Noorsootöö ja lastekaitse

Teksti suurus:

Noorte omaalgatusprojektide toetamise kord

Väljaandja:Jõgeva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:17.01.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 14.01.2020, 13

Noorte omaalgatusprojektide toetamise kord

Vastu võetud 09.01.2020 nr 107

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22 lõike 1 punkti 5 ja noorsootöö seaduse § 8 punkti 2 ja 3 alusel.

§ 1.   Määruse eesmärk ja reguleerimisala

  (1) Määruse eesmärgiks on luua Jõgeva valla noortele võimalus ellu viia kogukonda ja noori arendavaid ideid, kasvatades nii noorte osalust valla arengus.

  (2) Määrus sätestab valla eelarvest Jõgeva vallas elavate noorte omaalgatusprojektide toetamise põhimõtted, toetuse taotlemise ja saamise tingimused ning aruandluse ja järelevalve korra.

§ 2.   Noorte omaalgatusprojekti raames toetatavad tegevused ja toetuse määr

  (1) Noorte omaalgatusprojekti raames toetatakse Jõgeva valla noortele suunatud kontserdi, võistluse, ümarlaua, kohtumise, kampaania, töötoa, infopäeva või muu ürituse ja ettevõtmise korraldamist ja läbiviimist.

  (2) Toetust makstakse kuni 500 eurot ühe omaalgatusprojekti kohta.

§ 3.   Toetuse taotlemine

  (1) Toetust saab taotleda noor vanuses 14–26 eluaastat, kelle rahvastikuregistri järgne elukoht on Jõgeva vald.

  (2) Projektimeeskonda võivad kuuluda noored vanuses 7–26 eluaastat.

  (3) Toetuse saamiseks esitab taotleja Jõgeva vallavalitsusele oma projekti elektrooniliselt veebipõhises keskkonnas. Taotluses esitatakse järgmised andmed:
  1) taotleja nimi, isikukood ja kontaktandmed (telefoninumber, e-posti aadress);
  2) taotleja kool;
  3) projektimeeskonna liikmed;
  4) omaalgatusidee sisu;
  5) info mentori kohta.

  (4) Projektide esitamise tähtaeg on 1. märts.

§ 4.   Noorte omaalgatusprojektide mentor

  (1) Igal omaalgatusprojektil peab olema mentor. Mentor võib olla taotleja valitud või määrab selle noorsootöö peaspetsialist koostöös taotlejaga pärast esitatud projektidega tutvumist.

  (2) Mentoriks võib olla inimene, kellel on noortega töötamise kogemus ja kes vastab lastekaitseseaduse § 20 esitatud nõuetele.

  (3) Mentori ülesandeks on toetada ja nõustada noort omaalgatusliku idee elluviimise protsessis, sealhulgas eelarve piires püsimises.

§ 5.   Toetuse andmise otsustamine ja lepingu sõlmimine

  (1) Oma projekti kaitseb komisjoni ees taotleja ja/või projektimeeskond suulise esitlusega.

  (2) Komisjon, kuhu kuuluvad Jõgeva valla noortevolikogu liikmed ja noorsootöö peaspetsialist, hindab projekte järgmiste kriteeriumite alustel:
  1) uudsus;
  2) laialdane ja positiivne mõju noortele;
  3) planeeritav osalejate arv;
  4) taotletud toetuse suuruse sobivus projekti tegevustega.

  (3) Komisjon esitab oma ettepanekud vallavalitsusele, kes otsustab toetuse andmise, toetuse suuruse või toetuse andmisest keeldumise.

  (4) Lepingu toetuse andmiseks sõlmib haridus- ja kultuuriosakond. Lepingus sätestatakse:
  1) lepingupartner;
  2) projekti periood;
  3) toetuse suurus;
  4) mentori nõusolek;
  5) toetuse ülekandmiseks vajalikud andmed;
  6) toetuse ülekandmise tähtaeg;
  7) vajadusel taotleja seadusliku esindaja nõusolek.

§ 6.   Aruandlus ja järelevalve

  (1) Toetuse saaja esitab veebipõhises keskkonnas projekti aruande 30 päeva jooksul alates toetuse eraldamise aluseks oleva tegevuse või korraldatud ürituse lõppemise päevast.

  (2) Toetuse sihipärast kasutamist kontrolli b noorsootöö peaspetsialist, kellel on õigus nõuda toetuse kasutamise aruande juurde kuludokumentide koopiad ja selgitusi.

  (3) Vallavalitsusel on õigus nõuda toetus tagasi, kui:
  1) toetuse saaja ei kasuta või ei kasutanud toetust sihtotstarbeliselt;
  2) toetuse saaja esitab taotlemisel või aruandes valeandmeid;
  3) toetuse saaja ei esita aruannet toetuse kasutamise kohta;
  4) projekti tegevus ei ole osaliselt või tervikuna lepingus toodud mahus toimunud;
  5) muudel lepingus sätestatud juhtudel.

Raivo Meitus
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json