HaridusHuviharidus

Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Teksti suurus:

Narva linna haldusterritooriumil projektlaagri pidamise tingimused ja kord ning projektlaagri pidamise loa väljastamise kord

Narva linna haldusterritooriumil projektlaagri pidamise tingimused ja kord ning projektlaagri pidamise loa väljastamise kord - sisukord
Väljaandja:Narva Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:29.05.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 14.02.2013, 10

Narva linna haldusterritooriumil projektlaagri pidamise tingimused ja kord ning projektlaagri pidamise loa väljastamise kord

Vastu võetud 26.05.2011 nr 6
jõustumine 29.05.2011

Määrus kehtestatakse noorsootöö seaduse § 8 punkti 5 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Noorte projektlaager (edaspidi projektlaager) – äriregistrisse, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse või usuliste ühenduste registrisse kantud isiku, riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikkusse registrisse kantud asutuse või avalik-õigusliku juriidilise isiku (edaspidi projektlaagripidaja) laager, mille ühe vahetuse pikkus on vähemalt kuus ööpäeva ja mis tegutseb aastas kuni 60 päeva.

  (2) Narva linna haldusterritooriumil noorte projektlaagri peetakse Narva Linnavalitsuse loal.

§ 2.   Projektlaagri pidamine

  (1) Projektlaagri pidaja osutab noortele peamiselt ühes noorsootöö valdkonnas tervistava ja arendava puhkuse teenust.

  (2) Projektlaagri juhataja ja kasvataja peavad vastama haridus- ja teadusministri poolt kehtestatud kvalifikatsiooninõuetele.

  (3) Projektlaagri pidaja vastutab projektlaagris viibivate laste ja noorte elu ning tervisekaitse nõuete täitmise eest tagades projektlaagri toimumiskoha vastavuse tervisekaitse ja muudele kehtivatele ohutusnõuetele kogu projektlaagri toimumise aja vältel.

§ 3.   Projektlaagri pidamise loa väljastamine

  (1) Projektlaagri pidamise loa saamiseks esitab projektlaagri pidaja Narva Linnavalitsusele vähemalt 30 tööpäeva enne planeeritava projektlaagri toimumist sellekohase kirjaliku vabas vormis taotluse.

  (2) Taotluses esitatakse järgmised andmed:
  1) projektlaagri pidaja nimi ja asukoht või elukoht;
  2) projektlaagri pidamise eest vastutava isiku nimi, isikukood ja elukoht ning projektlaagri pidamise täpne asukoht;
  3) projektlaagri eesmärk ja päevakava;
  4) õigusaktides kehtestatud nõuetele vastavate projektlaagri juhataja ja kasvatajate kirjalikud nõusolekud ning dokumendid, mis võimaldavad nõuetele vastavust hinnata;
  5) andmed projektlaagri tegevuseks vajalike ning tervisekaitse- ja ohutusnõuetele vastavate maa-ala, hoonete, ruumide ja sisustuse kasutamise õiguse kohta.

  (3) Projektlaagri pidamise loa taotlus vaadatakse läbi Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna poolt (edaspidi Kultuuriosakond) 10 tööpäeva jooksul selle esitamisest.

  (4) Kultuuriosakond kontrollib esitatud taotluse ja sellele lisatud dokumentide vastavust käesoleva korra nõuetele. Puuduste avastamisel teatab Kultuuriosakond sellest taotlejale ja annab talle puuduste kõrvaldamiseks tähtaja, mis ei tohi ületada 10 (kümmet) tööpäeva. Juhul, kui taotleja ei ole puudusi kõrvaldanud määratud tähtajaks, on Kultuuriosakonnal õigus jätta esitatud taotlus läbivaatamata.

  (5) Kultuuriosakonnal on õigus kontrollida loa saamiseks esitatud dokumentides sisalduvate andmete õigsust. Kui taotleja esitas Kultuuriosakonnale andmeid, mis ei vasta tegelikkusele, on Kultuuriosakonnal õigus jätta esitatud dokumendid läbivaatamata.

  (6) Juhul, kui projektlaagri pidaja, projektlaagri pidamise loa taotlus või selles esitatud andmed või dokumendid vastavad õigusaktidega kehtestatud nõuetele, algatab Kultuuriosakond projektlaagri pidamise loa andmise korralduse Narva Linnavalitsuse istungil vastuvõtmist.

  (7) Narva Linnavalitsus otsustab projektlaagri pidamise loa andmise tähtajaga kuni 60 päeva.

  (8) Juhul, kui projektlaagri pidaja, projektlaagri pidamise loa taotlus või selles esitatud andmed või dokumendid ei vasta õigusaktidega kehtestatud nõuetele, jääb projektlaagri pidamise loa taotlus rahuldamata ja projektlaagri pidamise luba ei anta.

  (9) Narva Linnavalitsus tunnistab projektlaagri pidamise loa kehtetuks, kui projektlaagri pidaja on esitanud loa taotlemisel valeandmeid, teinud otsuse projektlaagri tegevuse lõpetamise kohta, projektlaagri pidaja või projektlaagri tegevus ei vasta õigusaktidega kehtestatud nõuetele või projektlaagri pidaja ei ole etteantud tähtaja jooksul ja korras täitnud järelevalve teostamise käigus tehtud ettekirjutust.

  (10) Narva Linnavalitsus teavitab projektlaagri pidajat loa andmise või selle andmisest keeldumise ja loa kehtetuks tunnistamise otsusest kirjalikult taasesitatavas vormis viie tööpäeva jooksul otsuse tegemisest arvates.

§ 4.   Järelevalve projektlaagri üle

  (1) Projektlaagri pidamise tingimustele ja korrale vastavuse üle teostab järelevalvet Narva Linnavalitsuse kultuuriosakond.

  (2) Kui Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond tuvastab järelevalve korras puuduse projektlaagri pidamise vastavuse osas, on järelevalve teostajal õigus teha projektlaagri pidajale ettekirjutus puuduse kõrvaldamiseks.

  (3) Ettekirjutuse täitmata jätmise korral võib järelevalve teostaja rakendada sunniraha asendustäitmise ja sunniraha seaduses sätestatud korras.

§ 5.   Rakendussätted

  Määrus jõustub seadusega sätestatud korras.

Aleksandr Jefimov
Linnavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json