HaridusKool

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Avaliku konkursi kord kooli direktori vaba ametikoha täitmiseks

Väljaandja:Pajusi Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:17.02.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:23.09.2018
Avaldamismärge:RT IV, 14.02.2014, 18

Avaliku konkursi kord kooli direktori vaba ametikoha täitmiseks

Vastu võetud 10.02.2014 nr 1

Määrus on antud kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 71 lõike 6, Pajusi Vallavolikogu 16.10.2010 määruse nr 10 „Pisisaare Algkooli põhimäärus“ § 32 lõike 2 ja Pajusi Vallavolikogu 16.10.2010 määruse nr 11 „Aidu Lasteaed-Algkooli põhimäärus“ § 32 lõike 2 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Reguleerimisala

 (1) Määrusega kehtestatakse Pajusi valla ametiasutuse hallatava kooli direktori vaba ametikoha täitmiseks avaliku konkursi korraldamise kord.

 (2) Direktori ametikoha täitmise menetlusele rakendatakse haldusmenetluse seaduse sätteid, arvestades konkursi korras märgitud erisusi.

§ 2.  Ametikoha täitmine

  Direktori vaba ametikoht täidetakse avaliku konkursi korras.

2. peatükk KONKURSI VÄLJAKUULUTAMINE JA DOKUMENTIDE ESITAMINE 

§ 3.  Konkursi väljakuulutamine

 (1) Konkurss kuulutatakse välja, kui ametikoht on vaba või vabanemas.

 (2) Konkursi ametikoha täitmiseks kuulutab välja Pajusi Vallavalitsus kui täitevorgan (edaspidi vallavalitsus) korraldusega, määrates korralduses konkursiteates avaldatavad andmed.

 (3) Konkursiteade peab sisaldama järgmisi andmeid:
 1) asutuse, mille direktori ametikoht on täitmisel, nimi;
 2) kandidaadile esitatavad kvalifikatsiooninõuded;
 3) kandideerimisavalduse esitamise tähtpäev;
 4) kandideerimisavaldusega esitatavate dokumentide loetelu;
 5) aadress, kuhu avaldus ja dokumendid esitada;

 (4) Konkursi väljakuulutamise kohta avaldatakse konkursiteade vähemalt ühes üleriigilise levikuga ajalehes ja maakonna ajalehes ning Internetis Pajusi valla veebilehel arvestusega, et konkursil osalejal (edaspidi kandidaat) oleks kandideerimisavalduse esitamiseks aega vähemalt kaks nädalat konkursi väljakuulutamise päevast arvates.

 (5) Konkurss loetakse väljakuulutatuks konkursiteate üleriigilise levikuga ajalehes avaldamise kuupäevast.

§ 4.  Dokumentide esitamine

 (1) Dokumendid konkursil osalemiseks esitatakse Pajusi Vallavalitsusele kui ametiasutusele (edaspidi ametiasutus).

 (2) Kandidaat esitab järgmised dokumendid:
 1) kandideerimisavaldus;
 2) elulookirjeldus;
 3) kvalifikatsiooninõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad;
 4) muud kandidaadi poolt oluliseks peetavad dokumendid.

 (3) Dokumendid registreeritakse vastavalt ametiasutuse asjaajamiskorrale.

 (4) Konkursi lõppemisel kandidaadile avaldust ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiaid ei tagastata.

3. peatükk KONKURSI KOMISJONI MOODUSTAMINE JA SELLE TÖÖKORD 

§ 5.  Konkursi komisjoni moodustamine ja volituste tähtaeg

 (1) Konkursi korraldamiseks moodustab vallavalitsus korraldusega ajutise konkursikomisjoni (edaspidi komisjon) ning määrab komisjoni esimehe ja aseesimehe.

 (2) Komisjoni kuuluvad:
 1) vallavanem;
 2) vallasekretär;
 3) pearaamatupidaja;
 4) vastava õppeasutuse hoolekogu volitatud esindaja;
 5) vastava õppeasutuse õppenõukogu volitatud esindaja.

 (3) Komisjon moodustatakse hiljemalt konkursiteates märgitud avalduste esitamise päeval. Komisjoni volitused kestavad konkursi alusel valitud isikuga töölepingu sõlmimise päevani.

§ 6.  Komisjoni töökord

 (1) Komisjoni töövorm on kinnine koosolek.

 (2) Komisjonil on õigus koosolekule kutsuda asjassepuutuvaid isikuid. Kandidaat osaleb komisjoni koosolekul komisjoni määratud ajal.

 (3) Koosolekut juhatab komisjoni esimees, tema äraolekul komisjoni aseesimees.

 (4) Komisjon on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtavad osa komisjoni esimees, tema äraolekul aseesimees, ja vähemalt pool komisjoni koosseisust.

 (5) Komisjon võtab otsused üldjuhul vastu avalikul hääletamisel koosolekul osalevate komisjoniliikmete poolthäälte enamusega.

 (6) Komisjoni koosolekud protokollitakse. Protokolli vormistab komisjoni sekretär vastavuses ametiasutuse asjaajamiskorraga. Protokollile kirjutab alla komisjoni esimees.

 (7) Komisjoni esimese koosoleku kutsub kokku komisjoni esimees viie tööpäeva jooksul pärast kandideerimisavalduste esitamise lõpptähtpäeva. Komisjoni esimesel koosolekul
 1) valitakse sekretär;
 2) tutvutakse esitatud dokumentidega;
 3) kehtestatakse kandidaatide hindamise voorud;
 4) viiakse läbi dokumendivoor;
 5) otsustatakse muud komisjoni töökorralduse küsimused.

 (8) Vajadusel võib komisjon otsustada ükskõik millises konkursietapis lisavooru toimumise.

4. peatükk KANDIDAADI ÕIGUSED JA KANDIDAATIDE HINDAMINE 

§ 7.  Kandidaadi õigused

 (1) Kandidaadil on õigus:
 1) saada komisjoni liikmetelt täiendavat teavet ja selgitusi konkursi tingimuste kohta;
 2) anda komisjonile enda kohta selgitusi;
 3) loobuda kandideerimisest konkursi igas etapis;
 4) saada teada enda kohta tehtud otsus.

 (2) Suulises hindamisvoorus tutvustab koosoleku juhataja enne kandidaadiga vestlemist kandidaadile tema õigusi, komisjoni koosseisu ja konkursi korda.

§ 8.  Kandidaatide hindamine

 (1) Kandidaate hinnatakse vastavalt komisjoni kehtestatud hindamise korrale (vastavalt voorudele).

 (2) Dokumendivoorus hinnatakse kandidaadi sobivust ametikohale esitatud dokumentide alusel. Dokumendivooru tulemusel võtab komisjon iga kandidaadi kohta vastu ühe alljärgnevatest otsustest:
 1) tunnistada kandidaat ametikohale vastavaks;
 2) tunnistada kandidaat ametikohale mittevastavaks;
 3) lubada kandidaat järgmisse hindamisvooru.

 (3) Komisjoni koosoleku toimumisele järgneval tööpäeval saadab komisjoni sekretär igale kandidaadile kirjaliku teate, milles märgitakse kandidaadi kohta tehtud protokolliline otsus. Kui dokumendivoorule järgneb uus hindamisvoor, märgitakse teates ka kutse järgmisesse vooru.

 (4) Dokumendivoorule järgnevates voorudes saavad osaleda kandidaadid, kes dokumendivoorus on tunnistatud ametikohale vastavaks.

 (5) Ametikohale vastavaks tunnistatud kandidaatide hulgast valitakse hääletamise teel välja ametikoha kandidaat.

 (6) Kui ükski kandidaat ei kogunud koosolekul osalenud komisjoniliikmete poolthäälte enamust, viiakse samal koosolekul läbi kordushääletamine. Kordushääletamine toimub analoogiliselt esimese hääletamisega.

 (7) Komisjoni koosoleku toimumisele järgneval tööpäeval saadab komisjoni sekretär igale kandidaadile kirjaliku teate, milles märgitakse kandidaadi kohta tehtud protokolliline otsus.

 (8) Ametikoha kandidaadi ametisse kinnitamise kohta teeb komisjon vallavalitsusele kirjaliku ettepaneku. Kui hääletamisel, sealhulgas kordushääletamisel, ei kogunud ükski kandidaat vajalikku poolthäälte enamust, loobub komisjon kandidaadi esitamisest. Kandidaadi kinnitamise või esitamisest loobumise kohta teeb komisjon koosoleku toimumisele järgneval tööpäeval vallavalitsusele kirjaliku teatise, millele kirjutab alla koosoleku juhataja.

5. peatükk KANDIDAADI AMETISSE KINNITAMINE VÕI KINNITAMATA JÄTMINE JA KONKURSI TULEMUSTE VAIDLUSTAMINE 

§ 9.  Kandidaadi ametisse kinnitamine

 (1) Konkursi korras valitud direktori kinnitab vallavalitsus korraldusega.

 (2) Vallavalitsuse korralduse alusel ametisse kinnitatud isikuga sõlmib vallavanem tähtajatu töölepingu.

§ 10.  Kandidaadi ametisse kinnitamata jätmine

 (1) Vallavanemal on õigustöölepingut mitte sõlmida, kui
 1) enne töölepingu sõlmimist ilmnesid asjaolud, mis välistavad töölepingu sõlmimise;
 2) isik ei ilmunud määratud tähtajal töölepingut sõlmima, välja arvatud juhul, kui töölepingu sõlmimine lükkus edasi kuni kümneks kalendripäevaks isiku haiguse või vigastuse või ootamatult tekkinud isiklikku või perekondlikku laadi takistuse tõttu.

 (2) Kui vallavanem ei sõlminud esitatud kandidaadiga töölepingut määruse § 10 lõikes 1 loetletud asjaoludel, korraldab komisjon uue hääletamise, valides ametikohale vastavaks tunnistatud kandidaatide hulgast ametikohale kinnitamiseks uue ametikoha kandidaadi. Kui konkursil ei olnud rohkem ametikohale vastavaid kandidaate, teeb vallavalitsus otsuse konkursi tulemuste kinnitamise kohta.

§ 11.  Konkursi tulemuste kinnitamine

  Kui konkursil osalemiseks ei esitatud ühtegi avaldust või kui komisjon loobus kandidaadi esitamisest, loeb vallavalitsus konkursi luhtunuks ning seejärel on valitsusel õigusteha ettepanek uue konkursi korraldamiseks või võtta direktor tööle läbirääkimiste teel.

6. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 12.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist.

Reet Alev
Vallavanem

Merike Sumla
Vallasekretär