Teksti suurus:

Määruse muutmine

Väljaandja:Põhja-Sakala Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:16.12.2019
Avaldamismärge:RT IV, 13.12.2019, 3

Määruse muutmine

Vastu võetud 28.11.2019 nr 81

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahvi 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1.   Määruse muutmine

  Määrusega muudetakse Põhja-Sakala Vallavolikogu 24.05.2018 määrust nr 39 „Põhja-Sakala valla eelarvest mittetulunduslikuks tegevuseks toetuste andmise kord“ järgmiselt:
  1) paragrahvile 1 lõikele 3 lisatakse punkt 12 sõnastuses: tegevusele, mis on lõpetatud või ellu viidud enne taotluse esitamist;
  2) paragrahvi 4 lõige 2 sõnastatakse: Ühekordse toetuse taotlemiseks esitab taotleja hiljemalt iga aasta 01. veebruariks, 01. maiks, 01. augustiks või 01. novembriks taotluse;
  3) tunnistatakse kehtetuks paragrahvi 4 lõige 3;
  4) paragrahvi 5 lõige 5 sõnastatakse: Projekti kaasfinantseerimise otsustab vallavalitsus, projekti kaasfinantseerimise üle 1000 euro informeerib vallavalitsus vallavolikogu;
  5) paragrahvi 6 lõige 3 sõnastatakse: Tegevustoetuse taotlused vaatab läbi vallavalitsuse poolt moodustatud komisjon (edaspidi komisjon), kes esitab vallavalitsusele ettepaneku toetuse eraldamiseks. Vallavalitsus teeb toetusotsused 30 kalendripäeva jooksul eelarve vastuvõtmisest;
  6) paragrahvi 6 lõige 5 sõnastatakse: Ühekordse toetuse taotlused vaatab läbi vallavalitsuse poolt moodustatud komisjon, kes esitab vallavalitsusele ettepaneku toetuse eraldamiseks. Vallavalitsus teeb toetusotsused 30 kalendripäeva jooksul taotluse esitamise tähtajast;
  7) paragrahvi 6 lõige 9 algus sõnastatakse: Vallavalitsuse korralduses märgitakse;
  8) paragrahvi 6 lõige 11 sõnastatakse: Määratud toetus kantakse vallavalitsuse korralduse ja/või lepingu alusel toetuse saaja arvelduskontole või lepingus näidatud kontole 7 kalendripäeva jooksul pärast lepingu allkirjastamist mõlema lepingu poole poolt.

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Aino Viinapuu
Vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json