Kultuur ja sportKultuuriasutused

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, korrad, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Kihnu Rahvamaja juhataja vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise kord

Väljaandja:Kihnu Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:17.01.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 14.01.2023, 17

Kihnu Rahvamaja juhataja vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise kord

Vastu võetud 06.10.2022 nr 2
RT IV, 12.10.2022, 1
jõustumine 15.10.2022

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
05.01.2023RT IV, 14.01.2023, 1617.01.2023

Määrus kehtestatakse Kihnu Rahvamaja põhimääruse § 8 lõike 2 alusel

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Määrusega kehtestatakse Kihnu Rahvamaja juhataja (edaspidi juhataja) vaba ametikoha täitmiseks korraldatava avaliku konkursi läbiviimise kord.

  (2) Juhataja ametikoha täitmise menetlusele rakendatakse haldusmenetluse seaduse sätteid, arvestades konkursi korras märgitud erisusi.

§ 2.   Ametikoha täitmine

  Juhataja vaba ametikoht täidetakse avaliku konkursi korras.

2. peatükk KONKURSI VÄLJAKUULUTAMINE JA DOKUMENTIDE ESITAMINE 

§ 3.   Konkursi väljakuulutamine

  (1) Konkurss kuulutatakse välja, kui ametikoht on vaba või vabanemas.

  (2) Konkursi ametikoha täitmiseks kuulutab välja Kihnu Vallavalitsus kui täitevorgan (edaspidi vallavalitsus) korraldusega, määrates korralduses konkursiteates avaldatavad andmed.

  (3) Avaldatavas konkursiteates märgitakse:
  1) asutuse, mille juhi ametikoht on täitmisel, nimi; ja aadress
  2) kandidaadile esitatavad nõuded;
  3) kandideerimisavalduse esitamise tähtaeg ja aadress, kuhu avaldus ja dokumendid esitada;
  4) koos avaldusega komisjonile esitatavate dokumentide loetelu;
  5) vastava ametikoha palga alammäär.

  (4) Konkursi väljakuulutamise kohta avaldatakse konkursiteade vähemalt maakonna ajalehes ning Kihnu valla veebilehel arvestusega, et konkursil osalejal (edaspidi kandidaat) oleks kandideerimisavalduse esitamiseks aega vähemalt kaks nädalat konkursi väljakuulutamise päevast arvates.

  (5) Konkurss loetakse väljakuulutatuks konkursiteate Kihnu valla veebilehel avaldamise kuupäevast.

§ 4.   Kandideerimisdokumentide esitamine

  (1) Dokumendid konkursil osalemiseks esitatakse Kihnu Vallavalitsusele kui ametiasutusele (edaspidi ametiasutus).

  (2) Kandidaat esitab järgmised dokumendid:
  1) kandideerimisavaldus;
  2) elulookirjeldus;
  3) motivatsioonikiri;
  4) kvalifikatsiooninõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad;
  5) muud kandidaadi poolt oluliseks peetavad dokumendid.

3. peatükk KONKURSI KOMISJONI MOODUSTAMINE JA SELLE TÖÖKORD 

§ 5.   Konkursi komisjoni moodustamine ja volituste tähtaeg

  (1) Konkursi korraldamiseks moodustab vallavalitsus korraldusega viieliikmelise ajutise konkursikomisjoni (edaspidi komisjon) ning määrab komisjoni esimehe.
[RT IV, 14.01.2023, 16 - jõust. 17.01.2023]

  (2) Komisjoni kuuluvad
  1) Kihnu vallavanem;
  2) Kihnu Vallavolikogu esimees
  3) Kihnu Kooli direktor
  4) Kihnu Vallavolikogu haridus- ja kultuurikomisjoni esimees
[RT IV, 14.01.2023, 16 - jõust. 17.01.2023]
  5) Kihnu Muuseumi juhataja

  (3) Komisjon moodustatakse hiljemalt konkursiteates märgitud avalduste esitamise tähtpäevaks. Komisjoni volitused kestavad konkursi alusel valitud isikuga töölepingu sõlmimise päevani.

§ 6.   Komisjoni töökord

  (1) Komisjoni töövorm on kinnine koosolek.

  (2) Komisjonil on õigus koosolekule kutsuda asjassepuutuvaid isikuid. Kandidaat osaleb komisjoni koosolekul komisjoni määratud ajal.

  (3) Esimesel koosolekul valib komisjon endi hulgast aseesimehe.
[RT IV, 14.01.2023, 16 - jõust. 17.01.2023]

  (4) Koosolekut juhatab komisjoni esimees, tema äraolekul komisjoni aseesimees.

  (5) Komisjon on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa vähemalt pool komisjoni koosseisust, sealhulgas komisjoni esimees, tema äraolekul aseesimees.

  (6) Komisjon võtab otsused üldjuhul vastu avalikul hääletamisel koosolekul osalevate komisjoniliikmete poolthäälte enamusega. Isikuvalimised otsustatakse salajasel hääletamisel.

  (7) Komisjoni liige, kelle lähisugulane on kandidaat, ei osale vestluses ega arutelus.

  (8) Komisjoni tehnilise teenindamise tagab ametiasutus.

  (9) Komisjoni koosolekud protokollitakse. Protokoll vormistatakse vastavuses ametiasutuse asjaajamiskorraga. Protokollile kirjutavad alla komisjoni esimees ja protokollija.

  (10) Komisjoni esimese koosoleku kutsub kokku komisjoni esimees viie tööpäeva jooksul pärast kandideerimisavalduste esitamise lõpptähtpäeva.

  (11) Vajadusel võib komisjon otsustada ükskõik millises konkursietapis lisavooru toimumise.

4. peatükk KANDIDAADI ÕIGUSED JA KANDIDAATIDE HINDAMINE 

§ 7.   Kandidaadi õigused

  (1) Kandidaadil on õigus;
  1) saada komisjoni liikmetelt täiendavat teavet ja selgitusi konkursi tingimuste kohta;
  2) anda komisjonile enda kohta selgitusi;
  3) loobuda kandideerimisest konkursi igas etapis;
  4) saada teada enda kohta tehtud otsusest;

  (2) Suulises hindamisvoorus tutvustab koosoleku juhataja enne kandidaadiga vestlemist kandidaadile tema õigusi, komisjoni koosseisu ja konkursi korda.

§ 8.   Kandidaatide hindamine

  (1) Konkurss viiakse läbi kolmes voorus. Need on dokumendivoor, vestlusvoor ja hindamisvoor.

  (2) Kandidaate hinnatakse vastavalt voorudele.

  (3) Dokumendivoorus hinnatakse kandidaadi sobivust ametikohale esitatud dokumentide alusel.

  (4) Vestlusvoorus hinnatakse kandidaadi sobivust ametikohale kandidaadiga vestluse aluse.

  (5) Komisjoni otsuse kohaselt võib vestlusvoorule kohe järgneda hindamisvoor.

  (6) Komisjoni koosoleku toimumisele järgneva kolme tööpäeva jooksul saadetakse igale kandidaadile kirjalik teade, milles märgitakse kandidaadi kohta tehtud protokolliline otsus. Kui dokumendivoorule järgneb uus hindamisvoor, märgitakse teates ka kutse järgmisesse vooru.

  (7) Dokumendivoorule järgnevates voorudes saavad osaleda kandidaadid, kes dokumendivoorus on tunnistatud ametikohale vastavaks.

  (8) Ametikohale vastavaks tunnistatud kandidaatide hulgast valitakse hääletamise teel välja ametikoha kandidaat.

  (9) Kui ükski kandidaat ei kogunud koosolekul osalenud komisjoniliikmete poolthäälte enamust, viiakse samal koosolekul läbi kordushääletamine. Kordushääletamine toimub analoogiliselt esimese hääletamisega.

  (10) Komisjoni koosoleku toimumisele järgneva kolme tööpäeva jooksul saadetakse igale kandidaadile kirjalik teade, milles märgitakse kandidaadi kohta tehtud protokolliline otsus.

  (11) Ametikoha kandidaadi ametisse kinnitamise kohta teeb komisjon vallavalitsusele kirjaliku ettepaneku. Kui hääletamisel, sealhulgas kordushääletamisel, ei kogunud ükski kandidaat vajalikku poolthäälte enamust, loobub komisjon kandidaadi esitamisest. Kandidaadi kinnitamise või esitamisest loobumise kohta teeb komisjon koosoleku toimumisele järgneval tööpäeval vallavalitsusele kirjaliku teatise, millele kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija.

5. peatükk KANDIDAADI AMETISSE KINNITAMINE VÕI KINNITAMATA JÄTMINE JA KONKURSI TULEMUSTE VAIDLUSTAMINE 

§ 9.   Kandidaadi ametisse kinnitamine

  (1) Konkursi korras valitud juhi kinnitab ametisse vallavalitsus korraldusega.

  (2) Kui pakkumuse saanud kandidaat loobub tööle asumisest, siis tehakse ettepanek järgmisele kandidaadile või loetakse konkurss luhtunuks.

  (3) Ametisse kinnitatud isikuga sõlmib töölepingu vallavanem.

§ 10.   Kandidaadi ametisse kinnitamata jätmine

  (1) Vallavanemal on õigus töölepingut mitte sõlmida, kui
  1) enne töölepingu sõlmimist ilmnesid asjaolud, mis välistavad töölepingu sõlmimise;
  2) isik ei ilmunud määratud tähtajal töölepingut sõlmima, välja arvatud juhul, kui töölepingu sõlmimine lükkus edasi kuni kümneks kalendripäevaks isiku haiguse või vigastuse või ootamatult tekkinud isiklikku või perekondlikku laadi takistuse tõttu.

  (2) Kui vallavanem ei sõlminud esitatud kandidaadiga töölepingut määruse § 10 lõikes 1 loetletud asjaoludel, korraldab komisjon uue hääletamise, valides ametikohale vastavaks tunnistatud kandidaatide hulgast ametikohale kinnitamiseks uue ametikoha kandidaadi. Kui konkursil ei olnud rohkem ametikohale vastavaid kandidaate, teeb vallavalitsus otsuse konkursi tulemuste kinnitamise kohta.

§ 11.   Konkursi tulemuste kinnitamine

  Kui konkursil osalemiseks ei esitatud ühtegi avaldust või kui komisjon loobus kandidaadi esitamisest, loeb vallavalitsus konkursi luhtunuks ning seejärel on valitsusel õigus teha ettepanek uue konkursi korraldamiseks või võtta juhataja tööle läbirääkimiste teel.

6. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 12.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json