Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Teksti suurus:

Jõgeva Linnavalitsuse spordikomisjoni põhimäärus

Väljaandja:Jõgeva Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:17.02.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 14.02.2014, 13

Jõgeva Linnavalitsuse spordikomisjoni põhimäärus

Vastu võetud 10.02.2014 nr 2

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 2 ja Jõgeva Linnavolikogu 28. juuni 2007. a määruse nr 1 „Jõgeva linna põhimäärus“ § 41 lõike 2 alusel.

§ 1.  Üldsätted

 (1) Linnavalitsuse spordikomisjon on Jõgeva Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) moodustatud alatine komisjon, mille eesmärk on teha linnavalitsusele ettepanekuid Jõgeva linna spordielu planeerimiseks ja korraldamiseks.

 (2) Komisjoni koosseisu kinnitab ja komisjoni koosseisus teeb muudatusi linnavalitsus.

 (3) Komisjoni esimehe nimetab linnavalitsus komisjoni liikmete hulgast.

 (4) Komisjon juhindub oma tegevuses riigi ja Jõgeva linna õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

§ 2.  Komisjoni ülesanded ja õigused

 (1) Komisjoni ülesanded on:
 1) juhtida Jõgeva linna spordivaldkonna arengukava koostamist;
 2) teha linnavalitsusele ettepanekuid spordi arengukava täitmiseks vajalike tegevuste planeerimiseks ja elluviimiseks;
 3) töötada välja linnaeelarves spordile eraldatud summade jaotamise ning spordiklubide ja sportlaste premeerimise ja autasustamise põhimõtted;
 4) vaadata läbi linnavalitsusele sporditegevuse rahastamiseks esitatud taotlused ning teha linnavalitsusele ettepanekuid toetuse andmise, toetuse suuruse, omafinantseeringu suuruse ja toetuse saamise tingimuste kohta.

 (2) Komisjonil on õigus:
 1) nõuda taotlejalt selgitusi ja lisainformatsiooni taotluses esitatud andmete kohta või taotluse täiendamist või parandamist;
 2) kontrollida toetuse saaja esitatud andmete õigsust;
 3) kaasata oma tegevusse spetsialiste, kes võtavad komisjoni tööst osa otsustusõigust omamata;
 4) saada linnavalitsuse spetsialistidelt ja linna asutustelt komisjoni tööks vajalikku informatsiooni;
 5) teha ettepanekuid linna eelarve kohta spordivaldkonnas.

§ 3.  Komisjoni töökord

 (1) Komisjoni töövorm on koosolek, mis toimub vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem, kui kaks korda aastas.

 (2) Komisjoni töö põhimõtteks on erapooletus ning lähtumine Jõgeva linna spordielu parima planeerimise ja korraldamise huvidest.

 (3) Komisjoni tööd juhib esimees.

 (4) Komisjoni koosoleku toimumisest ja päevakorrast tuleb komisjoni liikmetele teada anda vähemalt viis päeva ette.

 (5) Komisjon on otsustusvõimeline kui sellest võtab osa üle poole komisjoni liikmetest. Kui komisjoni esimees ei osale koosolekul, valitakse koosoleku juhataja kohalolevate liikmete häälteenamusega.

 (6) Komisjonil on õigus vastu võtta otsuseid koosolekut kokku kutsumata. Sellisel juhul saadab komisjoni esimees materjalid kõikidele komisjoni liikmetele ning määrab tähtaja, mille jooksul komisjoni liikmed peavad esitama elektrooniliselt oma seisukoha. Tähtaeg ei tohi olla lühem kui kolm päeva teate saatmisest. Kui komisjoni liige ei teata nimetatud tähtaja jooksul oma seisukohta, loetakse ta hääletamisel mitteosalenuks.

 (7) Spordikomisjoni koosolekud protokollitakse ja neile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija. Välja töötatud ettepanekud koos komisjoni koosoleku protokolliga esitatakse linnavalitsusele 5 tööpäeva jooksul.

§ 4.  Komisjoni tegevuse lõpetamine

  Komisjoni tegevuse lõpetab linnavalitsus.

§ 5.  Varasema määruse kehtetuks tunnistamine

  Jõgeva Linnavalitsuse 3. veebruari 2003. a määrus nr 2 „Jõgeva linna alatise spordikomisjoni moodustamine, koosseisu ja põhimääruse kinnitamine“ tunnistatakse kehtetuks.

§ 6.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 17. veebruaril 2014. a.

Aare Olgo
Linnapea

Egle Lääne
Linnasekretär