Noorsootöö ja lastekaitse

Teksti suurus:

Noorte omaalgatusprojektide toetamise kord

Väljaandja:Jõgeva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.03.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 03.03.2023, 16

Noorte omaalgatusprojektide toetamise kord

Vastu võetud 09.01.2020 nr 107
RT IV, 14.01.2020, 13
jõustumine 17.01.2020

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
18.03.2021RT IV, 24.03.2021, 1727.03.2021, määruses on läbivalt asendatud sõnad „noorsootöö peaspetsialist“ sõnadega „kultuuri- ja noorsootöönõunik“ vastavas käändes
30.06.2022RT IV, 06.07.2022, 709.07.2022, määruses on läbivalt asendatud sõnad „kultuuri- ja noorsootöönõunik“ sõnadega „vastava valdkonna teenistuja“ vastavas käändes
23.02.2023RT IV, 03.03.2023, 606.03.2023

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22 lõike 1 punkti 5 ja noorsootöö seaduse § 8 punkti 2 ja 3 alusel.

§ 1.   Määruse eesmärk ja reguleerimisala

  (1) Määruse eesmärgiks on luua Jõgeva valla noortele võimalus ellu viia kogukonda ja noori arendavaid ideid, kasvatades nii noorte osalust valla arengus.

  (2) Määrus sätestab valla eelarvest Jõgeva vallas elavate noorte omaalgatusprojektide toetamise põhimõtted, toetuse taotlemise ja saamise tingimused ning aruandluse ja järelevalve korra.

§ 2.   Noorte omaalgatusprojekti raames toetatavad tegevused ja toetuse määr

  (1) Noorte omaalgatusprojekti raames toetatakse Jõgeva valla noortele suunatud kontserdi, võistluse, ümarlaua, kohtumise, kampaania, töötoa, infopäeva või muu ürituse ja ettevõtmise korraldamist ja läbiviimist.

  (2) Toetust makstakse kuni 500 eurot ühe omaalgatusprojekti kohta.

§ 3.   Toetuse taotlemine

  (1) Toetust saab taotleda noor vanuses 14–26 eluaastat, kelle rahvastikuregistri järgne elukoht on Jõgeva vald.

  (2) Projektimeeskonda võivad kuuluda noored vanuses 7–26 eluaastat.

  (3) Toetuse saamiseks esitab taotleja Jõgeva vallavalitsusele oma projekti elektrooniliselt veebipõhises keskkonnas. Taotluses esitatakse järgmised andmed:
  1) taotleja nimi, isikukood ja kontaktandmed (telefoninumber, e-posti aadress);
  2) taotleja kool;
  3) projektimeeskonna liikmed;
  4) omaalgatusidee sisu;
  5) info mentori kohta.

  (4) Projektide esitamise tähtaeg on 1. märts.

§ 4.   Noorte omaalgatusprojektide mentor

  (1) Igal omaalgatusprojektil peab olema mentor. Mentor võib olla taotleja valitud või määrab selle vastava valdkonna teenistuja koostöös taotlejaga pärast esitatud projektidega tutvumist.

  (2) Mentoriks võib olla inimene, kellel on noortega töötamise kogemus ja kes vastab lastekaitseseaduse § 20 esitatud nõuetele.

  (3) Mentori ülesandeks on toetada ja nõustada noort omaalgatusliku idee elluviimise protsessis, sealhulgas eelarve piires püsimises.

§ 5.   Toetuse andmise otsustamine ja lepingu sõlmimine

  (1) Oma projekti kaitseb komisjoni ees taotleja ja/või projektimeeskond suulise esitlusega.

  (2) Vallavalitsus moodustab kuni 7-liikmelise noorte omaalgatusprojektide komisjoni, kes hindab projekte järgmiste kriteeriumite alusel:
[RT IV, 03.03.2023, 6 - jõust. 06.03.2023]
  1) uudsus;
  2) laialdane ja positiivne mõju noortele;
  3) planeeritav osalejate arv;
  4) taotletud toetuse suuruse sobivus projekti tegevustega.

  (3) Komisjon esitab oma ettepanekud vallavalitsusele, kes otsustab toetuse andmise, toetuse suuruse või toetuse andmisest keeldumise.

  (4) Lepingu toetuse andmiseks sõlmib vastava valdkonna teenistuja. Lepingus sätestatakse:
  1) lepingupartner;
  2) projekti periood;
  3) toetuse suurus;
  4) mentori nõusolek;
  5) toetuse ülekandmiseks vajalikud andmed;
  6) toetuse ülekandmise tähtaeg;
  7) vajadusel taotleja seadusliku esindaja nõusolek.

§ 6.   Aruandlus ja järelevalve

  (1) Toetuse saaja esitab veebipõhises keskkonnas projekti aruande 30 päeva jooksul alates toetuse eraldamise aluseks oleva tegevuse või korraldatud ürituse lõppemise päevast.

  (2) Toetuse sihipärast kasutamist kontrollib vastava valdkonna teenistuja, kellel on õigus nõuda toetuse kasutamise aruande juurde kuludokumentide koopiad ja selgitusi.

  (3) Vallavalitsusel on õigus nõuda toetus tagasi, kui:
  1) toetuse saaja ei kasuta või ei kasutanud toetust sihtotstarbeliselt;
  2) toetuse saaja esitab taotlemisel või aruandes valeandmeid;
  3) toetuse saaja ei esita aruannet toetuse kasutamise kohta;
  4) projekti tegevus ei ole osaliselt või tervikuna lepingus toodud mahus toimunud;
  5) muudel lepingus sätestatud juhtudel.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json