SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Hoolduse seadmise, hooldaja määramise ja hooldjatoetuse maksmise kord

Väljaandja:Antsla Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:25.09.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:28.02.2016
Avaldamismärge:RT IV, 14.02.2013, 4

Hoolduse seadmise, hooldaja määramise ja hooldjatoetuse maksmise kord

Vastu võetud 21.09.2010 nr 21

Määrus kehtestatakse “Sotsiaalhoolekande seaduse” paragrahv 28² lõike 5 ja paragrahv 41 alusel.

§ 1.  Üldsätted

 (1) Hoolduse seadmise, hooldaja määramise ja hooldajatoetuse maksmise kord (edaspidi kord) sätestab „Sotsiaalhoolekande seaduse“ alusel hooldusvajadusega isikule hoolduse seadmise, hooldaja määramise ja hoolduse lõpetamise menetluse, hooldajale hooldajatoetuse maksmise ja maksmise lõpetamise korra Antsla vallas.

 (2) Hooldus seatakse täisealisele isikule, kes vaimse või kehalise puude tõttu vajab abi oma õiguste teostamiseks ja kohustuste täitmiseks (edaspidi hooldatav), kui eestkoste seadmine sellele isikule ei ole vajalik.

 (3) Hooldus seatakse, kui isiku toimetulekut ei ole võimalik tagada muude teenuste, täiendavate toetuste või muu abi osutamisega.

 (4) Hooldatava ja hooldaja tegelik ja rahvastikuregistrijärgne elukoht peab olema Antsla vallas. Erandina võib hooldajaks määrata isiku, kelle:
 1) rahvastikuregistrijärgne elukoht on teises omavalitsuses, kuid mitte kaugemal kui 5 km hooldatava elukohast;
 2) rahvastikuregistrijärgne elukoht on teises omavalitsuses, kuid tegelik elukoht on Antsla vallas.

 (5) Hooldajaks võib olla isik, kes ei ole hooldatava suhtes ülalpidamiskohustusega ning kellel ei ole määratud sügavat või rasket puuet. Erandina võib hooldajaks olla ülalpidamiskohustusega isik, kui hooldatav ei ole võimeline täitma või osalema igapäevastes majapidamistoimingutes ja eneseteeninduses (äärmuslik abivajadus, vajab abi mitmeid kordi ööpäevas);

§ 2.  Hooldajatoetus, toetuse määr ja suurus

 (1) Hooldajatoetus on hooldajale makstav igakuine sotsiaaltoetus.

 (2) Ühekordne hooldajatoetuse määr on 400 krooni.

 (3) Korra paragrahv 4 lõike 2 punktis 1 nimetatud hooldusvajadusega isiku hooldajale makstakse hooldajatoetust 40 protsenti hooldajatoetuse määrast.

 (4) Korra paragrahv 4 lõike 2 punktis 2 nimetatud hooldusvajadusega isiku hooldajale makstakse hooldajatoetust 60 protsenti hooldajatoetuse määrast.

 (5) Korra paragrahv 4 lõike 2 punktis 3 nimetatud hooldusvajadusega isiku hooldajale makstakse hooldajatoetust 100 protsenti hooldajatoetuse määrast.

 (6) Korra paragrahv 4 lõike 2 punktis 4 nimetatud hooldusvajadusega isiku hooldajale makstakse hooldajatoetust 200 protsenti hooldajatoetuse määrast.

§ 3.  Hoolduse seadmise, hooldaja määramise ja hooldajatoetuse määramise taotlemine

 (1) Hoolduse seadmiseks ja hooldaja määramiseks tuleb esitada Antsla Vallavalitsusele:
 1) hooldatava ja hooldaja ühine avaldus;
 2) hooldatava ja hooldaja isikut tõendavate dokumentide koopiad;
 3) hooldusvajadusega isikule puude määramise otsuse koopia;
 4) muu hooldusvajadust tõendava dokumendi koopia.

 (2) Hooldajatoetuse määramiseks või hooldajatoetuse suuruse muutmiseks tuleb esitada hooldusvajadusega isikul sotsiaaltöötajale avaldus, isikut tõendav dokument ja hooldusvajadusega isikule puude määramise otsus või eestkoste seadmise kohtumäärus.

 (3) Isikute ühise avalduse vormi kinnitab Antsla Vallavalitsus.

 (4) Hooldaja määramisel on sotsiaaltöötajatel õigus küsida täiendavaid dokumente.

§ 4.  Hooldusvajaduse hindamine

 (1) Hooldusvajadus on isiku abi-, toetuse ja järelevalve vajadus, mille teeb hoolduse seadmiseks kindlaks sotsiaaltöötaja hooldusvajaduse ja sotsiaalteenuste määramise ankeediga hooldatava elukohas.

 (2) Hindamismetoodika alusel jaotatakse hooldusvajadus:
 1) kergelt häiritud (madal abivajadus, vajab abi ühel päeval nädalas);
 2) mõõdukalt häiritud (keskmine abivajadus, vajab abi kaks kuni neli päeva nädalas);
 3) raskelt häiritud (kõrge abivajadus, vajab abi viis kuni seitse päeva nädalas);
 4) võimetu täitma või osalema igapäevastes majapidamistoimingutes ja eneseteeninduses (äärmuslik abivajadus, vajab abi mitmeid kordi päevas).

 (3) Tähtajatult määratud hooldusvajadus hinnatakse uuesti vähemalt üks kord nelja aasta jooksul. Hooldusvajaduse muutumisel annab vallavalitsus vastava korralduse.

 (4) Hooldusvajaduse ja sotsiaalteenuste määramise ankeedi vormi kinnitab Antsla Vallavalitsus.

 (5) Hooldusvajaduse ja sotsiaalteenuste määramise ankeedi ja esitatud dokumentide alusel koostab sotsiaalnõunik vallavalitsusele korralduse eelnõu.

§ 5.  Hooldaja ja hooldajatoetuse määramine

 (1) Hooldaja määramine või sellest keeldumine ja hooldajatoetuse määramine või sellest keeldumine otsustatakse vallavalitsuse korraldusega.

 (2) Vallavalitsuse korraldusega määratakse hooldaja, tema ülesanded ning hooldajatoetuse suurus või keelduva otsuse korral keeldumise põhjendused.

 (3) Hooldajatoetus määratakse üldjuhul tähtajatult.

 (4) Hooldajatoetus määratakse tähtajaliselt:
 1) hooldatava tähtajaliselt määratud puude lõpptähtajani;
 2) hooldatava või hooldaja tähtajalise elamisloa lõpptähtajani;
 3) kuni kolmeks kuuks isiku puhul, kes trauma- ja operatsioonijärgse seisundi või aktiivravi järgselt ei suuda osaleda igapäevastes majapidamistoimingutes ja eneseteeninduses. Kümne päeva jooksul enne tähtaja möödumist viiakse läbi kordushindamine ning tehakse uus otsus hooldusvajaduse ja toetuse suuruse määramiseks.

 (5) Vallavalitsuse korraldus võetakse vastu 30 päeva jooksul taotluse esitamisest.

§ 6.  Hooldajatoetuse maksmine ja maksmise lõpetamine

 (1) Hooldajatoetust makstakse alates korralduse vastuvõtmisele järgnevast kalendrikuust jooksva kuu eest.

 (2) Toetus makstakse välja hiljemalt 20. kuupäevaks hooldaja arvelduskontole.

 (3) Tähtajaliselt määratud hooldajatoetuse maksmist jätkatakse tagasiulatuvalt:
 1) puude määramise kuust, kui taotleja on esitanud hooldajatoetuse maksmise jätkamiseks avalduse koos puude määramise otsusega hiljemalt 30 päeva jooksul puude määramise otsuse vastuvõtmisest;
 2) puude andmete muutumisel hinnatakse hooldusvajadus uuesti üle. Hooldaja ülesannete ja kohustuste muutumine vormistatakse vallavalitsuse korraldusega;
 3) elamisloa andmise kuust, kui taotleja on esitanud avalduse hooldajatoetuse maksmise jätkamiseks koos kehtiva elamisloaga hiljemalt 30 päeva jooksul elamisloa saamisest.

 (4) Juhul kui tähtajaliselt määratud hooldajatoetuse maksmise jätkamiseks ei esitata avaldust 30 päeva jooksul vastava otsuse saamisest, jätkatakse hooldajatoetuse maksmist avalduse esitamisele järgnevast kuust.

 (5) Hooldajatoetuse maksmine lõpetatakse tähtaja möödumisel, muudel juhtudel vallavalitsuse korralduse alusel.

 (6) Hooldajatoetuse maksmise jätkamiseks vajaliku avalduse vormi kinnitab Antsla Vallavalitsus.

§ 7.  Hoolduse lõpetamine

  Hooldus lõpetatakse hooldatava taotluse alusel või hoolduse seadmise aluse äralangemisel. Hoolduse seadmise aluse äralangemise aluseks on:
 1) hooldaja või hooldatava elukoha vahetus teise omavalitsusesse;
 2) hooldatava hoolduse korraldamine hoolekandeasutuses;
 3) hooldusvajaduse äralangemine;
 4) hooldajale sügava või raske puude määramine;
 5) hooldatava või hooldaja surm;
 6) hooldaja suutmatus hooldust korraldada;
 7) hooldaja ei täida või loobub temale hooldaja määramise korraldusega pandud ülesannetest.

§ 8.  Teavitamiskohustus

 (1) Hooldajatoetuse saaja on kohustatud viivitamatult teavitama vallavalitsust kirjalikult, kuid mitte hiljem kui 10 päeva jooksul asjaolude tekkimisest, mis toovad kaasa:
 1) hoolduse lõpetamise;
 2) määratud hooldajatoetuse maksmise lõpetamise või selle suuruse muutumise;
 3) hooldaja eest sotsiaalmaksu tasumise kohustuse tekkimise või äralangemise.

 (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud asjaoludest mitteteatamisel on vallavalitsusel õigus enammakstud hooldajatoetus tagasi nõuda.

§ 9.  Rakendussätted

 (1) Antsla Vallavolikogu 24. märtsi 2005. a määrus nr 9 «Hooldajatoetuse maksmise kord» tunnistatakse kehtetuks.

 (2) 1. jaanuarist 2011. a on käesoleva määruse paragrahv 2 lõikes 2 sätestatud määraks 26 eurot.

 (3) Käesolev määrus avaldada Riigi Teataja elektroonilises andmekogus.

 (4) Määrus jõustub 25. septembril 2010. a.

Kurmet Müürsepp
volikogu esimees