SotsiaalhoolekanneTeenused

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Koduõendusteenuse osutamiseks toetuse andmise kord

Väljaandja:Tartu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.05.2021
Avaldamismärge:RT IV, 13.12.2018, 26

Koduõendusteenuse osutamiseks toetuse andmise kord

Vastu võetud 22.02.2012 nr 62
RT IV, 01.02.2013, 19
jõustumine 27.02.2012

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
03.12.2015RT IV, 11.12.2015, 101.01.2016
06.12.2018RT IV, 13.12.2018, 2301.01.2019

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 5 alusel ning arvestades tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 53.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Määrusega kehtestatakse koduõendusteenuse osutamiseks toetuse andmise tingimused ja kord.

  (2) Toetust antakse Tartu linna eelarvest.

  (3) Toetust antakse Tartu linnas koduõendusteenust osutavale isikule (edaspidi: raviasutus) koduõendusteenuse osutamiseks vajalike vahendite ostmiseks.

§ 2.   Toetuse andmise kriteeriumid

  (1) Toetust antakse raviasutusele, kes:
  1) osutab koduõendusteenust Tartu linnas Eesti Haigekassaga sõlmitud lepingu alusel ja
  2) ostab koduõendusteenuse osutamiseks vajalikud hooldus-, põetus- ja õendusvahendid ja
  3) osutab koduõendusteenust aastaringselt.

  (2) Raviasutus ei tohi nõuda patsiendilt täiendavat tasu lõike 1 punktis 2 nimetatud vahendite soetamise eest.

§ 3.   Toetuse andmine

  (1) Koduõendusteenuse osutamise toetamiseks antava rahasumma suuruse kinnitab linnavolikogu eelarvega.

  (2) Sotsiaal- ja tervishoiuosakond (edaspidi: osakond) teeb järelepärimise Eesti Haigekassale Tartu linnas koduõendusteenust osutavate raviasutuste ja nendega sõlmitud lepingute rahaliste mahtude kohta. Pärast vastuse saamist informeerib osakond raviasutust toetuse saamise võimalusest ja küsib nõusolekut käesoleva korra tingimuste täitmise kohta. Raviasutusele toetuse arvutamisel jagatakse lõikes 1 nimetatud summa nõusoleku andnud raviasutuste vahel proportsionaalselt Eesti Haigekassaga sõlmitud lepingute rahalistele mahtudele.
[RT IV, 11.12.2015, 1 - jõust. 01.01.2016]

  (3) Toetuse andmise otsustab linnavalitsus pärast eelarve vastuvõtmist linnavolikogus ning hiljemalt ühe kuu jooksul pärast Eesti Haigekassa poolt lepingupartnerite ja nende ravimahtude kinnitamist, arvestades selleks eraldatud vahendite suurust ja osakonna ettepanekut.
[RT IV, 13.12.2018, 23 - jõust. 01.01.2019]

§ 4.   Lepingu sõlmimine

  (1) Raviasutusega, kellele on otsustatud toetust anda (edaspidi: toetuse saaja), sõlmib osakonna juhataja toetuse kasutamise lepingu hiljemalt ühe kuu jooksul toetuse andmise otsuse tegemisest.
[RT IV, 11.12.2015, 1 - jõust. 01.01.2016]

  (2) Lepingute tüüpvormid kinnitab osakond korraldusega.
[RT IV, 11.12.2015, 1 - jõust. 01.01.2016]

  (3) Enne lepingu sõlmimist kontrollib osakond toetuse saaja poolt eelnevalt saadud toetuse kasutamise kohta aruande esitamist. Toetuse saaja kohta nõuetekohase aruande puudumise korral annab osakond toetuse saajale tähtaja nõuetekohase aruande esitamiseks.
[RT IV, 11.12.2015, 1 - jõust. 01.01.2016]

§ 5.   Toetuse andmata jätmine

  Kui raviasutus ei ole § 4 lõike 3 või § 6 lõike 3 kohaselt antud tähtajaks nõuetekohast aruannet esitanud, on linnavalitsusel õigus teha otsus, millega jäetakse toetus andmata.

§ 6.   Aruanne

  (1) Toetuse saaja esitab iga aasta 15. juuliks ja 15. jaanuariks aruande koduõendusteenuse osutamise kohta. Aruandes näidatakse ravijuhud, patsiendi vanus, sugu, suunav arst, ravi algus, ravi lõpp, tehtud visiitide arv ja osutatud koduõendusteenus.

  (2) Aruande vormi kinnitab osakond korraldusega.
[RT IV, 11.12.2015, 1 - jõust. 01.01.2016]

  (3) Kui esitatud aruanne ei vasta nõuetele, annab osakond toetuse saajale tähtaja puuduste kõrvaldamiseks.
[RT IV, 11.12.2015, 1 - jõust. 01.01.2016]

§ 7.   Toetuse kasutamise lepingu lõpetamine

  Leping toetuse saamise kohta lõpetatakse ja osakonna nõudel kannab toetuse saaja toetuse tagasi, kui:
[RT IV, 11.12.2015, 1 - jõust. 01.01.2016]
  1) toetuse saaja ei kasutanud toetust sihtotstarbeliselt;
  2) toetuse saaja on oma tegevuse lõpetanud enne selle kalendriaasta lõppu, milleks toetus eraldati;
  3) toetuse saaja ei ole esitanud nõuetekohast aruannet toetuse kasutamise kohta;
  4) muudel lepingus sätestatud juhtudel.

§ 8.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 27. veebruaril 2012. a.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json