Linna ja valla valitsemineSümboolika ja tunnustamine

Teksti suurus:

Setomaa valla tunnustuse avaldamise kord

Väljaandja:Setomaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:16.12.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 13.12.2018, 7

Setomaa valla tunnustuse avaldamise kord

Vastu võetud 29.11.2018 nr 26

Määrus kehtestatakse “Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” § 6 lõike 3 punkti 2, § 14 lõike 1 ja Setomaa Vallavolikogu 29.03.2018 määruse nr 4 „Setomaa valla põhimäärus“ § 7 lõike 2 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Käesoleva korraga sätestatakse Setomaa valla poolt jagatavate tunnustuste liigid, nende kirjeldused ning valla ees teeneid omavate isikute autasustamise ja tunnustamise tingimused.

§ 2.  Tunnustuse liigid ja arvestus

 (1) Tunnustuse liigid on:
 1) Setomaa valla aukodaniku tiitliga tunnustamine;
 2) Setomaa valla teenetemedaliga tunnustamine;
 3) Setomaa valla aukirjaga tunnustamine;
 4) Setomaa valla tänukirjaga tunnustamine;
 5) Anne Vabarna nimelise omakultuuripreemiaga tunnustamine;
 6) Hilana Taarka nimelise omakultuuripreemiaga tunnustamine.

 (2) Arvestust väljaantud tunnustuste üle peab Setomaa Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus).

2. peatükk SETOMAA VALLA TUNNUSTUSED 

§ 3.  Setomaa valla aukodaniku tiitliga tunnustamine

 (1) Setomaa valla aukodaniku tiitliga tunnustamine on Setomaa valla kui omavalitsuse poolt antav kõrgeim tunnustusavaldus. Aukodaniku tiitliga kaasneb tunnistus ja rinnamärk.

 (2) Aukodaniku tiitel antakse Setomaa valla poolse erilise austusavaldusena üksikisikule, kelle töö, tegevus ja isiklik eeskuju majanduse-, kultuuri-, hariduse-, spordi-, sotsiaal- või mõnes muus valdkonnas, on pikema perioodi vältel silma paistnud erilise tulemuslikkusega ja kes on mõjutanud oluliselt valla arengut.

 (3) Aukodaniku tiitliga tunnustatakse reeglina Setomaa valla kodanikke, erandina võib aukodaniku tiitli andmiseks esitada ka inimesi väljastpoolt Setomaa valda, kellel on Setomaa valla ees olulisi teeneid.

 (4) Aukodaniku tiitli võib anda ka postuumselt.

 (5) Aukodaniku tiitlit ei anta välja tihedamini kui üks kord kolme aasta jooksul. Setomaa Vallavolikogu (edaspidi vallavolikogu) ettepanekul on erandkorras võimalik aukodaniku tiitlit välja anda ka tihedamini. Sobivate kandidaatide puudumisel võib vallavolikogu jätta aukodaniku tiitli välja andmata.

 (6) Aukodaniku tiitliga tunnustamise algatab vallavalitsus, kuulutades välja kandidaatide esitamise tähtaja erinevates infokanalites.

 (7) Aukodaniku tiitliga tunnustamise ettepanek esitatakse kirjalikult valla kantseleisse.

 (8) Aukodaniku tiitliga tunnustamise ettepanekul on vähemalt kahekümne Setomaa valla kodaniku toetus.

 (9) Ettepanekuid aukodaniku tiitliga tunnustamiseks võivad teha kõik isikud, ühendused ja organisatsioonid. Kirjalik ettepanek peab kindlasti sisaldama:
 1) kandidaadi nimi ja kontaktandmed;
 2) kandidaadi eluloo kirjeldus;
 3) aukodaniku tiitliga tunnustamise põhjendus;
 4) soovitus- ja/või toetuskirjad kandidaadi tegevusvaldkonda esindavatelt organisatsioonidelt ja ühendustelt;
 5) ettepaneku toetajate nimed, kontaktandmed ja allkirjad;
 6) ettepaneku esitaja nimi ja kontaktandmed.

 (10) Aukodaniku tiitliga tunnustamise ettepanekuid menetleb vallavolikogu.

 (11) Aukodaniku tiitliga tunnustamise otsustab salajasel hääletusel vallavolikogu.

 (12) Aukodaniku tiitliga tunnustamise tseremoonia toimub Eesti Vabariigi aastapäeval. Erandjuhtudel võib aukodaniku tiitliga tunnustamise tseremoonia toimuda ka mõnel teisel ajal või tähtpäeval.

 (13) Aukodanikule antakse rinnamärk ja Setomaa valla aukodaniku tunnistus, millele kantakse aukodaniku tiitli saaja ees- ja perekonnanimi ning tunnistuse andmise kuupäev.

 (14) Tunnistusele kirjutavad alla vallavolikogu esimees ja vallavanem.

 (15) Setomaa valla aukodaniku tunnistuse ja rinnamärgi annab üle vallavolikogu esimees või vallavanem.

 (16) Aukodaniku nimi avalikustatakse ja kantakse valla auraamatusse.

§ 4.  Setomaa valla teenetemedaliga tunnustamine

 (1) Setomaa valla teenetemedal antakse üksikisikule eesmärgiga avaldada tunnustust suure panuse andmise eest Setomaa valla arengusse.

 (2) Teenetemedal antakse reeglina Setomaa valla kodanikele, erandina võib teenetemedali anda ka inimestele väljastpoolt Setomaa valda, kellel on Setomaa valla ees olulisi teeneid.

 (3) Teenetemedali väljaandmise algatab vallavalitsus, kuulutades välja kandidaatide esitamise tähtaja erinevates infokanalites.

 (4) Ettepanek Setomaa valla teenetemedali andmiseks esitatakse kirjalikult valla kantseleisse.

 (5) Setomaa valla teenetemedali andmise ettepanekus tuleb välja tuua:
 1) kandidaadi nimi ja kontaktandmed;
 2) kandidaadi ja tema tegevuse iseloomustus ning teenetemedali andmise põhjendus;
 3) soovitus- ja/või toetuskirjad kandidaadi tegevusvaldkonda esindavatelt organisatsioonidelt ja ühendustelt;
 4) ettepaneku esitaja nimi ja kontaktandmed.

 (6) Setomaa valla teenetemedali andmise otsustab vallavalitsuse moodustatud komisjon.

 (7) Tunnustust võib anda välja igal aastal.

 (8) Setomaa valla teenetemedali andmise tseremoonia toimub Eesti Vabariigi aastapäeval. Erandjuhtudel võib teenetemedali andmise tseremoonia toimuda ka mõnel teisel ajal või tähtpäeval.

 (9) Setomaa valla teenetemedali saajale antakse medal ja tunnistus, millele kantakse teenetemedali saaja ees- ja perekonnanimi ning tunnistuse andmise kuupäev.

 (10) Tunnistusele kirjutab alla vallavolikogu esimees või vallavanem.

 (11) Setomaa valla teenetemedali annab üle vallavolikogu esimees või vallavanem.

 (12) Setomaa valla teenetemedali saaja nimi avalikustatakse ja kantakse valla auraamatusse.

§ 5.  Setomaa valla aukirjaga tunnustamine

 (1) Setomaa valla aukirjaga tunnustatakse erinevate valdkondade aasta parimaid (nt Setomaa aasta ettevõte, Setomaa aasta ema, Setomaa aasta isa, Setomaa aasta õpetaja, Setomaa aasta kollektiiv jne). Aukirja andmise eesmärk on väärtustada ning avaldada avalikku tunnustust igal aastal üksikisikutele ja/või juriidilistele isikutele, kes oma tööalase või ühiskondliku tegevusega on silma paistnud valla arendamisel, tõstnud valla mainet või toonud paikkonnale tuntust. Aukirja võib välja anda mistahes valdkonnas. Aukirjale võib esitada peale üksikisikute ja juriidiliste isikute ka inimeste gruppe/kollektiive ja seltsinguid.

 (2) Aukirjaga tunnustatakse reeglina Setomaa valla inimesi, gruppe/kollektiive, juriidilisi isikuid, kuid erandina võib aukirjaga tunnustamiseks esitada ka inimesi, gruppe/kollektiive, juriidilisi isikuid väljastpoolt Setomaa valda, kellel on Setomaa valla ees olulisi teeneid.

 (3) Aukirjade väljaandmise algatab vallavalitsus, kuulutades välja kandidaatide esitamise tähtaja erinevates infokanalites.

 (4) Ettepanek Setomaa valla aukirja andmiseks esitatakse kirjalikult valla kantseleisse.

 (5) Setomaa valla aukirja andmise ettepanekus tuleb välja tuua:
 1) kandidaadi nimi ja kontaktandmed;
 2) kandidaadi ja tema tegevuse iseloomustus ning soovitud aunimetuse valdkond;
 3) ettepaneku esitaja nimi ja kontaktandmed.

 (6) Aukirja võib ühele üksikisikule või juriidilisele isikule anda mitmel korral.

 (7) Setomaa valla aukirja andmise otsustab vallavalitsus korraldusega, milles tuuakse ära aukirja saaja nimi ja aukirja andmise põhjus.

 (8) Aukirjale kirjutab alla vallavanem või vallavolikogu esimees.

 (9) Aukirja andmise tseremoonia toimub Eesti Vabariigi aastapäeval. Erandjuhtudel võib aukirja andmise tseremoonia toimuda ka mõnel teisel ajal aukirja saajaga seotud pidulikul sündmusel.

 (10) Setomaa valla aukirja annab üle vallavolikogu esimees või vallavanem.

§ 6.  Setomaa valla tänukirjaga tunnustamine

 (1) Setomaa valla tänukiri on Setomaa valla autasu, mis antakse üksikisikule, juriidilisele isikule, grupile või kollektiivile valla poolse tänuavaldusena.

 (2) Tänukirjaga tunnustatakse nii Setomaa valla kui ka väljasoolt Setomaa valda üksikisikut, juriidilist isikut, gruppi või kollektiivi, kellel on Setomaa valla ees olulisi teeneid.

 (3) Tänukirjaga avaldatakse Setomaa valla poolset tänu:
 1) mistahes valdkonnas tegutsevatele inimestele, kes on oma töös saavutanud silmapaistvaid tulemusi või kes on kohusetundlikult täitnud oma tööülesandeid, saavutades kõrge kvalifikatsiooni ning autoriteedi oma ala spetsialistide hulgas või nende inimeste juubelitähtpäevade ja ametist lahkumise puhul;
 2) Setomaa valla haridus-, kultuuri- ja spordivaldkonnas tegutsevatele aktivistidele, isetegevuslastele, sportlastele ja kolmandas sektoris tegutsevatele inimestele eduka esinemise eest võistlustel, konkurssidel, suursündmustel ning Setomaa valla suursündmuste eduka korraldamise eest;
 3) ettevõtjatele ning valla hallatavate asutustele koostöö eest, aastapäeva tähistamisel vms;
 4) teistele füüsilistele kui ka juriidilistele isikutele mitmesuguse Setomaa vallale kasu ja/või tunnustust toonud tegevuse eest.

 (4) Setomaa valla tänukirja andmise ettepanekus tuleb välja tuua:
 1) esitatud isiku nimi ja kontaktandmed;
 2) tänukirja andmise põhjendus;
 3) ettepaneku esitaja nimi ja kontaktandmed.

 (5) Tänukirja võib ühele üksikisikule, juriidilisele isikule, grupile või kollektiivile anda mitmel korral.

 (6) Tänukirja andmise otsustab vallavalitsus korraldusega, milles tuuakse ära tänukirja saaja nimi ja tänukirja andmise põhjus.

 (7) Vallavanem võib tänukirjaga tunnustamise otsustada ka ilma vastava taotluseta.

 (8) Tänukirjale kirjutab alla vallavanem.

 (9) Tänukirja andmise tseremoonia toimub valla pidulikul sündmusel või tänukirja saajaga seotud asutuse või ettevõtte pidulikul sündmusel.

3. peatükk ANNE VABARNA NIMELINE OMAKULTUURIPREEMIA 

§ 7.  Anne Vabarna nimelise omakultuuripreemiaga tunnustamine

 (1) Anne Vabarna nimeline omakultuuripreemia antakse traditsioonilise seto pärimuskultuuri edasikandmisel tehtud silmapaistva töö eest preemia väljaandmise aastal.
Igal aastal antakse välja kaks preemiat:
 1) preemia inimesele või kollektiivile Setomaa vallast;
 2) preemia inimesele või kollektiivile väljastpoolt Setomaa valda.

 (2) Iga nelja aasta tagant antakse välja elutööpreemiad traditsioonilise seto pärimuskultuuri edasikandmisel tehtud silmapaistva töö eest. Välja antakse kaks preemiat:
 1) elutööpreemia inimesele või kollektiivile Setomaa vallast;
 2) elutööpreemia inimesele või kollektiivile väljastpoolt Setomaa valda.
 3) Elutööpreemia väljaandmise aastal jooksva aasta teenete eest preemiaid välja ei anta.

 (3) Anne Vabarna nimelise omakultuuripreemia suurus on 500 eurot.

 (4) Anne Vabarna nimelise elutööpreemia suurus on 1000 eurot.

 (5) Omakultuuripreemia väljaandmise algatab vallavalitsus, kuulutades välja kandidaatide esitamise tähtaja erinevates infokanalites.

 (6) Omakultuuripreemia andmise ettepanekus tuleb välja tuua:
 1) kandidaadi nimi ja kontaktandmed;
 2) preemia väljaandmise aastal tehtud ja tunnustust leidnud töö kirjeldus (elutööpreemia puhul elu jooksul traditsioonilise seto kultuuri edasikandmisel tehtud töö kirjeldus);
 3) ettepaneku esitaja nimi ja kontaktandmed.

 (7) Kõigi ettepanekute läbiarutamiseks ja esitatud kandidaatide tööga tutvumiseks moodustakse preemiakomisjon. Preemiakomisjoni liikmed määrab vallavalitsus.

 (8) Preemiakomisjoni liikmetel on õigus esitada omapoolsed kandidaadid suuliselt. Preemiakomisjon teeb valiku kõikide esitatud kandidaatide hulgast.

 (9) Preemiakomisjonil on õigus jätta preemia(d) välja andmata.

 (10) Preemiakomisjonil on õigus erandkorras jagada preemia(d) kahe kandidaadi vahel.

 (11) Preemiakomisjonil on õigusteha taotlejale ettepanek Anne Vabarna nimelisele omakultuuripreemiale esitatud kandidaadi esitamiseks Hilana Taarka nimelisele omakultuuripreemiale.

 (12) Preemiakomisjon teeb oma otsuse põhjal ettepaneku preemia saaja(te) kinnitamiseks vallavalitsusele.

 (13) Omakultuuripreemiat võib ühele isikule või kollektiivile anda mitmel korral.

 (14) Anne Vabarna nimelise omakultuuripreemia andmise otsustab vallavalitsus korraldusega, milles tuuakse ära preemia saaja nimi ja preemia andmise põhjus.

 (15) Anne Vabarna nimelist omakultuuripreemiat annab välja vallavalitsus igal aastal Anne Vabarna sünniaastapäeva (21. detsember) nädalal Anne Vabarna nimelisel omakultuuriõhtul.

 (16) Laureaate tunnustatakse valla tänukirjaga.

 (17) Preemia ja tänukirja annab üle vallavanem või vallavolikogu esimees.

 (18) Anne Vabarna omakultuuripreemia laureaadid avalikustatakse ja kantakse valla auraamatusse.

4. peatükk Hilana Taarka nimeline OMAkultuuripreemia 

§ 8.  Hilana Taarka nimelise omakultuuripreemiaga tunnustamine

 (1) Hilana Taarka nimeline omakultuuripreemia on tunnustus seto pärimuskultuuri ja keele edasikandmise eest läbi uusloomingu ja uustöötluse kaudu.

 (2) Igal aastal antakse kaks preemiat:
 1) seto pärimuskultuuri töötluse eest;
 2) setokeelse uusloomingulise kirjutise eest.

 (3) Omakultuuripreemia suurus on 500 eurot.

 (4) Omakultuuripreemia väljaandmise algatab vallavalitsus, kuulutades välja kandidaatide esitamise tähtaja erinevates infokanalites.

 (5) Omakultuuripreemia andmise ettepanekus tuleb välja tuua:
 1) kandidaadi nimi ja kontaktandmed;
 2) seto kultuuri edasikandmisel tehtud töö lühikirjeldus;
 3) ettepaneku esitaja nimi ja kontaktandmed.

 (6) Kõigi ettepanekute läbiarutamiseks ja esitatud kandidaatide tööga tutvumiseks moodustakse preemiakomisjon. Preemiakomisjoni liikmed määrab vallavalitsus.

 (7) Preemiakomisjoni liikmetel on õigus esitada omapoolsed kandidaadid suuliselt. Preemiakomisjon teeb valiku kõikide esitatud kandidaatide hulgast.

 (8) Preemiakomisjonil on õigus jätta preemia välja andmata.

 (9) Preemiakomisjonil on õigus erandkorras jagada preemia kahe kandidaadi vahel.

 (10) Preemiakomisjonil on õigusteha taotlejale ettepanek Hilana Taarka nimelisele omakultuuripreemiale esitatud kandidaadi esitamiseks Anne Vabarna nimelisele omakultuuripreemiale.

 (11) Preemiakomisjon teeb oma otsuse põhjal ettepaneku preemia saaja(te) kinnitamiseks vallavalitsusele.

 (12) Omakultuuripreemiat võib ühele isikule või kollektiivile anda mitmel korral.

 (13) Hilana Taarka nimelise omakultuuripreemia andmise otsustab vallavalitsus korraldusega, milles tuuakse ära preemia saaja nimi ja preemia andmise põhjus.

 (14) Preemia annab välja vallavalitsus igal aastal Hilana Taarka sünniaastapäeva (22. märts) nädalal.

 (15) Laureaate tunnustatakse valla tänukirjaga.

 (16) Preemia ja tänukirja annab üle vallavanem või vallavolikogu esimees.

 (17) Hilana Taarka nimelise omakultuuripreemia laureaadid avalikustatakse ja kantakse valla auraamatusse.

5. peatükk SETOMAA VALLA AURAAMAT 

§ 9.  Auraamatusse kandmine

 (1) Setomaa valla auraamatusse kantakse Setomaa valla aukodaniku tiitliga, Setomaa valla teenetemedaliga, Anne Vabarna nimelise omakultuuripreemia ja Hilana Taarka nimelise omakultuuripreemiaga tunnustatud isikud.

 (2) Auraamatusse kantakse austusavalduse liik, saaja nimi, teenete kirjeldus ja austusavalduse omistamise aeg. Austusavalduse kavaler annab võimalusel Setomaa valla auraamatusse oma autogrammi.

 (3) Setomaa valla auraamat asub alaliselt vallavalitsuse kantseleis.

6. peatükk LÕPP- JA RAKENDUSSÄTTED 

§ 10.  Määruste kehtetuks tunnistamine

 (1) Värska Vallavolikogu 30.01.2014 määrus nr 1 „Värska valla tunnustuse avaldamise kord” tunnistatakse kehtetuks.

 (2) Meremäe Vallavolikogu 23.10.2008 määrus nr 6 „Meremäe valla elutööpreemia statuut” tunnistatakse kehtetuks.

 (3) Meremäe Vallavolikogu 23.01.2013 määrus nr 4 „Meremäe valla Aasta Tegija statuut” tunnistatakse kehtetuks.

 (4) Meremäe Vallavolikogu 22.02.2017 määrus nr 1 „Hilana Taarka nimelise kultuuripreemia andmise kord” tunnistatakse kehtetuks.

 (5) Mikitamäe Vallavolikogu 19.06.2012 määrus nr 14 „Mikitamäe valla tunnustuse avaldamise kord” tunnistatakse kehtetuks.

§ 11.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Rein Järvelill
Volikogu esimees