Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Noorsootöö ja lastekaitse

Teksti suurus:

Laste- ja noortesõbraliku linna nõukogu moodustamine ja põhimäärus

Väljaandja:Tallinna Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.03.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.05.2019
Avaldamismärge:RT IV, 14.02.2017, 3

Laste- ja noortesõbraliku linna nõukogu moodustamine ja põhimäärus

Vastu võetud 08.02.2017 nr 7
jõustumine 01.03.2017

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2, haldusmenetluse seaduse § 93 lg 1 ja Tallinna põhimääruse § 50¹ lg-te 1-51 alusel.

§ 1.   Asutamine

  Tallinna Linnavalitsuse juurde moodustatakse laste- ja noortesõbraliku linna nõukogu (edaspidi nõukogu).

§ 2.   Üldsätted

  (1) Nõukogu on Tallinna Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) alatine komisjon, mis nõustab linnavalitsust laste- ja noortesõbralike põhimõtete, lõimitud noortepoliitika ja noorsootöö valdkonnas.

  (2) Nõukogu põhimääruse kinnitab ja selles teeb muudatusi linnavalitsus.

  (3) Nõukogu juhindub oma tegevuses riigi ja Tallinna õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

§ 3.   Nõukogu koosseis

  (1) Nõukogu koosseisu kinnitab ja seda muudab Tallinna Spordi- ja Noorsooameti (edaspidi spordi- ja noorsooamet) ettepanekul linnavalitsus korraldusega. Nõukogus on kuni 16 liiget.

  (2) Nõukogu koosseisu kuulub esindaja Tallinna Linnavalitsusest, Tallinna Haridusametist, Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametist, Tallinna Kultuuriametist, Tallinna Keskkonnaametist, Tallinna Ettevõtlusametist, Tallinna Munitsipaalpolitsei Ametist, Sihtasutusest Õpilasmalev ja kaks esindajat spordi- ja noorsooametist. Lisaks kuuluvad nõukogu koosseisu Tallinna linna noortevolikogu juhatuse ja komisjonide esimehed, Tallinna Üliõpilaskondade Ümarlaua esimees ning Tallinna Õpilasesinduse juhatuse esimees. Nõukogu koosseisu esitab linnavalitsusele kinnitamiseks spordi- ja noorsooamet.

  (3) Nõukogu liige võib isikliku avalduse alusel tagasi astuda. Linnavalitsus võib omal algatusel ja/või nõukogu ettepanekul liikme igal ajal sõltumata põhjusest nõukogu koosseisust välja arvata. Nõukogu liige arvatakse koosseisust välja linnavalitsuse korraldusega ja tema volitused lõppevad korralduse jõustumisel.

  (4) Nõukogu esimees on noorsootöövaldkonda kureeriv abilinnapea. Nõukogu aseesimees on spordi- ja noorsooameti esindaja.

§ 4.   Nõukogu töökorraldus

  (1) Nõukogu tehnilist tööd korraldab nõukogu koosseisu kuuluv üks spordi- ja noorsooameti esindajatest, nõukogu sekretär, kelle määrab käskkirjaga spordi- ja noorsooameti juhataja. Spordi- ja noorsooamet tagab nõukogu asjaajamise ja tehnilise teenindamise.

  (2) Nõukogu töövorm on koosolek. Nõukogu koosolekud toimuvad vajadust mööda.

  (3) Nõukogu koosoleku kokkukutsumise otsustab nõukogu esimees, tema äraolekul nõukogu aseesimees.

  (4) Nõukogu koosoleku päevakorra koostab nõukogu sekretär ja selle kinnitab nõukogu esimees, tema äraolekul nõukogu aseesimees.

  (5) Nõukogu sekretär teatab nõukogu liikmetele nõukogu koosoleku toimumise aja ja koha ning saadab päevakorra üldjuhul viis tööpäeva enne koosoleku toimumist.

  (6) Nõukogu koosolekut juhatab nõukogu esimees, tema äraolekul nõukogu aseesimees.

  (7) Nõukogu koosoleku juhatajal on õigus vajaduse korral kutsuda nõukogu koosolekust osa võtma hääleõiguseta isikuid, kes ei kuulu nõukogu koosseisu.

  (8) Kui nõukogu liige ei saa mõjuval põhjusel osaleda nõukogu koosolekul, teatab ta sellest nõukogu sekretärile hiljemalt üks tööpäev enne koosoleku algust.

  (9) Nõukogu on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa vähemalt pool nõukogu koosseisust, sealhulgas nõukogu esimees või aseesimees.

  (10) Nõukogu otsus võetakse vastu kohalviibivate nõukogu liikmete poolthäälteenamusega. Häälte võrdse jagunemise korral on otsustav koosoleku juhataja hääl.

  (11) Nõukogu koosoleku kohta koostatakse protokoll, kuhu kantakse koosoleku toimumise aeg ja koht, osavõtjate nimed, arutlusel olnud küsimused, nende kohta esitatud ettepanekud ja vastuvõetud otsused, hääletustulemused, kui küsimus otsustati hääletamise teel, ning otsustajate või küsimuste algatajate eriarvamused.

  (12) Koosolekut protokollib ja protokolli vormistab nõukogu sekretär kolme tööpäeva jooksul pärast koosolekut. Protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja sekretär. Protokollide säilitamist ja neist väljavõtete tegemist korraldab spordi- ja noorsooamet.

  (13) Nõukogu otsused on linnavalitsusele soovitusliku iseloomuga.

  (14) Nõukogu esitab linnavalitsusele kokkuvõtte eelmise aasta tegevusest kord aastas, hiljemalt järgmise aasta 1. juuniks.

§ 5.   Tegevusvaldkonnad, ülesanded ja õigused

  (1) Nõukogu tegevusvaldkonnad on:
  1) linna lõimitud noortepoliitika, sh noorsootöö strateegiliste arengusuundade analüüsimine;
  2) laste- ja noortesõbraliku linna põhimõtete elluviimise toetamine;
  3) noori puudutavate linna arengukavade analüüsimine ning nendesse täiendusettepanekute tegemine noorte eluolu, noortepoliitika eesmärke ning laste- ja noortesõbraliku linna väärtusi arvestades;
  4) noorte eluolu mõjutavate linna õigusaktide analüüsimine ja täiendusettepanekute tegemine;
  5) linna noortevaldkonnaga seonduvatele probleemidele ja kitsaskohtadele tähelepanu juhtimine ning vajaduse korral arutelude algatamine või probleemide lahendamiseks koostöö tegemine;
  6) osalemine linna tunnustusauhindade konkursside „Laste- ja noortesõbralik ettevõte" ning „Laste- ja noortesõbralik tegu" võitjate väljaselgitamisel, lähtudes statuutidest ja hindamiskriteeriumidest;
  7) rahvusvahelistes noortevaldkonna võrgustikes linna esindajate määramise koordineerimine;
  8) linna ametiasutuste koostöö noortega ja noorte kaasamine, ühiste tegevuste algatamine, nende väljatöötamine ning elluviimise kontrollimine.

  (2) Tegevusvaldkondade raames on nõukogu ülesanne esitada linnavalitsusele ettepanekuid:
  1) lõimitud noortepoliitika kujundamiseks ja elluviimiseks;
  2) noorsootöö arendamiseks;
  3) laste- ja noortesõbraliku linna põhimõtete edendamiseks;
  4) lastele- ja noortele suunatud programmide ja tegevuste efektiivsemaks rahastamiseks linna eelarvest.

  (3) Nõukogul on õigus:
  1) saada linna asutustelt tööks vajalikku teavet ja dokumente;
  2) kaasata oma tegevusse Tallinna Linnavolikogu haridus- ja kultuurikomisjoni ning linna ametiasutuste esindajad;
  3) kaasata oma tegevusse sõltumatuid eksperte;
  4) moodustada töörühmi ja algatada teemaarutelusid, et töötada läbi probleemsed valdkonnad ning esitada arutelu tulemused nõukogule;
  5) anda arvamusi linna lõimitud noortepoliitikaga seonduva kohta.

§ 6.   Noortenõukogu tegevuse lõpetamine

  (1) Tallinna Linnavalitsuse 5. septembri 2012 määrusega nr 41 moodustatud noortenõukogu tegevus lõpetatakse.

  (2) Noortenõukogu esitab linnavalitsusele oma eelmise aasta tegevuse kokkuvõtte ühe kuu jooksul pärast noortenõukogu tegevuse lõpetamist.

  (3) Tallinna Linnavalitsuse 5. septembri 2012 määrus nr 41 „Noortenõukogu moodustamine ja põhimäärus" tunnistatakse kehtetuks.

§ 7.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. märtsil 2017.

Taavi Aas
Abilinnapea linnapea ülesannetes

Priit Lello
Linna õigusdirektor linnasekretäri ülesannetes

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json