Kultuur ja sportRahvaraamatukogu

Teksti suurus:

Toila Vallaraamatukogu kasutamise eeskiri

Väljaandja:Toila Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 13.12.2018, 30

Toila Vallaraamatukogu kasutamise eeskiri

Vastu võetud 28.11.2018 nr 41
jõustumine 01.01.2019

Määrus kehtestatakse rahvaraamatukogu seaduse § 16 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Eeskiri reguleerib lugejateeninduse, lugejate õigused ja kohustused ning sisekorra Toila Vallaraamatukogus ja selle haruraamatukogudes (edaspidi raamatukogu).

  (2) Lugeja kohustub täitma raamatukogu kasutamise eeskirja, võttes endale materiaalse vastutuse nii laenatud teavikute kui ka tema kasutusse antava raamatukogu muu vara säilimise eest.

§ 2.   Teeninduse korraldamine

  (1) Raamatukogu teenuseid võivad kasutada kõik isikud isikut tõendava dokumendi esitamisel.

  (2) Raamatukogu põhiteenusteks on teavikute kojulaenutus ja kohalkasutus ning avalikule teabele üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu juurdepääsu võimaldamine. Raamatukogu põhiteenused on tasuta.

  (3) Kohapeal teavikute kasutamiseks ei ole vajalik lugejaks registreerimine.

  (4) Raamatukogus puuduvad teavikud tellitakse lugeja soovil ja kulul teistest raamatukogudest.

  (5) Osutatavad eriteenused (koopiate tegemine, väljatrükk, skaneerimine, jm) on tasulised ja nende hinna kehtestab Toila Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus).

§ 3.   Lugejate registreerimine ja isikuandmete töötlemine

  (1) Raamatukogu lugejaks registreeritakse isik, kes on tutvunud raamatukogu kasutamise eeskirjaga ja nõustub seda täitma.

  (2) Raamatukogu lugejaks registreeritakse isikut tõendava dokumendi või õpilaspileti alusel. Teaviku kojulaenutamise õiguse saamiseks on kuni 14-aastase isiku puhul vajalik lapsevanema või seadusliku esindaja kirjalik nõusolek.

  (3) Lugejate andmebaasi raamatukoguprogrammis URRAM kantakse järgmised lugeja ja kuni 14-aastase isiku puhul kojulaenutamise õiguse saamiseks ka lapsevanema või seadusliku esindaja isikuandmed:
  1) ees- ja perekonnanimi;
  2) isikukood või isikukoodi puudumisel sünniaeg;
  3) elukoht (postiaadress);
  4) telefoninumber;
  5) elektronposti aadress (selle olemasolul).

  (4) Lugeja saab siseneda lugejakontole e-kataloogis URRAM aadressil http://www.lugeja.ee ID kaardiga või lugeja soovil talle antud kasutajanime ja parooliga.

  (5) § 3 lõikes 3 toodud isiku- ja kontaktandmeid kasutatakse lugeja isiku tuvastamiseks, raamatukogu pakutavate teenuste osutamiseks ja analüüsiks, sh teavikute tagastamisaja meeldetuletuse ja ettekirjutuse saatmiseks ning statistilise analüüsi tegemiseks, kus andmeid ei seostata isikuga.

  (6) Lugejate andmebaas on asutusesiseseks kasutamiseks vastava õigusega töötajale. Muudel juhtudel võimaldatakse juurdepääs andmetele õigusaktides sätestatud korras.

  (7) Lugeja on kohustatud teavitama raamatukogu oma isiku- või kontaktandmete muutumisest.

  (8) Lugejate andmete õigsust kontrollitakse igal aastal lugeja esimesel külastusel raamatukokku. Võlglasi ümber ei registreerita ja neil puudub võlgnevuse likvideerimiseni raamatukogust kojulaenutuse õigus.

  (9) Raamatukogu lugejate andmebaasist kustutatakse lugeja ja kuni 14-aastase isiku puhul lapsevanema või seadusliku esindaja andmed kui lugeja pole raamatukogu külastanud kolm aastat või lugeja avalduse alusel. Kui lugejal on raamatukogu ees täitmata kohustusi, ei kustutata lugeja või tema seadusliku esindaja andmeid lugejate andmebaasist. Neid andmeid säilitatakse kuni kohustuste täitmiseni.

§ 4.   Kojulaenutus

  (1) Laenutus registreeritakse elektroonilises andmebaasis.

  (2) Raamatukogu võib mitte laenutada koju eriti väärtuslikke ja laenutusõiguseta väljaandeid ja perioodikaväljaannete viimaseid numbreid.

  (3) Laenutatavate väljaannete arvu määrab raamatukogu.

  (4) Laenutuse tähtajaks on 30 kalendripäeva, raamatukogu võib kehtestada enamnõutud teavikutele ja perioodikale lühema laenutusperioodi.

  (5) Lugeja on kohustatud raamatuid hoolikalt hoidma, nende saamisel kontrollima korrasolekut ja rikutud raamatutest teatama raamatukoguhoidjale.

  (6) Lugejal ei ole õigust laenutada teavikuid edasi teistele lugejatele.

  (7) Lugeja soovil pannakse ta vajaliku teaviku saamiseks järjekorda. Raamatukogu teavitab lugejat saabunud teavikust ja hoiab lugejale teavikut 5 päeva.

  (8) Lugeja võib teaviku tagastamistähtaega pikendada (ka telefoni ja elektronposti teel või kasutades lugejaportaali http://www.lugeja.ee), kui teavikule pole järjekorda, kuid mitte rohkem kui 60 päeva. Tagastamistähtaja ületanud teavikut e-kataloogi iseteeninduses pikendada ei saa. Tähtaja pikendamine loetakse uueks laenutuseks.

  (9) Lugeja on kohustatud laenutatud teaviku tagastama laenutustähtaja jooksul. Kui lugeja ei tagasta laenutatud teavikut tähtajaks, võib raamatukogu võtta viivist, kuid mitte rohkem kui 0,05 eurot päeva eest ühe teaviku kohta.

  (10) Teaviku rikkumise või tagastamata jätmise korral on lugeja kohustatud selle asendama teise eksemplari või raamatukoguhoidja poolt samaväärseks tunnistatud teavikuga või tasuma rikutud või tagastamata jäetud teaviku hinna kuni kümnekordses suuruses. Lugejalt, kes ei ole nimetatud kohustust raamatukogu antud tähtajaks täitnud, võetakse teavikute kojulaenamise õigus ära kuni võlgnevus on likvideeritud. Alaealise poolt tekitatud kahju hüvitab lapsevanem (eestkostja).

  (11) Raamatukogu annab lugejale tähtaja käesoleva eeskirja § 4 lg-te 9 ja 10 nimetatud summade tasumiseks. Tähtajaks maksmata summade tasumiseks teeb Toila Vallaraamatukogu lugejale ettekirjutise koos sundtäitmise algatamise hoiatusega ettekirjutuse täitmata jätmise korral. Ettekirjutuses märgitakse selle vaidlustamise võimalus, tähtaeg ja kord. Alla 18-aastase isiku puhul esitatakse ettekirjutus vanemale (eestkostjale).

  (12) Hoiatuses märgitud tähtaja jooksul ettekirjutuse täitmata jätmise korral on Toila Vallaraamatukogul õigus anda ettekirjutus sundtäitmiseks täitemenetluse seadustikus sätestatud korras.

  (13) Lugejalt võib nõuda teaviku kojulaenutamisel tagatist teaviku maksumuse ulatuses, kui:
  1) lugeja elukohaks ei ole Toila vald;
  2) see on vajalik teaviku väärtuse tõttu.

  (14) Paragrahv 2 lõikes 5 ja paragrahv 4 lõikes 9 ja10 nimetatud rahalised summad laekuvad Toila valla eelarvesse.

§ 5.   Interneti ja lugejaarvuti kasutamine

  (1) Interneti ja lugejaarvutite kasutamine avaliku teabe hankimiseks, elektrooniliste raamatukoguteenuste kasutamiseks või otsinguks veebipõhistes andmebaasides on külastajatele tasuta. Raamatukogu töötaja on kohustatud isikuid abistama riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste veebilehtedele juurdepääsu saamiseks.

  (2) Interneti ja lugejaarvutite kasutamiseks on võimalik eelnevalt registreeruda raamatukogus, elektronposti või telefoni teel.

  (3) Internetitöökoha kasutamiseks esitab külastaja isikukoodi ja pildiga dokumendi.

  (4) Arvuti kasutamisel kohustub kasutaja:
  1) töö lõpetamisel sulgema enda poolt käivitatud programmid ja kustutama enda loodud failid;
  2) teavitama viivitamatult raamatukoguhoidjat arvuti kasutamisel ilmnenud probleemidest ja tõrgetest mõne süsteemi töös.

  (5) Keelatud on:
  1) kodulehtede külastamine, mis propageerivad vägivalda või on pornograafilise sisuga;
  2) arvuti omavoliline väljalülitamine ja taaskäivitamine;
  3) arvuti seadete muutmine;
  4) tarkvara ja arvutimängude allalaadimine.

  (6) Kasutaja süül riist- või tarkvarale tekitatud kahjud hüvitab kasutaja.

  (7) Käesolevas paragrahvis sätestatud reeglite rikkumisel kaotab arvuti kasutaja kasutusõiguse kuni üheks aastaks.

§ 6.   Sisekord

  (1) Raamatukogu ruumides tuleb külastajatel säilitada kord ja vaikus. Keelatud on igasugune tegevus, mis häirib teisi lugejaid.

  (2) Raamatukogu ruumidesse on keelatud siseneda alkoholi- või narkojoobes.

  (3) Lugejal on raamatukogus keelatud rikkuda ükskõik millisel viisil avalikku korda, sealhulgas eksida üldtunnustatud tavade ja heade kommete vastu, solvata oma käitumisega inimväärikust ja ühiskondlikku moraalitunnet.

  (4) Külastaja peab täitma raamatukogu töötaja korraldusi.

  (5) Raamatukogu kasutamise eeskirja täitmine on kohustuslik kõikidele külastajatele.

§ 7.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Kohtla Vallavolikogu 16.09.2009. a määrus nr 52 „Saka raamatukogu kasutamise eeskiri”.

  (2) Tunnistada kehtetuks Toila Vallavolikogu 16.02.2000. a määrus nr 3 “Toila rahvaraamatukogude kasutamise eeskirjade kinnitamine”.

  (3) Tunnistada kehtetuks Kohtla-Nõmme Vallavolikogu 17.10.2013. a määrus nr 20 „Kohtla-Nõmme Rahvaraamatukogu kasutamise eeskiri”.

  (4) Määrus jõustub 1. jaanuaril 2019. a.

Roland Peets
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json