Teksti suurus:

Pärnu Linnavolikogu 30.11.2017 määruse nr 5 „Pärnu Linnavalitsuse palgajuhend“ muutmine

Väljaandja:Pärnu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:17.02.2020
Avaldamismärge:RT IV, 14.02.2020, 1

Pärnu Linnavolikogu 30.11.2017 määruse nr 5 „Pärnu Linnavalitsuse palgajuhend“ muutmine

Vastu võetud 06.02.2020 nr 2

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punktide 19 ja 36 ning avaliku teenistuse seaduse § 63 lõike 2 alusel.

§ 1.   Pärnu Linnavolikogu 30.11.2017 määruses nr 5 „Pärnu Linnavalitsuse palgajuhend“ tehakse järgmised muudatused:


1) paragrahvi 5 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:„(3) Igale palgagrupile vastab põhipalk või põhipalga vahemik, mis määrab vastavasse palgagruppi kuuluvate teenistuskohtade kuu põhipalga või põhipalga miinimum- ja maksimummäära. Põhipalga vahemikud on järgmised:
1) teenistujate I palgagrupp – 900 – 1600 eurot;
2) teenistujate II palgagrupp – 1000 – 2450 eurot;
3) teenistujate III palgagrupp – 1400- 2800 eurot;
4) teenistujate IV palgagrupp – 1600-3200 eurot.“
2) paragrahvi 14 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(2) Palgajuhendi rakendamise seaduspärasust ja palgafondi kasutamist kontrollib sisekontrolör, kes informeerib kontrolli tulemustest linnavalitsust.“

§ 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist. Määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2020.

Andres Metsoja
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json