ElamumajandusEnergiamajandus

ElamumajandusÜhisveevärk ja kanalisatsioon

KorrakaitseAvaliku korra tagamise meetmed

Teksti suurus:

Harku valla korraldatavate elutähtsate teenuste kirjeldus ja toimepidevuse nõuded

Väljaandja:Harku Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:16.12.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 13.12.2018, 62

Harku valla korraldatavate elutähtsate teenuste kirjeldus ja toimepidevuse nõuded

Vastu võetud 11.12.2018 nr 7

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2, hädaolukorra seaduse § 37 lõike 2 ja Harku Vallavolikogu 29. novembri 2018 otsuse nr 105 „Hädaolukorra seaduses sätestatud ülesannete delegeerimine“ alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Käesoleva määrusega kehtestatakse Harku valla (edaspidi vald) korraldatavate elutähtsate teenuste kirjeldus ja toimepidevuse nõuded.

  (2) Määruses sätestatakse nõuded elutähtsa teenuse taseme ja teenuse osutamise valmisoleku kohta ning nõuded elutähtsa teenuse katkestuse ennetamiseks. Samuti sätestatakse elutähtsa teenuse taastamise korraldus ja taastamise prioriteedid, tingimused, mille korral on tegemist elutähtsa teenuse ulatuslikust või raskete tagajärgedega katkestusest põhjustatud hädaolukorraga, ning hädaolukorrast või selle ohust teavitamise korraldus.

2. peatükk Kohaliku tee sõidetavuse tagamise kirjeldus ja toimepidevuse nõuded 

§ 2.   Kohaliku tee sõidetavuse tagamise kirjeldus

  Kohalike teede sõidetavuse tagamine on kohalikke teid korras hoidva ettevõtja poolt kohalike teede korrashoiu teenus, mis tagab kohalike teede võrgu toimimise ja tingimused ohutuks liiklemiseks vastavalt ehitusseadustiku § 97 lõike 2 alusel kehtestatud tee seisundinõuetele.

§ 3.   Kohaliku tee sõidetavuse tagamise nõutud tase

  (1) Hädaolukorras või muus sarnases olukorras, välja arvatud lõikes 2 nimetatud olukorras, tagab elutähtsa teenuse osutaja kohalike teede võrgu toimimise ja tingimused ohutuks liiklemiseks.

  (2) Vedelkütuse varustamise katkestusest tingitud hädaolukorras või muus sarnases olukorras järgib kohalikku teed korrashoidev ettevõtja kohaliku tee sõidetavuse tagamisel hädaolukorra seaduse § 39 lõikes 1 nimetatud toimepidevuse riskianalüüsi ja plaani.

§ 4.   Nõuded kohaliku tee sõidetavuse toimepidevuse tagamiseks ja teenuse katkestuse ennetamiseks

  (1) Kohaliku tee sõidetavuse tagamiseks ja selle katkestuse ennetamiseks peab ettevõtja oma toimepidevuse riskianalüüsis ja plaanis arvestama vähemalt järgmiste võimalike ohtudega:
  1) tee purunemine või muu taoline olukord, kus tee ei ole enam liiklejatele ohutu;
  2) erakordselt rasked ilmaolud;
  3) vedelkütusega varustamise katkestus;
  4) telefoni-, mobiiltelefoni- või andmesideteenuse katkestus.

  (2) Ettevõtja peab teenuse toimepidevuse tagamiseks ja katkestuse ennetamiseks tagama vähemalt:
  1) teenuse toimimiseks vajalike oskustega personali kättesaadavuse ööpäev läbi teenuse tagamisega seotud ülesannete täitmiseks;
  2) ilmastikuoludest lähtuvalt vajalikus koguses teehooldustehnika ja abivahendite olemasolu;
  3) täiendavate kokkulepete sõlmimise lisatehnika ja -tööjõu kaasamiseks ning muude asjakohaste meetmete rakendamiseks;
  4) töökorralduse teenuse osutamise jätkamiseks vedelkütusega varustamise, telefoni-, mobiiltelefoni- ja andmesideteenuse katkestuste korraks.

§ 5.   Kohaliku tee sõidetavuse tagamise katkestuse maksimaalne lubatud aeg, hädaolukorra määratlus, taastamise kord ja prioriteedid

  (1) Kohaliku tee sõidetavuse katkestuse lubatud aeg on:
  1) 3. seisunditaseme teed 12 tundi;
  2) 2. seisunditaseme teed 12 tundi;
  3) 1. seisunditaseme teed 24 tundi.

  (2) Harku valla teede seisunditasemed kehtestab Harku Vallavalitsus oma korraldusega.

  (3) Kohaliku tee sõidetavuse katkestuse korral rakendab elutähtsa teenuse osutaja kõiki asjakohaseid meetmeid eesmärgiga kohaliku tee sõidetavus võimalikult kiiresti taastada.

  (4) Elutähtsa teenuse ulatuslikust või raskete tagajärgedega katkestusest põhjustatud hädaolukord kohaliku tee sõidetavuse tagamisel esineb juhul, kui on täidetud järgmised tingimused:
  1) olukord ohustab paljude inimeste tervist või võib põhjustada suurt varalist kahju;
  2) käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud kohaliku tee sõidetavuse katkestuse lubatud aeg on ületatud;
  3) elutähtsa teenuse osutajal puuduvad võimalused kohaliku tee sõidetavuse taastamiseks.

  (5) Ettevõtja poolt osutatav teenus loetakse katkenuks juhul, kui ettevõtja ei ole võimeline täies mahus osutama teenust käesoleva määruse §-ga 2 kehtestatud tasemel.
07.11.2023 11:15
Veaparandus - Parandatud ilmne ebatäpsus sõnas "käesolevast" Riigi Teataja seaduse § 10 lg 3 alusel.

3. peatükk Hädaolukorrast või selle ohust teavitamise korraldus 

§ 6.   Hädaolukorrast või selle ohust teavitamise korraldus

  (1) Ettevõtja teavitab viivimatult Vallavalitsuse Kriisikomisjoni hädaolukorrast või selle ohust, samuti elutähtsa teenuse katkestusest, kui katkestuse likvideerimine kestab prognoositult vähemalt 2 tundi ning katkestusest mõjutatud piirkonnas elab vähemalt 100 klienti, piirkonnas on häiritud koolide, lasteaedade, haiglate, majutusasutuste tegevus või teenuse katkestusega võib kaasneda reaalne oht inimeste elule, tervisele või looduskeskkonnale.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud teavitus peab sisaldama vähemalt järgmist teavet:
  1) katkestuse toimumise koht ja kestus;
  2) katkestuse tegelik või oletatav põhjus ning hetkeolukorra lühikirjeldus;
  3) teenuse taastamiseks rakendatavad meetmed;
  4) prognoositav kahju teenuse tarbijatele;
  5) prognoositav mõju teiste elutähtsate teenuste toimepidevusele.

  (3) Kohaliku tee sõidetavuse katkestuse korral teavitab elutähtsa teenuse osutaja avalikkust teenuse katkestusest põhjustatud hädaolukorrast või selle ohust valla meediakanalite vahendusel.

§ 7.   Kohaliku omavalitsuse toimingud

  (1) Peale määruse § 6 viidatud teavituse saamist, kui tegemist on määruse § 5 lõikes 4 nimetatud olukorraga, kutsutakse kokku valla kriisikomisjon.

  (2) Harku valla kriisikomisjon koordineerib hädaolukorra lahendamist kuni valla territooriumil elutähtsa teenuse tagamiseni tavapärasel tasemel.

4. peatükk Rakendussätted 

§ 8.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

Erik Sandla
Vallavanem

Ive Eevel
Vallasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json