SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Isikliku abistaja teenuse osutamise tingimused ja kord

Väljaandja:Toila Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 13.12.2018, 32

Isikliku abistaja teenuse osutamise tingimused ja kord

Vastu võetud 28.11.2018 nr 44
jõustumine 01.01.2019

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõige 1 punkt 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 14 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Määrusega sätestatakse isikliku abistaja teenuse (edaspidi teenus) osutamise tingimused ja kord Toila vallas.

  (2) Teenuse osutamist korraldab Toila Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus).

§ 2.   Teenuse sihtgrupp

  (1) Teenuse sihtgrupiks on rahvastikuregistri (edaspidi registri) järgselt Toila vallas elav täisealine isik, kes puudest tingituna vajab füüsilist kõrvalabi.

  (2) Registrijärgselt Toila vallas mitteelavale isikule osutatakse teenust koostöös isiku registrijärgse kohaliku omavalitsusega nende kirjalikul nõusolekul.

§ 3.   Teenuse eesmärk

  Teenuse eesmärk on suurendada füüsilist kõrvalabi vajava puudega täisealise isiku iseseisvat toimetulekut ja osalemist kõigis eluvaldkondades, vähendades teenust saava isiku seadusjärgsete hooldajate hoolduskoormust.

§ 4.   Teenuses sisu ja tingimused

  (1) Isikliku abistaja teenuse sisuks on eelkõige täisealise puudega inimese abistamine nendes igapäevaelu tegevustes, milles inimene vajab tulenevalt oma puudest füüsilist kõrvalabi. Isiklik abistaja aitab isikut tema igapäevaelu tegevustes, nagu liikumisel, söömisel, toidu valmistamisel, riietumisel, hügieenitoimingutes, majapidamistöödes, milles isik vajab juhendamist või kõrvalabi.

  (2) Teenuse saaja peab ise olema võimeline vastu võtma oma elukorraldust puudutavaid otsuseid ning selgelt ja arusaadavalt oma vajadustest lähtuvalt juhendama teenuseosutajat asjaajamise korraldamisel.

§ 5.   Teenuse saaja

  (1) Teenuse saajal on õigus valida teenust vahetult osutavat isikut (edaspidi abistaja). Vastava soovi esitamise korral aitab teenuse osutaja teenuse saajat abistaja leidmisel. Teenuse saajal on õigus enne abistaja kindlaksmääramist omavahelise sobivuse hindamiseks abistajaga kohtuda.

  (2) Isikliku abistaja teenust ei tohi vahetult osutada isik:
  1) kes on teenuse saaja esimese või teise astme üleneja või alaneja sugulane;
  2) kes elab alaliselt või püsivalt samas eluruumis teenuse saajaga;
  3) kelle karistus tahtlikult toimepandud kuriteo eest võib ohtu seada teenust saama õigustatud isiku elu, tervise ja vara.

§ 6.   Teenuse taotlemine

  Teenuse taotlemiseks esitab taotleja või tema esindaja vallavalitsusele avalduse alljärgnevate isikuandmetega:
  1) ees- ja perenimi, isikukood, elukoht, kontaktandmed, puude liik ja raskusaste;
  2) Sotsiaalkindlustusameti kehtiva otsuse puude raskusastme määramise kohta;
  3) Sotsiaalvaldkonna ametnikul on vajadusel õigus nõuda taotlejalt täiendavaid andmeid ja dokumente.

§ 7.   Teenuse osutamine

  (1) Teenuse osutamise otsustamiseks teeb vallavalitsuse sotsiaalvaldkonna ametnik kodukülastuse, mille käigus hinnatakse teenuse taotleja abivajadust ja selle mahtu.

  (2) Sotsiaalvaldkonna ametnik teeb otsuse teenuse osutamise või sellest keeldumise kohta 10 tööpäeva jooksul arvates taotluse laekumisest.

  (3) Teenuse osutamisest keeldumise otsusest teavitatakse taotlejat kirjalikult viie tööpäeva jooksul arvates otsuse tegemise päevast.

§ 8.   Teenuse osutamise lepingu sõlmimine

  (1) Vallavalitsus koostab koostöös teenust saava isiku ja teenuse osutajaga teenuse osutamise lepingu.

  (2) Lepingusse märgitakse isikule osutatavate teenuste loetelu, teenuste osutamise maht, kestvus ja teenuse osutamise muud olulised tingimused.

§ 9.   Teenuse eest tasumine

  (1) Teenuse eest võib võtta tasu.

  (2) Teenuse tingimused ja suuruse kehtestab vallavalitsus korraldusega.

§ 10.   Järelevalve ja vaidluste lahendamine

  (1) Järelvalvet teenuse osutamise üle teostab vallavalitsus.

  (2) Teenuse otsusega mittenõustumisel on teenuse taotlejal õigus esitada vaie vallavalitsusele.

§ 11.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2019. a.

Roland Peets
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json