Teksti suurus:

Kõrgessaare valla 2013. aasta eelarve

Väljaandja:Kõrgessaare Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:17.02.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2013
Avaldamismärge:RT IV, 14.02.2013, 21

Kõrgessaare valla 2013. aasta eelarve

Vastu võetud 08.02.2013 nr 71

Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 22 lõike 1 punkti 1, „Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse“ § 23 lõike 2 ning Kõrgessaare Vallavolikogu 13.12.2012 määrusega nr 60 kinnitatud „Kõrgessaare valla põhimääruse kinnitamine“ § 50 alusel.

§ 1.   Kinnitada Kõrgessaare valla 2013. aasta eelarve (lisatud).

§ 2.   Volituste andmine vallavalitsusele

  Vallaeelarve efektiivseks täitmiseks kinnitab vallavalitsus 2013.aasta eelarve alaeelarved detailsemas liigenduses.
(2 ) Vallavalitsusel on lubatud valla asutuste tegevuse lõpetamisel või ümberkorraldamisel
vähendada nendele vallaeelarvest ettenähtud vahendeid, suunates vabanevad summad
vallaeelarve reservfondi ning eraldada reservfondist vahendeid ümberkorraldatavatele või
moodustatavatele uutele valla asutustele.

§ 3.   Sihtotstarbeliselt saadavate toetustega seotud kulude tegemine

  (1) Sihtotstarbeliste toetustega seotud kulutusi võib teha pärast lepingute sõlmimist olenemata sellest, kas kulutuste tegemiseks ettenähtud vahendid on laekunud või mitte.

  (2) Põhitegevuse kulude ja investeerimistegevuse eelarveosade täitmisel võib üht täita samas mahus rohkem, kui teine eelarveosa jääb täitmata, kui see on põhjustatud hangete korraldamise järel selgunud tingimustest, mille tõttu planeeritud tehing klassifitseeritakse eelarve täitmisel tulenevalt põhivara arvelevõtmise reeglitest teisiti, kui eelarves oli ette nähtud.

§ 4.   Rakendussätted

  (1) Määrus jõustub kolmandal päeval peale avalikustamist.

  (2) Määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2013.

Aili Küttim
vallavolikogu aseesimees

Lisa Lisa määrusele nr 71

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json