskesksed;
  4) kasutajakeskne – lähtutakse erinevate ea- ja huvigruppide vajadustest, kogukonna soovidest ja tagasisidest;
  5) paindlikkus – ollakse aja ja ühiskonna arengutega kaasas käivad ja muutustele avatud;
  6) mitmekülgsus – ollakse kõigi jaoks ja pakutakse igaühele midagi.

§ 5.   Raamatukogu arengu suunad ja eesmärgid

  (1) Visiooni ja missiooni teostamiseks on seatud järgmised suunad ja eesmärgid:

  (2) Raamatukoguteenuste arendamine:
  1) kogude tutvustamine ja vahendamine ning lugemiskeskkonna kaasajastamine;
  2) raamatukogu ja e-kataloogi RIKSWEB tutvustamine;
  3) elukestva õppe teenuste arendamine;
  4) kirjandus- ja kultuuriürituste läbiviimine;
  5) näituste korraldamine;
  6) kasutajauuringute läbiviimine;
  7) äraütluste analüüs;
  8) teenuste kaasajastamine;
  9) Võru linna lasteaedades välisteeninduse arendamine;
  10) koduteeninduse arendamine.

  (3) Kogude arendamine:
  1) kogude komplekteerimine ja järelkomplekteerimine lähtuvalt lugejanõudlusest ja maakonnaraamatukogu ülesannetest;
  2) väljaannete koordineeritud hankimissüsteemi toimimise tagamine;
  3) e-kataloogi koostamine ja korrastamine;
  4) kodulookogu täiendamine;
  5) koduloo- ja retrospektiivbibliograafia andmebaasi koostamine;
  6) Võrumaa kirjanike loomingu tutvustamine;
  7) raamatukogu ajaloo jäädvustamine;
  8) vinüülplaadikogu bibliograafiline kirjeldamine;
  9) kogude järjepidev korrastamine ja dekomplekteerimine;
  10) ajalehe "Võrumaa Teataja" köitmine alaliseks säilitamiseks.

  (4) Raamatukogu kui organisatsiooni arendamine ja töötajate töö väärtustamine:
  1) personalikoolituste ja maakonna raamatukogutöötajate täienduskoolituste korraldamine;
  2) veebilehe arendamine;
  3) raamatukogu teenuste ja ürituste tutvustamine veebilehel, sotsiaalmeedias, infostendidel ja ajakirjanduses;
  4) raamatukoguhoidjate professionaalsuse tõstmine;
  5) raamatukogu nõukogu järjepidev kaasamine raamatukogu tegevustesse;
  6) töötingimuste parandamine ja töövahendite uuendamine;
  7) raamatukogutöötajate töö tunnustamine;
  8) konkurentsivõimelise töötasu tagamine raamatukogutöötajatele;
  9) toetuste taotluste esitamine;
  10) koostöö ja partnerlussuhete arendamine erinevate asutustega nii kodu- kui välismaal.

  (5) Raamatukogu füüsilise keskkonna arendamine:
  1) raamatukoguhoone soojustamine, fassaadi renoveerimine ja ventilatsiooni rekonstrueerimine;
  2) vastava võimaluse avanemisel I korruse ruumide kasutuselevõtt raamatukoguteenuste arendamiseks;
  3) infotehnoloogiavahendite kaasajastamine, uute tehniliste seadmete hankimine;
  4) kaugtöökohtade kasutamise võimaldamine raamatukogu kasutajatele;
  5) hooldusremondi järjepidev teostamine;
  6) lugejateeninduse ala muutmine atraktiivsemaks erinevatele eagruppidele;
  7) kaasaegsete tingimuste loomine koolituste, ürituste ja näituste korraldamiseks.

§ 6.   Arengukava muutmine, kinnitamine ja avalikustamine

  (1) Ettepaneku arengukava muutmiseks esitab raamatukogu direktor linnavalitsusele hiljemalt 1. novembriks.

  (2) Arengukava muudatusettepanekud arutatakse eelnevalt läbi raamatukogu nõukogus.

  (3) Arengukava võtab vastu, muudab ja tunnistab kehtetuks Võru Linnavalitsus.

  (4) Arengukava avalikustatakse raamatukogu veebilehel.

§ 7.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Võru Linnavalitsuse 11. detsembri 2013 määrus nr 20 "Võrumaa Keskraamatukogu arengukava aastani 2023" (RT IV, 08.12.2016, 2).

§ 8.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2019. aasta 1. jaanuaril.

Anti Allas
linnapea

Ülle Müürsepp
linnasekretär

/otsingu_soovitused.json