HaridusHuviharidus

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Harku valla huvihariduse ja huvitegevusekava kinnitamine

Harku valla huvihariduse ja huvitegevusekava kinnitamine - sisukord
  Väljaandja:Harku Vallavalitsus
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:17.01.2022
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2022
  Avaldamismärge:RT IV, 14.01.2022, 4

  Harku valla huvihariduse ja huvitegevusekava kinnitamine

  Vastu võetud 11.01.2022 nr 1

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2 ja noorsootöö seaduse § 152 lõike 1 ja Harku Vallavolikogu 25.10.2018 otsuse nr 94 „Noorsootöö seaduses sätestatud ülesannete delegeerimine“ alusel.

  § 1.   Kinnitada Harku valla huvihariduse ja huvitegevuse kava 2022. aastaks.


  Tabelis 1 on toodud huvihariduses ja -tegevuses osalemise kirjeldused, tegevused, kitsaskohad, valdkonnad, noorte arv ja eelarve lähtudes prognoositavast toetuse summast (111 867 eurot).


  Tabel 1. Harku valla huvihariduse ja huvitegevuse kava 7-19. aastastele noortele 2022. aastaks:
  TegevusKitsaskoha kirjeldus ja selle lahendamineValdkondNoorte arvEelarve/ euro
  Perede toetus, kelle peres kasvab 4 või enam last, pere on toimetuleku toetuse saaja ning peres on raske- või sügava puudega lapsPiirkonnas on peresid, kus kasvab 4 või enam last, pere on toimetuleku toetuse saaja ning peres on raske- või sügava puudega laps ja neil peredel on piiratud või raskendatud tingimused huviringdes osaleda.
  Lahendusena pakutakse antud sihtrühma peredele välja meede rahalise toetusena.
  Kultuur, sport, loodus-täppisteadused ja tehnoloogia9314 000
  Rahvariiete soetamise toetusKõigil piirkonna noortel, kes tegelevad rahavatantsu, laulu ja pillimänguga ei ole sobilikke esinemisriideid. Et hoida Unesco pärandit ja rahvatraditsioone tuleb toetada noori osalema rahvatantsu-, laulu- ja pilliringides ning põhieesmärgina pürgida noorte laulu- ja tantsupeole. Olemasolevad rahvariided on vanad, kulunud või väikeseks jäänud või ei ole neid üldse, jalanõude soetamiseks on võimalused puudunud täielikult.
  Lahendusena pakutakse antud sihtrühma rahvatantsurühmadele, koolilauljatele ja pillimängijatele toetus riiete ja jalanõude soetamiseks.
  Kultuur7250 000
  Olemasolevate ja uute munitsipaal- ja eraõiguslike huvitegevuse pakkujate toetusOlemasolevate ja uute huviringide mitmekesistamisel, kättesaadavusel ja arendmisel on kesised võimalused vahendite soetamisel ja osaliselt ka transpordi ja töötasude katmisel. Vähene on huviringides osalemise võimalus hariduslike erivajadustega noortel, kus nad saavad toimetada väikestes gruppides.
  Lahendusena pakutakse toetust vastavalt sihtotstarbelistele vajadustele.
  Kultuur, sport, loodus-täppisteadused ja tehnoloogia79247 867

  § 2.   Nimetada huvihariduse ja huvitegevuse kava eest vastutavaks isikuks haridus- ja kultuuriosakonna juhataja.

  § 3.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Erik Sandla
  vallavanem

  Maarja Lehemets-Tihhanov
  vallasekretär

  https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json