Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Riigi poolt rahastatava puudega lapse lapsehoiuteenuse osutamise tingimused ja kord

Väljaandja:Toila Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 13.12.2018, 33

Riigi poolt rahastatava puudega lapse lapsehoiuteenuse osutamise tingimused ja kord

Vastu võetud 28.11.2018 nr 45
jõustumine 01.01.2019

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 5, sotsiaalhoolekande seaduse § 14 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Käesolev kord reguleerib riigi poolt rahastatava lapsehoiuteenuse (edaspidi lapsehoiuteenus) osutamise tingimused ja korra raske ning sügava puudega laste perekondade toimetuleku soodustamiseks Toila vallas (edaspidi vald).

  (2) Lapsehoiuteenusele on õigus raske ja sügava puudega lapse hooldusõigust omaval või hooldajal kuni selle kalendriaasta lõpuni, kus laps saab 18-aastaseks, eeldusel, et:
  1) raske ja sügava puudega lapse hooldusteenuse vajadus on kirjas lapse rehabilitatsiooniplaanis;
  2) lapse hooldamine ei ole samal ajal tagatud teiste sotsiaalteenustega.

§ 2.   Lapsehoiuteenuse taotlemise ja määramise alused

  (1) Lapsehoiuteenuse taotlemiseks esitab raske või sügava puudega lapse vanem või eestkostja kirjaliku avalduse Toila Vallavalitsusele (edaspidi vallavalitsus).

  (2) Taotluses esitatakse järgmised andmed või lisatakse vastavad dokumendid:
  1) teenust taotleva isiku nimi, isikukood, elukoht, kontakttelefon;
  2) teenusele suunatava lapse nimi, isikukood, elukoht;
  3) lapse isikut tõendava dokumendi või sünnitõendi koopia;
  4) lapse rehabilitatsiooniplaani koopia;
  5) arstliku ekspertiisikomisjoni otsuse koopia lapsele puude raskusastme määramise kohta;
  6) eestkostjaks määramise otsuse koopia;
  7) lapsehoiuteenuse taotleja esitab tema poolt valitud tegevusluba omava lapsehoiuteenuse osutaja andmed ja tema kirjaliku nõusoleku.

  (3) Lapsehoiuteenuse määramine:
  1) sotsiaalvaldkonna ametnik hindab lapsehoiuteenuse osutamise vajadust ning teeb vallavalitsusele ettepaneku teenusele määramise või määramisest keeldumise kohta;
  2) vallavalitsus teeb otsuse lapsehoiuteenuse määramise või määramisest keeldumise kohta 10 tööpäeva jooksul taotluse ja kõigi nõutavate dokumentide esitamisest arvates. Määramisest keeldumise põhjendatud otsus saadetakse taotlejale viie tööpäeva jooksul otsuse tegemisest;
  3) peale lapsehoiuteenuse määramist sõlmib vallavalitsus lapsehoiuteenusele õigustatud isikuga ning tema valitud lapsehoiuteenuse osutajaga halduslepingu.

§ 3.   Lapsehoiuteenuse rahastamine

  Lapsehoiuteenusele õigustatud isikule osutatavat lapsehoiuteenust rahastatakse riigieelarvest vallaeelarvesse eraldatud vahenditest.

§ 4.   Riigi poolt rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamine

  (1) Riigi poolt rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejääki võib vallavalitsus kasutada keskmise, raske või sügava puudega laste ja nende peredega seotud sotsiaalteenuste või sotsiaaltoetuste osutamiseks.

  (2) Lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi korral osutatavad teenused ja toetused:
  1) isikliku abistaja või tugiisiku teenuse korraldamiseks;
  2) transporditeenuse korraldamiseks;
  3) psühholoogi teenus;
  4) nõustamise teenus;
  5) logopeedi teenus;
  6) füsioteraapia;
  7) muud teenused ja toetused, mis soodustavad raske või sügava puudega lapse ja tema perekonna hoolduskoormust või puudest tulenevat lisavajadust.

§ 5.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2019. a.

Roland Peets
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json