Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Noorsootöö ja lastekaitse

Teksti suurus:

Lasnamäe Noortekeskuse põhimäärus

Väljaandja:Tallinna Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:16.03.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 13.03.2018, 44

Lasnamäe Noortekeskuse põhimäärus

Vastu võetud 11.02.2013 nr 12
RT IV, 14.02.2013, 37
jõustumine 17.02.2013

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
07.03.2018RT IV, 13.03.2018, 1516.03.2018

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lg 2, Tallinna põhimääruse § 52 lg 7 ja Tallinna Linnavolikogu 20. detsembri 2012 otsuse nr 184 „Tallinna Noorsootöö Keskuse ümberkorraldamine ja Lasnamäe Linnaosa Valitsuse hallatava asutuse Lasnamäe Noortekeskus asutamine” p 2.3 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Lasnamäe Noortekeskus (edaspidi keskus) on Lasnamäe Linnaosa Valitsuse (edaspidi linnaosa valitsus) hallatav asutus.

  (2) Keskuse ametlik nimetus on Lasnamäe Noortekeskus, selle lühend on LNK.

  (3) Keskus asub Tallinnas. Keskuse postiaadress on Punane tn 69, 13619 Tallinn.
[RT IV, 13.03.2018, 15 - jõust. 16.03.2018]

  (4) Keskusel on oma nimetuse ja Tallinna suure vapi kujutisega pitsat ning dokumendiplangid. Keskusel võib olla oma sümbol.

  (5) Keskus tegutseb talle kinnitatud eelarve piires.

  (6) Keskuse põhimääruse kinnitab ja seda muudab Tallinna Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus) linnaosa valitsuse ettepanekul.

  (7) Keskus juhindub oma tegevuses riigi ja Tallinna õigusaktidest, linnaosa vanema haldusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

§ 2.   Struktuur

  Oma ülesannete täitmiseks on keskusel linnaosa valitsusega kooskõlastatult õigus moodustada struktuuriüksusi.

§ 3.   Tegevusvaldkond ja eesmärk

  (1) Keskuse tegevusvaldkond on noorsootöö korraldamine ja arendamine ning noorte omaalgatuse toetamine Lasnamäel.

  (2) Keskuse eesmärk on korraldada kultuuri-, spordi- ja huvitegevust ja luua sellega Lasnamäe noortele võimalusi sisustada vaba aega ja end arendada.

§ 4.   Ülesanded

  (1) Keskuse ülesanded on:
  1) noorsootöö korraldamine, pakkudes linnaosa noortele aktiivse osaluse kaudu enesearenduse ja vaba aja sisustamise võimalusi;
  2) linnaosa noorte teavitamise ja nõustamise korraldamine;
  3) noorteprojektide ja -ürituste korraldamine;
  4) linnaosa noorsootöö arendamine ja selle kvaliteedi parandamine;
  5) noorte vaimse ja füüsilise arengu soodustamine ning nende toimetulevaks ühiskonnaliikmeks kujunemise toetamine sotsiaal- ja kultuuritegevuse ja tervisekasvatuse kaudu;
  6) noorte eetiliste tõekspidamiste, kodanikutunde ja austuse kujundamine teiste kultuuride vastu.

  (2) Keskusel on õigus oma ülesannete täitmiseks osutada nii tasuta kui ka tasulisi teenuseid. Teenuste hinnad kehtestatakse õigusaktidega kindlaks määratud korras.

§ 5.   Keskuse tegevus

  Keskus:
  1) korraldab aasta läbi piirkondlikku noorsootööd;
  2) kasutab avatud noorsootöö meetodit;
  3) korraldab noortele linnaväliseid töö-, projekt- ja puhkelaagreid, linnalaagreid ja koolivaheaja programme;
  4) osaleb Tallinna mobiilses noorsootöös;
  5) korraldab huvitegevust ja mitteformaalset õpet;
  6) korraldab nii rahvusvahelisi kui ka riigisiseseid noorteprojekte ja noortevahetusi;
  7) korraldab noortele piirkondlikke ja ülelinnalisi meelelahutus- ja teavitusüritusi ja -tegevusi;
  8) osaleb linna noorsoopoliitika kujundamisel;
  9) korraldab noortele olulise teabe kogumist, säilitamist ja edastamist ning noorte nõustamist mitmesuguste infokanalite ja tegevuste kaudu;
  10) töötab välja ja viib ellu Lasnamäe noorsootöö arenguks olulisi sihtprogramme ja projekte;
  11) kirjastab ja levitab keskuse tegevusega seotud trükiseid, mis on mõeldud kas ainult Lasnamäe või kogu Tallinna noortele;
  12) osutab oma ülesannetega seotud tasulisi teenuseid ja korraldab muud keskuse eesmärkide täitmiseks vajalikku majandustegevust;
  13) korraldab ja vahendab noorsootööalaseid täienduskoolitusi;
  14) kogub ja haldab Lasnamäel noorsootööalaseid andmeid;
  15) arendab koostööd teiste samalaadsete organisatsioonidega Eestis ja välismaal, esindades linnaosa;
  16) propageerib ja toetab vabatahtlike liikumist.

§ 6.   Vara, vahendid ja eelarve

  (1) Keskus on linnavara valitsema volitatud asutus, kelle valdusesse on linnaosa valitsus andnud oma valitsemisel oleva vara.

  (2) Keskus kasutab oma valduses olevat linnavara sihtotstarbeliselt oma ülesannete täitmiseks. Keskus võib enda valduses oleva linnavaraga teha tehinguid üksnes Tallinna õigusaktidega kehtestatud korras. Keskuse valduses oleva linnavara üle peetakse arvestust Tallinna õigusaktides kehtestatud korras.

  (3) Keskus võib sihtasutustelt, äriühingutelt, mittetulundusühingutelt ja üksikisikutelt vastu võtta eraldisi ja annetusi, mis võetakse arvele riigi ja Tallinna õigusaktidega kehtestatud korras. Eraldistest ja annetustest peab keskus teavitama linnaosa valitsust ning tagama nende kasutamise arvestuse. Eraldatud ja annetatud vahendite kasutamisel tuleb järgida annetaja soovi.

  (4) Linnaosa vanem kinnitab keskuse eelarve, lähtudes Tallinna Linnavolikogu (edaspidi linnavolikogu) kinnitatud linna eelarvest ja keskuse ettepanekust. Keskuse kulud kaetakse eelarve alusel Tallinna õigusaktides kehtestud korras.

§ 7.   Juhtimine

  (1) Keskust juhib juhataja, kelle kinnitab Tallinna õigusaktidega kehtestatud korras ametisse ja vabastab ametist linnavalitsus linnapea ettepanekul.

  (2) Keskuse juhatajaga sõlmib töölepingu ning teostab teisi tööandja õigusi ja kohustusi linnaosa vanem.

  (3) Keskuse juhataja:
  1) juhib keskust, tagades põhimääruses ettenähtud ülesannete täitmise;
  2) korraldab keskuse valduses oleva vara valdamist, kasutamist ja käsutamist, juhib keskuse majandustegevust, tagab keskuse tulemusliku töö, vastutab keskuse üldise olukorra ja arengu, linnavara säilimise ning eelarvevahendite õiguspärase, sihipärase ja otstarbeka kasutamise eest keskusele kinnitatud eelarve piires;
  3) teeb linna nimel tehinguid põhimääruses kindlaks määratud ülesannete täitmiseks keskusele linna eelarves selleks ettenähtud kulutuste piires ja üksnes linna õigusaktidega sätestatud juhtudel ja korras, tagades sealjuures eelarves kavandatud tulude täitmise ja laekumise;
  4) tagab finantsdistsipliinist kinnipidamise ning kannab seaduses ette nähtud korras isiklikku vastutust keskuse finantsmajandusliku tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse eest;
  5) tagab keskuse eelarve projekti koostamise, kooskõlastamise ja esitamise linnaosa valitsusele Tallinna õigusaktides kehtestatud korra järgi. Jälgib eelarve täitmist pidevalt ja esitab vajaduse korral linnaosa valitsusele eelarve muutmise ettepanekuid;
  6) vastutab keskust teenindavale raamatupidamisüksusele tööks vajalike dokumentide ja teabe õigeaegse edastamise eest;
  7) tagab riigi ja Tallinna õigusaktide ning lepingutega ette nähtud dokumentide ja aruannete koostamise ja tähtaegse esitamise;
  8) tegutseb keskuse nimel ja esindab keskust ilma lisavolitusteta kõigis riigi- ja omavalitsusorganites ja -asutustes ning suhetes teiste juriidiliste ja füüsiliste isikutega või volitab selleks teisi isikuid, v.a juhul, kui riigi või Tallinna õigusaktid näevad ette teisiti;
  9) kinnitab kooskõlastatult linnaosa vanemaga keskuse struktuuri ja töötajate koosseisu ning töötajate töö tasustamise korra kooskõlas Tallinna õigusaktidega;
  10) kinnitab töötajate ametijuhendid, sõlmib töötajatega töölepingud ja teostab teisi tööandja õigusi ja kohustusi vastavuses töösuhteid reguleerivate õigusaktidega;
  11) kehtestab keskuse sisekorraeeskirja, asjaajamiskorra ning muud töökorralduse reeglid;
  12) annab oma pädevuse piires keskuse töö sisemiseks korraldamiseks käskkirju ja kontrollib nende täitmist;
  13) korraldab keskusele saabunud märgukirjade, selgitustaotluste ja teabenõuete lahendamist;
  14) täidab muid talle pandud töökohustusi ja -ülesandeid.

  (4) Keskuse juhatajat asendab linnaosa vanema korraldusega määratud isik.

§ 8.   Aruandlus ja kontroll

  (1) Keskuse raamatupidamisarvestust ja aruandlust korraldatakse riigi ja Tallinna õigusaktide kohaselt. Keskus esitab aruandeid riigi ja Tallinna õigusaktidega kehtestatud korras ja tähtpäevaks.

  (2) Keskuse juhtimist ja tegevust kontrollib linnaosa valitsus.

  (3) Teenistuslikku järelevalvet keskuse tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse üle teostab linnavalitsus.

§ 9.   Ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

  (1) Keskuse ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise otsustab linnavolikogu linnavalitsuse ettepanekul.

  (2) Kui keskuse ümberkorraldamise otsuses ei ole kindlaks määratud teisiti, lähevad keskuse ümberkorraldamisel tema õigused ja kohustused üle õigusjärglasele, selle puudumise korral aga linnaosa valitsusele.

  (3) Keskuse tegevus lõpetatakse likvideerimise teel.

§ 10.   Määruse rakendamine

  Määrust rakendatakse 1. märtsist 2013.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json