Linna ja valla valitsemineArengukava koostamise menetlus

Teksti suurus:

Luunja valla hallatavate asutuste arengukavade koostamise, muutmise ja kinnitamise kord

Väljaandja:Luunja Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:05.05.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 14.01.2014, 20

Luunja valla hallatavate asutuste arengukavade koostamise, muutmise ja kinnitamise kord

Vastu võetud 30.04.2009 nr 137

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 p 2, § 30 lg1 p 3, koolieelse lasteasutuse seaduse § 9 1 ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 31 lõike 4 alusel Luunja Vallavalitsus määrab:

1. Mõiste
Luunja valla hallatava asutuse arengukava on arengudokument, mis käsitleb hallatava asutuse (edaspidi asutuse) tegevuse eesmärke ja selle saavutamise abinõusid.

2. Üldsätted
Määrusega sätestatakse Luunja valla asutuste arengukavade koostamise, muutmise ja kinnitamise kord.

3. Arengukava struktuur
3.1. Arengukavas määratakse:
3.1.1. asutuse arenduse põhisuunad ja -valdkonnad
3.1.2. tegevuskava kolmeks eelarveaastaks
3.1.3. arengukava uuendamise kord
3.2. Asutus koostab teda nõustavate struktuuridega arengukava eelnõu

4. Arengukava koostamine
4.1. Arengukava koostamise algatab asutuse juht
4.2. Arengukava koostatakse lähtuvalt valla arengukavast
4.3. Arengukava koostatakse kolmeks eelseisvaks eelarveaastaks
4.4. Arengukava eelnõu koostatakse vähemalt kolm kuud enne asutuse kehtiva arengukava perioodi möödumist
4.5. Arengukava koostamise eest vastutab asutuse juht

5. Arengukava menetlemine ja avalikustamine
5.1. Arengukava eelnõu peab enne selle avalikustamist heaks kiitma vallavalitsus
5.2. Asutus korraldab avalike arutelude kaudu kõigi huvitatud isikute kaasamise asutuse arengukava koostamise protsessi
5.3. Asutuse arengukava eelnõu peab olema avalikustatud asutuses, vallamajas ja asutuse ning valla kodulehel ning valla raamatukogudes vähemalt kaks nädalat enne selle arutelu vallavalitsuse istungil. Avalikustamisel lisatakse eelnõule informatsioon ettepanekute esitamise aja ja viisi ning avaliku arutelu toimumise kohta. Avaliku arutelu korraldab asutus.
5.4. Avalikustamisel esitatud ettepanekud esitab asutus vallavalitsusele seisukoha andmiseks
5.5. Asutus täiendab arengukava eelnõu, võttes arvesse vallavalitsuse poolt heakskiidetud ettepanekud ning esitab selle vallavalitsusele kinnitamiseks
5.6. Kinnitatud arengukava avalikustatakse avaliku teabe seaduse alusel asutuse ja valla kodulehel

6. Arengukava kinnitamine
6.1. Arengukava kinnitatakse vallavalitsuse korraldusega
6.2. Arengukavade kinnitamise korralduse eelnõu vallavalitsuse istungile valmistab ette vallavalitsuse haridus- ja sotsiaalnõunik

7. Arengukava muutmine
7.1. Arengukava vaadatakse läbi ja muudetakse vastavalt vajadusele, kuid mitte harvemini kui kord kolme aasta jooksul. Reeglina muudetakse arengukava hiljemalt novembrikuu istungil.
7.2. Iga aasta 1. oktoobriks esitab asutus vallavalitsusele täpsustatud üldandmed ja tegevuskava järgnevaks kolmeks eelarveaastaks ning aruande haridusasutuse arengukavas ettenähtud ülesannete täitmise ja eesmärkide saavutamise kohta eelneval perioodil.

8. Rakendussätted
8.1. Määrus jõustub 5. mail 2009

Aare Anderson
Vallavanem

Aime Ustav
Vallasekretär

/otsingu_soovitused.json