KorrakaitseKasside ja koerte pidamine

Linna ja valla valitsemineAndmekogud ja infoturve

Teksti suurus:

Ruhnu valla lemmikloomade registri põhimäärus

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Ruhnu Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:17.02.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 14.02.2020, 5

Ruhnu valla lemmikloomade registri põhimäärus

Vastu võetud 13.02.2020 nr 1

Määrus kehtestatakse loomatauditõrje seaduse § 11 lõike 1, avaliku teabe seaduse § 433 lõike 1, § 435 lõike 1, kohaliku omavalitsuse korralduse seadus § 22 lg 2 alusel.

1. peatükk Üldsätted  

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Määrusega kehtestatakse Ruhnu valla lemmikloomade registri (edaspidi register) pidamise kord.

  (2) Registri ametlik nimi on Ruhnu valla lemmikloomade register ja lühinimi on Ruhnu valla LLR.

§ 2.   Registri pidamise eesmärk

  Registri pidamise eesmärk on:
  1) lemmikloomade (edaspidi loom) üle arvestuse pidamine;
  2) registreeritud loomade kohta informatsiooni kogumine ja väljastamine;
  3) registreeritud järelevalveta loomade omanike kiire leidmine ja tagastamine omanikule;
  4) loomatauditõrje seaduses nõutud vaktsineerimiste kontrollimine.

§ 3.   Registri finantseerimine

  Registri pidamist finantseeritakse Ruhnu valla eelarvest.

§ 4.   Registri pidamise viis ja andmete kaitse

  (1) Registrit peetakse infotehnoloogilise andmekoguna.

  (2) Registri pidamiseks kasutatakse veebipõhist infosüsteemi standardlahendust "Lemmikloomaregister", mis on registreeritud riigi infosüsteemi haldussüsteemis (edaspidi RIHA) ja liidestatud infosüsteemide andmevahetuskihiga (X-tee).

  (3) ISKE klassifikatsiooni alusel on registri turbeaste keskmine (M) ja turvaklass K2T1S1.

2. peatükk Registriandmete töötlejad 

§ 5.   Registri vastutav töötleja

  (1) Registri vastutav töötleja on Ruhnu Vallavalitsus (edaspidi vastutav töötleja).

  (2) Vallavanem määrab vastutavad töötlejad, kes täidavad vastutava töötleja ülesandeid. Vastutav töötleja:
  1) tagab registri pidamise seaduslikkuse;
  2) teostab järelevalvet registri pidamise üle;
  3) täidab teisi õigusaktidest tulenevaid ja vastutavale töötlejale omaseid ülesandeid.

§ 6.   Registri volitatud töötleja

  Vallavanem määrab ametiisikud, kes täidavad registri andmeid töötleva volitatud töötleja ülesandeid. Registri andmeid töötlev volitatud töötleja:
  1) täidab vastutava töötleja korraldusi;
  2) töötleb, sealhulgas sisestab ja väljastab andmeid;
  3) rakendab meetmeid andmete kaitse, sealhulgas andmetele juurdepääsu ja andmete säilimise tagamiseks;
  4) teeb registri vastutavale töötlejale ettepanekuid registri ülesehituse ja andmekoosseisude muutmiseks;
  5) vastutab registrisse kantud andmete õigsuse ja ajakohasuse eest;
  6) täidab teisi õigusaktidest tulenevaid ja volitatud töötlejale omaseid ülesandeid.

3. peatükk Registri andmete koosseis  

§ 7.   Registrisse kantavate andmete koosseis

  (1) Registrisse kantakse Ruhnu valla haldusterritooriumil elavate loomade ning nende omanike kohta ning registri pidamist ja järelevalvet abistavad andmed.

  (2) Registrisse kantud andmetel on informatiivne ja statistiline tähendus.

§ 8.   Registrisse kantavad loomaomaniku andmed

  Registrisse kantavad loomaomaniku andmed on:
  1) isikukood;
  2) ees- ja perekonnanimi;
  3) elukoha aadress;
  4) telefoninumber;
  5) e-postiaadress;

§ 9.   Registrisse kantavad looma andmed

  Registrisse kantavad looma andmed on:
  1) registreerimisnumber – volitatud veterinaararsti poolt antud märgistusnumber (mikrokiip);
  2) nimi;
  3) vanus/sünniaeg;
  4) loomaliik;
  5) tõug;
  6) sugu;
  7) sigimisvõime;
  8) välimuse lühikirjeldus või muu eritunnus;
  9) marutaudi vastu viimase vaktsineerimise kuupäev;
  10) marutaudi vastu järgmise vaktsineerimise kuupäev;
  11) staatus;
  12) surma aeg;
  13) surma põhjus.

§ 10.   Registri pidamist ja järelevalvet abistavad andmed

  Registrisse kantavad registri pidamist ja järelevalvet abistavad andmed on:
  1) andmete töötleja ees- ja perekonnanimi;
  2) andmete töötleja isikukood;
  3) andmete töötleja roll;
  4) andmete töötleja organisatsioon;
  5) andmete töötleja telefon ja e-posti aadress;
  6) andmete töötlemise kuupäev ja kellaaeg;
  7) märkused.

4. peatükk Andmete töötlemine  

§ 11.   Andmete töötlemise üldpõhimõtted

  Registrisse kantud andmeid töödeldakse Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 27.04.2016 määruses nr (EL) 2016/679 "Isikuandmete kaitse üldmäärus", avaliku teabe seaduses, isikuandmete kaitse seaduses, muudes õigusaktides ja käesolevas põhimääruses sätestatud eesmärkidel, korras ja tingimustel.

§ 12.   Registri andmeandjad

  Registrisse andmeandjad on:
  1) Ruhnu vallas elava looma omanik;
  2) veterinaararst;
  3) isik, kes on lemmiklooma leidnud või kinni püüdnud.

§ 13.   Andmevahetus teiste infosüsteemidega

  Infosüsteemide andmevahetuskihi X-tee kaudu sooritatakse automaatselt päringud järgmistesse andmekogudesse:
  1) rahvastikuregistrist kontrollitakse isikukoodi alusel loomaomaniku eesnime, perekonnanime ja elukohaandmeid;
  2) aadressiandmete süsteemist kontrollitakse looma viibimiskoha aadressi.

§ 14.   Andmete alusdokumendid

  Registrisse kantavate andmete alusdokumendid on:
  1) loomaomaniku taotlus looma registreerimiseks või registriandmete muutmiseks;
  2) looma passi kanne vaktsineerimise kohta;
  3) veterinaararsti tõend;
  4) registri https://www.llr.ee/ e-teeninduse kaudu esitatud andmed.

§ 15.   Andmete registrisse kandmise kord

  (1) Andmed kannab registrisse loomaomanik registri https://www.llr.ee/ e-teeninduse kaudu või loomaomaniku taotluse alusel veterinaararst või registri andmeid töötlev volitatud töötleja.

  (2) Registri andmeid töötlev volitatud töötleja kannab andmed registrisse seitsme tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamisest. Taotluses märgitakse käesoleva määruse §-des 8–9 nimetatud andmed.

  (3) Registri andmeid töötleval volitatud töötlejal on õigus keelduda andmete registrisse kandmisest, kui esitatud andmed on ebaõiged, puudulikud või ei ole kooskõlas õigusaktidega.

  (4) Registrisse kantud andmete õigsuse eest vastutab andmeandja.

  (5) Andmeid töötlev volitatud töötleja parandab ebaõiged andmed registris ühe tööpäeva jooksul arvates teadasaamisest. Võimalusel lisatakse registrisse selgitus andmete parandamise põhjuse kohta.

§ 16.   Andmetele juurdepääs

  (1) Registrile on juurdepääs turvalise autentimisvahendi abil.

  (2) Registri andmed on kättesaadavad:
  1) loomaomanikule iseenda ja enda loomadega seotud andmetele;
  2) vastutavale töötlejale ja andmeid töötlevale volitatud töötlejale kõikidele registri andmetele;
  3) andmeid majutavale volitatud töötlejale ulatuses, mis on vajalik lepingliste ülesannete täitmiseks.

§ 17.   Andmete väljastamise kord

  (1) Registrisse kantud andmeid väljastatakse:
  1) andmesubjektile või tema esindajale;
  2) riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutusele, avalik-õiguslikule juriidilisele isikule või eraõiguslikule juriidilisele isikule, kui see on vajalik neile seaduse või seaduse alusel antud õigusaktidega pandud ülesannete täitmiseks;
  3) kolmandale isikule põhjendatud huvi korral taotluse alusel.

  (2) Andmete saamine loetakse põhjendatuks, kui:
  1) järelevalveta looma leidnud isik soovib looma omanikule tagastada;
  2) järelevalveta looma kinni püüdnud Ruhnu valla poolt määratud juriidiline isik soovib looma omanikule tagastada;
  3) järelevalveta viibinud loom on põhjustanud kahju.

  (3) Taotlus andmete väljastamiseks esitatakse kirjalikus või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis, millele on märgitud taotleja nimi, kontaktandmed, soovitud andmed ja nende kasutamise eesmärk.

  (4) Andmeid töötlev vastutav töötleja väljastab andmed registrist viivituseta, kuid mitte hiljem kui kolme tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamisest.

  (5) Andmeid väljastatakse registrist tasuta.

§ 18.   Registri kasutajaõigused

  (1) Andmetele juurdepääsu haldamine on registri vastutava töötleja ülesanne ja juurdepääsude (edaspidi konto) loomine vastutava töötleja taotluse alusel registrit majutava volitatud töötleja ülesanne.

  (2) Konto loomiseks esitab vastutav töötleja registrit majutavale volitatud töötlejale taotluse, milles märgitakse teenistuja ees- ja perekonnanimi ja isikukood.

  (3) Registri kasutajaõigused lõppevad konto sulgemisega.

  (4) Konto sulgemiseks esitab vastutav töötleja registrit majutavale volitatud töötlejale taotluse, milles märgitakse isiku ees- ja perekonnanimi ja isikukood, kelle konto sulgemist taotletakse ning konto sulgemise aeg.

§ 19.   Andmete säilitamine

  (1) Registrisse kantud andmeid säilitatakse registris kolm aastat peale looma surma. Seejärel andmed hävitatakse kustutamise teel.

  (2) Registri alusdokumente säilitatakse Ruhnu Vallavalitsuse dokumendiregistris vastavalt kinnitatud liigitusskeemile.

  (3) Registrit majutav volitatud töötleja korraldab andmetest turvakoopiate tegemise ja andmete logimise (sisselogimine süsteemi, andmete sisestamine, muutmine, kustutamine, vaatamine, teistesse registriga ühendatud süsteemidesse tehtud päringud jms). Üks kord ööpäevas tehakse turvakoopia andmemuudatustest (koopiat säilitatakse kuni üks nädal), üks kord nädalas tehakse turvakoopia andmetest (koopiat säilitatakse kuni rakendusest koopia tegemiseni koos andmetega) ning üks kord kuus tehakse turvakoopia rakendusest koos andmetega (koopiat säilitatakse kuni kolm kuud).

5. peatükk Järelevalve ja registri pidamise lõpetamine  

§ 20.   Järelevalve registri pidamise üle

  Järelevalvet registri pidamise ja andmete õiguspärase töötlemise üle teeb vastutav töötleja ja teised isikud, kellel on selleks seadusest tulenev õigus.

§ 21.   Registri pidamise lõpetamine

  (1) Registri pidamise lõpetamise otsustab Ruhnu Vallavalitsus.

  (2) Registri pidamise lõpetamisel otsustatakse andmete üleandmine teise registrisse, arhiivi või andmete hävitamine ning andmete üleandmise või hävitamise tähtaeg.

6. peatükk Rakendussätted 

§ 22.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Andre Nõu
vallavanem

Tiina Allik
vallasekretär

/otsingu_soovitused.json