HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Õie Lasteaia põhimäärus

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Rae Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:17.02.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 14.02.2020, 4

Õie Lasteaia põhimäärus

Vastu võetud 04.02.2020 nr 9

Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 9 lõike 3, Rae valla põhimääruse § 54 lõike 2 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Tegutsemise vorm ja haldusala

  (1) Õie Lasteaed (edaspidi lasteaed) on koolieast noorematele lastele hoidu ja alusharidust võimaldav õppeasutus, mis juhindub riiklikest õigusaktidest, kohaliku omavalitsuse korraldusest ja käesolevast põhimäärusest.

  (2) Lasteaed on Rae Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) hallatav munitsipaalõppeasutus, millel on Rae Vallavolikogu (edaspidi volikogu) poolt kinnitatud eelarve igaks majandusaastaks.

  (3) Lasteaia õppeaasta algab 1. septembril ja kestab järgmise aasta 31.augustini. Lasteasutuse lahtiolekuaja ning suvepuhkuse määrab vallavalitsus, lähtudes hoolekogu ettepanekust.

  (4) Lasteaial on Rae vallavapi kujutisega ja oma nimega pitsat, oma sümboolika, sisehindamistulemustest lähtuv arengukava ning tegevust tutvustav veebileht. Lasteaia sisekultuuri reguleerib lasteaia kodukord.

  (5) Asjaajamine ja õppetegevus lasteaias toimub eesti keeles. Andmed lasteasutuse kohta kantakse Eesti Hariduse Infosüsteemi.

  (6) Lasteaed asub aadressil: Võsa 16, Jüri alevik, Harjumaa, 75301 ja selle ruumid, õueala ning tegevus vastavad tervisekaitse ning tuleohutuse nõuetele.

  (7) Lasteaia koosseisu kuulub Uuesalu filiaal, mis asub aadressil: Kopra tee 4, Uuesalu Rae vald, 75331 Harjumaa.

  (8) Lasteaia teeninduspiirkonna määrab volikogu, laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja väljaarvamise korra kehtestab vallavalitsus.

§ 2.   Struktuur

  (1) Lasteaias on üheksa rühma.

  (2) Lasteaed on lastele vanuses pooleteisest kuni seitsmenda eluaastani. Arvestatakse, et kuni kolmeaastased lapsed liigituvad sõimerühma ning kolme kuni seitsmeaastased (ja lapsed, kelle koolikohustuse täitmise alustamine on edasi lükatud) aiarühma.

  (3) Rühmade komplekteerimisel eelistatakse võimalusel vanuselist ühtekuuluvust kuid lapsevanemate ettepanekul võib moodustada sõime- ja aiarühmaealistest lastest liitrühma. Laste maksimaalne arv rühmades on määratletud koolieelse lasteasutuse seadusega.

  (4) Lasteaias luuakse erivajadustega lastele võimalused sobitumiseks tavarühmas

  (5) Lasteaia personal koosneb haridus- ja teadusministri määruse nõuetele vastavatest pedagoogidest ning asutuse majandamist tagavatest ja õpetajaid abistavatest töötajatest.

  (6) Lasteaed võib rentida hoones asuvaid saale ja õpikabinette laste huvitegevusteks vallavalitsuse poolt kehtestatud korras.

  (7) Vajadusel tehakse muudatusi lasteaia struktuuris hoolekogu ettepanekul ja vallavalitsuse otsusel.

2. peatükk ÕPPE JA KASVATUSE KORRALDUS LASTEAIAS 

§ 3.   Õppe- ja kasvatuskorraldus

  (1) Õppe- ja kasvatuskorralduse aluseks on lasteaia õppekava, tegevuskava ja päevakava, mis vastavad Vabariigi Valitsuse määrusega kinnitatud koolieelse lasteasutuse riiklikule õppekavale.

  (2) Lasteaia õppekava koostavad ja arendavad lasteaia pedagoogid, kaasates vanemaid. Lasteaia õppekava kinnitab direktor pedagoogilise nõukogu ettepanekul, kuulates ära hoolekogu arvamuse.

  (3) Lasteaia õppekava läbinule annab lasteasutus välja koolivalmiduskaardi, milles on kirjeldatud lapse arengu tulemused.

3. peatükk LASTEAIALASTE JA VANEMATE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 

§ 4.   Laste ja lapsevanemate õigused ja kohustused

  (1) Laste vastuvõtt lasteaeda toimub vallavalitsuse poolt kehtestatud korras.
Lastel on õigus:
  1) vaimselt ja füüsiliselt tervislikule keskkonnale ja päevakavale;
  2) eneseusaldust ja vaimset erksust toetavale tegevusele;
  3) pedagoogide igakülgsele abile ja toetusele alushariduse omandamisel.

  (2) Lapsevanematel on õigus:
  1) tuua last lasteaeda ja viia ära neile sobival ajal lasteaia päevakava järgides;
  2) nõuda vajalike tingimuste loomist laste arenguks ja kasvamiseks, aidates ise kaasa nende tingimuste kujunemisele;
  3) saada teavet lasteaia töö- ja õppekorralduse kohta.

  (3) Lapsevanemad on kohustatud:
  1) tasuma igakuiselt ja õigeaegselt toidukulu ja osalustasu Rae valla õigusaktidega kehtestatud määras ja korras ning vastavalt lasteasutusega sõlmitud lepingule;
  2) looma lapsele soodsad tingimused arenemiseks ja alushariduse omandamiseks;
  3) kinni pidama hoolekogu poolt kooskõlastatud lasteaia kodukorra reeglitest ning laste tervisekaitse ja tervise edendamise nõuetest.

4. peatükk LASTEAIA TÖÖTAJATE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 

§ 5.   Lasteaia töötajate õigused ja kohustused

  (1) Lasteaia töötajad (edaspidi personal) on pedagoogid ja majandusliku teenindamise tagavad töötajad.

  (2) Personal ei tohi avalikustada lapse ja tema pere kohta saadud teavet, kuid on kohustatud informeerima vallavalitsuse lastekaitse või sotsiaaltöö ametnikku, kui märgatakse lapse turvalisusega seotud probleeme.

  (3) Personali koosseisu määramisel arvestatakse koolieelse lasteasutuse personali miinimumkoosseisu nõudeid ning turvalist laste ja täiskasvanute suhtarvu. Töölepingud personaliga sõlmib ja lõpetab lasteaia direktor.

  (4) Pedagoogid, kes käesoleva põhimääruse mõistes on direktor, õpetajad ja eripedagoogid:
  1) loovad tingimused laste kasvamiseks ja arenguks vastastikusel lugupidamisel ning üksteisemõistmisel põhinevas töös laste vanematega;
  2) vastutavad lapse elu, tervise ja turvalisuse eest lapse lasteaias viibimise ajal;
  3) järgivad kehtivat õppekava, tegevus- ja päevakava, kujundades laste kasvukeskkonda ning korraldades arengut toetavaid tegevusi;
  4) nõustavad lapsevanemaid pedagoogikaalastes küsimustes ja omavad õigust läbi viia koolitust, sealhulgas tasulist.

  (5) Õpetajate ning eripedagoogide vaba ametikoha täitmiseks korraldab lasteaia direktor konkursi, mille läbiviimise korra kinnitab hoolekogu.

  (6) Lasteaia majandusliku teenindamise tagavad töötajad:
  1) korraldavad nõuetele vastava tervisliku toitlustamise ning pedagoogide abistamise õppe- ja kasvatustöö korraldamisel;
  2) hoolitsevad lasteaia vara, territooriumi, ruumide, sisseseadete heakorra eest töökaitse ja tuleohutuse nõudeid järgides.

5. peatükk LASTEAIA JUHTIMINE JA HOOLEKOGU 

§ 6.   Lasteaia direktori ja hoolekogu tegevus ning vastutusala

  (1) Lasteaeda juhib lasteaia direktor koostöös pedagoogilise nõukoguga ja kaasates hoolekogu.

  (2) Pedagoogilise nõukogu ülesanne on lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevuse analüüsimine ja hindamine ning direktorile, hoolekogule ning valla- või linnavalitsusele õppe- ja kasvatustegevuse parandamiseks ettepanekute tegemine ning siia kuuluvad kõik lasteaia pedagoogid.

  (3) Lasteaia direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatakse vallavalitsuse poolt avalik konkurss ja töölepingu sõlmib, peatab, muudab või lõpetab Rae vallavanem või tema poolt volitatud ametiisik.
Lasteaia direktor:
  1) juhib õppekasvatustööd, tervishoiutööd, majandus- ja finantstegevust koostöös pedagoogilise nõukogu ja hoolekoguga;
  2) tagab õppe- ja kasvatustegevuse korralduse vastavuses Vabariigi Valitsuse määrusega kinnitatud koolieelse lasteasutuse riiklikule õppekavale;
  3) koostab lasteaia eelarve koostöös hoolekoguga ja esitab selle vallavalitsuse rahandusametile;
  4) vastutab volikogu poolt kehtestatud korras lasteaia vara säilitamise ja sihtotstarbelise kasutamise eest;
  5) esindab lasteaeda ja teostab seaduses ettenähtud ülesannete täitmiseks tehinguid vallavalitsuse poolt kehtestatud korras;
  6) kutsub kokku lasteaia tegevust korraldavaid koosolekuid ja nõupidamisi ning annab välja asutuse töökorraldust määravaid käskkirju;
  7) tagab personalile ohutud töötingimused ja informeerituse töösisekorra-, töökaitse- ja tuleohutuse nõuetest;
  8) on aruandekohustuslik hoolekogu ja vallavalitsuse ees.

  (4) Hoolekogusse kuuluvad pedagoogilise nõukogu poolt valitud õpetajate esindaja, iga rühma lapsevanemate poolt valitud vanemate esindaja ning vallavalitsuse määratud esindaja. Hoolekogu, mille koosseisu kinnitab vallavalitsus, volitused kehtivad järgmise hoolekogu kinnitamiseni. Hoolekogu:
  1) ülesandeks on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teeb sellesuunalist koostööd lasteaia personaliga;
  2) töö korraldamiseks valib hoolekogu oma liikmete hulgast esimehe ja asetäitja;
  3) omab õigust saada lasteaia direktorilt ja vallavalitsuselt oma tööks vajalikku informatsiooni;
  4) töövorm on koosolek, mis toimub hoolekogu esimehe või lasteaia direktori ettepanekul;
  5) liikmed tutvuvad otsuste tegemiseks vajaliku dokumentatsiooniga neile sobival viisil, elektrooniliselt või paberkandjal materjale uurides;
  6) analüüsib direktori aruannet lasteaia õppe- ja kasvatustegevusest ning majandamisest;
  7) annab lasteaia direktorile, pedagoogilisele nõukogule ja vallavalitsusele soovitusi lasteaia tegevuseks ja arenguks;
  8) osaleb lasteaia direktori ametikoha täitmiseks korraldatud konkursi komisjoni töös;
  9) kinnitab lapse toidukulu päevamaksumuse.

6. peatükk MAJANDAMISE JA ASJAAJAMISE ALUSED 

§ 7.   Lasteaia vara, finantseerimine, aruandlus ja järelvalve

  (1) Lasteaia vara on Rae valla omandis.

  (2) Lasteaia vara moodustavad talle vallavalitsuse poolt sihtotstarbeliseks valdamiseks ja kasutamiseks antud maa, hooned, rajatised, seadmed, inventar ja muu vara.

  (3) Vara valdamine, kasutamine ja käsutamine toimub vastavalt volikogu poolt kinnitatud eelarvele ja korrale.

  (4) Lasteaia rahastamine toimub valla ja riigi poolt eraldatud eelarve vahenditest, vanemate poolt kaetavast osast ja annetustest.

  (5) Valla eelarve järgi arvestusliku kohamaksumuse kulude katmisel osalevad teised omavalitsusüksused täies ulatuses ja proportsionaalselt nende haldusterritooriumil elavate, selles lasteaias käivate laste arvuga.

  (6) Lapsevanem katab lapse toidupäevade maksumuse lapse osalemisest lähtuvalt. Lasteasutuse püsikulude katmisel osaleb lapsevanem vallavolikogu poolt kinnitatud kohatasu kaudu, mis ei või ületada 20 protsenti Vabariigi Valitsuse kehtestatud palga alammäärast.

  (7) Lasteaia dokumentatsiooni peetakse Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt kehtestatud korras.

  (8) Lasteaed esitab oma tegevuse kohta statistilised ja eelarve täitmise aruanded Rahandusministeeriumi ja vallavalitsuse poolt kehtestatud korras.

  (9) Laste arendamise ja kasvatusprotsessi korralduse ning taseme üle teostab riiklikku järelvalvet Haridus- ja Teadusministeerium.

  (10) Lasteaia teenistuslikku järelvalvet lasteaia ja lasteaia direktori tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse üle teostab vallavalitsus.

§ 8.   Ühinemine, jagunemine ja tegevuse lõpetamine

  (1) Lasteaia ümberkorraldamise või tegevuse lõpetamise otsustab volikogu ja viib läbi vallavalitsus. Vallavalitsus informeerib sellest otsusest kirjalikult Haridus- ja Teadusministeeriumi ja maavanemat.

  (2) Lasteaia ümberkorraldamise või tegevuse lõpetamisest teatab vallavalitsus vanematele ja lasteaia personalile vähemalt neli kuud enne ümberkorraldamise või tegevuse lõpetamise tähtaega.

  (3) Lasteaia tegevuse lõpetamisel tagab vallavalitsus lastele võimaluse jätkata lasteasutuse teenuse kasutamist teises lasteasutuses.

§ 9.   Põhimääruse muutmise kord ja avalikustamine

  (1) Lasteaia põhimääruse kinnitab vastavalt volikogu sätestatud korrale vallavalitsus.

  (2) Lasteaia põhimääruses teeb vajadusel muudatusi vallavalitsus, arvestades lasteaia pedagoogilise nõukogu, hoolekogu või maavanema ettepanekuid.

  (3) Lasteaia põhimäärus on kättesaadav lasteaia veebilehel.

7. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 10.   Määruse jõustumine

  (1) Rae Vallavalitsuse 26. juuli 2016 määrus nr 8 „Õie Lasteaia põhimäärus“ tunnistatakse kehtetuks.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist Riigi Teatajas.

Madis Sarik
vallavanem

Martin Minn
vallasekretär

/otsingu_soovitused.json