HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise kord

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Võru Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:23.01.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 14.01.2023, 32

Koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise kord

Vastu võetud 11.01.2023 nr 1
jõustumine 23.01.2023

Määrus kehtestatakse "Koolieelse lasteasutuse seadus" § 15 lõike 4 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Koolieelsesse lasteasutusse laste vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord reguleerib Võru linna koolieelsesse lasteasutusse (edaspidi lasteaed) laste vastuvõttu ja sealt väljaarvamist.

  (2) Laste vastuvõttu lasteaeda koordineerib Võru Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus).

  (3) Arvestust lasteaiakoha taotlejate, lasteaeda vastu võetud ja sealt välja arvatud laste üle peetakse Võru linna haridusteenuste haldamise infosüsteemis ARNO (edaspidi e-keskkond ARNO).

§ 2.   Lasteaeda vastuvõtmine

  (1) Lasteaeda võetakse vastu lapsi, kelle enda ning vähemalt ühe vanema elukoha aadressiks Eesti Rahvastikuregistris on Võru linn.

  (2) Lasteaeda võetakse vastu lapsi, kes on vähemalt pooleteiseaastased.

  (3) Vabade kohtade olemasolul võetakse lapsi lasteaeda vastu kogu õppeaasta jooksul.

  (4) Juhul, kui ajutiselt on vajadus lasteaiakoha järele suurem kui on olemasolevate kohtade arv, võib linnavalitsus pakkuda soovijale võimaluse saada lasteaias osaajaline koht:
  1) kuni pooleks ajaks lasteaia lahtioleku ajast õppetegevusest osavõtuks, mis sisaldab soovi korral lapse toidukordi, kuid ei sisalda uneaega;
  2) kuni kahele lapsele ühes rühmas;
  3) mille eest tasub vanem lasteasutuse muude kulude vanemate poolt kaetava osa täies mahus.

  (5) Juhul, kui käesoleva paragrahvi lõike 1 alusel laekunud avalduste rahuldamise järel on lasteaias vabu kohti, võib võtta vastu ka lapsi, kelle elukoha aadressiks Eesti rahvastikuregistris ei ole Võru linn.

  (6) Linnavalitsusel on õigus pakkuda erandkorras eelisjärjekorras lasteaiakohta linnavalitsuse korralduse alusel:
  1) linnavalitsuse või linnavalitsuse hallatava asutuse töötaja lapsele või;
  2) lastekaitsespetsialisti ettepanekul.

§ 3.   Lapsele lasteaiakoha taotlemine

  (1) Lapsele lasteaiakoha taotlemiseks esitab lapsevanem või lapse muu seaduslik esindaja (edaspidi vanem) taotluse e-keskkonnas ARNO lapse vastuvõtu aasta 1. aprilliks. Taotluses esitatakse järgmised andmed:
  1) lapse andmed (nimi, isikukood, elukoht);
  2) vanema andmed (nimi, isikukood, elukoht, kontaktandmed);
  3) lasteaed, mida eelistatakse (kuni kolm eelistust);
  4) õppekeel;
  5) lasteaiakoha kasutamise alguse soovitud aeg;
  6) haridusliku erivajadusega lapse puhul nõustamiskomisjoni soovitus koha saamiseks sobitus- või erirühmas.

  (2) Vanemal on võimalik igal ajal muuta taotluses märgitud lasteaia valikut ja koha kasutamise soovitud algusaega.

  (3) Taotlusi võetakse vastu aastaringselt.

  (4) Kui vanem loobub koha taotlemisest lasteaias, tuleb tal taotlus e-keskkonnas ARNO tühistada või esitada selle kohta kirjalik teade haridus- ja kultuuriosakonna volitatud ametnikule.

§ 4.   Taotluste järjestamine

  (1) Taotlused reastatakse õppeaasta põhiselt, arvestades taotluse esitamise aega, lapse vanust 30. septembri seisuga, lasteaiakoha kasutamise alguse soovitud aega ja võimalusel vanema poolt eelistatud lasteaeda.

  (2) Lapse järjekorrakoha aluseks on taotluse esitamise kuupäev. Kui taotluse esitamise ajal ei ole lapse elukoht rahvastikuregistris Võru linn, arvestatakse taotluse esitamise ajaks Võru linna elukoha registreerimise aeg.

§ 5.   Lasteaiarühmade komplekteerimine uueks õppeaastaks

  (1) Lasteaed kooskõlastab linnavalitsusega 20. aprilliks rühmade liigid ja kohtade arvu järgmiseks õppeaastaks lähtuvalt vajadustest ja võimalustest ning kannab pärast kooskõlastuse saamist, kuid hiljemalt 30. aprilliks andmed e-keskkonda ARNO.

  (2) Lasteaiakoha pakkumused esitatakse taotlejatele alates 1. maist.

  (3) Teise omavalitsuse lapsele pakutakse lasteaiakohta vabade kohtade olemasolul alates 21. augustist.

  (4) Lasteaed kinnitab lasteaiarühmade nimekirjad 1. septembriks.

§ 6.   Vabade kohtade täitmine

  (1) Õppeaasta jooksul tehakse taotluse esitajale jooksvalt pakkumus vabale kohale vähemalt 14 kalendripäeva enne kohakasutamise algust.

  (2) Kui lapsele ei ole võimalik pakkuda kohta eelistatud lasteaias ja lapsele sobivas rühmas, pakutakse vabade kohtade olemasolul kohta mõnes teises Võru linna lasteaias.

§ 7.   Lasteaiakoha vastuvõtmine ja pakkumusest loobumine

  (1) Vanemale saadetakse elektrooniliselt teatis lasteaiakoha pakkumuse kohta e-keskkonnas ARNO registreeritud e-posti aadressil.

  (2) Võru Lasteaed Okasroosike juures asuvasse sõimerühma „Kakuke“ võetakse laps vastu üheks õppeaastaks, mille kohta sõlmib lasteaed vanemaga lasteaiateenuse osutamise lepingu. Edaspidi tagatakse lapsele koht ühes Võru linna lasteaia aiarühmas.

  (3) Koos pakkumusega saadetakse vanemale lasteaiakoha kasutamise tingimused.

  (4) Vanemal on õigus võtta vastu või loobuda kohapakkumusest seitsme kalendripäeva jooksul arvates teatise edastamisest. Oma otsusest annab vanem teada e-keskkonnas ARNO.

  (5) Haridus- ja kultuuriosakonna volitatud ametnikul on õigus e-keskkonnas ARNO esitatud teatise vastuvõtmise või loobumise tähtaega pikendada.

  (6) Kui vanem seitsme kalendripäeva jooksul otsust ei tee, loetakse ta kohapakkumusest loobunuks.

  (7) Lasteaia poolt lasteaiarühma nimekirja kinnitamisega e-keskkonnas ARNO loetakse laps lasteaeda vastu võetuks.

  (8) Lasteaial on õigus viia laps vajadusel ühest rühmast teise, arvestades seaduses sätestatud nõudeid ja võimalusel vanema soove.

§ 8.   Koha kasutamise lõppemine

  (1) Koha kasutamine lõpeb tähtaja saabudes või koha kasutamise lõpetamisel. Koha kasutamise lõpetamise algatab vanem.

  (2) Kooliminev laps võib vajadusel käia lasteaias kuni koolimineku aasta 31. augustini.

  (3) Kui vanem soovib koha kasutamise lõpetada, annab ta sellest teada e-keskkonnas ARNO, näidates ära koha kasutamise lõpukuupäeva.

  (4) Koha kasutamise lõpukuupäevale järgnevast päevast loetakse laps lasteaiast väljaarvatuks.

§ 9.   Lapse lasteaiast väljaarvamine

  (1) Lasteaia nimekirjast võib lasteaed lapse välja arvata:
  1) vanemapoolse rahastamiskohustuse täitmata jätmise korral kahe järjestikuse kuu jooksul;
  2) kui lapse elukohajärgne kohalik omavalitsus ei osale lasteaia kulude katmises ning ei ole kahe
järjestikuse kuu jooksul tasunud Võru Linnavalitsuse poolt esitatud arvet;
  3) kui laps on katkematult ja ette teatamata puudunud üle ühe kuu või laps ei ole kasutanud teenust järjest kaks kuud.

  (2) Enne lapse lasteaiast väljaarvamist hoiatab lasteaed sellest vanemat vähemalt 14 kalendripäeva ette e-keskkonnas ARNO.

§ 10.   Valvelasteaed

  (1) Valvelasteaed on igal aastal üks Võru linna lasteaedadest, mis pakub lasteaiateenust juulikuus, kui teiste lasteaedade kollektiivid on puhkusel. Valvelasteaed kinnitatakse linnavalitsuse korraldusega.

  (2) Valvelasteaeda võetakse vastu Võru linna lasteaedades käivaid lapsi.

  (3) Juhul, kui valvelasteaias on vabu kohti, võetakse vastu ka lapsi väljastpoolt Võru linna lasteaedu.

  (4) Valvelasteaias koha taotlemiseks esitab vanem lasteaiale taotluse hiljemalt kalendriaasta 20. maiks.

  (5) Väljastpoolt Võru linna lasteaias käivale lapsele valvelasteaia koha taotlemiseks esitab vanem lisaks taotlusele garantiikirja lapse elukohajärgsest kohalikust omavalitsusest, millega elukohajärgne omavalitsus kohustub katma oma territooriumil elava lapse valvelasteaia koha maksumuse vastavalt Võru linna poolt esitatud arvele.

  (6) Lasteaed teavitab vanemat valvelasteaeda vastuvõtmisest kirjalikult.

  (7) Lasteaed sõlmib vanemaga lasteaia teenuse osutamise lepingu.

  (8) Vanem osaleb valvelasteaia kulude katmisel vastavalt kehtestatud määradele ja esitatud arvetele.

§ 11.   Rakendussätted

  (1) Enne 23. jaanuari 2023 vanema poolt lasteaeda esitatud lasteaiakoha taotlused kannab e-keskkonda ARNO haridus- ja kultuuriosakonna volitatud ametnik.

  (2) Määruse rakendamiseks vajalikud dokumentide vormid ja lasteaiateenuse osutamise tingimused kinnitab linnavalitsus korraldusega.

  (3) Tunnistada kehtetuks Võru Linnavalitsuse 16. mai 2019 määrus nr 2 "Koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise, sealt lahkumise ja väljaarvamise kord" (RT IV, 22.05.2019, 9).

§ 12.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2023. aasta 23. jaanuaril.

Anti Allas
linnapea

Ülle Müürsepp
linnasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json