Keskkond ja heakordJäätmekäitlus

Teksti suurus:

Korraldatud jäätmeveo rakendamise kord

Väljaandja:Vihula Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:17.02.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 14.02.2017, 5

Korraldatud jäätmeveo rakendamise kord

Vastu võetud 09.02.2017 nr 58

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1, § 22 lõike 1 punkti 366 ning jäätmeseduse1 § 66 lõigete 2 ja 4, § 67 lõigete 1 ja 4 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  Käesoleva korraldatud jäätmeveo rakendamise korraga sätestatakse järgmist:
  1) korraldatud jäätmeveo piirkond;
  2) korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmeliigid;
  3) korraldatud jäätmeveo sagedus ja aeg;
  4) korraldatud jäätmeveoga liitumine ja jäätmekäitlusleping;
  5) korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastamise kord;
  6) teenustasu, teenustasu piirmäär ja piirmäära kujunemine;
  7) jäätmeveo teenustasu muutmine;
  8) jäätmeveo teenustasudest teavitamise kord;
  9) jäätmevedaja valik ja korraldatud jäätmeveo teenuse osutamise õigus;
  10) jäätmevedajalt ainuõiguse ennetähtaegne äravõtmine.

§ 2.   Mõisted

  (1) Käesolevas korras kasutatakse järgmisi põhimõisteid:
  1) korraldatud jäätmevedu - olmejäätmete kogumine ja vedamine määratud piirkonnast määratud jäätmekäitluskohta või -kohtadesse kohaliku omavalitsuse üksuse valitud ettevõtja poolt;
  2) jäätmeveo piirkond - omavalitsuse volikogu määrusega kindlaksmääratud omavalitsuse haldusterritooriumi osa, kus korraldatakse regulaarne olmejäätmete kogumine ja vedu, mida teostab üks, selleks kontsessiooni ehk ainuõigust omav ettevõte;
  3) jäätmevaldaja - jäätmetekitaja või muu isik (ka isik, kellele on välja antud ehitusluba) või riigi või kohaliku omavalitsuse asutus, kelle valduses on jäätmed (Jäätmeseadus1 § 9). Jäätmevaldaja on ka korteriühistu, selle puudumisel aga selle kinnisasja omanik, millel asub suvila, elu- või äriruum (Jäätmeseadus1 § 69 lg 2);
  4) jäätmevedaja ehk kontsessionäär - on ettevõtja, kellele avaliku hankemenetluse tulemusena on antud kontsessioon ehk ainuõigus korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmete kogumiseks ja vedamiseks konkreetses veopiirkonnas;
  5) jäätmekäitlusleping - jäätmevaldaja kui tellija ja jäätmevedaja kui töövõtja vahel sõlmitud kahepoolne kirjalik leping, millega töövõtja võtab endale kohustuse korraldatud jäätmeveoga hõlmatud piirkonnas jäätmete osaliseks või täielikuks käitlemiseks ning millega töövõtja muutub pärast tellija poolt jäätmete üleandmist jäätmevaldajaks, kui leping ei näe ette teisiti.

  (2) Käesoleva paragrahvis nimetamata mõistete defineerimisel lähtutakse jäätmeseaduses, Vihula valla jäätmehoolduseeskirjas ning teistes jäätmehooldust reguleerivates õigusaktides sisalduvatest legaaldefinitsioonidest, vastava legaaldefinitsiooni puudumisel aga sõna üldlevinud tähendusest.

§ 3.   Korraldatud jäätmeveo piirkond

  Vihula valla haldusterritoorium moodustab ühe jäätmeveopiirkonna, kus korraldatakse regulaarne käesoleva korra paragrahvis 4 toodud jäätmete kogumine ja vedu, mida teostab üks, selleks kontsessiooni ehk ainuõigust omav ettevõtja.

§ 4.   Korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmeliigid

  (1) Korraldatud jäätmevedu kohaldatakse jäätmeliigile, mida Keskkonnaministri 14.12.2015 määruses nr 70 „Jäätmete liigitamise kord ja jäätmenimistu” tähistatakse koodinumbriga 20 03 01 prügi ehk segaolmejäätmed.

  (2) Korraldatud jäätmeveoga ei ole hõlmatud avaliku ürituse korraldamise luba eeldavatel üritustel tekkivad segaolmejäätmed, samuti bussipeatustes, tänavatel, avalikes parkides, kalmistutel ning haljasaladel paiknevate avalike jäätmemahutite tühjendamine ja viimati nimetatud jäätmemahutites asuvate jäätmete vedamine.

  (3) Teiste jäätmeliikide käitlemine toimub vastavalt jäätmehoolduseeskirjas toodud nõuetele.

§ 5.   Korraldatud jäätmeveo sagedus ja aeg

  (1) Segaolmejäätmete mahuteid peab tühjendama sagedusega, mis väldib mahutite ületäitumise, halva lõhna leviku kahjurite ilmumise ja muu võimaliku keskkonnahäiringu.

  (2) Tiheasustusaladel (Võsu, Käsmu ja Vergi) asuvate ühepereelamute juurest peab jäätmemahuti tühjendamine toimuma vähemalt üks kord nelja nädala jooksul ja minimaalne jäätmemahuti maht on 100 liitrit.

  (3) Hajaasustusaladel asuvate ühepereelamute juurest peab jäätmemahuti tühjendamine toimuma vähemalt üks kord 12 nädala jooksul ja minimaalne jäätmemahuti maht on 140 liitrit.

  (4) Tootmismaa ja ärimaa sihtotstarbega kinnistutel ja/või juriidilistel isikutel nende asukohast olenemata peab jäätmemahuti tühjendamine toimuma vähemalt üks kord nelja nädala jooksul ja jäätmemahuti minimaalne arvestuslik maht on 240 liitrine konteiner.

  (5) Korterelamute juurest peab jäätmemahuti tühjendamine toimuma vähemalt üks kord nelja nädala jooksul ja minimaalne konteineri suurus saadakse arvestusega, et ühe korteri kohta minimaalne jäätmemaht on 100 liitrit.

  (6) Kuni 150 liitriseid jäätmekotte on lubatud kasutada hajaasustuses juhul, kui jäätmevaldaja tagab jäätmekoti üleandmise jäätmevedajale (lindude, loomade või kaaskodanike poolt) kahjustamata kujul ja on varustanud jäätmekoti vajadusel kinnistu nimega. Jäätmekotiga üleantavate jäätmete kaal ei tohi ületada 10 kg.

  (7) Jäätmevedajal on õigus jätta tühjendamata jäätmemahutid, mis sisaldavad Vihula valla jäätmehoolduseeskirja § 5 lõikes 3 nimetatud jäätmeid.

  (8) Juhul kui käesoleva paragrahvi lõigetes 2 kuni 5 sätestatud jäätmemahutite tühjendamise sagedusele vaatamata on jäätmemahuti ületäitunud, levitab halba lõhna või on sellest tingituna suurenenud näriliste levik piirkonnas või ümbruskonna reostuse oht, tuleb jäätmemahutit tühjendada käesoleva paragrahvi lõigetes 2 kuni 5 sätestatust sagedamini.

  (9) Jäätmemahutite tühjendamine peab toimuma ajal, millal see kõige vähem häirib avalikku korda ja liiklust. Jäätmemahutite tühjendamine elumajade juures võib toimuda ajavahemikul kella 6:00 - 23:00.

  (10) Avalike ürituste toimumisega kaasnevad graafikujärgsete tühjenduste muudatused kooskõlastab jäätmeveo korraldaja ja vallavalitsus iga-aastaselt ajavahemikus 01.04 - 01.05. Jäätmevaldajate teavitamise kohustus kokkulepitud muudatustest on jäätmevedajal vähemalt üks kuu enne muudatuse tähtaega.

  (11) Veopiirkonnas kogutavad jäätmed suunatakse lähimasse, nõuetekohasesse ja tehnoloogiliselt heal tasemel (sortimine, taaskasutusse suunamine) jäätmekäitluskohta.

§ 6.   Korraldatud jäätmeveoga liitumine ja jäätmekäitlusleping

  (1) Vihula valla haldusterritooriumi kõikides piirkondades on korraldatud jäätmeveoga liitumine kohustuslik kõikidele hoonestatud kinnistute valdajatele. Korraldatud jäätmeveoga liitumise kohustusest on vabastatud isikud, kellel on jäätmeluba või kompleksluba.

  (2) Jäätmevaldaja loetakse korraldatud jäätmeveoga liitunuks alates käesoleva määruse jõustumisest. Jäätmevedaja sõlmib jäätmevaldajatega jäätmekäitluslepingud.

  (3) Vihula Vallavalitsus avalikustab teabe korraldatud jäätmeveo teenuse osutajaga lepingu sõlmimise kohta kohalikus ajalehes ja valla veebilehel.

  (4) Jäätmekäitluslepingu sõlmimata jätmine olmejäätmete valdaja poolt ei vabasta olmejäätmete valdajat korraldatud jäätmeveoga liitunuks lugemisest. Jäätmekäitluslepingu sõlmimata jätmisel või sellest keeldumisel juhindub jäätmevedaja vastastikuste õiguste ja kohustuste kindlaksmääramisel korraldatud jäätmevedu reguleerivatest õigusaktidest.

  (5) Juhul kui jäätmekäitluslepingut ei ole sõlmitud, toimub jäätmemahutite tühjendamine vastavalt käesoleva korra § 5 lõigetest 2, 3, 4 või 5 lähtudes.

  (6) Jäätmevedajal on õigus rakendada tasu tühisõidu eest ja jätta jäätmemahuti tühjendamata, kui jäätmemahutisse on pandud jäätmeid, mis ei ole olmejäätmed (ohtlikud jäätmed, vedelad jäätmed, tule- ja plahvatusohtlikud jäätmed jms) või kui jäätmevaldaja ei ole võimaldanud jäätmevedajale juurdepääsu mahutile jäätmehoolduseeskirja § 9 lõigete 7-12 kohaselt. Tasu tühisõidu eest võib olla maksimaalselt sama suur, kui on käesoleva korra § 5 lõigetes 2-5 kehtestatud jäätmemahutite minimaalsed suurused. Juhul, kui jäätmevedaja soovib rakendada tasu tühisõidu eest, peab jäätmevedaja tegema jäätmemahuti asukohast ja sisust või juurdepääsu takistavatest asjaoludest fotod ning need edastama koos vastava pretensiooniga hiljemalt 5 tööpäeva jooksul jäätmevaldajale.

  (7) Jäätmekäitluslepingus peab olema sätestatud:
  1) kas olmejäätmete valdaja rendib jäätmevedajalt jäätmete kogumismahuti, ostab jäätmevedajalt jäätmete kogumismahuti või kasutab endale kuuluvat jäätmete kogumismahutit;
  2) kogumismahuti suurus ja jäätmeveo sagedus ning aeg kooskõlas Vihula Vallavolikogu määrusega “Vihula valla jäätmehoolduseeskiri“;
  3) poolte õigused ja kohustused.

  (8) Vallavalitsus võib rahvastikuregistri alusel 01. jaanuari seisuga vallas registreeritud elukohta omavate jäätmevaldajate osas üle võtta jäätmevaldajate kohustusi korraldatud olmejäätmete veo lepingu täitmise osas.

  (9) Jäätmevaldajal on õigus volitada kinnisvarahalduse või -hoolduse ettevõtteid sõlmima jäätmevedajaga jäätmekäitluslepinguid jäätmevaldaja(te) nimel.

  (10) Lähestikku asuvate kinnistute jäätmevaldajad võivad jäätmete kogumiseks kasutada ühiseid kogumismahuteid. Sellisel juhul peavad Jäätmekäitluslepingus olema fikseeritud kõigi ühist kogumismahutit kasutavate jäätmevaldajate nimed ja kontaktandmed, hõlmatud kinnistud, jäätmemahuti eest vastutav isik, jäätmemahuti asukoht ja suurus.

  (11) Kinnistu kaasomanikud võivad jäätmete kogumiseks kasutada ühist jäätmemahutit. Sellisel juhul peavad Jäätmekäitluslepingus olema fikseeritud kõigi ühist kogumismahutit kasutavate jäätmevaldajate nimed ja kontaktandmed, hõlmatav kinnistu, jäätmekäitluse eest vastutav isik, ühismahuti asukoht ja suurus.

  (12) Ühismahuti minimaalse mahutavuse määramisel liidetakse ühismahutit kasutavatele kinnistutele kehtestatud minimaalsed jäätmemahutite mahud, mis on sätestatud käesoleva määruse § 5 lõigetes 2, 3, 4 ja 5.

  (13) Ühismahutit kasutada soovivad jäätmevaldajad esitavad vallavalitsusele kirjaliku taotluse, milles märgitakse ühismahutit kasutada sooviv(ad) kinnistu(d), nende omanikud, jäätmekäitluse eest vastutav isik ning ühismahuti asukoht. Taotlus peab olema allkirjastatud kõikide ühismahutit kasutada soovivate kinnistu(te) valdajate poolt. Avalduse vorm ühismahuti kasutamiseks on esitatud käesoleva määruse lisas nr 3.

§ 7.   Korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastamise kord

  (1) Vihula Vallavalitsus võib jäätmevaldaja teatud tähtajaks erandkorras vabastada korraldatud jäätmeveoga liitumisest, kui kinnistul ei elata või kinnistut ei kasutata. Liitumisest vabastamise aluseks on jäätmevaldaja vastav taotlus. Taotluste vorm on käesoleva määruse lisas nr 1. Vihula Vallavalitsus võib vabastada olmejäätmete valdaja korraldatud jäätmeveoga erandkorras liitumisest kuni kaheks (2) aastaks.

  (2) Korraldatud jäätmeveoga liitumisest perioodilist vabastamist saab taotleda jäätmevaldaja, kes kasutab kinnistut perioodiliselt (suvila). Korraldatud jäätmeveoga liitumisest perioodilist vabastamist võib taotleda kuni viieks (5) aastaks (maksimaalne vabastamise periood alates 1. oktoober kuni 30. aprill).

  (3) Jäätmevaldaja poolt esitatud kirjalik, käesoleva määruse lisade 1 või 2 kohane taotlus peab sisaldama:
  1) andmeid jäätmevaldaja isiku kohta (nimi või ärinimi, elu- või tegevuskoht, kontaktandmed);
  2) korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastamise põhjendust;
  3) ajaperioodi, mil jäätmevaldaja soovib enda vabastamist korraldatud jäätmeveoga liitumisest.

  (4) Korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastatud jäätmevaldaja on kohustatud teavitama vallavalitsust tema vabastamise aluseks olnud asjaolude muutumisest või äralangemisest hiljemalt 30 kalendripäeva jooksul alates jäätmevaldajale nende asjaolude teatavaks saamisest.

  (5) Korraldatud jäätmeveoga liitumisest erandkorras vabastatud jäätmevaldaja esitab järgmise aasta 20. jaanuariks Vihula Vallavalitsusele kirjaliku kinnituse, et kinnistul ei ole aasta kestel elatud ja/või kinnistut ei ole kasutatud. Vallavalitsus võib jäätmevaldajalt asjaolude kontrollimise eesmärgil küsida lisateavet.

  (6) Olmejäätmete valdaja, kes ei esita käesoleva paragrahvi lõikes 5 nimetatud tähtajaks kinnitust, loetakse korraldatud jäätmeveoga liitunuks 21. jaanuarist arvates.

  (7) Vallavalitsus teavitab jäätmevedajat veopiirkonnas korraldatud jäätmeveoga perioodiliselt või erandkorras vabastatud jäätmevaldajast 10 tööpäeva jooksul vastava Korralduse andmisest.

  (8) Olmejäätmete valdaja korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastamine lõpeb vallavalitsuse korralduses fikseeritud tähtaja möödumisel.

  (9) Vallavalitsusel on õigus ennetähtaegselt lõpetada jäätmevaldaja korraldatud jäätmeveoga liitumisest erandkorras või perioodiline vabastamine ja lugeda ta korraldatud jäätmeveoga liitunuks kui ilmneb, et korralduse andmise aluseks olnud asjaolud on muutunud või vabastamise alusena on esitatud valeandmeid.

§ 8.   Jäätmeveo teenustasu suuruse määramise kord

  (1) Korraldatud jäätmeveo teenustasu on jäätmevaldaja poolt jäätmevedajale makstav ühe kuupmeetri (1 m3) olmejäätmete käitlustasu, mis sisaldab jäätmete kogumise, veo, taaskasutamise ja kõrvaldamise kulu. Teenustasus ei sisaldu tasukomponenti jäätmevaldaja jäätmemahutite soetamise ja rendi eest.

  (2) Jäätmeveo teenustasu suurus sõltub kinnistule paigaldatud jäätmemahuti(te) mahust ja veosagedusest ning ei sõltu jäätmemahuti täitumise määrast.

  (3) Parima pakkumuse esitanud ettevõtte teenustasu määr 1 m3 olmejäätmete käitlemiseks on ettevõttele siduv ja muutumatu kuni temale väljastatud korraldatud olmejäätmete veo ainuõiguse andmise kehtivuse lõppemiseni Vihula valla haldusterritooriumil. Teenustasu määr võib muutuda segaolmejäätmetele kehtestatud saastetasumäära muutuse määras.

  (4) Saastetasumäära arvutamiseks tonnilt m3-le kasutatakse koefitsienti 0,18.

§ 9.   Jäätmeveo teenustasu muutmine

  (1) Jäätmevedajal on õigustaotleda jäätmeveo teenustasude muutmist veopiirkonnas, kui esinevad seadustest või hankedokumendist tulenevad asjaolud.

  (2) Teenustasu määr võib muutuda Keskkonnatasude seaduses kehtestatud saastetasu määrade muutmisel.

  (3) Teenustasu 1 m3 segaolmejäätmete käitlemise kohta leitakse järgneva valemi alusel:
[Teenustasu 1 m3 segaolmejäätmete kohta] = [Teenustasu määr tonni kohta] x [0,18]

  (4) Saastetasu muutusest tulenev jäätmeveo teenustasu muutus leitakse järgneva valemi alusel:
[Jäätmeveo teenustasu muutus] = [Järgneval kalendriaastal kehtima hakkav saastetasu 1 m3 jäätmete kohta] – [Kehtiv saastetasu 1 m3 jäätmete kohta]

  (5) Korraldatud jäätmeveo teenustasude muutmise kinnitab vallavalitsus oma korraldusega, teavitades sellest jäätmevedajat vähemalt 45 kalendripäeva enne korrigeeritud saastetasu määra kehtima hakkamist ette.

§ 10.   Jäätmeveo teenustasudest teavitamise kord

  (1) Jäätmevedaja teavitab kõiki korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmevaldajaid kaheksa nädala jooksul pärast Vihula Vallavalitsusega hankelepingu sõlmimist, kuid mitte hiljem kui on kontsessiooni alguskuupäev, jäätmeveoteenuste ja -toimingute tasumääradest.

  (2) Kontsessiooni kehtivusajal täiendavalt liitunud jäätmevaldajaid teavitab jäätmevedaja jäätmeveo teenustasudest jäätmekäitluslepingu sõlmimisel.

  (3) Jäätmevedaja teavitab jäätmevaldajaid jäätmeveo teenustasude muutumisest vähemalt 45 kalendripäeva enne uute teenustasude rakendumist.

§ 11.   Jäätmevedaja valik ja korraldatud jäätmeveo teenuse osutamise kord

  (1) Korraldatud jäätmeveo teenuste kontsessiooni andjaks on Vihula Vallavalitsus.

  (2) Korraldatud jäätmeveo teenuse kontsessiooni ehk õiguse omada piirkonnas olmejäätmete kogumise ja veo ainuõigust, annab Vihula Vallavalitsus riigihangete seaduse alusel korraldatud jäätmeveo hanke pakkumuse alusel edukaks tunnistatud pakkujale.

  (3) Vihula Vallavalitsuse ja jäätmevedaja vaheline hankeleping sõlmitakse kümne tööpäeva jooksul Pakkuja pakkumuse edukaks tunnistamise päevale järgnevast tööpäevast. Hankelepingu kestus on kuni viis aastat.

§ 12.   Kontsessiooni ennetähtaegse äravõtmise kord

  (1) Vihula Vallavalitsusel on õigus võtta jäätmevedajalt ennetähtaegselt ära kontsessioon olmejäätmete vedamiseks veopiirkonnas, kui esineb vähemalt üks alljärgnevalt nimetatud asjaolu:
  1) jäätmevedaja ei ole pöördunud antud korra paragrahvis 11 lõikes 3 nimetatud tähtaja jooksul hankelepingu sõlmimiseks Vihula Vallavalitsuse poole;
  2) jäätmevedaja ei ole alustanud veopiirkonnas olmejäätmete vedamist kolme kalendripäeva jooksul alates hankelepingus sätestatud tähtpäevast;
  3) jäätmevedaja ei ole varustanud jäätmemahuteid rentida või osta soovivaid jäätmevaldajaid jäätmemahutitega ühe kuu jooksul isikult vastava taotluse saamisest;
  4) jäätmevedaja on ilma mõjuva põhjenduseta jätnud viiel korral jäätmemahuti veograafikus märgitud tähtajal tühjendamata;
  5) jäätmevedaja on olulisel määral rikkunud jäätmekäitlust reguleerivate või muude õigusaktide nõudeid või hankelepingut;
  6) jäätmevedajale väljastatud jäätmeluba on tunnistatud kehtetuks.

  (2) Juhul kui esineb vähemalt üks käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud asjaolu, teavitab Vihula Vallavalitsus sellest koheselt jäätmevedajat ning nõuab viimaselt kirjalikku ja argumenteeritud selgitust, mis tuleb esitada kolme tööpäeva jooksul alates vastavasisulise nõude kättesaamisest.

  (3) Juhul kui jäätmevedaja ei esita lõikes 2 nõutud selgitust või ei ole selgitusest nähtuvad asjaolud kaalukad ja argumenteeritud määral, mis põhjendaksid jäätmevedaja poolt lõikes 1 nimetatud rikkumisi, otsustab Vihula Vallavalitsus jäätmevedajalt olmejäätmete vedamise kontsessiooni ennetähtaegse äravõtmise veopiirkonnas.

  (4) Jäätmevedaja kontsessioon olmejäätmete vedamiseks veopiirkonnas loetakse ennetähtaegselt äravõetuks alates päevast, millal avatud hanke tulemusena väljaselgitatud uus jäätmevedaja veopiirkonnas alustab korraldatud jäätmeveoga hõlmatud olmejäätmete vedamist kui pooled ei lepi kokku teisiti.

§ 13.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Vihula Vallavolikogu 12.05.2011 määrus nr 39 “Korraldatud jäätmeveo rakendamise kord”.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Aide Veinjärv
Volikogu esimees

Lisa 1 perioodilise vabastuse taotlus

Lisa 2 erandkorras vabastuse taotlus

Lisa 3 avaldus ühise jäätmemahuti kasutamiseks

/otsingu_soovitused.json