HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Haljala Lasteaed Pesapuu direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise kord

Väljaandja:Haljala Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:25.02.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 14.02.2013, 14

Haljala Lasteaed Pesapuu direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise kord

Vastu võetud 06.02.2013 nr 3

Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse paragrahvi 21 lõike 5 ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahvi 30 lõike 1 punkti 3 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Määruse reguleerimisala


Määrusega kehtestatakse Haljala Lasteaed Pesapuu (edaspidi lasteaed) direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava avaliku konkursi (edaspidi konkurss) läbiviimise kord.

2. peatükk Konkursi väljakuulutamine ja avalduste esitamine 

§ 2.   Konkursi väljakuulutamine

  (1) Konkurss direktori ametikoha täitmiseks kuulutatakse välja, kui vastav ametikoht on vaba või kui sellel ametikohal töötava isikuga sõlmitud tähtajalise töölepingu kehtivuse lõpuni on jäänud vähem kui viis kuud.

  (2) Konkursi direktori ametikoha täitmiseks kuulutab välja Haljala Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus) oma korraldusega.

§ 3.   Konkursiteade

  (1) Konkursiteade avaldatakse ühes üleriigilise levikuga ajalehes ja Haljala valla koduleheküljel.

  (2) Konkursiteade avaldatakse arvestusega, et konkursil osalejale (edaspidi kandidaat) jääks avalduse esitamiseks aega vähemalt kaks nädalat alates konkursiteate avaldamisest.

  (3) Konkurss loetakse väljakuulutatuks sellekohase konkursiteate üleriigilise levikuga ajalehes avaldamise kuupäevast.

  (4) Avaldatav konkursiteade peab sisaldama vähemalt järgmisi andmeid:
  1) lasteaia nimi ja aadress;
  2) konkursi korras täidetava ametikoha nimetus;
  3) kandidaadile esitatavad nõuded;
  4) avalduse esitamise tähtaeg;
  5) koos avaldusega esitatavate dokumentide loetelu.

§ 4.   Konkursil osalemine

  (1) Kandidaat esitab konkursil osalemiseks vallavalitsusele järgmised dokumendid:
  1) kirjalik avaldus;
  2) elulookirjeldus, sh töö- või teenistuskäik;
  3) haridust tõendava dokumendi koopia;
  4) ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate muude dokumentide koopiad;
  5) visioon lasteaia arengust;
  6) motivatsioonikiri;
  7) kandidaadi soovil muud tema poolt oluliseks peetavad dokumendid või materjalid.

  (2) Konkursist võtavad osa need kandidaadid, kelle avaldus koos kõigi nõutavate dokumentidega on laekunud vallavalitsusele konkursiteates märgitud tähtpäevaks. Konkursiteates märgitud tähtpäeval postitatud avaldus loetakse tähtaegselt esitatuks.

3. peatükk Komisjoni moodustamine ja töökord 

§ 5.   Komisjoni moodustamine

  (1) Konkursi viib läbi vallavalitsuse poolt moodustatud ajutine viieliikmeline komisjon, kuhu kuuluvad:
  1) vallavalitsuse esindaja;
  2) Haljala Vallavolikogu kultuuri- ja hariduskomisjoni esindaja;
  3) lasteaia pedagoogilise nõukogu esindaja;
  4) lasteaia hoolekogu esindaja;
  5) Lääne-Viru Maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakonna esindaja.

  (2) Vallavalitsus nimetab komisjoni esimehe ja sekretäri.

  (3) Komisjonil on õigus kaasata komisjoni töösse kandidaatide hindamiseks sõltumatu ekspert.

§ 6.   Komisjoni töövorm

  (1) Komisjoni töövorm on koosolek.

  (2) Komisjoni koosolekut juhatab komisjoni esimees ja protokollib komisjoni sekretär. Komisjoni protokollile kirjutavad alla komisjoni esimees ja sekretär.

  (3) Komisjoni on otsustusvõimeline, kui komisjoni koosolekust võtab osa vähemalt 2/3 komisjoni liikmetest, sealhulgas komisjoni esimees.

§ 7.   Komisjoni koosoleku kokkukutsumine


Komisjoni koosoleku kutsub kokku komisjoni esimees, teatades komisjoni liikmetele kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis komisjoni koosoleku toimumise aja ja koha vähemalt kolm tööpäeva enne koosoleku toimumist.

4. peatükk Konkursi läbiviimine 

§ 8.   Direktorikandidaatide hindamine

  (1) Komisjon viib konkursi läbi, sealhulgas hindab kandidaate ja valib direktorikandidaadi, ühe kuu jooksul konkursiteates märgitud avalduste esitamise tähtajast arvates.

  (2) Esitatud dokumentide alusel tunnistab komisjon ametikohale mittevastavaks kandidaadi, kes ei vasta haridus- ja teadusministri määrusega lasteaia direktorile kehtestatud kvalifikatsiooninõuetele.

  (3) Kui komisjon kutsub kandidaadid vestlusele, teavitatakse neid sellest vähemalt viis tööpäeva ette. Juhul kui kandidaat ei saa vestlusel osaleda, teeb komisjon otsuse esitatud dokumentide alusel.

5. peatükk Komisjoni otsus 

§ 9.   Direktori valimine

  (1) Direktori ametikohale vastavaks tunnistatud kandidaatide hulgast valib komisjon kinnisel koosolekul hääletamise teel ühe kandidaadi, kes esitatakse vallavalitsusele ametisse kinnitamiseks. Vähemalt ühe komisjoni liikme nõudmisel viiakse läbi salajane hääletus.

  (2) Salajase hääletuse läbiviimiseks moodustab komisjon häältelugemise komisjoni, valides endi hulgast nimetatud komisjoni liikmed.

  (3) Häältelugemise komisjon kannab hääletamissedelitele tähestikulises järjekorras kõik direktori ametikohale vastavaks tunnistatud kandidaadid, viib läbi salajase hääletamise ja loeb kokku iga kandidaadi poolt antud hääled.

  (4) Salajase hääletamise tulemuste kohta koostab häältelugemise komisjon akti, millele kirjutavad alla kõik häältelugemise komisjoni liikmed.

  (5) Direktor valitakse kohalviibivate komisjoni liikmete häälteenamusega. Igal komisjoni liikmel on üks hääl.

  (6) Häälte võrdsel jagunemisel korraldab komisjon samal päeval enim hääli saanud kandidaatide vahel kordushääletamise. Kui ka kordushääletamisel ei kogu ükski kandidaat vajalikku arvu hääli, loobub komisjon kandidaadi esitamisest vallavalitsusele ametisse kinnitamiseks.

  (7) Kui direktori ametikohale on vastavaks tunnistatud ainult üks kandidaat ja ta ei kogu vajalikku arvu hääli, loobub komisjon kandidaadi esitamisest vallavalitsusele ametisse kinnitamiseks.

  (8) Komisjon informeerib kirjalikult iga konkursist osavõtnut tema suhtes vastuvõetud otsusest hiljemalt ühe nädala jooksul otsuse vastuvõtmisest.

§ 10.   Komisjoni otsuse vaidlustamine


Kui kandidaat leiab, et konkursi läbiviimise käigus on rikutud tema õigusi, on tal õigus pöörduda vaidega vallavalitsuse poole.

§ 11.   Töölepingu sõlmimine

  (1) Vallavalitsuse poolt ametisse kinnitatud kandidaadiga sõlmib töölepingu vallavanem.

  (2) Vallavanem ei sõlmi ametisse kinnitatud kandidaadiga töölepingut, kui:
  1) kandidaat loobus kirjaliku avalduse alusel direktori ametikohale tööle asumisest;
  2) enne töölepingu sõlmimist ilmnevad seaduses sätestatud asjaolud, mis välistavad töölepingu sõlmimise;
  3) isik ei ilmunud määratud ajal töölepingut sõlmima, välja arvatud juhul, kui töölepingu sõlmimine lükkus edasi kuni kaheks nädalaks isiku haiguse või vigastuse või ootamatult tekkinud isiklikku või perekondlikku laadi takistuse tõttu.

  (3) Kui vallavanem ei sõlminud ametisse kinnitatud kandidaadiga töölepingut käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud asjaoludel, korraldab komisjon uue hääletamise, valides ametikohale vastavaks tunnistatud kandidaatide hulgast direktori ametikohale kinnitamiseks uue kandidaadi. Kui konkursil ei tunnistatud rohkem ühtegi kandidaati ametikohale vastavaks, korraldatakse uus konkurss.

§ 12.   Konkursi luhtumine

  (1) Konkurss loetakse luhtunuks, kui:
  1) konkursil osalemiseks ei esitatud ühtegi avaldust;
  2) komisjon ei tunnistanud ühtegi kandidaati direktori ametikohale vastavaks;
  3) ükski kandidaat ei kogunud hääletusel nõutavat häälteenamust;
  4) ühegi direktori ametikohale vastava kandidaadiga ei sõlmitud töölepingut.

  (2) Konkursi luhtumisel otsustab vallavalitsus, millal kuulutada välja uus konkurss. Uus konkurss korraldatakse käesolevas määruses sätestatud tingimustel ja korras.

§ 13.   Määruse jõustumine


Määrus jõustub 25. veebruaril 2013.a.

Leo Aadel
Vallavanem

Riina Must
Vallasekretär

/otsingu_soovitused.json