SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Tugiisikuteenuse osutamise tingimused ja kord

Väljaandja:Toila Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 13.12.2018, 31

Tugiisikuteenuse osutamise tingimused ja kord

Vastu võetud 28.11.2018 nr 43
jõustumine 01.01.2019

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ning sotsiaalhoolekande seaduse § 14 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Käesolev määrus reguleerib tugiisikuteenuse osutamist isikutele ja peredele, kelle elukohana on rahvastikuregistris registreeritud Toila vald.

§ 2.   Tugiisikuteenuse eesmärk

  (1) Tugiisikuteenus on sotsiaalteenus, mille eesmärk on iseseisva toimetuleku toetamine olukordades, kus isik vajab sotsiaalsete, majanduslike, psühholoogiliste või tervislike probleemide tõttu oma kohustuste täitmisel ja õiguste teostamisel olulisel määral kõrvalabi (edaspidi teenus). Kõrvalabi seisneb juhendamises, motiveerimises ning isiku suurema iseseisvuse ja omavastutuse arendamises.

  (2) Last kasvatavale isikule tugiisikuteenuse osutamisel on täiendav eesmärk lapse hooldamise ning turvalise ja toetava kasvukeskkonna tagamine.

  (3) Lapsele tugiisikuteenuse osutamise eesmärk on koostöös last kasvatava isikuga ning õppeasutusega lapse arengu ja kollektiivis toimetuleku toetamine, sealhulgas vajaduse korral puudega lapse puhul hooldustoimingute sooritamine. Tugiisik abistab last õppetegevustes ja arendavates tegevustes, juhendab ja motiveerib igapäevaelus toime tulema, abistab suhtlemisel täiskasvanutega ja eakaaslastega väljaspool kodu.

§ 3.   Teenuse sisu

  (1) Teenuse sisuks lapse puhul on:
  1) igapäevaelus toimetuleku õpetamine, sealhulgas iseenda ja oma ümbruse eest hoolitsema õpetamine;
  2) toetamine suhtlemisel pereliikmete, eakaaslaste ja tugivõrgustikuga, sealhulgas toetamine suhete loomisel ja säilitamisel;
  3) abistamine ja juhendamine haridusasutuses arendus- ja õpiprotsessis osalemisel;
  4) lapsega koos tema huvitegevuste suunamine, planeerimine ja juhendamine, vajadusel motiveerimine huvitegevuste järjepidevuse tagamiseks;
  5) lapse seostamine teiste vajalike toetuste ja teenustega;
  6) abistamine asjaajamisel ametiasutustes või muudes institutsioonides;
  7) vajadusel lapse saatmine spetsialistide vastuvõttudel või muudel kohtumistel ja üritustel;
  8) lapse turvalisuse jälgimine kodus ja haridusasutuses;
  9) lapse toetamine muutmist vajavate olukordade lahendamisel tuginedes lapse sisemiste jõuvarude kasutusele võtmisele;
  10) emotsionaalse toe pakkumine, kogemuste või teabe vahendamine;
  11) Toila vallavalitsuse sotsiaalvaldkonna ametnike (edaspidi spetsialist) teavitamine lapsega toimuvatest muudatustest;
  12) koostöö tegemine lapse haridusasutuse õpetajate ja tugipersonaliga.

  (2) Teenuse sisuks täiskasvanud isiku puhul on:
  1) isiku toetamine muutmist vajavate olukordade lahendamisel;
  2) isiku toimetuleku toetamine ümbritsevas sotsiaalses keskkonnas;
  3) isiku seostamine teiste vajalike toetuste ja teenustega;
  4) vajadusel isiku saatmine spetsialistide vastuvõttudel või muudel kohtumistel ja üritustel;
  5) isiku toetamine suhtlemisel pereliikmetega ja tugivõrgustikuga, sealhulgas toetamine suhete loomisel ja säilitamisel;
  6) isiku abistamine asjaajamisel ametiasutustes või muudes institutsioonides;
  7) isikule emotsionaalse toe pakkumine, kogemuste või teabe vahendamine;
  8) distsipliini järgimise vajadusest arusaamise loomine;
  9) last kasvatava isiku juhendamine lapse kasvatamisel ja õpetamisel;
  10) spetsialisti teavitamine isikuga toimuvatest muudatustest.

  (3) Tugiisikul on õigus keelduda ajutiselt teenuse osutamisest, kui teenuse saaja või pereliikmed on alkoholi- või narkojoobes, samuti kui isik või pereliikmed on muul viisil ohtlikud.

§ 4.   Tugiisikuteenuse saaja

  Tugiisikuteenust on õigustatud saama:
  1) isik, kes puude, tervisliku seisundi või raske olukorra tõttu vajab abi;
  2) last kasvatav isik, kes vajab abi lapse eest hoolitsemisel ning lapsele turvalise ja toetava kasvukeskkonna loomisel;
  3) laps, kes vajab abi puude, psüühika- või käitumishäire või muu raske olukorra tõttu.

§ 5.   Tugiisikuteenuse osutajale esitatavad nõuded

  (1) Tugisikuteenuse osutajaga (edaspidi tugiisik) sõlmitakse võlaõigusleping.

  (2) Tugiisikuteenust osutav tugiisik peab vastama järgmistele nõuetele:
  1) on täisealine täieliku teovõimega füüsiline isik;
  2) on läbinud tugiisiku tööks vajaliku koolituse või on oma isikuomaduste ja võimete poolest sobiv (elu- ja töökogemused, teadmised, füüsiline ja vaimne tervis);
  3) sobib teenuse saajaga;
  4) teenuse osutamisel lapsega kokku puutuv tugiisik vastab lastekaitseseaduses lapsega töötavale isikule kehtestatud nõuetele.

  (3) Tugiisikuteenust ei tohi vahetult osutada isik:
  1) kelle karistus tahtlikult toimepandud kuriteo eest võib ohtu seada teenust saama õigustatud isiku elu, tervise ja vara;
  2) kes on teenuse saaja esimese või teise astme üleneja või alaneja sugulane;
  3) kes elab alaliselt või püsivalt samas eluruumis teenuse saajaga.

§ 6.   Teenuse taotlemine ja määramine

  (1) Teenuse saamiseks esitab teenuse soovija vallavalitsusele vastavasisulise taotluse koos teenuse vajadust tõendavate dokumentidega. Teenuse taotlusele lisatakse:
  1) puude olemasolu korral Sotsiaalkindlustusameti otsus puude raskusastme kohta;
  2) osalise või puuduva töövõime korral Töötukassa otsus;
  3) olemasolul rehabilitatsiooniplaan või juhtumiplaan;
  4) olemasolul arstitõend tugiisikuteenuse vajaduse kohta;
  5) haridusasutuses käiva lapse arengukaardi, koolivalmiduskaardi või õpilase individuaalse vaatluskaardi koopia või haridusasutuse õpetaja või tugispetsialisti iseloomustus koos hinnanguga lapse toimetuleku ning kõrvalise abi vajaduse kohta;
  6) muud asjakohased dokumendid.

  (2) Ettepaneku teenuse osutamiseks võivad esitada samuti haridusasutused.

  (3) Tugiisikuteenuse sisu, osutamise sagedus ja kestus on isiku vajadustest sõltuvalt iga üksikjuhtumi korral erinev. Vajalikud tegevused, nende osutamise maht ja kestvus, teenuse osutamise koht ning muud olulised teenuse osutamisega seonduvad asjaolud selgitab sotsiaalvaldkonna ametnik välja enne teenuse osutamist.

  (4) Teenuse saajal on õigus enne teenuse saamist kohtuda omavahelise sobivuse hindamiseks tugiisikuga, kes vahetult teenust osutama hakkab.

  (5) Tugiisikuteenuse osutamiseks sõlmitakse kolmepoolne leping.

  (6) Lepingus määratakse kindlaks:
  1) teenuse saaja kõrvalabi vajadused ning toimingud temale vajaliku abi osutamiseks;
  2) teenuse osutamise alguse ja lõppemise aeg, teenuse osutamise maht ja sagedus;
  3) teenuse osutamise koht;
  4) teenuse aruandluse vorm, sagedus ning vajadusel vahehindamiste ajakava;
  5) poolte õigused ja kohustused;

  (7) Tugiisikuteenuse saamiseks esitatud taotlust ei rahuldata, kui teenuse osutamine ei ole põhjendatud. Taotluse rahuldamata jätmisel teavitatakse taotluse esitajat sellest kirjalikult tuues välja taotluse rahuldamata jätmise põhjused ning võimalusel soovitused isiku toetamiseks sobilike muude sotsiaalteenuste kohta.

  (8) Tugiisikuteenuse saajat ja tema pereliikmeid puudutavaid andmeid ning muud teenuse osutamisega seotud informatsiooni kasutatakse ainult teenuse eesmärkidest lähtuvalt ja osapoolte huvides.

§ 7.   Tugiisikuteenuse finantseerimine

  (1) Tugiisikuteenust finantseeritakse Toila eelarvest. Lisaks võidakse tugiisikuteenuse finantseerimiseks kasutada mitmesuguste fondide, sihtkapitalide, samuti mittetulunduslikust tegevusest, annetustest ja sponsorlusest laekunud vahendeid.

  (2) Tugiisikuteenus on saajale lepingus kokkulepitud mahus tasuta.

§ 8.   Järelvalve ja vaidluste lahendamine

  (1) Järelvalvet teenuse osutamise üle teostab vallavalitsus.

  (2) Teenuse otsusega mittenõustumisel on teenuse taotlejal õigus esitada vaie vallavalitsusele.

§ 9.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2019. a.

Roland Peets
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json