Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Kultuuri valdkonnas tegutsevatele mittetulundusühingutele tegevustoetuse andmise kord

Väljaandja:Pärnu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:17.02.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 14.02.2020, 2

Kultuuri valdkonnas tegutsevatele mittetulundusühingutele tegevustoetuse andmise kord

Vastu võetud 06.02.2020 nr 4

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 5 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Määruse reguleerimisala ja eesmärk

  (1) Käesoleva määrusega kehtestatakse Pärnu linna eelarvest Pärnu linna haldusterritooriumil registreeritud ja tegutsevatele kultuuriühingutele, kogukonnakeskustele ja avatud kultuurikeskustele tegevustoetuse (edaspidi toetus) taotlemise, taotluste läbivaatamise, toetuse andmise ja toetuse kasutamise üle järelevalve teostamise kord.

  (2) Käesoleva määruse alusel toetuse andmise eesmärgiks on kultuurialase huvitegevuse ja omaalgatuse toetamine.

  (3) Käesolev määrus ei reguleeri toetuse andmist erakooliseaduse alusel tegutsevatele huvikoolidele, millele antakse toetust eraharidusasutuste toetamise korra alusel.

§ 2.   Mõisted

  Käesolevas määruses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) huvitegevus – harrastus;
  2) kultuuriühing – mittetulundusühing, mille põhitegevus on kultuurialase huvitegevuse korraldamine;
  3) kogukonnakeskus – mittetulundusühing, mis tegutseb kultuuri valdkonnas ja mille tegevuse sisuks on kogukonna ja/või külaliikumise arendamine ning kodanikualgatuse ja ühistegevuse aktiviseerimine;
  4) avatud kultuurikeskus – mittetulundusühing, mille üks põhikirjalistest tegevustest on tegutsemine avatud kultuuritöö põhimõttel;
  5) avatud kultuuritöö – ilma kindla osalejaskonnata läbiviidav kultuuritöö, mis on suunatud omaalgatuse toetamisele ning erinevate tegevuste läbiviimiseks vajalike tingimuste loomisele;
  6) kollektiiv – kultuuriühingus tegutsev huvigrupp;
  7) tegevuses osaleja – kultuuriühingus tegutseva kollektiivi tegevuses regulaarselt osalev isik;
  8) saavutustoetus – toetus, mida Pärnu linn annab kultuuriühingule, mis on aktiivselt osalenud oma valdkonna suurüritustel ja ise üritusi korraldanud ja/või mille koosseisus tegutsev kollektiiv on saavutanud silmapaistvaid tulemusi üleriigilistel või rahvusvahelistel konkurssidel, võistlustel ja festivalidel;
  9) õppeasutus – haridusasutus, kus toimub õpetamine ja õppimine vastavalt õppekavale (põhikool, gümnaasium, kutseõppeasutus, rakenduskõrgkool, ülikool, huvialakool, eraharidusasutus, koolieelne lasteasutus, täienduskoolituse asutus).

2. peatükk Toetused 

§ 3.   Kultuuriühingute toetus

  (1) Toetust antakse kollektiividele, mis tegutsevad rahvakultuuri (koorimuusika, puhkpillimuusika, rahvamuusika, rahvatants, folkloor, harrastusteater, harrastuskunst, käsitöö) valdkonnas, mis on aktiivselt tegutsenud Pärnu linnas taotluse esitamise tähtpäevale eelnenud 12 kuu jooksul ning mille huvitegevus toimub vähemalt 9 kuul aastas 1 kord nädalas.

  (2) Pearaha antakse huvitegevuse korraldamiseks kollektiivile tegevuses osaleja kohta. Tegevuses osaleja elukohaks peab rahvastikuregistris olema märgitud Pärnu linn.

  (3) Toetus koosneb pearahast, millele lisandub saavutustoetus, kui toetuse saaja vastab käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 toodud tingimustele.

  (4) Toetust ei anta kollektiivile, mis tegutseb õppeasutuse ringina.

§ 4.   Kogukonnakeskuste toetus

  (1) Toetust antakse käesoleva määruse § 2 punktis 3 kirjeldatud tegevusteks avalikult kasutatavat hoonet või selle osa haldavatele/kasutavatele mittetulundusühingutele nende regulaarse tegevusega kaasnevate kulude katmiseks.

  (2) Kulud käesoleva määruse mõttes on ruumide majandamiskulud ning muud mittetulundusühingu tegevusega seotud ning eelnevalt linnavalitsuse kultuuri- ja sporditeenistusega (edaspidi kultuuri- ja sporditeenistus) kokkulepitud kulud.

  (3) Toetuse eraldamisel võetakse arvesse järgmised kriteeriumid:
  1) taotluses märgitud tegevuste ja toetuse andmise eesmärgi vastavus;
  2) tegevuse mõju kogukonna koostööle ja kaasamisele (sh vastamine kogukonna ootustele);
  3) tegevuse järjepidevus;
  4) tegevuse seotus Pärnu linna arengukavaga;
  5) eelarve kulude põhjendatus, läbipaistvus ja optimaalsus (kulud on realistlikud, arvestades vajadusi ja turusituatsiooni);
  6) taotleja suutlikkus tegevuste läbiviimisel;
  7) taotleja varasem käitumine toetuse kasutamisel.

§ 5.   Avatud kultuurikeskuste toetus

  (1) Toetust antakse mittetulundusühingutele, mis on avatud kultuuritöö põhimõttel tegutsenud Pärnu linnas vähemalt 1 aasta.

  (2) Toetus on ette nähtud avatud kultuurikeskuse haldamisel või omandis oleva hoone ja ruumide majandamiskulude (küte, elekter, vesi, kanalisatsioon) osaliseks katmiseks, avalike teenuste pakkumise, keskuse töötajate personalikulude ning vahendite soetamise kulude osaliseks katmiseks ning avalikkuse teavitamiseks.

  (3) Toetuse eraldamisel võetakse arvesse järgmised kriteeriumid:
  1) kultuurikeskus on nädalas avatud 30 tundi kokku vähemalt 5 päeval nädalas ning 10 kuud aastas;
  2) kultuurikeskuse ruume kasutab vähemalt 5 erinevat kollektiivi;
  3) kultuurikeskuse avatud kultuuritegevuseks kasutatav pind on suurem kui 300 m2;
  4) kultuurikeskuses on loodud keskust administreeriva töötaja töökoht;
  5) avalikkuse regulaarne teavitamine kultuurikeskuses toimuvatest sündmusest.

§ 6.   Toetuse taotlejatele esitatavad nõuded

  Toetuse taotleja peab vastama järgmistele nõuetele:
  1) nõuetekohane riiklike ja kohalike maksude tasumine;
  2) taotleja ei tohi omada võlgnevust Pärnu linnaga sõlmitud lepingutest;
  3) taotleja peab olema nõuetekohaselt esitanud aruande varasemalt saadud toetuse kasutamise kohta;
  4) taotleja suhtes ei ole algatatud pankroti- või likvideerimismenetlust.

§ 7.   Toetuse arvutamine

  Toetuste arvutamise täpsema juhendi kehtestab Pärnu Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus).

3. peatükk Toetuse taotlemine 

§ 8.   Toetuse taotlus

  (1) Käesolevas määruses sätestatud toetuse taotlemise aluseks on vormikohane taotlus, mis esitatakse linnavalitsusele iga aasta 15. oktoobriks. Toetus eraldatakse järgmiseks kalendriaastaks.

  (2) Taotluse vorm avalikustatakse Pärnu linna veebilehel. Info taotluse esitamise võimaluse kohta avalikustab kultuuri- ja sporditeenistus kohalikus meedias.

§ 9.   Taotluse menetlemine

  (1) Kultuuri- ja sporditeenistus kontrollib esitatud dokumentide vastavust ja õigsust.

  (2) Kultuuri- ja sporditeenistusel on vajaduse korral õigus hankida lisainformatsiooni ja nõuda taotlejalt täiendavaid andmeid.

  (3) Taotluses või sellele lisatavates nõutavates dokumentides esinevatest puudustest informeerib kultuuri- ja sporditeenistus taotlejat ning annab puuduste kõrvaldamiseks aega 10 tööpäeva. Juhul kui taotleja jätab puudused kõrvaldamata, lõpetatakse taotluse menetlus ja teavitatakse taotlejat kirjalikult menetluse lõpetamisest.

  (4) Kui kultuuri- ja sporditeenistus tuvastab valeandmete teadliku esitamise, lõpetatakse menetlus toetuse määramiseks.

  (5) Kultuuri- ja sporditeenistus esitab esinduskollektiivi staatust taotlevate huvigruppide toetuste taotlused ja saavutustoetuse taotlused erinevate kultuurivaldkondade esindajatest koosnevale ekspertkomisjonile hinnangu andmiseks. Komisjoni koosseisu kinnitab linnavalitsus.

  (6) Kogukonnakeskuste toetuste taotlusi hindab linnavalitsuse poolt kinnitatud komisjon.

4. peatükk Toetuse eraldamine ja järelevalve 

§ 10.   Toetuse eraldamine

  (1) Toetuse eraldamise ja toetuse suuruse otsustab linnavalitsus korraldusega kultuuri- ja sporditeenistuse ettepanekul ja arvestades vastava komisjoni arvamust.

  (2) Kultuuri- ja sporditeenistus teavitab kirjalikult taotlejat, kelle taotlus jäi rahuldamata, taotluse mitterahuldamisest pärast lõikes 1 nimetatud korralduse vastuvõtmist.

§ 11.   Toetuse saaja kohustused

  Toetuse saaja on kohustatud:
  1) kasutama toetust sihtotstarbeliselt. Mittesihtotstarbelisel kasutamisel on toetuse saaja kohustatud toetuse tagasi maksma 10 päeva jooksul pärast vastava nõude esitamist;
  2) nimetama teavituskanalites Pärnu Linnavalitsust toetajana.

§ 12.   Aruandlus

  Toetuse saaja peab hiljemalt toetuse saamise aastale järgneva aasta 1. veebruariks esitama kultuuri- ja sporditeenistusele vormikohase aruande.

§ 13.   Järelevalve

  (1) Järelevalvet toetuse sihipärase kasutamise üle teostab kultuuri- ja sporditeenistus.

  (2) Kultuuri- ja sporditeenistusel on õigus nõuda toetuse saajalt kuludokumentide koopiaid, seletusi ja vahearuandeid ning viibida toetatava tegevuse läbiviimise juures.

5. peatükk Lõppsätted 

§ 14.   Varasema õigusakti kehtetuks tunnistamine

  Pärnu Linnavolikogu 21. juuni 2018 määrus nr 29 „Kultuuriühingutele ning avatud kultuurikeskustele tegevustoetuse andmise kord“ tunnistatakse kehtetuks.

§ 15.   Rakendussätted

  2020. aasta kogukonnakeskuste toetuse eraldamise ja toetuste otsustab linnavalitsus korraldusega kultuuri- ja sporditeenistuse ettepanekul.

§ 16.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist. Määruse § 5 lõike 3 punktis 3 toodud nõuet kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2021.

Andres Metsoja
volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json